Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Petrus Joseph Johannes Mertens
naam, varianten geen
zijn voornaam was Piet
periode 1916 - 2000
biografie geen
functies vakbondsbestuurder en politicus
secretaris en propagandist van de Bredase Diocesane Jonge Werkman (1939-1941)
secretaris en lekenleider van de Katholieke Actie in het bisdom Breda (1941-1944)
voorzitter van de Katholieke Arbeiders Jeugd (1944-)
voorzitter van de Bredase Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB
1945-1953)
secretaris van het hoofdbestuur van de Katholieke Arbeidersbeweging (1953-1963)
vice-voorzitter van deze organisatie (1963-1964)
voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond (1964-1973)
staatssecretaris van Sociale Zaken (1973-1977)
andere functies: lid van de redactieraad van het dagblad “De Stem”, redacteur van  Ruim Zicht en van het Credo Pugnoblad, lid van de Sociaal-Economische Raad, bestuurslid van Herwonnen Levenskracht en enige ziekenfondsorganisaties
Mertens had historische interesse waarvan het “egodocument” getuigenis aflegt
hij schreef zelf enkele in dit format opgenomen rapporten over de geschiedenis van de vakbeweging.
literatuur (NCC) publicaties van Mertens

“De loongrens in de sociale arbeidersverzekeringen”, in:
Lering en Leiding , 1957, nr. 3, 6 p.

Pleidooi voor een spoedige voorziening in de nood van weduwen en wezen
[Z.pl.] [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], [ca.1957]. 23 p.

De beambte en de sociale verzekeringswetgeving, inleiding gehouden voor het kader van de H.K.W. op 24 maart 1962
Amsterdam, [1962]. 35 p.
[De H.K.W. was de Ned. Katholieke Bond van administratief, verkopend en verzekeringspersoneel St.- Franciscus van Assisië]

Naar een wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, schema voor het algemeen ontwikkelingswerk in de K.A.B.
Utrecht [Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging], [ca.1961]. 32 p.


publicaties over Mertens

Jan Mertens. Mijn leven als vakbondsman en politicus ,
bewerkt door Arie Kuiper
Nijmegen, 2004.  359 p.
[bewerking van de ca. 2.100 pagina’s tellende autobiografie van Jan Mertens].
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid openbaarheid beperkt
zij die het archief willen raadplegen dienen vooraf toestemming aan te vragen bij het Katholiek Documentatiecentrum.
omvang; inventarisnummers voor inventarisatie 50 meter
na inventarisatie 43 meter
3168 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd het archief is zeer goed bewaard gebleven
tijdens de inventarisatie is 1 meter materiaal overgebracht naar de bibliotheek van het Katholiek Documentatiecentrum en 6 meter terzijde gelegd.
toegang(en) plaatsingslijst  door Th.P.J. van Herwijnen, met historische en archivistische inleiding (3 pp.) (2001)
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond bevinden zich zeer veel stukken, waarin Mertens in zijn functie als voorzitter optreedt
de volgende stukken hebben meer specifiek betrekking op Mertens:
briefwisseling tussen het NKV en Mertens, 1966-1971 (inv. nr. 18746)
ingekomen en uitgegane brieven, 1966-1968 (inv. nr. 18839, 18841, 18842)
verhandeling “Feitelijke situatie ten aanzien van de kinderbijslag” voor het Centrum voor Staatkundige Vorming, z.j. (inv. nr. 19035)
brieven van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid aan Mertens over een voordracht over de jongste ontwikkeling in de sociale verzekering, 1962 (inv. nr. 28147)
brief van Mertens aan het dagelijks bestuur van het NKV over adviezen van de SER en de SVR over de arbeidsongeschiktheidswet, 1960 (inv. nr. 28154)
brief van H. Korte, algemeen secretaris van het NVV, aan Mertens over een advies inzake de ongevallenverzekering, 1958 (inv. nr. 28173)
nota van Mertens over herziening van de ongevallenwetten en de AOW, 1958 (inv. nr. 28174)
verhandeling van Mertens over het werk van de Commissie Herziening Invaliditeitsverzekering van het Centrum voor Staatkundige Vorming, z.j. (inv. nr. 28180)
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven veel stukken van organisaties waarvan Mertens bestuurslid was.
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief in het ‘egodocument’ wordt steeds naar de dossiers van het archief verwezen
het merendeel van de stukken dateert van na 1965, zeer veel stukken hebben betrekking op zijn periode als staatssecretaris (1973-1976).
structuur toegang de oorspronkelijke structuur van dit archief is gehandhaafd
de stukken moesten worden hernummerd, maar in de beschrijving is steeds het oorspronkelijke door Mertens toegekende inventarisnummer aangegeven
in deze gids wordt verwezen naar de nieuwe inv. nrs.
in de plaatsingslijst is de volgorde van de stukken min of meer chronologisch.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens onbekend
inhoud overig egodocumenten
van groot belang is het “egodocument”, dat Mertens tussen 1984 en 1996 schreef en waarin hij naar dossiers verwijst
in 2004 verscheen hiervan een bewerking in druk
verder is op dit document een nadere toegang gemaakt * (inv. nrs. 3166-3168)
curriculum vitae van Mertens, door hemzelf geschreven, 1979 (inv. nr. 3031)

sociale verzekeringen
bezoek aan het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering te Amsterdam, 1963-1976 (inv. nr. 754)

sociale voorzieningen
complementaire sociale voorzieningen in de ontwikkeling van sociale zorg naar sociale zekerheid, 1955-1983 (inv. nr. 722)

diversen
grensarbeiders, belastingen en sociale verzekering etc., 1952-1985 (inv. nr. 71)
installatie Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid, 1977 (inv. nr. 1287)
voorbereiding van de katholieke vakbeweging na de bevrijding, 1941-1944 (inv. nrs. 2592-2593)
aflevering van “Ruim Zicht” met een interview met Mertens, 1964 (inv. nr. 3067)

door Mertens geschreven rapporten en artikelen
overzicht van zijn eigen publicaties over sociale verzekeringen in de periode 1955-1964, z.j. (inv. nr. 3098)
rapport “Mandement 1954 – Katholiek Sociaal Program – Verbond van de Arbeid”, 1984, met bijlagen die de jaren 1953-1958 betreffen (inv. nrs. 2756 en 3039)
rapport “Van sociale verzekering naar sociale zekerheid”, 1984, met bijlagen (inv. nrs. 2824 en 2825-2939 (bijlagen)) *
rapport “Reeksen van aandachtspunten om de positie en de invloed van KAB/NKV te onderzoeken in de ontwikkeling van sociale zorg naar maatschappelijke zekerheid in de periode van opheffing tot opheffing van 1941-1981” , vermoedelijk geschreven door Mertens, z.j. (inv. nr. 3041)
aflevering van het “Katholiek Staatkundig Maandschrift” met een artikel van Mertens over sociale arbeiders- en arbeidsverzekeringen, 1962 (inv. nr. 3056)
brochure “Pleidooi voor een spoedige voorziening in de nood van weduwen en wezen” geschreven door Mertens en uitgegeven door de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging, 1956 (inv. nr. 3070 en 3091)
artikel “Een weduwen- en wezenverzekering, zou er nog wat van komen…?”, vermoedelijk geschreven door Mertens, 1958 (inv. nr. 3097)
brochure met een voordracht “De beambte en de sociale verzekeringswetgeving” door Mertens, 1962 (inv. nr. 3090)
rapport “Christendom en materiële zorg, verslagboek van de Diocesane Studiedagen gehouden op 29-31 juli 1955 te Apeldoorn, met op p. 44 en volgende een bijdrage van Mertens over Christendom en sociale verzekering, 1955 (inv. nr. 3092)
artikel van Mertens over sociale verzekering en gezondheidszorg, overdruk uit “Ziekenfondsvragen” (Bond van RK Ziekenfondsen), 1962 (inv. nr. 3095)

Bredase Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging
zie onder: Diocesane Werkliedenbond Breda

sociale zekerheid in andere landen
studiereis sociale zekerheid naar Zwitserland, 1961 (inv. nr. 138)
studiereis sociale zekerheid naar België en Frankrijk, 1962 (inv. nr. 139)
Europese conferentie over sociale zekerheid, 1962 (inv. nr. 149)
studiereis West-Duitsland sociale verzekeringen, 1963 (inv. nr. 152)
studiereis sociale verzekering in Italië, 1966 (inv. nr. 153).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

bijzondere aandacht had hij voor de:
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
hij heeft zich niet ingelaten met de Armenwet (1912) en de Algemene Bijstandswet (1963).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal zie hierboven onder ‘inhoud overig’ rubriek ‘sociale zekerheid in andere landen’.
opmerkingen veel stukken uit de periode 1973-1977 gaan over sociale verzekeringen en voorzieningen
de met een * gemerkte stukken zijn nader ontsloten.

Nadere toegang: Persoonlijk archief van P.J.J. Mertens