Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Adrianus Cornelis de Bruijn
naam, varianten geen
periode 1887 - 1968
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 101-102
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, III, 23-25.
functies vakbondsbestuurder en minister
begon zijn loopbaan bij de RK Metaalbewerkersbond als bezoldigd secretaris (1914)
secretaris van het RK Vakbureau (1918-1924)
voorzitter van het RK Werklieden-Verbond (1925-1941) en van de Katholieke Arbeidersbeweging (1945-1952)
minister zonder portefeuille belast met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (1952-1956)
literatuur (NCC) publicaties van De Bruijn

met H.W. Groeneveld en J. van Hettinga Tromp
“Is het wenselijk en zo ja, op welke wijze, zou de werkloosheidsverzekering ingeschakeld kunnen worden in een algemene regeling der sociale verzekering ?”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 13 (1925), p. 408-430 en 501-514

“Werkloosheidsverzekering en sociale verzekering”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 24 1925), p. 572-574
(gebaseerd op een pre-advies van A.C. de Bruijn voor de Ver. van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen)

Rapport van de commissie tot onderzoek naar de uitvoering der ongevallenwet en invaliditeitswet, uitgebracht aan het bestuur van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland
Utrecht [R.K. Werkliedenverbond], 2 de druk, 1928. 110 p.
[1 ste druk 1927]

Rapport uitgebracht aan het bestuur der federatie van bedrijfsvereenigingen door de commissie tot bestudering van de onderlinge verhouding tusschen bedrijfsvereenigingen
's-Gravenhage, 1936. 32 p.
[bevat als bijlage: voorstel tot wijziging van enige bepalingen der Ziektewet]

Rapport der commissie bedrijfs- of beroepsgewijze organisatie
[Z.p.], 1939. 40 p.


publicaties over De Bruijn

--
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats onbekend
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd onbekend
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond bevinden zich uiteraard zeer veel stukken waarin De Bruijn als voorzitter van het Verbond/KAB optreedt
de volgende stukken handelen meer specifiek over hem:
brieven aan A.C. de Bruijn, 1918, 1941, 1944, 1951 en 1954-1955 (inv. nr. 925)
brieven van en aan A.C. de Bruijn, 1952 (inv. nr. 1423)
brief van De Bruijn aan C.K.F. van der Grinten, 1951 (inv. nr. 905)
brief van mr. dr. T.E.E. van Schaik aan A.C. de Bruijn over een rapport inzake sociale verzekeringen, 1949 (inv. nr. 1194)
correspondentie met A.C. de Bruijn als minister voor de PBO, 1952 (inv. nr. 1444).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen