Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Nationaal Arbeids Secretariaat
naam, varianten NAS
N.A.S.
Nationaal Arbeidssecretariaat
periode van bestaan 1893 - 1940
organisatie en inrichting het NAS werd opgericht in 1893 als een koepel van organisaties die actief waren in de opkomende arbeidersbeweging
bij de oprichting sloten zich aan de Sociaal Democratische Bond, vijf landelijke vakbonden, de socialistische onderwijzersbond en enige onafhankelijke plaatselijke bonden
het  is de oudste Nederlandse vakcentrale van werknemers
aanvankelijk werd het beleid bepaald door de meestal maandelijks bijeenkomende vergadering van gedelegeerden
daarnaast waren er algemene vergaderingen en jaarvergaderingen terwijl over belangrijke kwesties referenda werden uitgeschreven
de gedelegeerden-vergaderingen verdwenen na ca. 1906
de leiding kwam te berusten bij het Bestuur dat uit gesalarieerden en ongesalarieerde leden bestond
in 1916 werd een splitsing doorgevoerd in een Dagelijks Bestuur en een (algemeen) Bestuur
daarboven stond het eens per twee jaar bijeenkomende congres
na de bezetting werd het NAS op 8 september 1940 geliquideerd
taak, activiteiten het NAS was radicaler ingesteld dan het veel grotere NVV, maar onderhield geen specifieke banden met een politieke partij
leden waren vakverenigingen, maar ook landelijke federaties en landelijke federatieve bonden van vakverenigingen
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) De arbeid. Weekblad van het Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland
1 (1905) - 35 (1940)

Jaarverslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland [1895/96) - ....]
Amsterdam, 1895-....
[Van 1918-1919 onder de titel: Jaarverslagen Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland . Vanaf 1922 onder de titel van: Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland over .... Van 1925-1931 onder de titel: N.A.S. verslag .

Verslag van het congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat ?
Amsterdam, 1912-....

Buschman, M.
Tussen revolutie en modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907
Den Haag, 1993. 143 p.

Gedenkboek uitgegeven door het Nationaal Arbeids-Secretariaat ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan
Amsterdam, 1918. 134 p.

Het "Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland" 1927-1940 [schrijvers: ???]
Nijmegen, 1978-1979, 2 dln.. 355 p.
[Doctoraalscripties geschiedenis Universiteit Nijmegen]

Propaganda-brochure Nationaal Arbeids-Secretariaat , 1 - ....
Amsterdam, 1918-....
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1900 - 1938
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 5,8 meter
477 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van het archief verloren gegaan
toegang(en) inventaris door H. Jochemse (1977) met inleiding (p. 1-3)
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Algemeen Nederlands Werklieden-Verbond :
ingekomen stukken van het Ned. Arbeids Secretariaat, 1897 (inv. nr. 340).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geen
structuur toegang in de inventaris zijn de stukken als volgt gegroepeerd:
Algemeen
Interne organisatie
Betrekkingen met andere organisaties
Activiteiten
Geschillen en kwesties
Diversen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig werklozenkassen en steun aan werklozen, 1925-1937 (inv. nrs. 448-453)
Commissie voor sociale wetgeving, 1928-1937 (inv. nr. 464)
sociale verzekeringen, 1924-1937 (inv. nrs. 465-467), 1924-1937 (inv. nrs. 465-467).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaires steunverlening 1931-
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen