Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Katholieke Volkspartij, Eerste-Kamerfractie
naam, varianten geen
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting de Eerste Kamerfractie van de KVP kwam wekelijks in vergadering bijeen
de fractie maakte geen deel uit van de partijstructuur
de voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid van de fractie had wel toegang tot de vergaderingen van het KVP-partijbestuur en de leden waren adviserend lid van de partijraad
in 1977 ging de fractie op in de CDA-fractie.
taak, activiteiten vertegenwoordiging van de Katholieke Volkspartij in de Eerste Kamer
de politieke werkzaamheden dienden ter realisering van het partijprogram.
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) archief

R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie
Nijmegen [Katholiek Documentatie Centrum], 1991. 311 p.

Roes, W.J., en L. Winkeler
"C.P.M. Romme op cd-rom. De ontsluiting van archiefstukken van de Katholieke Volkspartij op cd-rom"
Jaarboek Katholiek Documentatiecentrum , 27 (1997), p. 140-156


periodieken

De opmars. Ledenblad van de K.V.P.
1 (1957) - 9 (1965)
De opmars. Propaganda-blad van de Katholieke Volkspartij
6 (1946) - 17 (1957)


publicaties van de KVP

Het kan, het moet. Het program van de Katholieke Volkspartij
Den Haag [KVP], [ca.1946]. 23 p.

Algemeen staatkundig program van de Katholieke Volkspartij
[Z.pl.], 1950. 12 p.

Ontwerp van een Algemeen Staatkundig Program van de Katholieke Volkspartij
Baarn, 1951. 12 p.

Algemeen staatkundig program van de Katholieke Volkspartij
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [1952]. 12 p.

Verkiezingsprogram Katholieke Volkspartij
's-Gravenhage [KVP], 1952. 22 p.

Reglementen van de Katholieke Volkspartij
Den Haag [Katholieke Volkspartij], 1934-1953, 4 dln.
[inclusief reglement van de Rooms Katholieke Staatspartij]

Reglementen en programs van de Katholieke Volkspartij [1959-1965]
's-Gravenhage [KVP], 1960-....
[Losbladig, met aanvullingen]

De gids der Katholieke Volkspartij
Utrecht [Katholieke Volkspartij], 1950. 61 p.

Documentatie sociale zekerheid K.V.P.
's-Gravenhage [KVP], 1957
[NB. alleen aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen]

Gezinspolitiek Katholieke Volkspartij
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [1947]. 48 p.


publicaties over de KVP

Abee, A.
De gezinspolitiek van de Rooms-Katholieke Staatspartij en de Katholieke Volkspartij. De ideologie en politieke praktijk van de kinderbijslag nader bezien
[Rotterdam], 1988. 103 p.
[Scriptie EU Rotterdam]

Bakker, W.R.A.
De derde weg. De KVP en de PBO, 1950-1962
[z.pl.], 1994. 105 p.
[Doctoraalscriptie geschiedenis Nijmegen]

Bakvis, H.
Catholic power in the Netherlands
Kingston en Montreal, 1981. 240 p.

Bornewasser, J.A.
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Bd. 1: Herkomst en groei (tot 1963)
Nijmegen, 1995. 689 p.

Duynstee, F.J.F.M., e.a.
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945
Assen, 1977-..., .. dl.

Gils, M. van
De katholieke visie op de vormgeving van het sociaal-economisch bestel in de periode 1945-1960. Een vergelijkende studie naar het gedachtengoed van de Christelijke Volksparij in Belgie en de Katholieke Volkspartij in Nederland
[Z.pl.], 1991. 86 p.
[Doctoraalscriptie Utrecht]

Notenboom, H.A.C.M.
De val van het kabinet-Cals. De financiele politiek van de Katholieke Volkspartij in de parlementaire periode 1963-1967
's-Gravenhage, 1991. 128 p.

Platenburg, Th.J.
Gezin als basis van gezinspolitiek
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [ca.1953]. 20 p.

Stokman, S., e.a.
Vijf jaren KVP
Den Haag [K.V.P.], [1950]. 45 p.

Thomas, F.
Van de vogel Phoenix
's-Gravenhage [KVP], 1955. 36 p.
[Gelegenheidsuitgave 1945-1955]

Visser, A.E.
Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis (1948-1958)
Amsterdam, 1986. 357 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1960 - 1967
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
voor raadpleging is toestemming van de bewaargever (het "Dr. Schaepmanfonds") vereist, te verkrijgen via de archiefbeheerder
omvang; inventarisnummers 0,12 m
7 inventarisnummers
informatiedrager papier
vernietigd van het archief van de Eerste Kamerfractie van de KVP zijn alle stukken zoekgeraakt, behalve de hieronder gesignaleerde en een naamlijst uit 1976.
toegang(en) Gedrukt, opgenomen als onderdeel 3 van de archieven van de Katholieke Volkspartij, inv. nrs. 5290-5296 in R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen, 1991), p. 181-183
kenmerk toegang geen
indices op toegang register op namen van personen, instellingen en plaatsen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen
INHOUD
structuur archief niet van toepassing
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen