Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Katholieke Volks Partij, Tweede Kamerfractie
naam, varianten K.V.P.
KVP
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting De Tweede Kamerfractie van de KVP maakte geen deel uit van de partijstructuur
wel waren de leden qualitate qua adviserend lid van de partijraad
de voorzitter bezat binnen de KVP "de algemene leiding van de staatkundige arbeid" en had adviserende stem in de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur
in de jaarlijkse bijeenkomsten van de partijraad en op de partijcongressen bracht hij verslag uit over de parlementaire werkzaamheden
vanaf 1951 was hij ook adviserend lid van verkiezingsraad
hiernaast waren uiteraard de officieuze contacten tussen de hoogste partijorganen en de fractie frequent
aanvankelijk beschikte de fractie over een eigen secretariaat, maar vanaf 1949 werd deze taak door het partijbureau van de KVP overgenomen
van meet af aan bestonden naast het geregelde plenaire fractieberaad, kleine commissies waarvan de taak overeenkwam met die van de vaste kamercommissies, geordend naar de departementen
sinds het aantreden van een nieuwe fractievoorzitter in 1963 werd de organisatie verder gestroomlijnd
het fractiebestuur onderging een uitbreiding van aantal leden en bevoegdheden
de plenaire vergaderingen kregen een globaal-beleidsmatiger karakter en werden voorbereid in de fractiecommissies
vanaf 1965 ontvingen alle Tweede Kamerfracties administratieve ondersteuning en deden staffunctionarissen hun intrede als leden van een fractiebureau, dat sinds 1969 onder een "algemeen secretaris" stond
in 1977 ging de KVP Tweede Kamerfractie op in de CDA-fractie.
taak, activiteiten vertegenwoordiging van de Katholieke Volkspartij in de Tweede Kamer
de politieke werkzaamheden dienden ter realisering van het partijprogram
er bestonden uiteraard duidelijke parallellen tussen de fractieactiviteiten en het parlementaire werk, zoals dat ook in de organisatie en inrichting van de fractie werd weerspiegeld.
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) archief

R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie
Nijmegen [Katholiek Documentatie Centrum], 1991. 311 p.

Roes, W.J., en L. Winkeler
"C.P.M. Romme op cd-rom. De ontsluiting van archiefstukken van de Katholieke Volkspartij op cd-rom"
Jaarboek Katholiek Documentatiecentrum , 27 (1997), p. 140-156


periodieken

De opmars. Ledenblad van de K.V.P.
1 (1957) - 9 (1965)
De opmars. Propaganda-blad van de Katholieke Volkspartij
6 (1946) - 17 (1957)


publicaties van de KVP

Het kan, het moet. Het program van de Katholieke Volkspartij
Den Haag [KVP], [ca.1946]. 23 p.

Algemeen staatkundig program van de Katholieke Volkspartij
[Z.pl.], 1950. 12 p.

Ontwerp van een Algemeen Staatkundig Program van de Katholieke Volkspartij
Baarn, 1951. 12 p.

Algemeen staatkundig program van de Katholieke Volkspartij
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [1952]. 12 p.

Verkiezingsprogram Katholieke Volkspartij
's-Gravenhage [KVP], 1952. 22 p.

Reglementen van de Katholieke Volkspartij
Den Haag [Katholieke Volkspartij], 1934-1953, 4 dln.
[inclusief reglement van de Rooms Katholieke Staatspartij]

Reglementen en programs van de Katholieke Volkspartij [1959-1965]
's-Gravenhage [KVP], 1960-....
[Losbladig, met aanvullingen]

De gids der Katholieke Volkspartij
Utrecht [Katholieke Volkspartij], 1950. 61 p.

Documentatie sociale zekerheid K.V.P.
's-Gravenhage [KVP], 1957
[NB. alleen aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen]

Gezinspolitiek Katholieke Volkspartij
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [1947]. 48 p.


publicaties over de KVP

Abee, A.
De gezinspolitiek van de Rooms-Katholieke Staatspartij en de Katholieke Volkspartij. De ideologie en politieke praktijk van de kinderbijslag nader bezien
[Rotterdam], 1988. 103 p.
[Scriptie EU Rotterdam]

Bakker, W.R.A.
De derde weg. De KVP en de PBO, 1950-1962
[z.pl.], 1994. 105 p.
[Doctoraalscriptie geschiedenis Nijmegen]

Bakvis, H.
Catholic power in the Netherlands
Kingston en Montreal, 1981. 240 p.

Bornewasser, J.A.
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Bd. 1: Herkomst en groei (tot 1963)
Nijmegen, 1995. 689 p.

Duynstee, F.J.F.M., e.a.
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945
Assen, 1977-..., .. dl.

Gils, M. van
De katholieke visie op de vormgeving van het sociaal-economisch bestel in de periode 1945-1960. Een vergelijkende studie naar het gedachtengoed van de Christelijke Volksparij in Belgie en de Katholieke Volkspartij in Nederland
[Z.pl.], 1991. 86 p.
[Doctoraalscriptie Utrecht]

Notenboom, H.A.C.M.
De val van het kabinet-Cals. De financiele politiek van de Katholieke Volkspartij in de parlementaire periode 1963-1967
's-Gravenhage, 1991. 128 p.

Platenburg, Th.J.
Gezin als basis van gezinspolitiek
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [ca.1953]. 20 p.

Stokman, S., e.a.
Vijf jaren KVP
Den Haag [K.V.P.], [1950]. 45 p.

Thomas, F.
Van de vogel Phoenix
's-Gravenhage [KVP], 1955. 36 p.
[Gelegenheidsuitgave 1945-1955]

Visser, A.E.
Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis (1948-1958)
Amsterdam, 1986. 357 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1948 - 1977
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
voor raadpleging is namelijk toestemming van de bewaargever (het "Dr. Schaepmanfonds") vereist, te verkrijgen via de archiefbeheerder
omvang; inventarisnummers 19,25 m.
849 inventarisnummers
informatiedrager papier
vernietigd het archief van de KVP Tweede Kamerfractie is voor de periode tot ca. 1960 allerminst volledig
de meeste reeksen en onderwerpsdossiers vertonen, soms belangrijke, hiaten
dit geldt in het bijzonder voor de correspondentie
een gedetailleerd overzicht van deze hiaten is op het KDC ter inzage
dubbelexemplaren zijn vernietigd
toegang(en) Gedrukt, opgenomen als onderdeel 2 van de archieven van de Katholieke Volkspartij, inv. nrs. 4440-5289 in R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen, 1991), p. 155-178
kenmerk toegang geen
indices op toegang register op namen van personen, instellingen en plaatsen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen
INHOUD
structuur archief Het archief is geordend in een reeks stukken van algemene aard en een reeks betreffende bijzondere onderwerpen
de correspondentiereeksen zijn sinds 1963 naar fractievoorzitterschap onderverdeeld
de indeling van de bijzondere onderwerpen volgt de organisatorische structuur van fractiecommissies en kamercommissies.
structuur toegang volgt de structuur van het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig fractiecommissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1965-1967 (inv. nrs. 4874-4876)
fractiecommissie Maatschappelijk Werk (inv. nr. 4950)
fractiecommissie Sociale Zaken, 1948-1968 (inv. nrs. 4979-4981)
mededelingen inzake vergaderingen van de vaste kamercommissie maatschappelijk Werk, 1961 (inv. nr. 5187)
vaste kamercommissie Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1960-1967 (inv. nr. 5196)
kabinetsformaties van 1952, 1956, 1963 en 1965 (inv. nrs. 5209-5212)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen