Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Folkert Evert Posthuma
naam, varianten geen
periode 1874 - 1943
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 466-468
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 1173-1174.
functies landbouwkundige en politicus (partijloos)
minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1914-1918)
directeur (1918-1939) en adviseur van Centraal Beheer (1941-1943)
opsteller samen met Evert Kupers van het plan Posthuma-Kupers (1921)
voorzitter van de Nijverheidsraad (1921-1933)
bekleedde talrijke functies waaronder voorzitter van de Federatie van Nederlandse Kamers van Koophandel in het Buitenland
  in 1933 had hij 24 bestuursfuncties
generaaladviseur van de Nederlandse Landstand, een nationaal-socialistische organisatie (1941-1943),  gemachtigde van de leider voor landbouw en visserij (1943)
in 1943 geëxecuteerd door het verzet
.
literatuur (NCC) archief

Visser, W. e.a.
Inventarissen van de collecties D. Bos, A. L. en C. J. de Bruijn Kops, J. L. de Bruijn Kops, H. L. Drucker, D. en Th. G. van Eck, S. van Houten, F. E. Posthuma, H. J. Smidt, B. D. H. Tellegen
's-Gravenhage [Algemeen Rijksarchief], 1970. 192 p.


publicaties van Posthuma

Een ernstig woord tot de werkgevers inzake pensioenverzekering van hunne werknemers
[Z.pl.], [ca. 193X]. 19 p.

Posthuma, F.E., en J.Ph. Holtzschue
De risico-bank in de jaren 1903-1912
's-Gravenhage, Mouton, [ca. 1914]. 154 p.

Posthuma, L.L. [sic]
“De plannen der ziekteverzekering”, in:
Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid , 89 (1921), p. 68-70

Posthuma, F.E.
"Invoering der Ziektewet", in:
Economisch-Statistische Berichten , 12 (1927), II, p. 1031-1032 en volgende

Posthuma, F.A.
“Het Rapport van de Commissie-Van Gijn”, in:
Economisch-Statistische Berichten , 13 (1928), p. 288-290

Posthuma, S.
"Fondsvorming door de overheid", in:
Economisch-Statistische Berichten , 23 (1938), p. 628-629

Posthuma, S.
"Eenige overpeinzingen naar aanleiding van het rapport van de staatscommissie inzake de financiering van de invaliditeits- en ouderdomsverzekering", in:
Economisch-Statistische Berichten , 25 (1940), p. 430-432


publicaties over Posthuma

biografie:
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 466-468

De proeve van een ontwerp Ziektewet (Posthuma-Kupers), voorzien van bemerkingen door het bestuur der Centrale Onderlinge te ’s-Gravenhage
's-Gravenhage [Centrale Onderlinge], [ca.1910]. 24 p.


het plan Posthuma-Kupers (1921)

De proeve van een ontwerp Ziektewet (Posthuma-Kupers), voorzien van bemerkingen door het bestuur der Centrale Onderlinge te 's-Gravenhage
's-Gravenhage, [ca.1910]. 24 p.

Kupers, E.
“Is invoering der Ziektewet-Talma nog wel gewenscht ?”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 763-782
[schrijvers acht de Raden van Arbeid te duur en uitvoering van de wet van Talma niet in het belang van de arbeiders
met resultaten van een door het NVV verricht onderzoek bij de aangesloten organisaties]
+
Keesing, I.G.
“Om de Ziektewet”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 914-930
[schrijver is het niet eens met Kupers]

Kupers, E.
“De nieuwe koers inzake de ziekteverzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 3 (1921), p. 186-198
[schrijver is voorzitter van het NVV en licht zijn plan toe
met conceptstatuten van de “Hoofdvereeniging” die de administratie voert van de aangesloten Bedrijfsverenigingen]
+
reactie door:
Berger, J.A.
“De nieuwe ziekteregeling”, in:
Sociale Voorzorg , 3 (1921), p. 318-321 en 490-493

Schröder, J.C.
“Congres-indrukken”, in:
Sociale Voorzorg , 3 (1921), p. 651-661
(verslag van het congres over sociale verzekering en over de proeve Posthuma-Kupers)

Hettinga Tromp. J. van
“Talma - Posthuma”, in:
Sociale Voorzorg , 3 (1921), p. 661-663

Elink Schuurman, W.
Onmogelijke plannen”, in:
Sociale Voorzorg , 3 (1921), p. 715-731
[over de proeve Kupers-Posthuma
schrijver pleit ervoor dat de arbeiders op hun vrije zaterdagmiddag ziekenfondsen gaan administreren
dat is veel goedkoper dan ambtelijke uitvoering]
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1909 - 1942
vindplaats a) Nationaal Archief, Den Haag
b) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
gedeponeerd in a) niet van toepassing
b) niet van toepassing
openbaarheid a) volledig
b) voor raadpleging van de stukken en publicatie van gegevens daaruit is toestemming van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie vereist
omvang; inventarisnummers a) onbekend
487 inv. nrs.
b) onbekend
5 inv.nrs
informatiedrager a) papier
b) papier
vernietigd a) de inventaris bevat daarover geen gegevens
b) idem
toegang(en) a) inventaris met korte biografie (1951)
b) plaatsingslijst (z.j.)
kenmerk toegang a) 2.21.026.07
b) collectie Doc-1
1347-b
indices op toegang a) geen
b) geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) :
stukken over de plannen van minister Treub inzake de sociale verzekering, bevat persoonlijke correspondentie tussen Posthuma en Treub, 1914 (inv.nr. 1064).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven a) onbekend
b) onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief a) het betreft eerder een collectie waarbij de stukken gegroepeerd zijn naar de functies die Posthuma bekleedde
b) betreft enkele stukken, met name correspondentie
structuur toegang a)
I  Hoofdfuncties
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel
Directeur, president-directeur en adviseur van Centraal Beheer
II  Nevenfuncties
Zuivelindustrie
Landbouw
Nijverheid
Handel
Culturele en sociale belangen
Redevoeringen en publicaties
III   Particuliere zaken
hieronder de correspondentie
b)
de toegang heeft geen bijzondere structuur
bijlagen bij de toegang a) geen
b) geen
statistische gegevens a) geen
b) geen
inhoud overig a)
statuten van Centraal Beheer en de Tuinbouw-Onderlinge met correspondentie over een landbouwongevallenverzekering, 1909-1910 (inv. nr. 12)
correspondentie met de Vereniging Nederlandse Werkgevers over het ontwerp-Ziekte- en Ongevallenwet 1925, 1924-1925 (inv. nr. 14)
correspondentie met G.M. de Jonge, lid van de Werkloosheidsraad, over een werkloosheidsverzekering, 1923 (inv. nr. 18)
krantenknipsels “Handelsblad” over de kamerberaadslagingen over de Invaliditeits- en Ouderdomswet, 1928-1929 (inv. nr. 20)
briefwisseling als adviseur van Centraal Beheer, 6 mei 1939-25 mei 1943 (inv. nr. 23)

conceptredevoeringen, lezingen en artikelen in tijdschriften
specificatie:
sociale maatregelen, z.d. (inv. nr. 361)
sociale wetgeving, 1924 (inv. nr. 361)
assurances sociales, z.d. (inv. nr. 361)
ziekteverzekering, 1925 (inv. nr. 362)
bezuiniging op uitvoering sociale verzekering, 1932 (inv. nr. 364)
vrijwillige verzekering, 1930 (inv. nr. 364)
Ziektewet, 1928 (inv. nr. 364)
balans van het ongevallenfonds, z.d. (inv. nr. 365)
ongevallenverzekering en werkverschaffing, z.d. (inv. nr. 365)

b)
geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen