Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Hendrik Goeman Borgesius
naam, varianten geen
periode 1847 - 1917
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 49-51
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VII, p. 17-20.
functies hoofdredacteur van het links-liberale blad “Het Vaderland”
lid van de Tweede Kamer (1877-1917)
medewerker en mederedacteur van “Vragen des Tijds” (1878-1881 en 1894-1897)
publiceerde ook in het “Sociaal Weekblad” en in de “Zutphense Courant”
lid van het Comite ter bespreking van de sociale kwestie (1870)
drankbestrijder
lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
mededirecteur van de Nieuwe Eerste Nederlandsche (ongevallenverzekering) (1903)
een van de initiatiefnemers van de parlementaire enquete  naar de toestand van de arbeiders in fabrieken en werkplaatsen (1886)
lid van het hoofdbestuur van de Liberale Unie (1891-1897)
minister van Binnenlandse Zaken (1897-1901)
voorzitter van de Tweede Kamer (1913-1917)
Taal (Biografisch Woordenboek) typeert hem als “strijder tegen sociaal onrecht, een geslaagd zakenman en een bekwaam politicus”
ageerde vaak tegen de confessionele politici en mag beschouwd worden als een links-liberaal die zich echter niet aansloot bij de Vrijzinnig-Democratische Bond (1901).
literatuur (NCC) publikaties van Goeman Borgesius

Goeman Borgesius, H., A.F.K. Hartogh, J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepie en R.J.H. Patijn
Het vraagstuk der armverzorging, in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bewerkt
Amsterdam, 1895, 436 p.

De ongevallenwet en het premiestelsel, redevoering
's Gravenhage, 1902

De Nederlandsche arbeids- en fabriekswetten benevens de besluiten ter uitvoering, met inleiding en aanteekeningen
Sneek, 1897, 355 p.

De nieuwe armenwet, met beknopt overzicht van stelsel en inhoud der wet, den tekst en aanteekeningen bij de artikelen
Sneek, 1912, 234, [9] p.


publikaties over Goeman Borgesius

biografie:
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 49-51
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VII, p. 17-20.

Cuppen, A.
Het denken en handelen van Mr. Hendrik Goeman Borgesius, een vooruitstrevend liberaal antwoord op de 'eischen des tijds' (1897-1901)
Utrecht [Rijksuniv. Utrecht, Instituut voor Geschiedenis], 1982, 110 p.
[Doctoraalscriptie]

Mandere, H. van der
Mr. Hendrik Goeman Borgesius
Haarlem, 1912, 128 p.

Veraart, J.A.
Sociale arbeid van het ministerie Pierson-Goeman Borgesius
[Z.pl.], 19XX, 14 p.
[Overdruk uit: Economie , jrg. ?, p. 220-23]


wetsontwerp-Armenwet (niet doorgegaan)

Smissaert, H.,
“Het Ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 2 (1901), p. 89-95
[bespreking van het wetsvoorstel van Goeman Borgesius]
+
rubriek met samenvatting van wat de pers schrijft over het wetsvoorstel, over de intrekking en over wat er daarna gebeurt, p. 103-104, 111-112, 119-120, 151-152, 167-168, 172-173, 200.
+
Zinderen Bakker, R. van
“De Armenwet !”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 2 (1901), p. 110-111
+
Adriani, A.J.,
“Het Ontwerp-Armenwet en de Diaconieen der Ned. Herv. Kerk” , in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 2 (1901), p. 145-147
+
Redactie,
“Het Ontwerp-Armenwet ingetrokken”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 2 (1901), p. 153.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats onbekend
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd onbekend waar zich het persoonlijk archief van Goeman Borgesius bevindt
zijn biograaf, G. Taal, meldt in het Biografisch Woordenboek dat “een eigen archief ontbreekt”
aangenomen moet worden dat dit archief verloren is gegaan
zie wel de archieven van B.D.H. Tellegen, H.L. Drucker en J.D. Veegens waarin zich brieven van Goeman Borgesius bevinden
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven archieven van H.L. Drucker, B.D.H. Tellegen en J.D. Veegens
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
G. Borgesius diende ook een ontwerp-Armenwet in, maar dit werd door het kabinet-Kuyper ingetrokken.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen