Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Liberale Unie
naam, varianten LU
L.U.
periode van bestaan 1890 - 1921
organisatie en inrichting politieke groepering van liberale signatuur
de Unie vertegenwoordigde het middensegment van de liberalen en had het karakter van een federatie van plaatselijke kiesverenigingen
met de eerste verkiezingen volgens het algemeen kiesrecht in 1918 leed de partij een zware nederlaag
in 1921 verdween zij als partij
de Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond” en enkele in deze gids niet opgenomen dwergpartijen zijn als haar opvolgers te beschouwen.
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering
voorloper
aan de Liberale Unie ging geen politieke partij vooraf; wel zaten er vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw liberalen in de Staten-Generaal, maar deze waren niet in een partijverband verenigd
opvolger
literatuur (NCC) Hamel, G.A. van
Liberale Unie. Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving
[Z.pl.] [Liberale Unie], [1886]. 36 p.

Kerdijk, A.
Wettelijke beperking van arbeidsvrijheid en arbeidstijd voor kinderen, jeugdige werklieden en vrouwen
Nijmegen, 1886
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie

Mouton, J.Th.
z.pl., 1886
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie

Levy, J.A.
z.pl., z.j.
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie

Zaayer, J. Azn.
z.pl., 1887
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie

Westerouen van Meeteren, F.W.
De sociale paragraaf van het manifest der Liberale Unie
Nijmegen, 1891. 48 p.

Greven, H.B.
Over staatszorg betreffende de verzekering van werklieden
Nijmegen, 1893. 47 p.
[Geschriften over sociale vragen nr. 6
brochure uitgegeven door de Liberale Unie]

Fokker, E., e.a.
Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom, rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht
Amsterdam, 1899. 78 p.

Roodhuyzen, A., en J.A. van Hamel
De Liberale Unie
Baarn, 1918. 46 p.
[Onze politieke partijen, p. 243-288]

Ketwich Verschuur, E. van
Het program van gemeentepolitiek van de Liberale unie, vastgesteld in de algemeene vergadering van 22 Mei 1915, met inleiding en toelichtende aanteekeningen
[Z.pl.], [1915]. 33 p.

Taal, G.
Liberalen en Radicalen in Nederland, 1872-1901
’s-Gravenhage, 1980.  617 p.

Wielen, J.E. van
“Armenzorg in de Liberale Unie”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 3 (1902), p. 97-99
[samenvatting met commentaar van een voordracht van mr. H.Ph. de Kanter, oud-lid van de Tweede Kamer over armenzorg].
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1890 - 1921
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
9 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijna het gehele archief van de Unie vernietigd
er resten nog slechts enkele fragmenten die voor het onderwerp niet relevant zijn
in het archief van mr. H.L. Drucker bevinden zich echter nog wel relevante stukken
toegang(en) inventaris door H.J.Ph.G. Kaajan en G. Voerman (1997) met  historische (p. XV-XXVI) en archivistische inleiding (p. 1-3)
kenmerk toegang 2.19.022
indices op toegang index op zaken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Bond voor Staatspensionering:
rapport uitgebracht aan het bestuur van de Liberale Unie over verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom, 1899
brief van de kamerfractie van de Liberale Unie aan de Bond voor Staatspensionering met afwijzing van het voorstel tot een initiatiefwet, 1917

in het archief van H.L. Drucker
de volgende inv. nrs. in dit archief bevatten gegevens over het onderwerp of zouden deze kunnen bevatten:
notulen van vergaderingen van liberale kamerleden, convocaties en presentielijsten, 1893-1900 (inv. nr. 276)
convocaties voor vergaderingen van liberale kamerleden, 1894-1904 (inv. nr. 2)
convocaties voor vergaderingen van de Liberale Unie, 1885-1894 (inv. nr. 60)
rondschrijven van de voorzitter van de Liberale Unie prof. mr. G.A. van Hamel over onder meer de sociale wetgeving, 1885 (inv. nr. 66)
rondschrijven van prof. mr. G.A. van Hamel over wetgeving op sociaal gebied, 1885 (inv. nr. 73)
convocatie voor een vergadering over sociale wetgeving, 1886 (inv. nr. 75)
rondschrijven van het partijbestuur over sociale wetgeving, 1886 (inv. nr. 78)
rondschrijven van het partijbestuur over sociale wetgeving, 1886 (inv. nr. 81)
rondschrijven van het partijbestuur onder andere over sociale wetgeving, 1887 (inv. nr. 82)
nota van mr. E. Fokker, voorzitter van de partij, over de werkzaamheden van de partij in de jaren 1885-1888, 1888 (inv. nr. 101)
convocatie en rondschrijven van de partij onder andere over sociale vraagstukken, 1890 (inv. nr. 125)
brieven van P.J. de Witt en mr. E.E. van Raalte over sociale hervormingen, 1893 (inv. nr. 133)
agenda voor een vergadering van de partij onder andere over sociale hervormingen, 1893 (inv. nr. 134)

in het archief Algemeen Nederlands Werklieden-Verbon d:
ingekomen stukken van de Liberale Unie, 1895 (inv. nr. 338).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven het archief is gedeponeerd in het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen stukken die specifiek betrekking hebben het onderwerp
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen