Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Willem Hubert Nolens
naam, varianten roepnaam: Wiel
periode 1860 - 1931
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 425-428
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VII, 150-154
functies leraar in diverse vakken op het Groot Seminarie Rolduc (1888-1909)
introduceerde daar het vak ‘sociologie’, waaronder men in katholieke kring de katholieke sociale leer verstond
buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de arbeidswetgeving in verband met administratief recht en staathuishoudkunde (1909-1925)
lid Tweede Kamer (1896-1931)
leider van de katholieke kamerfractie (1910-1931)
lid, later voorzitter van de Mijnraad (1902-1931)
voorzitter van de Rijkscommissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering (1917-)
voorzitter van de Nederlandse Werkloosheidsraad
voorzitter van de Rijkscommissie van Advies  voor de Werkloosheidsverzekering (1917-1931)
formateur van het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck (1918) met Aalberse als minister van Arbeid
  oprichter van de R.K. Sociale Studieclub (1919-)
vice-voorzitter en later voorzitter van de Hoge Raad van Arbeid (1920-1931)
minister van Staat (1923-1931)
Nolens was ook buiten Nederland zeer actief op sociaal gebied: lid en later voorzitter van de Nederlandse sectie van de Internationale vereniging tot wettelijke bescherming van arbeiders (1901-)
Nederlands afgevaardigde op het Internationale Arbeidscongres in Bern (1906)
medeoprichter van de Internationale Vereniging tegen de Werkloosheid (1910)
leider van de Nederlandse delegatie op de Internationale Arbeidsconferenties (1919-1931).
literatuur (NCC) publicaties van Nolens

“Invoering der Ongevallenwet”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 1 (1902), p. 61-63

“Gegronde bezorgdheid, onverdiend verwijt”, in
Katholiek Sociaal Weekblad , 1 (1902), p. 145-146
[over de Beroepswet]

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 11 oktober 1909
Amsterdam, 1909. 40 p.

Overzicht der internationale bemoeiingen met de arbeidswetgeving
's-Gravenhage [Nederlandsche Vereeniging voor wettelijke bescherming der arbeiders], 1921. 75 p.

Advies over de reorganisatie van den Hoogen Raad van Arbeid, Hooge Raad van Arbeid [voorzitter commissie voor de reorganisatie: W.H. Nolens]
's-Gravenhage, 1925. 17 p.

Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluit van 11 maart 1920 nr.  56, [voorz.: W.H. Nolens, secr. L.G. Kortenhorst]
Amsterdam, [1927]. 169 p.
["Socialisatierapport. Staatscommissie met opdracht te onderzoeken door welke wettelijke maatregelen de voortbrenging en verdeeling van goederen meer dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het algemeen belang"]publicaties over Nolens

Dr. Nolens
Utrecht, 1927. 150 p.

Gribling, J.P.
“Nolens, de kerk en de internationale sociale wetgeving”, in:
Poltiek Perspectief , 3 (1974), nr. 3, p. 14-25

Gribling, J.P.
“Nolens en de Internationale Arbeidsorganisatie”, in:
Politiek Perspectief , 3 (1974), nr. 4, p. 3-24

Gribling, P.J.
Willem Hubert Nolens, 1860-1931. Uit het leven van een priester-staatsman
Assen, 1978. 379 p.

Kroon, Th.
Nolens, portret van een groot staatsman
Zutphen, [1981]. 111 p.

Schopman, J.A.J.
Nolens en de socialisten (periode tot 1913)
kandidaatsscriptie nieuwste geschiedenis Nijmegen, 1968

Veraart, J.A.
"Dr. Nolens als hoogleeraar", in:
Ter gelegenheid van het veertig jarig priesterfeest van Zijne Excellentie Mgr. Prof. Mr. Dr. W.H. Nolens, minister van staat (Leiden, 1927), p. 107-120.
Dr. Nolens
Utrecht, 1927. 150 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1888 - 1931
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 7,5 meter
754 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) T.T.A.B.M. van der Aalst
"Inventaris van het archief van mgr. W.H. Nolens", in:
Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum: een reeks inventarissen , deel  1, p. 88-149
Nijmegen, 1973
kenmerk toegang onbekend
indices op toegang index op persoonsnamen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van P.J.M. Aalberse : brieven van Nolens aan Aalberse, 1901-1931 (inv. nr. 483) *.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het is aan Aalberse te danken dat het persoonlijk archief van Nolens bewaard is gebleven
de oorspronkelijk structuur van het archief is onbekend
in 1939 werd het door mr. J.J. Wintermans, werkzaam op het partijbureau van de R.K. Staatspartij, geinventariseerd
structuur toegang de door Wintermans aangebrachte ordening is door de inventarisator vervangen door een indeling afgeleid uit de functies van Nolens
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig staatscommissie Pijnacker Hordijk, 1895-1897 (inv. nr. 329)
polemiek met Sam van Houten over de encycliek Rerum Novarum, 1898 (inv. nr. 368)
encycliek Rerum Novarum met aantekeningen en herziene vertaling vanuit het Latijn, 1891 (inv. nr. 383)

politieke activiteiten
redevoeringen over de Ongevallenwet, 1900 (inv. nr. 95)
dekking van het tekort van de Rijksverzekeringsbank, 1907-1908 (inv. nr. 331)
aantekeningen en documentatie over de wetten van Talma, 1911 (inv. nr. 105)
wijziging Ziektewet, 1922 (inv. nr. 116)
wijziging Ziektewet, 1927-1928 (inv. nr. 344)
wijziging Invaliditeitswet, 1929 (inv. nr. 122)
Bijzondere Commissie voor het Wetsontwerp tot Regeling van de Ziekenverzorging, 1920-1931 (inv. nr. 333)
benoeming tot lid van de Commissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering, 1923-1931 (inv. nr. 337)
Commissie-Nolens (fabrieksartsen en medische diensten bedrijven), 1927 (inv. nr. 343)

collegedictaten
sociale kwestie (dictaat), [1891] (inv. nr. 384)
sociale kwestie en rechtsgrond van een sociale politiek (dictaat), 1901 (inv. nr. 386)
sociale politiek (dictaat), z.j. (inv. nr. 388)
arbeidersvraagstuk en arbeidswet (dictaat), z.j. inv. nr. 389)

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
presentielijsten van studenten die naar de colleges kwamen, 1909-1915 (inv. nr. 316)
collegedictaten, aantekeningen en voorbereidende studies, 1909-1925 (inv. nr. 317)

R.K. Sociale Studieclub
notulen, 1920-1931 (inv. nr. 255)
ledenlijsten, 1925 en 1929 (inv. nr. 256)
stellingen over sociale en politieke vraagstukken, 1921-1931 (inv. nr. 258)

Hooge Raad van Arbeid
wijziging Ziektewet, 1920-1921 (inv. nr. 281)
wijziging Ziektewet, 1926-1927 (inv. nrs. 284-285)
staatcommissie-Van IJsselsteijn, 1928 (inv. nr. 286)

Nederlandsche Werkloosheidsraad
ingekomen stukken, 1925 en 1929 (inv. nr. 346)
notulen van jaarvergaderingen en commissies, 1929 (inv. nr. 347)

Nederlandsche en Internationale Vereeniging voor Wettelijke Bescherming der Arbeiders
statuten en reglement, 1901 (inv. nrs. 259 en 260)
notulen, 1901-1913 (inv. nr. 262)
jaarverslagen, 1901-1912 (inv. nr. 262a)
ledenlijsten, 1901-1907 (inv. nr. 263)
opheffing Nederlandsche Vereeniging (wegens een fusie), 1926 (inv. nr. 268)
stukken van de Internationale Vereeniging, 1897-1926 (inv. nrs. 269-280)

Internationale Arbeidsconferentie
vredesverdrag van Versailles met aantekeningen van Nolens, 1919-1920 (inv. nr. 399)
notities van Nolens over de vergaderingen, 1921-1930 (inv. nr. 400)
brieven van Albert Thomas, directeur van het Internationaal Arbeidsbureau, 1923-1930 (inv. nr. 401)

stukken zoals verslagen, rapporten, redevoeringen, aanbevelingen en conventies en documentatie over de conferenties gehouden in de jaren 1919-1931 (inv. nrs. 409-465)
(met hierin onder meer:
conventies en aanbevelingen aangenomen op de conferentie van 1919 (inv. nr. 410)
studie van Nolens over de ontwikkeling van de internationale arbeidswetgeving, 1920 (inv. nr. 412)
ingekomen brieven van personen, 1920-1931 (inv. nrs. 449-464)

Congressen ‘Assistance Publique et Privée’ (Armenzorg en Weldadigheid)
congressen gehouden in 1906 (Milaan), 1909 (Parijs), 1910 (Kopenhagen) en 1928 (Parijs), 1906-1928 (inv. nrs. 466-470)
ingekomen brieven, 1900-1927 (inv. nrs. 471-474)

Andere internationale congressen en organisaties
conferenties voor sociale verzekeringen 1910 (Den Haag) en 1914 (Parijs
niet doorgegaan), 1909-1914 (inv. nr. 480)

Documentatie
sociale politiek (inv. nr. 749).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Nolens was als politiek leider van de katholieken betrokken bij alle sociale wetten en wetsontwerpen die tussen 1896 en zijn dood in 1931 in de Tweede Kamer aan de orde kwamen
Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal een naar verhouding groot deel van dit archief gaat over internationale arbeidsorganisaties
opmerkingen geen