Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Anthonie Nicolaas Molenaar
naam, varianten geen
periode 1888 - 1958
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 395-396
Sociaal Maandblad Arbeid, 13 (1958), p. 738-740 door N.E.H. van Esveld
functies privaatdocent arbeidsrecht in Leiden (1927-1937)
bijzonder, later buitengewoon en daarna gewoon hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden (1937-1958)
secretaris van het Verbond van  Nederlandsche Fabrikanten Vereenigingen (1918-1926) en het Verbond van Nederlandsche Werkgevers (1926-)
lid van de Raad van Beheer van de Internationale Arbeidsorganisatie (1937-1944 en 1945-1947)
een van de oprichters van de Stichting van de Arbeid (1945)
lid van de Sociale Verzekeringsraad (1952-1958)
lid van Eerste Kamer (Partij van de Vrijheid, later Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) (1946-1958)
redactielid Sociaal Maandblad Arbeid (1946-1958)
lid van de Sociale Verzekeringsraad (1952-1958).
literatuur (NCC) publicaties van Molenaar

De vakvereenigingen
Leiden, 1925
Reeks: Vereeniging voor Staatkunde
26

Bronnen van het arbeidsrecht
Leiden, 1927.

“Losse grepen. Eenige voorstellen tot wijziging van de geldende bepalingen van de Invaliditeits- en Ongevallenwet 1921, gedaan door de Commissie-Van IJsselsteyn”, in:
Maatschappij Belangen , 97 (1929), p. 154-156

“Langs nieuwe banen. Naar aanleiding van het voorstel van de Commissie-Van IJsselsteyn, om meer eenheid te brengen in de samenwerking in de openbare organen, die de sociale verzekering uitvoeren”, in:
Maatschappij Belangen , 97 (1929), p. 119-121

“Losse grepen. Eenige voorstellen tot wijziging van de geldende bepalingen van de Invaliditeits- en Ongevallenwet 1921, gedaan door de Commissie-Van IJsselsteyn”, in:
Maatschappij Belangen , 97 (1929), p. 154-156

“Liberalisme in onzen tijd”
Rotterdam ,1935
In: Nieuwe Rotterdamsche Courant

"Bij het veertigjarig bestaan van de Ongevallenwet", in:
De Gids , 105 (1941), dl. I, p. 68-83.

“Vijftig jaren internationale arbeidswetgeving”, in:
Sociaal Maandblad , 3 (1948), p. 195-205
 
Arbeidsrecht
deel I.  Zwolle, 1953.  .
deel II, A en B.  Zwolle, 1957. 
totaal 2277 p.
[bespreking door M.B. Vos in Sociaal Maandblad, 14 (1959), p. 534-539
hoofdstuk V, p. 1480-2106 handelt over de sociale verzekeringen].
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1909 - 1959
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
25 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd het archief moet omvangrijker geweest zijn.
toegang(en) plaatsingslijst zonder inleiding of jaartal
kenmerk toegang 2.21.183.57
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
het betreft slechts een fragment
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen door de bewerker is ingezien:
inv. nr. 5, brieven zittingsjaar 1951/52:
een dik pak met alfabetisch op afzender of geadresseerde geordende in- en uit-brieven
veel stukken van sollicitanten en over sollicitaties
ook brieven over sociale verzekeringen.