Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Centrale Commissie voor de Statistiek
naam, varianten CCS
C.C.S.
periode van bestaan 1892 - 1967
organisatie en inrichting volgens het KB uit 1892 waarbij de commissie werd opgericht bestond de commissie uit tenminste 12 leden benoemd, geschorst en ontslagen door de Koningin
de commissie had verder een secretaris die eveneens door de Koningin benoemd werd
de Minister van Binnenlandse Zaken benoemde de lagere ambtenaren
de commissie diende jaarlijks een verslag op te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken
dit verslag werd in de Staatscourant geplaatst
de commissie had haar zetel in Den Haag
bij KB van 24 oktober 1892 (Staatsblad 232) werden de leden van de commissie voor het eerst benoemd
de eerste voorzitter werd: mr. W.A. baron van Verschuer, raadsadviseur op het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid
eerste ondervoorzitter: Goeman Borgesius en eerste secretaris: dr. C.A. Verrijn Stuart, waarnemend-directeur van het Statistisch Instituut (zie daar)
bij de oprichting van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1899 werd de onderlinge verhouding geregeld in een KB dat dat van 1892 verving
de commissie kreeg de bevoegdheid om de directeur van het bureau onderzoeksopdrachten te geven, de directeur mocht geen nieuwe onderzoekingen aanvangen zonder voorafgaande machtiging van de commissie
de directeur van het bureau was ambtshalve lid van de commissie, de secretaris van de commissie was een door de Koningin aangewezen ambtenaar van het bureau
het KB van 1899 werd pas in 1996 vervangen door een wet
taak, activiteiten volgens art. 2 van het KB van 1892 was de commissie belast met:
?a het geven van advies en het maken van ontwerpen betreffende de statistiek ten behoeve van de Departementen van Algemeen Bestuur en, op verzoek van zoodanig Departement, ten behoeve van andere openbare besturen en autoriteiten;
b het verzamelen, bewerken en publiceeren van statistische opgaven, die zij voor practijk of wetenschap nuttig acht, voor zoover de te harer beschikking gestelde middelen het toelaten.?
volgens art. 3 gaf de commissie bericht en raad op alle stukken betreffende de statistiek die zij van de departementen zou krijgen
in 1899 bij de oprichting van het Centraal Bureau voor de Statistiek werden de taken vervat in art. 2 van het besluit van 1892 overgedragen aan het Bureau
hetzelfde gebeurde met het archief en de bibliotheek
vanaf 1899 was de commissie dus beleidsmatig en het bureau uitvoerend werkzaam
  bij een wijziging in 1918 werd bepaald dat ook de minister aan het CBS onderzoeksopdrachten kon geven
Kuijlaars (1999) karakteriseert de rol van de CCS als die van “beschermvrouwe, schild en trait d’union’, dit laatste tussen samenleving en CBS
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) De bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg (ZH) is zeer goed voorzien, niet alleen van alle publicaties van het Bureau, maar ook van andere literatuur over statistiek of werken met statistische gegevens
zie hiervoor de NCC

 
voorgeschiedenis

[Verrijn Stuart, C.A.]
Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek
Den Haag, 1902 (facsimileherdruk ca. 1975).  224 p.
[over het onderwerp handelen:  armwezen (p. 108-116), enquêtes naar arbeidsomstandigheden (p. 139-141), verslagen van de inspecteurs van de arbeid (p. 141-144), verslagen van de Kamers van Arbeid (p. 144-148), spaar- en leenbanken (p. 211-215), verzekeringsstatistiek (p. 217), begrafenis- en ziekenfondsen (p. 218), arbeidersverenigingen (p. 221), werkloosheid en arbeidsbeurzen (p. 222-223), arbeidersbudgets (p. 223).


bronnen

Assen, J.G.M., en M.L. van der Heijde
Bronnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Nijmegen [Katholieke Universiteit, Geografisch en Planologisch Instituut, Sociologisch Instituut], 1985, 3 dln. in 5 banden.


teksten, onder meer van wetten en wettelijke regelingen

Statistiekwetgeving. Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek: wet van 18 april 1996, Stb. 258, houdende een instellingsregeling voor het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek; wet van 28 december 1936, Stb. 639DD, houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken. Met aantekeningen, uitvoeringsmaatregelen en alfabetische registers, bewerkt door M.J. Quartel
Deventer, 1996. 82 p.
[Nederlandse wetgeving, editie Schuurman & Jordens, nr.  36]

Notulen der vergaderingen van de Centrale Commissie voor de Statistiek, van hare oprichting in 1892 tot en met 1898
’s-Gravenhage, 1898. 232 p.

Notulen der vergaderingen van de Centrale Commissie voor de Statistiek, van hare reorganisatie in 1899 tot en met 1904
’s-Gravenhage, 1906. 323 p.

 
jaarverslagen

Jaarverslag over ... [1899-1992]. Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage/Voorburg, 1900-1994
[Ook met omslagtitel: Verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar ... , en: Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Diensten der Volks- en Beroepstelling en Bedrijfstelling over het jaar .... M.i.v. 1901 onder de titel: Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over .... ]


publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Methorst, H.W.
"Internationale Statistiek", in:
Tijdschrift voor Economische Geografie , 17 (1926), p. 5-14
[betreft onder meer werkloosheidsstatistiek en -verzekering]

Systematisch overzicht van de publicaties van het C.B.S.
Utrecht, 1953-1957
[Voortgezet als: Systematisch overzicht van de publicaties. Centraal Bureau voor de Statistiek ]

Bijdragen tot de Statistiek van Nederland
I.  Statistiek van de arbeidersvereenigingen. 1894
IV. Onderzoek naar de geschiedenis en werkzaamheid der vakvereenigingen (1896)
[’s-Gravenhage, 1894 en 1896]

Statistiek der vakvereenigingen van werklieden in Nederland.
Deel I (1907) en deel II (1905)
[’s-Gravenhage, 1905 en 1907].

Beknopt overzicht van de omvang der vakbeweging, 1907-1909, 1910 en verder jaarlijks tot en met 1917 of later
[’s-Gravenhage, z.j.]

[CBS]
Statistiek van de loonen en de arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden
's-Gravenhage, 1909-1920
[ Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks , nrs.118, 176, 212, 242, 261, 262, 274, 300, 297. Voortgezet als: Statistiek van loon en arbeidsduur . Aanvankelijk onder de titel: Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden ]

[CBS]
Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden, in 1904 (Provincie Gelderland) = Statistique des salaires des ouvriers assurés selon la loi contre les accidents du travail pendant 1904. (Province de Gueldre), uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage, 1909. 154 p.

[CBS]
Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden in de textielindustrie, in 1908 = Statistique des salaires des ouvriers dans l'industrie textile assurés selon la loi contre les accidents du travail pendant 1908, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage, 1912. [48] p.

[CBS]
Statistiek van het armwezen over het jaar ...[1902-1920], uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek
Jrg.1 (1902) - jrg.19 (1920), 1921 - 1923 [verschenen 1905-1924]
[Jaarlijks. Afgesplitst van: Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over? . Voortgezet als: Armenzorgstatistiek over het jaar? . 1921 - 1923 uitsluitend in manuscript]

[CBS]
Armenzorgstatistiek over het jaar ...[1924-1945]  uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek 's-Gravenhage, 1926-[1948]
[Verschijnt jaarlijks. Tot en met 1932 in de reeks: Statistiek van Nederland . Voortzetting van: Statistiek van het armwezen over het jaar ? . 1940 - 1941 onder de titel: Armenzorgstatistiek over .... . 1944 niet verschenen. Voortgezet als: Statistiek der sociale zorg. 1942 - 1943 en 1945 uitsluitend in manuscript]

[CBS]
Gegevens betreffende de ouden van dagen, die een uitkeering krijgen ingevolge de Noodwet ouderdomsvoorziening
Den Haag, 1947

[CBS]
Invloed van de Noodwet ouderdomsvoorziening op de uitgaven voor overheidsarmenzorg
Den Haag, 1947
+
NN
Artikel over een onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de ouden van dagen die een uitkering hebben krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening, in:
Sociale Zorg , 11 (1949), p. 114-116

[CBS]
Ondersteuning met geld en levensbehoeften, ingevolge de Armenwet verstrekt door burgerlijke instellingen en gemeentebesturen in de maanden ... in ... gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Economische en Sociale Statistiek , 1e kw. 1947 - 3e kw. 1952
's-Gravenhage, 1947-1952
[Mededeling Afdeling Economische en Sociale Statistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek. Verscheen 1 keer per drie maanden. Voortzetting van: Ondersteuning met geld of met levensbehoeften, ingevolge de Armenwet verstrekt door burgerlijke instellingen en gemeentebesturen in de maanden? . Niet verder verschenen]

[CBS]
Voorlopige gegevens betreffende overbruggingsuitkeringen en sociale bijstand aan werklozen gedurende het tijdvak ... [31 aug./27 sept.1947 - 1 febr./28 febr.1948]? volgens de opgaven, verstrekt door de gemeentebesturen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling 2, W.A.B.
's-Gravenhage [CBS], 1947-1948
[Verscheen 1 keer per maand]

[CBS]
Voorlopige gegevens betreffende uitkeringen aan werklozen volgens overbruggings- en sociale bijstandsregeling gedurende het tijdvak ?[29 febr./27 mrt.1948 - 1/28 juni 1952] ? volgens de opgaven, verstrekt door de gemeentebesturen. Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage [CBS], 1948-1952

[CBS]
Voorlopige gegevens betreffende complementaire sociale voorzieningen gedurende het tijdvak ? [29 dec.1957/1 feb.1958 - 27 nov./31 dec.1977] ? volgens de opgaven verstrekt door de gemeentebesturen. Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage [CBS], 1958-[1978]
[Maandelijks]

[CBS]
Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945
Utrecht, 1947. 333 p.
[p. 272-282 over de sociale verzekering, p. 300-313 over de werkloosheid en de arbeidsvoorziening en p. 314-333 een calendarium over de periode juni 1939 - juni 1945]

[CBS]
Economische en sociale kroniek [Mei 1945 /Apr. 1946 - Jan./Dec.1947 = jrg.1948, nr. 1 - jrg.1948, nr. 5/6]
Utrecht, 1948
[Verschijnt onregelmatig. Voortzetting van: Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren . Niet verder verschenen]

[CBS]
Sociale verzekering, pensioenverzekering, levensverzekering ...Centraal Bureau voor de Statistiek, 1955/1964
Hilversum, [1966]-....

[CBS]
Statistiek van de algemene bijstand ...[1965/1966-1993]. Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage, 1969-1995
[Verschijnt jaarlijks. Met supplement: Ontvangers van periodieke bijstand . Voortzetting van: Statistiek der sociale zorg .]

[CBS]
Statistisch zakboek ... 1899/1924-1988
's-Gravenhage, [1924]-1988
[Verschijnt jaarlijks. 1925, 1927 en 1989 niet verschenen]

[CBS]
1899-1969. Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen
s-Gravenhage, 1970. 189 p.

[CBS]
1899-1994. Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen
's-Gravenhage [CBS-Publikaties], 1994. 292 p.

Informatieve documentatie over de verhouding Centrale Commissie voor de Statistiek en Centraal Bureau voor de Statistiek
[Voorburg] [CBS], 1974. [46] p.

Documentatie over de Centrale Commissie voor de Statistiek en het Centraal Bureau voor de Statistiek
[Voorburg] [CBS], 1983. 45 p.

Lijst I, van ingevolge het Werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidiëerde vereenigingen met: a. Nationale werkloozenkas;  b. Plaatselijke werkloozenkas. II. van gemeenten, met aanduiding of zij al dan niet zijn toegetreden tot de regeling van het Werkloosheidsbesluit 1917
Den Haag, 1929
[9de druk
nr. 11 van de Uitgaven van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling]


statistiek van armenzorg en armenzorginstellingen

Statistiek van het armwezen over het jaar ...[1902-1920], uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek
Jrg.1 (1902) - jrg.19 (1920), 1921 - 1923 [verschenen 1905-1924]
[Jaarlijks. Afgesplitst van: Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over? . Voortgezet als: Armenzorgstatistiek over het jaar? . 1921 - 1923 uitsluitend in manuscript
zie voor besprekingen van deze statistiek de artikelen van Verdonck]

Armenzorgstatistiek over het jaar ...[1924-1945]  uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek 's-Gravenhage, 1926-[1948]
[Verschijnt jaarlijks. Tot en met 1932 in de reeks: Statistiek van Nederland . Voortzetting van: Statistiek van het armwezen over het jaar ? . 1940 - 1941 onder de titel: Armenzorgstatistiek over .... . 1944 niet verschenen. Voortgezet als: Statistiek der sociale zorg. 1942 - 1943 en 1945 uitsluitend in manuscript
zie voor besprekingen de artikelen van Verdonck]

Ondersteuning met geld en levensbehoeften, ingevolge de Armenwet verstrekt door burgerlijke instellingen en gemeentebesturen in de maanden ... in ... gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Economische en Sociale Statistiek , 1e kwartaal 1947 - 3e kwartaal 1952
's-Gravenhage, 1947-1952
[Mededeling Afdeling Economische en Sociale Statistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek. Verscheen 1 keer per 3 maanden. Voortzetting van: Ondersteuning met geld of met levensbehoeften, ingevolge de Armenwet verstrekt door burgerlijke instellingen en gemeentebesturen in de maanden? . Niet verder verschenen]

Statistiek van de algemene bijstand ...[1965/1966-1993]. Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage, 1969-1995
[Verschijnt jaarlijks. Met supplement: Ontvangers van periodieke bijstand . Voortzetting van: Statistiek der sociale zorg .]


Adriani, A.J.
“Geheimzinnigheid” , in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 1 (1900), p. 105-106
[verzoek om inlichtingen van het Statistisch Instituut aan armbesturen niet door allen beantwoord
kritiek op deze geheimzinnigheid]

Adriani, J.H.
“De statistiek van het armwezen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19 (1918), p. 69-71

Armenzorg in Nederland, in opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek
Amsterdam, 1893-1899, 5 dln.
[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht]

Blankenberg, J.F.L., H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert,
“Hoeveel burgerlijke armbesturen zijn er in Nederland ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903), p. 9-10

Blankenberg, J.F.L.
“De omvang der armenzorg in Nederland in 1913”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916), p. 247-249
[analyse van statistische gegevens van het CBS]
+
reactie door Smissaert, p. 255-257

Blankenberg, J.F.L.
“Een kijkje in de keuken der Nederlandsche armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916), p. 53-55, 58-59, 63-65 en 93-94
[analyse van statistische gegevens geput uit de jaarcijfers van het CBS]
+
reactie door H.W. Methorst, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, p. 109

Blankenberg, J.F.L.
“De omvang der armenzorg in Nederland in 1914”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 18 (1917), p. 159-161
[gegevens uit de door het CBS verzorgde statistiek]

Blankenberg, J.F.L.
“Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur over 1915”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 19 (1918), p. 15-16 en 21-22
[kritische bespreking van het rijksverslag over 1915]

Boer, T.J. de
“Het beroep der ondersteunden volgens de Amsterdamsche armenstatistiek”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 2 (1923), p. 161-164

CBS
“Overzicht der bedeelde oude lieden boven 60 jaar in 1918”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 21 (1920), p. 169-170
[tabel met gegevens per provincie en per soort bedelende instelling]

Delsman, H.C.
“Armenzorg-statistiek” , in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 1 (1900), p. 140

Falkenburg,  Ph.
“De statistiek van het armwezen (1902). Bijdrage tot de statistiek van Nederland, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 6 (1905), p. 54-55, 61-63 en 79-81
[bespreking van de eerste publicatie in een serie over het armwezen die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks op basis van art. 193 Grondwet moet gaan maken]

Methorst, H.W.
“De statistiek van het armwezen over 1921”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 3(1924), p. 166-168 en 179-180
[bespreking van de voornaamste door het CBS verzamelde en bewerkte gegevens]

Muller-Lulofs, M.G.
“Particuliere- en overheidsarmenzorg
arbeidersbudgets”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 12 (1933), p. 3499-3503

Rijken van Olst, H.
2 de herziene druk, Assen, 1961.
[de 1 ste druk was van 1958
bespreking door “W” . in Sociale Zorg, 23 (1961), p. 178-179]

Smissaert, H.
“Hoe groot is het percentage onzer bedeelden?, “, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903), p. 201-202 en 205-206
[discussie ontstaan naar aanleiding van een artikel in “De Protectiebode”]

Smissaert, H.
“Voortgezette statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903), p. 271-272

Smissaert, H.
“Onze armenzorgstatistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 9 (1908), p. 219-220

Smissaert, H.
“Statistiek van het Armwezen over 1907”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 46-49

Smissaert, H.
“Regeeringsverslag over het armbestuur
1908”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 173-174

Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over 1912”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 16 (1915), p. 5-9, 13-16 en 21-26 + p. 47

Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over 1915”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19 (1918), p. 107-111 en 116-117

Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over het jaar 1916”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 20 (1919), p. 88-90, 94-96 en 98-101

Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over 1917”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 21(1920), p. 17-20 en 21-23

Snoeck Henkemans, J.R.
“De Diaconieen en de armenzorg-statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 1 (1900), p. 9-12
+
reactie door L.J. van Wijk, p. 32-33
+
reactie door J.A.E A. Lisman, p. 37-38
+
repliek door Snoeck Henkemans, p. 38-39

Verdonck, R.
“De laatste statistiek van het armwezen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 2 (1923), p. 138-139
[het CBS staakt de uitgave van deze statistiek uit bezuinigingsoverwegingen
gebreken van de bestaande statistiek]

Verdonck, R.
“Centrale registers hier en elders”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 3 (1924), p. 173-174
[statistische gegevens over centrale registers van bedeelden in Amsterdam en enkele grote Engelse en Amerikaanse steden
in Amsterdam doen alleen de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse Gemeente nog niet mee]

Verdonck, R.
“De reorganisatie der statistiek van het armwezen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 4 (1925), p. 408-409
+
discussie met H.W. Methorst, p. 435-437, 458-460 en 475-477

Verdonck, R.
“De rijksarmenzorgstatistiek”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 6 (1927), p. 1239-1240
[bespreking van de statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn vernieuwde opzet over het jaar 1924]
+
reactie door P.J. Coffrie, p. 1271-1272

Verdonck, R.
“De Nederlandsche armenzorg in 1925”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 7 (1928), p. 1603-1604, 1634-1635, 1667-1668 en 1699-1700
[bespreking van de statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 1925]

Verdonck, R.
“De Nederlandsche armenzorg in 1926”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8 (1929), p. 2000, 2013, 2034-2035 en 2050-2051
[bespreking van de statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 1926]

Verdonck, R.
“Verruiming der armenzorgstatistiek tot een statistiek van sociale bemoeiingen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8 (1929), p. 2099
[samenvatting van een artikel door J.H. van Zanten in “Gemeentebestuur” over de wenselijkheid van een hervorming van de armenzorgstatistiek
gebreken van de huidige statistiek die geheel gebaseerd is door de gemeentebesturen verstrekte gegevens]

Verdonck, R.
“De uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon in Nederland in het jaar 1927”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 9 (1930), p. 2349-2350

Verdonck, R.
“Intercommunale statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 10 (1931), p. 2681-2682
[publicatie van statistische gegevens uit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht over het jaar 1928]

Verdonck, R.
“De uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon in Nederland in het jaar 1928”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 10 (1931), p. 2808-2809

Verdonck, R.
“De uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon in het jaar 1929”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 11 (1932), p. 3125-3127

Verdonck, R.
“Een onderzoek naar de verdeeling der uitgaven van geldelijk gesteunde gezinnen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 12 (1933), p. 3531-3534

Verdonck, R.
“De uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 12 (1933), p. 3599-3601

Verdonck, R.
“Uitkomsten van het in 1935 te ’s-Gravenhage ingestelde onderzoek naar de verdeeling der uitgaven van geldelijk gesteunde gezinnen"” in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14 (1935), p. 4573-4576
[met statistische gegevens over het budget]
+
discussie met J. Rensen, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 15 (1936), p. 53-55

Verdonck, R.
“Een vergelijking tusschen de uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon in 1929 en 1933”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 15 (1936), p. 184-186

Verdonck, R.
“De uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon der in Nederland gevestigde instellingen van weldadigheid”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 16 (1937), p. 109-110
[bespreking van de CBS-statistiek over 1934]

Verdonck, R.
“De vanwege de overheid verstrekte ondersteuning met geld of levensbehoeften in 1938”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 18 (1939), p. 6-8
[statistische gegevens over grotere gemeenten]

Verrijn Stuart, C.A.
“Eene belangrijke statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 57-58
[statistische gegevens over Hamburg]

Vries, J. de
“Statistiek der sociale zorg”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 3 (1949), p. 244, 258, 275-276, 387-388 en 406
[bespreking van de in 1946 voor het eerst weer verschenen statistiek van het C.B.S.]

Vries, J. de
“De statistiek der sociale zorg over 1947”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 4 (1950), p. 235-236

Wijk, L.J. van
“Armenzorg-statistiek”, in:
Vragen des Tijds , 1899, II, p. 116-126

Wijk, L.J. van
“Armenzorg-Statistiek. Eene ministerieele circulaire” in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 1 (1900), p. 89-91

Zanten, J.H. van
“Wijziging van de rijks-statistiek van het armwezen”, in:
Sociaal Weekblad , 12 (1898), p. 158-159 en 166-168

Zanten, J.H. van
Beschouwing over de wijze, waarop de armenzorg behoort beschreven te worden
Amsterdam, z.j. 108 p.
proefschrift Gemeenteuniversiteit van Amsterdam
[over de statistiek van de armenzorg
bespreking door L. Lietaert Peerbolte in: De Economist , 1898, p. 48-54]

Zanten, J.H. van
“Het belang der instellingen van weldadigheid bij een goede statistiek van armoede en armenverzorging”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19 (1918), p. 67-69
[inleiding gehouden door de directeur van het Bureau van Statistiek van de gemeente Amsterdam voor de Amsterdamse Armenraad op 19 maart 1918]

NN
“Armenzorg-verslag en statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 1 (1900), p. 91-93
[tekst van adressen van de Diakonie Nederlands Hervormde Gemeente Arnhem en de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam aan de minister van Binnenlandse Zaken over details van de statistiek]

Redactie
“Statistiek van het armwezen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 63-66
[uittreksel uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde statistiek]

Redactie
“Statistiek van het armwezen over het jaar 1910”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 14 (1913), p. 221-226 en 229-233 en 237-240

Redactie
“Statistiek van het armwezen over het jaar 1911”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 15 (1914), p. 129-135

Redactie
“De uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon in 1931”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 13 (1934), p. 3908-3910
[bespreking rijksstatistiek over het jaar 1931]

Redactie
“De armenwet-ondersteuningen in het tweede kwartaal 1941”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 20 (1941), p. 278-270


publicaties over het Centraal Bureau voor de Statistiek en over de geschiedenis van de statistiek

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan der Centrale Commissie voor de Statistiek 1892-1917
onder redactie van C.A. Verrijn Stuart
's-Gravenhage, 1917. 136 p.
met: E.W. van Dam van Isselt, “De sociaal-economische statistiek”, p. 49-73

De instelling van de Centrale Commissie voor de Statistiek in 1892
Voorburg [CBS], 1992. 32 p.

Erwich, B., en J.G.S.J. van Maarseveen (red.)
Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw
Voorburg/Amsterdam, 1999. 616 p.
[Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op omslag: 1899-1999 cijfers voor iedereen ]
[met een bijdrage van Van Maarseveen over internationale statistieken]

Heringa, A.
“Sociale boekhouding”, in:
De Economist , 1906, p. 447-472 en 554-584
[over het nut van goede overheidsstatistieken, zowel bij gemeenten als bij het rijk]

Kuijlaars, A.-M.
Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS), 1899-1996
Voorburg en Amsterdam, 1999. 603 p.

Maarseveen, J.G.S.J. van, en R. Schreijnders (red.)
Welgeteld een eeuw
Voorburg en Amsterdam, 1999. 207 p.

Stamhuis, Ida H.
Cijfers en Aequaties en ?Kennis der Staatskrachten?. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw
Amsterdam, 1989.  295 p.

Stamhuis, I.H. en Annemarie de Knecht-van Eekelen (red.)
De met cijfers bedekte negentiende eeuw: toepassing van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening in Nederland en Vlaanderen tussen 1840 en 1920
Rotterdam, 1992.  78 p.
[overdruk uit: Gewina, 15 (1992), nr. 3].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1892 - 1967
vindplaats Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdkantoor Voorburg (ZH)
openbaarheid niet openbaar
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd onbekend
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang onbekend
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie :
ingekomen stukken van de CCS, 1911-1917 (inv. nrs. 518-535)

in het archief van mr. B.J.M. van Spaendonck :
lidmaatschap, samenstelling en notities, 1949-1961 (inv. nrs. 326-328)
convocaties en agenda’s met bijlagen, 1954-1961 (inv. nrs. 329-330)
notulen, 1954-1961 (inv. nr. 331)
correspondentie, 1951-1960 (inv. nr. 332)
subcommissie voor de arbeidsstatistieken, convocaties en agenda’s met bijlagen, 1957-1961 (inv. nr. 333)

in het archief van P.J.M. Aalberse :
stukken over de Commissie, 1910-1947 (inv. nrs. 1280-1284)

in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond :
statistiek van de vakbeweging, 1966-1967 (inv. nr. 32666)
agenda’s voor en bijlagen bij de algemene vergaderingen van de Commissie, 1967 (inv. nrs. 32668-32670)
stukken over de Commissie, 1964-1968 (inv. nr. 32678)

in het centraal archief van het ministerie van Economische Zaken :
samenstelling en vergaderingen, 1946-1965 (inv. nr. 2789)
jaarverslagen, 1954-1958 (inv. nr. 2790).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang onbekend
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
virculaires steunverlening 1932-
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

interne organisatie
KB’s van 24 oktober 1892 (Staatsblad 232) en 9 januari 1899 (Staatsblad 43)
zie verder Centraal Bureau voor de Statistiek
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal nog doen
opmerkingen in Kuijlaars wordt aangekondigd dat het archief van de CCS (en dat van het Centraal Bureau voor Statistiek) zouden worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief
in januari 2002 was dit nog niet gebeurd
de CCS en het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden zeer nauwe, in wet- en regelgeving vastgelegde, banden met elkaar
zij werkten steeds nauw samen
zie derhalve ook het format van het CBS

Nadere toegang: Centrale Commissie Statistiek jaarverslagen