Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Gemachtigde voor de Arbeid
naam, varianten Gemachtigde voor den Arbeid
periode van bestaan 1942 - 1945
organisatie en inrichting volgens Verordening 114/1942 (in werking 1 november 1942) zouden alle bevoegdheden van het College van Rijksbemiddelaars overgaan naar een door de waarnemend-secretaris-generaal van Sociale Zaken benoemde Gemachtigde voor den Arbeid
de gemachtigde beschikte over een eigen bureau met hoofdrapporteurs en rapporteurs waar eind december 1943 225 personen werkzaam waren
de gemachtigde benoemde zelf een Raad van Bijstand bestaande uit gelijke aantallen ondernemers en werknemers
benoemd werd C.J. van Rijst die op 1 maart 1943 met zijn werkzaamheden aanving en al spoedig in conflict geraakte met de ‘leider’ van het Arbeidsfront, Woudenberg
taak, activiteiten “ordening van de arbeid” en “handhaving van de bedrijfsvrede”
dit omvatte een breed scala aan maatregelen op het gebied van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, waaronder de kinderbijslag, en arbeidsrecht
de gemachtigde stelde bij verordening lonen en andere arbeidsvoorwaarden vast
hij was wel verplicht om bij belangrijke maatregelen overleg te plegen met de leider van het Nederlandse Arbeidsfront
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) Janssen, J. Th.
Inventaris van de archieven van: het (college van) Rijksbemiddelaars  (1940-1942), de Gemachtigde voor den Arbeid (1942-1945), het College van Rijksbemiddelaars (1945-1963), het Loonbureau (1963-1970)
Den Haag, 1997, 203 p.

Regelingen van arbeidsvoorwaarden
Departement van Sociale Zaken
[S.l., 194X-..]
[uitgave Bureau van den Gemachtigde van den Arbeid]

zie ook: De Jong, Koninkrijk , dl. 6, p. 480-481.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1942 - 1944
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
NB: volgens de archievengids Tweede Wereldoorlog bevinden zich op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie geen archivalia van de Gemachtigde
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
inv. nrs. 97-160
informatiedrager papier
vernietigd uit het archief van de periode 1940-1945 zijn grote delen vernietigd, naar verluid ten dele als gevolg van het bombardement van het Bezuidenhout in april 1945
het betrof met name stukken over vergunningen en dispensaties in de bouwnijverheid
toegang(en) Janssen, J.Th.
Inventaris van de archieven van: het (college van) Rijksbemiddelaars (1940-1942), de Gemachtigde voor den Arbeid (1942-1945), het College van Rijksbemiddelaars (1945-1963), het Loonbureau (1963-1970)
Den Haag [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Zaken, Departementaal Archief], 1997, 203 p.
met historische en archivistische inleiding (p. 7-18)
kenmerk toegang nr. 2.15.41
indices op toegang a) index op namen van instellingen en onderwerpen die voorkomen in de titels van de door het College en het Loonbureau genummerde dossiers
b) index op geografische namen en daarbinnen op bedrijfstakken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de directie Handel en Nijverheid van het ministerie van Economische Zaken:
weekverslagen met de belangrijkste beschikkingen van de Gemachtigde, 1943-1945 (inv. nr. 9299).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven door de inventarisatoren zijn de archieven van het College van Rijksbemiddelaars, de Gemachtigde voor de Arbeid (1942-1945) en het Loonbureau (1963-1970) in één inventaris verwerkt
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang de inventaris is als volgt ingedeeld:
Algemeen
Afzonderlijke onderwerpen
deze afdeling kent de volgende onderverdeling:
Organisatie
Taak
hierbinnen zijn de stukken gegroepeerd per verordening, per bedrijfstak en per bedrijf (steekproef)
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig toepassing van kinderbijslagregelingen, 1942-1944 (inv. nr. 120)
uitvoering Besluit Vereveningsheffing, 1943-1944 (inv. nr. 121).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)

Door de bezetter en zijn medewerkers werden de volgende decreten en besluiten uitgevaardigd die betrekking hadden op het onderwerp:

Verordening van de Rijkscommissaris van 21 juni 1940
(Verordeningenblad 1940/21)
(betreft de instelling van het Herstelfonds, dat uitkeringen deed aan onder meer kleine zelfstandigen )

Verordening van de Rijkscommissaris van 23 augustus 1940
(Verordeningenblad 1940/109)
(betreft verbod op openbare inzamelingen zonder vergunning)
Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken met wijzigingen en aanvullingen op bestaande wettelijke bepalingen ten aanzien van de sociale verzekering van 16 september 1940
(Verordeningenblad 1940/150)
(met onder meer: gelijkstelling van de gehuwde met de ongehuwde moeder voor de Ziektewet).

“Decreet van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende oprichting van de Stichting “Winterhulp Nederland”  van 22 oktober 1940”
(Verordeningenblad  1940/186)
wijziging en aanvulling: 1943/76

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende de uitbreiding van de verplichte ongevallenverzekering tot de aan poliklinieken, medische consultatiebureaux en medische keuringsbureaux verbonden personen”
(Verordeningenblad 1940/223)
13 november 1940

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken, houdende enige wijzigingen der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1940/246)
13 november 1940

“Verordening van de Rijkscommissaris teneinde te komen tot een herordening op het gebied van de niet commerciele vereenigingen en stichtingen”
(Verordeningenblad 1941/41)
28 februari 1941
(deze verordening leidde tot de opheffing van de meeste vakverenigingen en tot de liquidatie van de door hen beheerde werklozenkassen)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een voorloopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering ter zake van renteverzekering”
(Verordeningenblad 1941/61)
20 februari 1941
(betreft Nederlanders werknemers die in Duitsland werkzaam zijn)
wijziging: 1943/42 en 1943/115

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een bijzonderen toeslag”
(Verordeningenblad 1941/159)
9 juli 1941
(betreft toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet)
vervolgbesluit met aanvulling: 1942/9
wijzigingsbesluiten: 1942/110 en 1942/151
idem: 1943/121

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende het ziekenfondswezen” (Ziekenfondsenbesluit)
(Verordeningenblad 1941/160)
1 augustus 1941
eerste uitvoeringsbesluit: 1941/175
tweede uitvoeringsbesluit: 1941/201
besluit tot aanvulling: 1941/216
derde uitvoeringsbesluit: 1941/217
wijzigingsbesluiten: 1942/61, 1942/77, 1942/111, 1942/152 en 1942/153
aanvulling op het Ziekenfondsbesluit: 1942/112
wijzigingsbesluiten: 1943/ 74 en 75, 1943/116

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken houdende aanvulling en wijziging van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1941/ 161)
1 augustus 1941
(betreft eenmalige uitkering bij bevalling)
wijziging van deze regeling: 1942/109
aanvulling: 1942/113
wijziging: 1942/151

“Decreet van de Rijkscommissaris betreffende de oprichting van het Nederlandsch Arbeidsfront (N.A.F.) “
(Verordeningenblad 1942/47)
30 april 1942
(art. 2, leden 1, 5 en 7 gaan over de sociale verzekeringen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1942/109)
29 september 1942
wijziging: 1943/121

“Verordening van de Rijkscommissaris betreffende de ordening van den arbeid”
(Verordeningenblad 1942/114)
13 oktober 1942
(instelling van de functie van Gemachtigde voor de Arbeid)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een beperking van de uitkeering van ziekengeld”
(Verordeningenblad 1943/86)
3 augustus 1943
(betreft verlaging van de uitkering gedurende de eerste zes ziektedagen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging en aanvulling van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1943/91 en 92)
25 september 1943
(betreft onder meer ziekengeld voor opvarenden van binnenschepen en het kraamgeld)
wijziging: 1943/121

in de Staatscourant (Haagse editie) zijn de verordeningen van de Gemachtigde voor de Arbeid opgenomen, bijvoorbeeld : Regeling lonen en verdere arbeidsvoorwaarden voor in de oogst werkzame “oogstcolonnes” van  17 augustus 1943 (Staatscourant, Haagse editie, 1943, nr. 161) en
Regeling dorsbedrijf van 13 september 1943 (Staatscourant, 1943, nr. 177), enz.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen dit archief bevat maar enkele stukken over het onderwerp
bijna alle stukken handelen over arbeidsvoorwaarden