Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Ministerie van Financiën, dossierarchief
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting Het ministerie kende een ingewikkelde organisatiestructuur met, afgezien van enkele stafafdelingen, twee polen, de Generale Thesaurie en de Administratie der Belastingen
los daarvan stonden de Belastingdienst, het Agentschap in Amsterdam en enkele kleinere diensten
voor het onderwerp is met name de Generale Thesaurier interessant met daarin ook de archieven van enkele kleinere commissies en de Bezuinigingsinspectie
dit laatste archief bleek geen dossiers over het onderwerp te bevatten
taak, activiteiten Financiën had bemoeienis met het onderwerp, wanneer het rijk sociale verzekeringen of regelingen subsidieerde of daarin participeerde, wanneer de belastingdienst premies voor de sociale verzekeringen inde en wanneer het rijk toezicht uitoefende op het beheer van fondsen
in concreto:
-  (mede)zeggenschap bij de uitvoering van subsidiëring van gemeentelijke werkloosheidsfondsen (Werkloosheidssubsidiewet 1935)
-  inning van sociale premies (AOW, AWW, AKW) en overdracht aan de fondsen (Algemeen Werkloosheidsfonds, Arbeidsongeschiktheids-fonds, Kinderbijslagvereveningsfonds)
-  regelgeving en uitvoering ten aanzien van de beleggingen van gelden van genoemde fondsen
-  toezicht op het beheer van de genoemde fondsen
-  toezicht op de financiële aspecten van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) archieven

Van belang is vooral:
Inventaris van het zgn. dossierarchief van het Ministerie van Financiën 1831-1940
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1997. 449 p.
[CAS-inventaris, nr. 286]

andere toegangen:

Stegenga, C.P.
Inventaris van het archief van het Departement van Financiën te Londen, later: afwikkelingsbureau van het agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen, 1940 - 1948
['s-Gravenhage] [Ministerie van Financiën], 1974. 61 p.

Inventaris van het archief van de Afdeling Pensioenen (1860) 1904-1933 van het Ministerie van Financiën en van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders 1922-1932 van het Ministerie van Financiën
Winschoten [CAS], 1985. 37 p.
[CAS-inventaris, nr. 13]

Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein beheer van de Rijksbegroting: actor minister van Financiën (1919-) 1940-1979 (-1991), actor secretaris-generaal van Financiën 1940-1945, actor Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927 (1956-1960), actor Interdepartementale Commissie voor de ontwikkeling van de Beleidsanalyse (1971-1983) Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1996. 262 p.
[CAS-inventaris, nr. 220]

Institutionele toegang van de archieven van het ministerie van Financiën, Afdeling Financieel Economische Zaken (FEZ) vallend onder het beleidsterrein beheer van de Rijksbegroting 1940-1979
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1998. 49 p.
[CAS-inventaris, nr. 290]

De toegang ontsloten. Voordrachten gehouden op de themabijeenkomst over bewerking en toegankelijkheid van het archiefblok over de Rijksbegroting van het ministerie van Financiën over de periode 1940-1981
's-Gravenhage [Rijksarchiefdienst/PIVOT], 1996. 34 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1831 - 1940
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor en na bewerking: ca. 218 meter
4375 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd uit dit bestand is tijdens de bewerking niets vernietigd
toegang(en) Inventaris van het zgn. dossierarchief van het Ministerie van Financiën 1831-1940
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1997, 449 p.
[CAS-inventaris, nr. 286]
met verantwoording van de bewerking (p. 9-10)
kenmerk toegang 2.08.41
indices op toegang index op persoons- en geografische namen en op zaken (p. 359-449)
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het grootste deel van het voor 1940 door Financiën gevormde archief is geordend volgens het verbaalstelsel
een gedeelte is echter volgens onderwerpsdossiers geordend
dit gedeelte wordt in dit format beschreven
structuur toegang de stukken zijn geordend per beleidsterrein
van belang zijn:
16.2.5 werkloosheidszorg
20.02.2 armwezen
20.11 sociale zaken
bijlagen bij de toegang geen van de bijlagen heeft betrekking op het onderwerp
statistische gegevens ontwerpen van formulieren voor een werklozenstatistiek, 1937-1939 (inv. nr. 3437)
staten van de werklozenzorg, 1938-1939 (inv. nr. 3445).
inhoud overig zorg voor werklozen, steunverlening en werkloosheidsverzekering :
Commissie besparing werklozenzorg, 1934-1935 (inv. nr. 2677)
totstandkoming en verdere regeling Werkloosheidssubsidiewet, 1934-1940 (inv. nr. 2678 en 2702-2703)
subsidieregeling van de ministeries van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën aan gemeenten, 1934-1938 (inv. nr. 2679)
voorschotten en extra bijdragen aan gemeenten uit het Werkloosheidssubsidiefonds over de jaren 1938 en 1939, 1941-1942 (inv. nr. 4291)
financiële uitkeringen uit het Werkloosheidssubsidiefonds, beschikkingen en correspondentie, 1934-1940 (inv. nrs. 2680-2701)
andere stukken over de uitvoering van de Werkloosheidssubsidiewet, 1935-1941 (inv. nrs. 2704-2708 en 2711)
benoeming en ontslag van de Rijkscommissie van Advies van het Werkloosheidssubsidiefonds, 1936-1940 (inv. nr. 2709)
uitgaven aan werkverschaffing en steunverlening door een drietal [niet met name genoemde] verenigingen, 1922-1934 (inv. nr. 3408)
Commissie-Zaalberg (dossier van thesaurier-generaal Van Doorninck, die lid was van deze commissie), 1932-1933 (inv. nr. 3418)
steunverlening aan de Stichting Reconstructiebedrijf, 1934 (inv. nr. 3427)
Commissie-Scholtens, 1936-1937 (inv. nrs. 3430-3432)
coordinatie van de werkloosheidsbestrijding gezien vanuit het oogpunt van de publieke financiën, 1937-1939 (inv. nr. 3435)
distributie van levensmiddelen onder werklozen en armen, 1937-1939 (inv. nr. 3436)
Staatscommissie Werklozenzorg (Commissie-Fockema Andreae), 1938-1939 (inv. nrs. 3439-3443)
NB: plenaire commissie en 4 subcommisies

andere sociale verzekeringen
totstandkoming Ongevallenwet-1901, 1896-1913 (inv. nr. 3758)
idem Invaliditeitswet-1913, 1912-1914 (inv. nr. 3764)
idem Invaliditeitswet-1913 en Ongevallenwet-1921, 1919-1934 (inv. nr. 3766)
rijksbijdrage aan het Invaliditeits- en het Ouderdomsfonds,, 1919-1940 (inv. nr. 3767)
wijziging van de Ongevallenwet-1921, 1939-1940 (inv. nr. 3771)
Centrale Reorganisatie Commissie 1922-1931, onderzoek naar en adviezen over bezuinigingen op de administratiekosten van de sociale verzekeringswetten, 1925-1931 (inv. nr. 4184)
medewerking aan de totstandkoming en uitvoering van wetten en besluiten rond “sociale voorzieningen”, 1901-1940 (inv. nrs. 3759-3763)
NB: verder niet gespecificeerd

armenzorg
ondersteuning van arme Nederlanders in België en Duitsland, 1924-1940 (inv. nrs. 2994-2995)
medewerking aan de wijziging van de Armenwet, 1928-1929 (betreft wet van 22 juni 1929 Staatsblad 326) (inv. nr. 2998)

ministerie van Arbeid
adviezen over de formatie van het ministerie, 1922 (inv. nr. 3404).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Beleggingswet (1928)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Werkloosheidssubsidiewet (1935)
Kinderbijslagwet (1939).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen