Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Nationaal Socialistische Beweging
naam, varianten NSB
N.S.B.
periode van bestaan 1931 - 1945
organisatie en inrichting de partij werd opgericht in 1931 en was vanaf de verkiezingen van 1935 in de Provinciale Staten en vanaf die van 1937 in de Staten-Generaal vertegenwoordigd
in april 1935 telde zij ruim 36.000 leden
leider van de partij was ir. Anton Mussert
de organisatie bestond uit een groot aantal afdelingen en  ‘formaties’, terwijl er ook organisaties waren voor jongeren, vrouwen en diverse beroepsgroepen
De Jong spreekt van “überorganisierung”, die tot voortdurende conflicten leidde
voor het onderwerp zijn van belang de afdelingen: Pers en Propaganda (in verband met collecten voor Winterhulp), Arbeidszaken (Sociale Zaken), Arbeidsfront, Secretarie van Staat (opgericht in februari 1943) en Nederlands Arbeidsfront
na de bevrijding werd de partij verboden en geliquideerd.
taak, activiteiten politieke partij van nationaal-socialistische signatuur.
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC)
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1931 - 1945
vindplaats Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid op dit archief is de bij het NIOD gebruikelijke regeling van toepassing
personen die een archief willen raadplegen dienen vooraf een verklaring te ondertekenen
omvang; inventarisnummers totaal 49,50 meter, waarvan:
dossiers van afdelingen en formaties: 42,75 meter
396 inv. nrs. en
dossiers van de leider: 6,75 meter
53 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd grote delen van het archief zijn verloren gegaan
zie voor bijzonderheden het artikel van Erik Somers (1989)
toegang(en) inventaris en regestenlijst in zeven delen met korte inleiding (1 p.)
zie ook het artikel van Erik Somers hierboven genoemd
kenmerk toegang nrs. 123-168
indices op toegang twee indexen op persoonsnamen, geografische namen en zaken resp. op de inventaris van de afdelingen en formaties (p. 491-536) en de leider (p. 64-72)
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur zal hebben gecorrespondeerd met de gecompliceerde structuur van de organisatie
structuur toegang de inventarisatoren hebben getracht het overgebleven archief te herordenen volgens het herkomstbeginsel
zij onderscheidden derhalve twee hoofbestanddelen:
a) dossiers van de leider
 
b) dossiers van afdelingen en formaties
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig a) dossiers van de leider
geen stukken specifiek betrekking hebbend op het onderwerp
b) dossiers afdelingen en formaties
Winterhulp
collecten, december 1940 (inv. nr. 15a)
collecten, februari 1941 (inv. nr. 15c)
collecten, maart 1941 (inv. nr. 16a)
actie voor Winterhulp, januari-juni 1941 (inv. nr. 27d)
verhouding Winterhulp en Nederlandse Volksdienst versus de NSB, juli 1941-juni 1942 (inv. nr. 79c)
actie Winterhulp, z.d. (inv. nr. 139e)
collecte Winterhulp in district Utrecht, februari 1942-maart 1945 (inv. nr. 214c)
collecte Winterhulp in Den Haag, maart-april 1942 (inv. nr. 225A-c)
ontslag directeur Winterhulp in de provincie Zeeland, december 1933-juli 1944 (inv. nr. 229a)
hulp NSB-ers bij collecten Winterhulp, oktober 1941 (inv. nr. 234c)
actie Winterhulp in Limburg, augustus 1934-december 1941 (inv. nr.239c)
verhouding tussen Winterhulp en Nederlandse Volksdienst en NSB, januari-december 1942 (inv. nr. 239d)
activiteiten van Winterhulp in Limburg, januari-december 1941 (inv. nr. 255b)
Winterhulp, z.j. (inv. nr. 94e)
Nederlandse Volksdienst
oproep aan de leden tot deelneming aan, 1941-november 1942 (inv. 79e)
Nederlandse Unie biedt de arbeiders gratis adviesbureaus en concurreert daarmee met de Nederlandse Volksdienst, februari 1941 (inv. nr. 79g)
sollicitanten naar een functie bij de Nederlandse Volksdienst, z.j. (inv. nr. 80b)
jaarverslag, juli 1944 (inv. nr. 107c)
ontslag lid Nederlandse Volksdienst, juli 1943-juni 1944 (inv. nr. 111c)
inschakeling leden Nederlandse Volksdienst bij de Landwacht, z.j. (inv. nr. 113c)
verhouding Nederlandse Volksdienst en Medisch Front (beroepsorganisatie van de NSB), juni 1941-augustus 1944 (inv. nr. 164f)
Nederlands Arbeidsfront
verhouding Nederlands Arbeidsfront - NSB, z.j. (inv. nr. 80c en 80d)
rapportage van de Secretarie van Staat over het Nederlands Arbeidsfront, mei 1943-augustus 1944 (inv. nr. 120b)
verhouding Front van Nering en Ambacht en het Ned. Arbeidsfront, februari 1941-januari 1943 (inv. nr. 174b)
verhouding Nederlands Arbeidsfront - Deutsche Arbeitsfront, z.j. (inv. nr. 110c)
overige onderwerpen
sociale verzekering en benoeming van mr. dr. L.P. van der Does tot directeur-generaal voor de Sociale Verzekering, juni-augustus 1944 (inv. nr. 80e)
NB: niet doorgegaan
Nationale Werknemers Vereniging, vanaf mei 1940 Nederlands Arbeidsfront der NSB, november 1938-september 1940 (inv. nrs. 194a-194d)
NB: deze organisatie werd per 1 oktober 1940 opgeheven
de leden werd aangeraden lid te worden van het inmiddels door de pro-Duitse H.J. Woudenberg geleide NVV
dit zou later weer opgaan in het Nederlands Arbeidsfront
afdeling Sociale Zaken, 1940-1945 (inv. nrs. 79f-80c)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)

Door de bezetter en zijn medewerkers werden de volgende decreten en besluiten uitgevaardigd die betrekking hadden op het onderwerp:

Verordening van de Rijkscommissaris van 21 juni 1940
(Verordeningenblad 1940/21)
(betreft de instelling van het Herstelfonds, dat uitkeringen deed aan onder meer kleine zelfstandigen )

Verordening van de Rijkscommissaris van 23 augustus 1940
(Verordeningenblad 1940/109)
(betreft verbod op openbare inzamelingen zonder vergunning)
Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken met wijzigingen en aanvullingen op bestaande wettelijke bepalingen ten aanzien van de sociale verzekering van 16 september 1940
(Verordeningenblad 1940/150)
(met onder meer: gelijkstelling van de gehuwde met de ongehuwde moeder voor de Ziektewet).

“Decreet van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende oprichting van de Stichting “Winterhulp Nederland”  van 22 oktober 1940”
(Verordeningenblad  1940/186)
wijziging en aanvulling: 1943/76

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende de uitbreiding van de verplichte ongevallenverzekering tot de aan poliklinieken, medische consultatiebureaux en medische keuringsbureaux verbonden personen”
(Verordeningenblad 1940/223)
13 november 1940

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken, houdende enige wijzigingen der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1940/246)
13 november 1940

“Verordening van de Rijkscommissaris teneinde te komen tot een herordening op het gebied van de niet commerciele vereenigingen en stichtingen”
(Verordeningenblad 1941/41)
28 februari 1941
(deze verordening leidde tot de opheffing van de meeste vakverenigingen en tot de liquidatie van de door hen beheerde werklozenkassen)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een voorloopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering ter zake van renteverzekering”
(Verordeningenblad 1941/61)
20 februari 1941
(betreft Nederlanders werknemers die in Duitsland werkzaam zijn)
wijziging: 1943/42 en 1943/115

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een bijzonderen toeslag”
(Verordeningenblad 1941/159)
9 juli 1941
(betreft toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet)
vervolgbesluit met aanvulling: 1942/9
wijzigingsbesluiten: 1942/110 en 1942/151
idem: 1943/121

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende het ziekenfondswezen” (Ziekenfondsenbesluit)
(Verordeningenblad 1941/160)
1 augustus 1941
eerste uitvoeringsbesluit: 1941/175
tweede uitvoeringsbesluit: 1941/201
besluit tot aanvulling: 1941/216
derde uitvoeringsbesluit: 1941/217
wijzigingsbesluiten: 1942/61, 1942/77, 1942/111, 1942/152 en 1942/153
aanvulling op het Ziekenfondsbesluit: 1942/112
wijzigingsbesluiten: 1943/ 74 en 75, 1943/116

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken houdende aanvulling en wijziging van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1941/ 161)
1 augustus 1941
(betreft eenmalige uitkering bij bevalling)
wijziging van deze regeling: 1942/109
aanvulling: 1942/113
wijziging: 1942/151

“Decreet van de Rijkscommissaris betreffende de oprichting van het Nederlandsch Arbeidsfront (N.A.F.) “
(Verordeningenblad 1942/47)
30 april 1942
(art. 2, leden 1, 5 en 7 gaan over de sociale verzekeringen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1942/109)
29 september 1942
wijziging: 1943/121

“Verordening van de Rijkscommissaris betreffende de ordening van den arbeid”
(Verordeningenblad 1942/114)
13 oktober 1942
(instelling van de functie van Gemachtigde voor de Arbeid)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een beperking van de uitkeering van ziekengeld”
(Verordeningenblad 1943/86)
3 augustus 1943
(betreft verlaging van de uitkering gedurende de eerste zes ziektedagen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging en aanvulling van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1943/91 en 92)
25 september 1943
(betreft onder meer ziekengeld voor opvarenden van binnenschepen en het kraamgeld)
wijziging: 1943/121.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Duitsland
opmerkingen in de beschikbare exemplaren van de inventarissen waren de jaartallen vaak niet te lezen
in die gevallen staat achter de beschrijving “z.j.”