Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Politieke Studie en Debatingclub Sint Michaël
naam, varianten St. Michaël
Verbond St. Michaël
de aanhangers van deze beweging werden ook wel michaëlisten genoemd
periode van bestaan 1923 - 1934
organisatie en inrichting gesticht op 11 januari 1923 te Den Haag als een politieke studie- en debatingclub
doel was een democratisering van de katholieke politiek
partijleden moesten invloed krijgen op de kandidaatstelling en de vaststelling van het partijprogramma
de club was een deel van een meer links gerichte beweging die "Michaëlisme" genoemd werd
belangrijke leden waren baron Wittert van Hoogland, prof. J.A. Veraart en Max van Poll, hoofdredacteur van het blad "De Nieuwe Eeuw"
Van Poll bezorgde de beweging een eigen dagblad genaamd "De Morgen"
tegenover deze linkervleugel stond een meer rechts georiënteerde stroming, waarvan sommige leden sympathiseerden met het fascisme van Mussolini en waartoe onder meer Emile Verviers behoorde
op 30-31 januari 1925 kwam het tot een verzoening tussen linkse oppositie en partijbestuur, de z.g. Vrede van Utrecht
het landelijk verbond werd toen opgeheven, de plaatselijke afdelingen bleven echter bestaan
in 1926 werd officieel opgericht de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP)
de club is vermoedelijk rond 1932 opgeheven.
taak, activiteiten begonnen als lokale vereniging breidde zij zich in 1924 uit tot een landelijk verbond
na de verzoening van 1926 nam de betekenis weer af.
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) Meeuwen, A.J.N.M.
Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-1929)
Hilversum, 1998. 412 p.
[dissertatie Universiteit van Amsterdam
over Ultra Rem handelen de pp. 187-189 en over het Verbond St. Michaël de pp. 240-255]

Rogier, L.J. en N. de Rooy
In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953
Den Haag, 1953, p. 634-638

Max van Poll, E.B.B.F. baron Wittert van Hoogland en E. Verviers zijn opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1923 - 1935
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,75 meter
32 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst op fiches (aanwezig op het Katholiek Documentatiecentrum)
kenmerk toegang nr. 93
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geen
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig statuten, ontwerpstatuten en huishoudelijke reglementen van St. Michaël, januari 1923 (inv. nr. 18)
actieprogramma's, z.j. (inv. nr. 18)
verslag, 1923-1925 (inv. nr. 18)
ontwerpstatuten van de "Vereeniging ter bestudering van sociaal-economische vraagstukken" (niet geaccepteerd) en ontwerpstatuten, statuten en huishoudelijke reglementen van de "Club tot bestudering der katholiek-democratische beginselen, Rijkskieskringorganisatie Den Haag", 1 november 1927 (inv. nr. 19)
convocaties van vergaderingen en circulaires van St. Michaël, z.j. (inv. nr. 20)
krantenknipsels, 1923-1933 (inv. nrs. 21, 26, 30, 31 en 32)
krantenknipsels over de kwestie "kwaliteitszetels arbeidszaken", 1928-1929 (inv. nr. 24)
idem over het compromis tussen St. Michaël en de RKSP (Aengenent) en de daarop volgende ontbinding van de landelijke bond, 1925 (inv. nr. 25)

"copieboek" van brieven van het bestuur, 7 november 1923 - 18 januari 1925 (inv. nr. 5)
ledenlijst, en wel van leden die ook lid zijn van de parochiale kiesvereniging van de R.K. Kiesvereniging Den Haag en lijst van verspreide leden, z.j. (inv. nr. 6)
uitgaven van de "Stormtroepen" (arbeidersbeweging) en verslag van de rede van prof. Veraart voor de Stormers te Delft, ca. 1932 (inv. nr. 14).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen