Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Directie Algemene Beleidsaangelegenheden; Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden
naam, varianten DGAB
D.G.A.B.
in het jargon wel aangeduid als ABA of A.B.A.
periode van bestaan 1964 - 1967
organisatie en inrichting de directie ABA werd gevormd in een periode dat de departementale organisatie van Sociale Zaken sterk werd uitgebreid en het aantal hiërarchische lagen toenam
een voorloper was de in 1961/62 gevormde stafafdeling Algemene Sociaal-Economische Politiek (ASEP) met drs. L.A.P. van der Leij als hoofd
uit deze stafafdeling en delen van andere directoraten-generaal ontstond op 1 september 1964 de directie ABA
in 1965 bestond de directie uit de volgende hoofdafdelingen:
Algemene Sociale Aangelegenheden (ASA)
Algemene Economische Aangelegenheden (AEA)
Structurele en Sociaal-Economische en Volksgezondheidsaangelegen-heden
Loonbureau
op 1 april 1967 werd de afdeling Arbeidsverhoudingen overgebracht van het directoraat-generaal Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen naar ABA
op 1 september 1968 werd de directie opgewaardeerd tot een directoraat-generaal
taak, activiteiten studie- en adviesinstantie voor het hele departement
de afdeling voerde wetenschappelijk onderzoek uit of gaf opdrachten daartoe aan derden
de eerste directeur-generaal was:
drs. L.A.Ph. van der Leij, 1964-1967- (1961/62 hoofd ASEP).
voorloper
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) archief

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1946-) 1964-1979. Aangevuld
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1998. 128 p.
[CAS-inventaris, nr. 141]

Veltkamp, E.P.
Inventaris van de dossiers van personeelsleden van het Ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid) ontslagen in de periode (1932) 1933 - 1991
Den Haag [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid], 1994. 34, [9] p.


bibliotheek

Catalogus van tijdschriften, bibliotheek, Ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid
’s-Gravenhage, 1955, 2 de herziene druk. 65 p.

Tijdschriften-documentatie Bibliotheek Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Den Haag, 1963


verslaglegging

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid [1957-1964]
’s-Gravenhage, [1958-1965]
[Niet verder verschenen]


publicaties over het ministerie

Rigter, D.P., e.a.
Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken
's-Gravenhage, 1995. 469 p.

Redactie
“Commissie van Advies over de Taakverdeling tussen Departementen”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift , 16 (1963/1964), p. 174-175
[beschikking van de minister van Algemene Zaken d.d. 6 april 1964, nr. 157 070  tot instelling van de “Commissie van Advies over de Taakverdeling tussen Departementen”
betreft taakverdeling tussen ministeries van Maatschappelijk Werk, Onderwijs c.a. en Sociale Zaken c.a.
voorzitter van de commissie is mr. J. Donner].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1945 - 1967
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig voor wat betreft de hieronder vermelde inv. nrs.
omvang; inventarisnummers voor de bewerking: 103,5 meter
na de bewerking 53,75 meter
aantal inv. nrs. 1838 (het merendeel betreft de periode na 1967)
informatiedrager papier
vernietigd uit het archief zijn diverse malen conform de voorschriften en met machtiging delen vernietigd
toegang(en) Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1921-) 1964-1979
Centrale Archiefselectiedienst, nr. 141
Winschoten, 1993/aanvulling 2001. 141 p.
inventaris met historische en archivistische inleiding (p. 11-16)
kenmerk toegang 2.15.45
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen het archief bevat ook veel vanaf 1945 gevormde stukken afkomstig van voorlopers van deze directie
INHOUD
structuur archief het archief was oorspronkelijk geordend volgens een uit de UDC afgeleide cijfercode met als hoofdbestanddelen: .07 (organisme), .08 (personeel) en taak (-1)
structuur toegang bij de bewerking en inventarisatie heeft men de oude ordening vervanging door een andere indeling.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig advisering aan de minister over diverse, in de Ministerraad te behandelen onderwerpen, 1959-1977 (inv. nr. 68)
correspondentie met personen en instellingen over diverse aspecten van sociale verzekeringen, 1953-1972 (inv. nrs. 709-710)
uitkeringen, 1962-1967 (inv. nr. 712)
premieberekening, premiepercentage en maximum premie-inkomen van de AOW, 1956-1967 (inv. nr. 715)
Interdepartementale Werkgroep Invaliditeit en Overlijden als gevolg van Oorlogsomstandigheden, vergaderstukken, 1962-1965 (inv. nrs. 717-718)
ontwikkelen van beleid met betrekking tot sociale voorzieningen, 1962-1967 (inv. nr. 719)
diverse aspecten van de sociale zekerheid, 1962-1966 (inv. nr. 720)
nota’s aan de minister over de financiering en de gevolgen van de verhoging tot het sociaal minimum van AOW en AWW, 1964 (inv. nr. 722)
Sociaal-Economische Raad, samenstelling, organisatie, werkwijze en benoeming van de leden, 1951-1967- (inv. nrs. 1389-1417)
NB: de meeste inv. nrs. dateren van na 1967

internationaal
Europees Sociaal Handvest, 1965-1979 (inv. nrs. 1428-1429)
Commissie voor Sociale Vraagstukken van de Benelux, 1954-1977 (inv. nrs. 1461-1463)
Internationale Arbeidsconferentie, stukken, verslagen en rapporten, 1961-1968 (inv. nr. 1533).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan beschikking van de minister van Sociale Zaken c.a. van 11 september 1964, afdeling Personeel, nr. 1828 G/Va.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Europees Sociaal Handvest, 1965-1979 (inv. nrs. 1428-1429)
Commissie voor Sociale Vraagstukken van de Benelux, 1954-1977 (inv. nrs. 1461-1463)
Internationale Arbeidsconferentie, stukken, verslagen en rapporten, 1961-1968 (inv. nr. 1533).
opmerkingen geen