Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Gemachtigde voor de Prijzen
naam, varianten officiële naam: Dienst van de Gemachtigde voor de Prijzen
periode van bestaan 1940 - 1945
organisatie en inrichting Reeds voor het uitbreken van de oorlog, in 1939, beschikte de overheid over verregaande bevoegdheden om de prijzen van goederen en diensten vast te stellen of aan een maximum te binden
op 10 mei 1940 werd door de Nederlandse overheid en door de Duitse bevelhebber een prijsstop afgekondigd
de Prijzenbeschikking 1940 nr. 1 van 11 juli 1940 maakte strenge prijsbeheersing door de overheid mogelijk
aanvankelijk werden de prijsbesluiten nog uitgevaardigd door de Secretarissen-Generaal van de betreffende departementen
op aandringen van Duitse zijde werden de bevoegdheden op het gebied van prijsbeheersing gecentraliseerd
eind 1940 werd dhr. mr. H.C. Schokker aangesteld tot Gemachtigde voor de Prijzen door de secretaris-generaal van het departement van Handel en Nijverheid
de Dienst van de Gemachtigde voor de Prijzen groeide uit tot een van de grootste ambtelijke bureaus
de Dienst telde meer dan 650 medewerkers en bestond uit:
- secretariaat
- Afdeling Prijsvorming, onderverdeeld in hoofdgroepen en groepen naar bedrijfstak
- Afdeling Prijsbeheersing, later gescheiden in de afdelingen Opsporing en Berechting
- accountantsdienst
- Afdeling Algemeen Beheer
- Afdeling Comptabiliteit
- vijf regionale Inspecties voor de Prijsbeheersing, gevestigd in de plaatsen waarin een gerechtshof gevestigd was
volgens De Jong, Het Koninkrijk , deel VII, p. 181+voetnoot 1, maakte dr. A. Winsemius, secretaris van de dienst, uit wat er gebeurde en was de NSB-er Schokker een zwakke figuur
taak, activiteiten enerzijds de regeling van de prijzen voor alle goederen en diensten en anderzijds de handhaving van deze prijzen
ten aanzien van de prijsvorming kon de Gemachtigde richtlijnen vaststellen
bij verordening van 13 oktober 1942 werd vervolgens de uitvaardiging van wettelijke voorschriften op het gebied van prijzen overgeheveld van de Secretarissen-Generaal naar de Gemachtigde
krachtens de Organisatiebeschikking Prijsbeheersing van 20 januari 1941 werd een derde afdeling toegevoegd, die met de berechting van de overtreding van prijsvoorschriften belast werd.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) B. Pruyt
De prijsbeheersingspolitiek tijdens de bezetting 1940-1945
Leiden, 1948

De prijsbeheersching, prijsvoorschriften vastgesteld door de Gemachtigde voor de Prijzen en de daarmee verband houdende wettelijke bepalingen verzameld en gerangschikt door mr. C. Vlot
Zeist, 1941-1951.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1940 - 1945
vindplaats a) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
b) Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid a) en b) volledig
omvang; inventarisnummers a) 0,4 m.
17 inv.nrs.
b) onbekend (32,75 m. samen met het archief van het Directoraat-generaal voor de Prijzen)
271 inv.nrs.
informatiedrager a) en b) papier
vernietigd a) onbekend
b) 235,5 m., vernietigingsvoorstel vervaardigd volgens art. 4 van het Archiefbesluit, op grond van aanwijzingen in het archiefbewerkingsplan van het Algemeen Rijksarchief. Zie ook de lijst van vernietigde categorieën stukken (p. 32)
toegang(en) a) inventaris met inleiding (1 p.) door P. Rijser, 1961
b) inventaris met inleiding (19 p.), z.j.
kenmerk toegang a)  216n
b) 2.06.082
indices op toegang a) lijst van verwijzingstrefwoorden
b) index op trefwoorden, p. 161
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, Abteilung Preisbildung:
voorstel van de Gemachtigde voor de Prijzen door een uitbreiding van het kinderbijslagsysteem de laagste inkomens de mogelijkheid te bieden zich alle artikelen van de bonuskaart aan te schaffen, wordt niet goedgekeurd (inv.nr. Z1a,3883)
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief a) onbekend
b) volgens een gecodeerde aanduiding naar behandelende afdeling en een gecodeerde aanduiding voor het opbergen van het stuk
de codering bestaat uit een rubriekletter en een decimaal onderverdeeld codegetal.
structuur toegang a) chronologisch geordend
b) volgt zoveel mogelijk de structuur van het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig a)
map met:
eerste uitvoeringsbeschikking van het Prijsvormingsbesluit, VO 162/41, over prijsvorming met betrekking tot het goederenverkeer met het Duitse Rijk, Richtlijnen voor de Prijsvaststelling no. 1, Vervoerprijsbesluit 1940, Tariefbeschikking Internationale Binnenscheepvaart 1941 en andere soortgelijke bekendmakingen, 1940-1942 (inv.nr. 192a)

b)
beschikking met de taakomschrijving van de Gemachtigde voor de Prijzen, 1940 (inv.nr. 3)
organisatie en de taken van de Dienst, 1941-1945 (inv.nr. 7)
overleg met de Centrale Onderlinge over ziektegeldverzekeringen, 1942-1943 (inv.nr. 232)
notulen van de vergaderingen met de Ondervakgroep Ziektekostenverzekering, 1943 (inv.nr. 234).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1913/1929)

Prijsopdrijvings- en Hamsterwet (1939) en daarop gebaseerde ministeriële beschikkingen

Door de bezetter en zijn medewerkers werden de volgende decreten en besluiten uitgevaardigd die betrekking hadden op het onderwerp:

Verordening van de Rijkscommissaris van 21 juni 1940
(Verordeningenblad 1940/21)
(betreft de instelling van het Herstelfonds, dat uitkeringen deed aan onder meer kleine zelfstandigen )

Verordening van de Rijkscommissaris van 23 augustus 1940
(Verordeningenblad 1940/109)
(betreft verbod op openbare inzamelingen zonder vergunning)
Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken met wijzigingen en aanvullingen op bestaande wettelijke bepalingen ten aanzien van de sociale verzekering van 16 september 1940
(Verordeningenblad 1940/150)
(met onder meer: gelijkstelling van de gehuwde met de ongehuwde moeder voor de Ziektewet).

“Decreet van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende oprichting van de Stichting “Winterhulp Nederland”  van 22 oktober 1940”
(Verordeningenblad  1940/186)
wijziging en aanvulling: 1943/76

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende de uitbreiding van de verplichte ongevallenverzekering tot de aan poliklinieken, medische consultatiebureaux en medische keuringsbureaux verbonden personen”
(Verordeningenblad 1940/223)
13 november 1940

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken, houdende enige wijzigingen der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1940/246)
13 november 1940

“Verordening van de Rijkscommissaris teneinde te komen tot een herordening op het gebied van de niet commerciele vereenigingen en stichtingen”
(Verordeningenblad 1941/41)
28 februari 1941
(deze verordening leidde tot de opheffing van de meeste vakverenigingen en tot de liquidatie van de door hen beheerde werklozenkassen)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een voorloopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering ter zake van renteverzekering”
(Verordeningenblad 1941/61)
20 februari 1941
(betreft Nederlanders werknemers die in Duitsland werkzaam zijn)
wijziging: 1943/42 en 1943/115

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een bijzonderen toeslag”
(Verordeningenblad 1941/159)
9 juli 1941
(betreft toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet)
vervolgbesluit met aanvulling: 1942/9
wijzigingsbesluiten: 1942/110 en 1942/151
idem: 1943/121

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende het ziekenfondswezen” (Ziekenfondsenbesluit)
(Verordeningenblad 1941/160)
1 augustus 1941
eerste uitvoeringsbesluit: 1941/175
tweede uitvoeringsbesluit: 1941/201
besluit tot aanvulling: 1941/216
derde uitvoeringsbesluit: 1941/217
wijzigingsbesluiten: 1942/61, 1942/77, 1942/111, 1942/152 en 1942/153
aanvulling op het Ziekenfondsbesluit: 1942/112
wijzigingsbesluiten: 1943/ 74 en 75, 1943/116

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken houdende aanvulling en wijziging van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1941/ 161)
1 augustus 1941
(betreft eenmalige uitkering bij bevalling)
wijziging van deze regeling: 1942/109
aanvulling: 1942/113
wijziging: 1942/151

“Decreet van de Rijkscommissaris betreffende de oprichting van het Nederlandsch Arbeidsfront (N.A.F.) “
(Verordeningenblad 1942/47)
30 april 1942
(art. 2, leden 1, 5 en 7 gaan over de sociale verzekeringen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1942/109)
29 september 1942
wijziging: 1943/121

“Verordening van de Rijkscommissaris betreffende de ordening van den arbeid”
(Verordeningenblad 1942/114)
13 oktober 1942
(instelling van de functie van Gemachtigde voor de Arbeid)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een beperking van de uitkeering van ziekengeld”
(Verordeningenblad 1943/86)
3 augustus 1943
(betreft verlaging van de uitkering gedurende de eerste zes ziektedagen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging en aanvulling van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1943/91 en 92)
25 september 1943
(betreft onder meer ziekengeld voor opvarenden van binnenschepen en het kraamgeld)
wijziging: 1943/121.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Duitsland
opmerkingen geen