Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Diocesane Werkliedenbond ?s-Hertogenbosch
naam, varianten vanaf 1945 veelal genaamd Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
in de volksmond ook vaak aangeduid als “de Bossche Bond”
periode van bestaan 1903 - 1963
organisatie en inrichting opgericht op 17 mei 1903 als standsorganisatie voor arbeiders in het bisdom ’s-Hertogenbosch
de naam luidde toen Centrale Bond der R.K. Werkliedenverenigingen in het diocees ’s-Bosch
in 1910 had de Bond 7.616 leden, in 1928 was dit aantal toegenomen tot 28.743
er bestonden toen 107 afdelingen
aanvankelijk had de Bond het karakter van een bundeling van plaatselijke katholieke werkliedenverenigingen, volksbonden en vakverenigingen
op den duur trad enige centralisatie op en konden ook individuele personen lid worden
het bisschoppelijk communiqué van 1916 regelde de verhouding tussen de stands- en de vakorganisaties en was bedoeld om een einde te maken aan de vele botsingen en geschillen tussen vakverenigingen en standsorganisaties
in 1906 werd het Secretariaat van den Arbeid opgericht met A. van Rijen als bezoldigd secretaris
vanaf 1912 werd deze tevens secretaris van de Bond
na de bevrijding werd de in 1941 opgeheven Bond heropgericht
in 1953 telde zij bijna 100.000 leden
na de laatste oorlog kende de Bond een Centrale Raad, een Bestuur en een Dagelijks Bestuur
per 1 januari 1964 werden de standsorganisaties en dus ook de Bossche Bond opgeheven.
taak, activiteiten volgens de statuten gewijzigd op 21 juli 1907 was het doel:
?De Bond heeft ten doel handhaving der Katholieke beginselen op godsdienstig en maatschappelijk gebied; bevordering der zedelijke en stoffelijke belangen der werklieden en behartiging van de gemeenschappelijke belangen der leden?;
het Secretariaat gaf ook juridische adviezen aan afdelingsbesturen en leden
rond 1920 had het merendeel van deze adviezen betrekking op belastingen, maar er werden ook adviezen gegeven over de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet
in 1928 had het Secretariaat een hoofdkantoor in Tilburg en bijkantoren in ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Nijmegen, Oss en Waalwijk

voorzitters van de Bond waren:
C. Verbeeten, 1903-1905
W. Peeters, 1905-1908
J. v.d. Nieuwenhuijzen, 1908-1917
C. Foppele, 1917-1920
A. van Rijen, 1920-1938
F. Hoogers, 1939-1946
F. den Ouden (waarnemend), 1946-1947
P.J. Vriens, 1947-1953-
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) statuten

Ontwerp: statuten, huishoudelijk reglement en afdelings reglement van de Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, statutenwijziging, reglementswijziging
Den Bosch, 1946. 44 p.

Statuten, huishoudelijk reglement en afdelingsreglement, Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging
Tilburg, 1947. 45 p.


jaarverslagen

Jaarverslag van de Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging
's-Hertogenbosch, Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging, 1947-....
[Voortzetting van: Jaarverslag Bossche Diocesane Werkliedenbond ]


periodieken

Bestuursgids. Maandblad van de Bossche Diocesane Bond van de KAB
1931-1964


teksten

Credo pugno, instituut voor vorming en propaganda van de Bossche diocesane bond der K.A.B., Diocesaan- en Club-reglement, Bossche Diocesane Bond der K.A.B.
Tilburg [Bossche Diocesane Bond der K.A.B.], 1951. 8 p.

Verslag sociale studiedagen ... Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging ?[?-1964]
Eindhoven, 19xx-1964

Leven, wonen, werken in Noord-Brabant: balans en vooruitzichten. Verslag sociale studiedagen van de Bossche Diocesane Bond van de K.A.B., Gemert 17-18-19 juli 1964
St. Michiels-Gestel, 1964. 131 p.

Zon, P. van
Gedachten inzake eigen structuur van diocesane bond K.A.B. in het bisdom ?s-Hertogenbosch
[Z.pl.], 1960. 24 p.


geschiedenis

Gedenkboek ter gelegenheid van het 12 ? jarig bestaan van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond opgericht 17 mei 1903
z. pl., z.j. [1916].  145 p.

Rijen, A. van
De Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928
Tilburg, 1928. 245 p.

Versluis, W.G.
Door eigen kracht, vijftig jaren geschiedenis van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B., 1903-1953
Tilburg, [1953]. 309 p.
[met gegevens over alle afdelingen en met de Bond verbonden organisaties]

1903-1963, 60 jarig bestaan Bossche Diocesane Bond der Katholieke Arbeidersbeweging
[Tilburg], [1963]. 24 p.

over Van Rijen:
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, p. 192-195
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1893 - 1963
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 16,5 meter
2008 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd eind 1941 werd een groot deel van het archief, naar verluid 7 ½ ton in gewicht, vernietigd om dit niet in handen van collaborateurs te laten vallen
van voor 1945 zijn derhalve bijna geen stukken bewaard gebleven.
toegang(en) fiches
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven Stichting Diocesane Katholieke Gezinszorg (naoorlogse periode)
Diocesane Raad van Overleg der samenwerkende standsorganisaties (zie hieronder)
Katholieke Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Hertogenbosch
Noord-Brabants Studiefonds
Gewestelijke Sociale Scholen
Nederlandse Kleinvee Verzekering.
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang de toegang heeft geen structuur
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig statuten en huishoudelijk reglement, 1917 en 1932 (inv. nr. 1999)
statuten, ca. 1946-1952 (inv. nr. 619)
studiedagen gehouden in Gemert, 1947-1962 (inv. nrs. 1-4, 269-273, 621-623, 1097-1099, 1893-1897)
correspondentie met de bisdommen ’s-Hertogenbosch, Haarlem en het aartsbisdom Utrecht, 1944-1961 (inv. nrs. 811-813)
financiële verslagen bestemd voor de bisschop van ’s-Hertogenbosch, 1893-1899 (inv. nr. 2002)
Credo Pugno, 1946-1963 (inv. nrs. 57-60, 268, 451, 452, 610-614, 998-1000, 1052-1056, 1361, 1362, 1466,  1740-1742, 1826-1828, 1929-1933)
NB: Instituut voor Vorming en propaganda van de Bond
verrichtte apostolaatswerk onder arbeiders
zomerfeesten Credo Pugno, 1950-1964 (inv. nrs. 605-609, 1044)
studieweekends, 1958-1959 (inv. nrs. 1045-1046).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen oostelijk Noord-Brabant en het Rivierengebied
internationaal Valk, J.P. de, ed.
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
RGP Kleine Serie nrs. 230-231
2 banden in een deel. 827 p. en 632 p.
[deze toegang op de Vaticaanse archieven bevat beschrijvingen van enkele tientallen documenten die over de sociale politiek en aspecten daarvan gaan
zie de index in band 2 onder: sociale wetgeving met aldaar verwijzingen naar andere trefwoorden].
opmerkingen het archief bevat weinig stukken die rechtstreeks over het onderwerp handelen
de Bond hield zich vooral bezig met de niet-materiële aspecten van het leven van katholieke arbeiders