Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
naam, varianten Roomsch-Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
RKVWV
R.K.V.W.V.
Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen, KVWV
meestal aangeduid als "Katholiek Verbond"
in 1938 liet men het woord ‘Roomsch’ uit de naam weg.
periode van bestaan 1919 - 1960
organisatie en inrichting Opgericht op 8 januari 1919 als overkoepelend orgaan van de verschillende sectorale katholieke werkgeversvakverenigingen, belast met de algemene materiële en economische belangenbehartiging van de katholieke werkgevers
het zwaartepunt lag aanvankelijk in Noord-Brabant
op 14 oktober 1919 werden de statuten door de ledenvergadering goedgekeurd
in 1920 bestonden de volgende regionale werkgeversverenigingen:
R.K. Werkgeversvereniging in het diocees Breda
de Limburgse R.K. Werkgeversvereniging
de Gelderse R.K. Werkgeversvereniging
de Noord-Hollandse R.K. Werkgeversvereniging
de R.K. Werkgeversvereniging in het diocess Den Bosch
de R.K. Werkgeversvereniging te Rotterdam en Omliggende Plaatsen
de Groningse R.K. Werkgeversverenigingen en verenigingen in Zwolle en Deventer
na een reorganisatie in 1923 ontstonden er vijf per diocess georganiseerde verenigingen
voor informatie over de nauwe organisatorische band met de standsorganisatie Algemene (Rooms) Katholieke Werkgeversvereniging (AKWV), zie daar.
taak, activiteiten Het Katholiek Verbond trad in sociaal-economische kwesties op als algemeen belangenbehartiger van de katholieke werkgevers op materieel en economisch terrein (in het bijzonder t.a.v. de loonpolitiek)
op het nationale vlak deed het dit naast de overige werkgeversverbonden Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, het Verbond van Nederlandse Werkgevers en het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland. Voor het onderlinge contact tussen de zogeheten "Vier Verbonden" bestond een Contactcommissie.
voorloper
geen
opvolger
In 1961 gefuseerd met de Algemene Katholieke  Werkgeversvereniging tot Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV)
literatuur (NCC) archief
Bommel, H. van
"Het archief van de Algemene Katholieke Werkgeversverenigingen 1915-1960"
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum , 1973

statuten
Statuten van het R.K. Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen
’s-Gravenhage, [1919], 7 p.

Statuten en huishoudelijk reglement van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
[Z.pl.], [ca. 1954], 12 p.

periodieken
De R.K. werkgever. Officieel orgaan der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging en van het R.K. Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen
1923-1937
[Voortz. van: Het patroonsblad . Voortgezet als: De katholieke werkgever ]

De katholieke werkgever. Officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1938-1967

Mededeelingen van de Algemeene Katholieke Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1939-1946

Vertrouwelijke mededeelingen van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1 (1947) - 3 (1949)
[Voortz. van: Mededeelingen van de Algemeene Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen. Vgl. inv. nr. 546-555]

Mededelingen van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
1959-1962

Verslagboek van de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
7 (1930/35)
[Voortzetting van: Jaarboek der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging . Voortgezet als: Verslagboek van de Algemene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen ]

Verslagboek van de Algemeene Katholieke Werkgevers Vereeniging en van het R.K. Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1936-1961....
[Later onder de titel van: Verslagboek van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en van het R.K. Verbond van Werkgeversverenigingen ]

geschiedenis
Albregts, A.H.M. (red.)
Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw
Den Haag, 1950

Linssen, C.G.P.
Werkgeversorganisaties in het katholieke patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940
Tilburg, 1978.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1919 - 1960
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid Het archief is vooralsnog niet openbaar
toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het Katholiek Documentatiecentrum.
omvang; inventarisnummers 66 meter
aantal inv. nrs. nog niet bekend.
informatiedrager papier
vernietigd 14,75 meter materiaal zoals "algemene ingekomen stukken" van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid.
toegang(en) Inventaris van de archieven van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging , in voorbereiding bij het KDC, afdeling 2
een vrijwel voltooid laatste concept was voor raadpleging beschikbaar.
kenmerk toegang onbekend
indices op toegang er is een systematische rubriekenlijst
een rubrieksnummer wordt aan alle inventarisnummers toegekend
overige indices zijn nog niet aanwezig
de inventaris zal te zijner tijd worden opgenomen in het on-line documentatiesysteem van het KDC en kan dan via een elektronische publiekscatalogus (OPC) op namen, trefwoorden enz. worden geraadpleegd.
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond zijn enkele correspondentiereeksen opgenomen die teruggaan tot vóór de oprichting in 1961 en die mogelijk materiaal bevatten uit het archief van de KVWV.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven de archieven van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging 1915-1960, het archief van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond 1960-1970, en de archieven van de zeven diocesane werkgeversverenigingen zijn in dit archief opgenomen als afdelingen 1, 3, 4, maar afzonderlijk geïnventariseerd en daarom op hun eigen plaats verwerkt
opmerkingen zie voor nadere informatie de gegevens bij het archief van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
INHOUD
structuur archief in hun oorspronkelijke toestand vertoonden de archieven een vrijwel volledig gebrek aan ordening
het geheel is naar gangbare archivalische normen beschreven, verdeeld in basisdocumentatie en onderwerpsdocumentatie
gezien de elektronische toegankelijkheid van de inventaris is afgezien van een fysieke herordening en een nieuwe nummering, zodat de archiefonderdelen in een andere orde staan dan de inventaris.
structuur toegang de inventaris volgt de archivalisch-thematische ordening.
bijlagen bij de toegang nog niet bekend
statistische gegevens geen
inhoud overig samenwerking tussen de vier werkgeversbonden, 1948-1949, 1958-1960 (inv. nr. 2398)
overleg met het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers, 1958 (inv. nr. 2418)
Commissie Sociale Verzekering, 1949-1951 (inv. nr. 616)
Commissie Sociale Verzekeringen, 1960 (inv. nr. 642)
Union des Industries de la Communauté Européenne (UNICE), sociale commissie, 1958-1960 (inv. nrs. 1711-1713)
SER, subcommissie loongrens Werkloosheidswet, 1955-1960 (inv. nr. 1968)
Preventiefonds, 1956-1958 (inv. nr. 2027)
Algemene Ouderdomswet, 1952-1957 (inv. nr. 2336)
Vereniging voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 1956-1960 (inv. nr. 2360)
Raad van Overleg voor Sociaal-Economische Aangelegenheden (overlegorgaan voor katholieke standsorganisaties, verenigd met Katholiek Maatschappelijk Beraad), commissie tot samenstelling van een katholiek sociaal-economisch program (met subcommissies), 1954-1960 (inv. nrs. 2403-2415).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaires steunverlening 1931-
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Europa
opmerkingen geen