Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Hendricus Colijn
naam, varianten geen
periode 1869 - 1947
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 98-103
NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 313-314.
functies staatsman en politicus (ARP)
lid Tweede Kamer (ARP
1909-1911, 1929-1933)
minister van Oorlog (1911-1913)
lid Eerste Kamer (1914-1922, 1926-1929, 1939-1940)
minister van Financiën (1923-1925)
premier (1925 en 1933-1939)
fractievoorzitter ARP (1929-1933)
literatuur (NCC) publicaties van Colijn

Saevis tranquillus in undis, toelichting op het antirevolutionair beginselprogram
Amsterdam, 1940. 640 p.
[waarin opgenomen als aanhangsel Colijns brochure: "Op de grens van twee werelden"]


publicaties over Colijn

Bank, J., en C. Vos
Hendrikus Colijn antirevolutionair
Houten, 1987, 207 p.

Bruijn, J. de, en H.J. Langeveld, red.
Colijn, bouwstenen voor een biografie
Kampen, 1994. 338 p.

Groot, J. en A.M.
Negen mannen, veertien mannen. Dr. Colijn en de werkloosheid
Amsterdam, 1938

Langeveld, H.
Hendrikus Colijn, 1869-1944, dit leven van krachtig handelen , Dl. 1: 1869-1933
Amsterdam, 1998. 480 p.
[het tweede deel was in januari 2003 nog niet verschenen]

Puchinger, G.
Colijn en het einde van de coalitie . I: De geschiedenis van de kabinetsformaties, 1918-1924. II: De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929. III: De geschiedenis van de kabinetsformaties, 1933-1939
Kampen en Leiden, 1969-1993, 3 dl. 62 p , 922 p. en 1134 p.

Wesseling, C.D.
Het Ministerie-Colijn, sociaal wanbeleid
Amsterdam, 1934. 15 p.
[overdruk uit: Onze Vaan, weekblad der Katholiek-Democratische Partij. ]
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1869 - 1950
vindplaats Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 67,3 meter
minstens 1123 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris zonder inleiding [deze zou er volgens inhoudsopgave wel moeten zijn, maar is nooit geschreven] door W. Berkelaar
kenmerk toegang nr. 054
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van P.J.M. Aalberse : brieven van Colijn aan Aalberse, 1922-1939 (inv. nr. 322).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven brieven van P.J.M. Aalberse, A.F. de Savornin Lohman en Centraal Beheer
opmerkingen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang het archief is ingedeeld naar de functies die Colijn gehad heeft
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens maandelijkse werkloosheidscijfers, 1931-1936 (inv.nr. 2.5.4.2.1/60/doos 370)
inhoud overig Tweede Wereldoorlog
afschrift overzicht van Colijns dagboek, 1940 (inv.nr. 1083)
korte inhoud dagboek Colijn, 12-18 sept. 1940, (inv.nr. 1091)
NB: op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevinden zich uittreksels uit deze dagboeken over de perioden 1-18 juli en 12-19 september 1940, handelend over besprekingen inzake de Nederlandse Unie
deze bevinden zich in het dossier Hendrikus Colijn in de Verzameling Doc1 die niet in de archiefgids van het NIOD wordt vermeld (inv. nrs. 1-2)

brief van Het Werkblad over totstandkoming Nederlandse Unie, met reactie van Colijn, 1940 (inv.nr. 1084)
afschrift brief van L. van Enthoven over Colijns toespraak op 10 aug. over de Nederlandse Unie, 1940 (inv.nr. 1089)
redevoering van Colijn over Nederlandse Unie, met krantenknipsel, 1940 (inv.nr. 1085)
afschrift brief van Colijn aan de Anti-Revolutionaire kiesverenigingen over zijn houding tegenover de Nederlandse Unie, 1940 (inv.nr. 1092)

sociale wetgeving 
brief van minister van arbeid P.J.M. Aalberse, antwoord op een brief van Colijn, 1922 (inv.nr. 160)
brief van Centraal Beheer over de ziektewet, met daarbij brief van V.H. Rutgers over hetzelfde onderwerp, 1921 (inv.nr. 156)
brief van een lid van de ARP die onvrede uitspreekt over Colijns opvatting over ambtenaren en sociale wetgeving, 1922 (inv.nr. 175)
afschrift brief van A.F. de Savornin Lohman over de samenstelling en honorering van de Verzekeringskamer, 1922 (inv.nr. 190)
brieven aan Colijn over het Algemeen Pensioenfonds (inv.nr. 209)
Ongevallenwet, 1940 (inv.nr. 2.5.2.4.1./60/ doos 58 (XI)

ARP
rede van Colijn aan het graf van Kuyper, 1920 (inv.nr. 145)
afschrift van een redevoering van Colijn bij het vijftigjarig bestaan van Patrimonium, 1927 (inv.nr. 0361)
artikelen van Colijn na de dood van A. Kuyper, z.j. (inv.nr. 149)
aantekenschrift met vragen over beginselen ARP, niet geschreven door Colijn, z.j. (inv.nr. 29)
brieven van J.H. de Waal Malefijt en V.H. Rutgers met kritiek op het functioneren van de Waal Malefijt, 1909-1911 (inv.nr. 8)
afschrift vraaggesprek met Colijn door Kees van Haek, z.j. (inv.nr. 99)

werkloosheidsbestrijding
nota’s en notities over werkloosheid en werkloosheidsbestrijding, 1936-1937 (inv.nr. 153)
stukken over steunverlening aan werklozen, 1937-1940 (inv.nr. 2.5.4.2.1./60/doos 55)
stukken over werkloosheidsverzekering, 1938 (inv.nr. 2.5.4.2.1/60/doos 56 (XI))
afschrift rede prof.dr. F. van Goethem over ‘werkloosheidsverzekering en werklozensteun’, 7 dec. 1938 (inv.nr. 2.5.2.4.1/60/doos 59 (XI))
brief van Slotemaker over werkloosheidsbestrijding, 1933 (inv.nr. 2.5.4.2.1/60/doos 87 (XI))
nota’s over werkloosheidsbestrijding, steunverlening en de positie van gemeentepersoneel, z.j. (2.5.4.2.1/60/doos 87 (XI))
adres van Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam over crisissteunpolitiek (inv.nr. 75)
brieven met suggesties aan de regering over maatschappelijke problemen en verzoeken om hulp, 1937 (inv.nr. 2.5.4.4./60/doos 1)
brochure werkloosheid en werkloosheidsbestrijding, uitgave van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1938 (doos 399)
correspondentie met Christelijke Werkgeversvereniging n.a.v. Colijns commentaar op hun beginselverklaring, 1922 (inv.nr. 181)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939).
verwijzing naar andere archiefvormer s Anti-Revolutionaire Partij
Centraal Beheer
Ministerraad
Nederlandse Unie
Patrimonium
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers
P.J.M. Aalberse
Abr. Kuyper
V.H. Rutgers
A.F. de Savornin Lohman
J.H. de Waal Malefijt
V.H. Rutgers.
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen het archief bevat een groot aantal foto’s en een aantal stukken over het Werkfonds, 1934
deze zijn niet opgenomen, aangezien zij buiten het onderwerp vallen
ook niet opgenomen zijn de stukken van het comité van economische en sociale vraagstukken van de Volkenbond, waarvan Colijn voorzitter was.