Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Partij van de Arbeid, Tweede-Kamerfractie
naam, varianten PvdA
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting opgericht na de Bevrijding in het streven naar een politieke doorbraak, ontwikkelde de nieuwe partij zich al spoedig tot de functionele opvolger van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
taak, activiteiten vertegenwoordiging van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer
zie verder Partij van de Arbeid, partijbureau.
voorloper
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) bibliografie

Brinkman, M.
Honderd jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift, bibliografie van de geschiedenis van de SDAP en de PvdA, 1894-1994
Amsterdam, 1994. 90 p.


publicaties van de partij
(in chronologische volgorde)

Mok, S.
Naar sociale zekerheid
Amsterdam, 1947. 22 p. [Uitgave van: Partij van de Arbeid]

Verslagen en beschrijvingsbrief ... congres Partij van de Arbeid
[Amsterdam], 1947-1965
[Ook onder de titel: Verslagen en beschrijvingsbrief voor het congres van de Partij van de Arbeid en Verslag van het ... congres van de Partij van de Arbeid ]

Partij van de Arbeid: beginselprogram 1947, statuten, huishoudelijk reglement, reglement candidaatstelling
[Amsterdam], [1947]. 55 p.

Rhijn, A.A. van
De na-oorlogse sociale politiek
Amsterdam [Partij van de Arbeid], [1948]. 15 p.

De weg naar vrijheid. Een socialistisch perspectief. Rapport van de Plancommissie van de Partij van de Arbeid
Amsterdam, 1951. 416 p.

Vermeer, E.
Let op hun daden. De daden der tweede kamerfractie der Partij van de Arbeid van de bevrijding af tot 1 april 1952
[Amsterdam], 1952, 3 dln.

Beperking van het verhaalsrecht, persoonlijke verantwoordelijkheid en gemeenschapsplicht. Rapport
Amsterdam, 1960. 33 p.
[commissie onder voorzitterschap van G.E. Langemeijer]

Om de kwaliteit van het bestaan
Amsterdam [P.v.d.A., 1963]. 16 p.
[verkiezingsmanifest 1963 van de Partij van de Arbeid]

Statuten en huishoudelijk reglement [Partij van de Arbeid]
Amsterdam [Partij van de Arbeid], 1965. 110 p.

Sociale zekerheid in diskussie
Amsterdam [Partij van de Arbeid], 1983. 56 p.
[Deelpublicatie Partijbestuurs, commissies Verzorgingsstaat en Verzelfstandiging sociale zekerheid]


publicaties over de partij

Bleich, A.
Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid, 1946-1986
Amsterdam, 1986. 207 p.

Brinkman, M., M. de Keizer, M. van Rossem
Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland, 1894-1994
Amsterdam, 1994. 363 p.

Catau, F.
Geleide loonpolitiek, verzorgingsstaat en sociaal-demokratie. Een studie naar de loonvorming, de ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de opstelling van de sociaal-demokratie sinds 1945
Winterswijk, [ca.1985]. 118 p.

Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, opgericht 26 Augustus 1894 Amsterdam, 1919. 190 p.

Geurtsen, T.
Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland
Amsterdam en Breda, 1994. 239 p.

Hoe het groeide. Een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland
Amsterdam, 1928-1930, 3 dln.
[De wilde roos, nr.  9-11]

Hulst, H. van, A. Pleysier en A. Scheffer
Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940
's-Gravenhage, 1969. 320 p.

Knegtmans, P.J.
Socialisme en democratie. De SDAP tussen klasse en natie, 1929-1939
Amsterdam, 1989. 303 p.

Maas, P.F.
Sociaal-democratische gemeentepolitiek, 1894-1929
's-Gravenhage, 1985. 197 p.

Rooy, P. de, e.a.
De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland. Een essay en een beeldverhaal
Nijmegen, 1995. 103 p.

Ruitenbeek, H.M.
Het ontstaan van de Partij van de Arbeid
Amsterdam, 1955. 280 p.

Schaper, J.H.
Een halve eeuw van strijd. Herinneringen
Groningen, 1933-1935, 2 dln.. 264 p. en 437 p.

Tasman, H.J.
“De S.D.A.P. en de sociale verzekering”, in:
Sociaal Weekblad , 25 (1911), p. 137-139 en 145-147
[bespreking van een rapport aangeboden aan het congres van de SDAP]
+
reactie door “P.J.J.K.”, p. 176

Vliegen, W.H.
Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan
Amsterdam, [1924]-1938, 3 dl.

Woldendorp, J.J.
De Partij van de Arbeid en de sociale politiek in Nederland in de jaren vijftig. Toegespitst op de geleide loonpolitiek, de sociale verzekeringen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
[Z.pl.], [1984], 100 p.
[Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam]
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1955 - 1988
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid de stukken zijn tot 10 jaar na opmaking gesloten
daarna zijn ze raadpleegbaar na schriftelijke toestemming van de Tweede-Kamerfractie.
omvang; inventarisnummers 42,8 m.
1397 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd alleen dubbelen zijn vernietigd
toegang(en) plaatsinglijst met archivistische inleiding  (1 p.) door Olaf van Paassen en Cees Smit (1994) en aanvullende plaatsingslijst met archivistische inleiding (1 p.) door Cees Smit, 1997
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven een deel van het archief (5 meter) bleek te behoren tot het archief van J. den Uyl
dit deel is toegevoegd als aanvulling op het archief van Den Uyl en beschreven in een aparte inventaris
enkele stukken zijn overgebracht naar het archief van de Wiardi Beckmanstichting en naar het landelijk partijarchief van de PvdA
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven Een aantal stukken uit het archief van J. den Uyl is aan dit archief toegevoegd.
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief naast notulen en correspondentie bestaat het archief uit fractienota’s en circulaires, stukken van het ambtelijk secretariaat, van het fractiebureau, de fractiecommissies, het Actualiteitenoverleg en de afdeling Fractievoorlichting
de stukken waren per jaar opgeborgen
structuur toegang de onderdelen van het archief zijn in chronologische volgorde geplaatst
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig verslag van de Tweede-Kamerfractie over de periode okt. 1956-sept. 1958 (inv.nr. 41)
verslag over de periode okt. 1964-sept. 1966 (inv.nr. 42)
jaarverslag 1965 en verslagen van bijdragen van fractieleden aan Tweede-Kamerdebatten 1964-1966 (inv.nr. 42)
fractienota’s en zgn. “vrijdagbrieven”, gezonden ter informatie aan de fractieleden, 1965-1970 (inv.nrs. 163-164)
fractiestukken, 1966, 1967 (inv.nr. 698)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen in het archief bevinden zich stukken van de fractiecommissie Sociaal Economisch Beleid en van de fractiecommissie Sociale Zaken, maar deze dateren van na 1967.