Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Raad van Arbeid algemeen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
tegenover het conflictmodel (stakingen) stelden Kuyper en de confessionele partijen een overlegmodel
minister Talma (ARP) zag de raden als een orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers dat het gehele veld van de arbeid zou moeten gaan regelen
aanvankelijk wilde hij de raden derhalve ook verordenende bevoegdheden geven
na enkele wijzigingen, waarbij de verordenende taak verviel, werd de Radenwet in 1912 aangenomen
pas in 1919 konden de raden feitelijk met hun werkzaamheden beginnen
tot na de Tweede Wereldoorlog bleven de Raden een voorwerp van kritiek van diverse zijden, vooral omdat zij te bureaucratisch en te duur zouden zijn en omdat de sociale partners de uitvoering van de sociale verzekeringen zelf wilden doen
tegenover de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid stond het ‘zelf-doen’ van de bedrijfsverenigingen en de Centrale Werkgevers Risico-Bank, die hun administraties voor een groot deel in beheer gaven aan Centraal Beheer
 
de verhouding tussen de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid was voortdurend gespannen
de Raden waren beducht voor de centraliserende tendensen van het bankbestuur en stonden op hun autonomie, de Bank stoorde zich aan de eigengereidheid van sommige Raden

in 1967 hadden de 22 Raden  van Arbeid ca. 3.500 personen in dienst

Geografisch:
aanvankelijk waren er 39 raden, tussen 1919 en 1935 liep dit aantal al langzaam terug
opgeheven werden in deze periode: Heerlen, Zeist, Zaandam, Zutphen, Roosendaal, Hoorn, Delft en Gouda
  na de reorganisatie van 1934 bleven er 25 raden over
in 1956 en in 1967 waren er nog 22 raden
in 1919 werden er raden opgericht te:
Hoorn
Alkmaar
Haarlem
Amsterdam
Zaandam
Utrecht
Zeist
Amersfoort
Gouda
Leiden
Delft
Den Haag
Rotterdam
Dordrecht
Brielle
Goes
Middelburg
Leeuwarden
Sneek
Heerenveen
Groningen
Winschoten
Assen
Zwolle
Deventer
Hengelo
Apeldoorn
Arnhem
Zutphen
Tiel
Nijmegen
’s-Hertogenbosch
Roosendaal
Breda
Tilburg
Eindhoven
Venlo
Heerlen
Maastricht
Na de reorganisatie van 1934 (in werking op 1 januari 1935) bleven de volgende raden over:
Alkmaar
Haarlem
Amsterdam
Utrecht
Amersfoort
Leiden
Den Haag
Rotterdam
Dordrecht
Goes
Middelburg
Leeuwarden
Groningen
Winschoten
Assen
Hengelo
Apeldoorn
Arnhem
Zwolle
Nijmegen
’s-Hertogenbosch
Breda
Eindhoven
Venlo
Maastricht
Opgeheven werden in 1935 de raden in: Brielle, Deventer, Tiel en Tilburg
In 1956 waren Raden gevestigd in:
Groningen
Leeuwarden
Assen
Zwolle
Hengelo
Arnhem
Nijmegen
Utrecht
Amersfoort
Amsterdam
Alkmaar
Haarlem
Leiden
Den Haag
Rotterdam
Dordrecht
Middelburg
Breda
’s-Hertogenbosch
Eindhoven
Venlo
Maastricht

Samenstelling
hoewel het de bedoeling was dat voorzitter en leden gekozen zouden worden, werden zij vanaf het begin door de minister benoemd
in de periode 1919-1934 hadden de raden een ledenvergadering en een bestuur, in 1934 verdween de ledenvergadering en bleef alleen het bestuur over
dit bestond uit twee werkgevers- en  twee werknemersleden en een onpartijdige voorzitter
binnen de raden verschoof het accent al snel na 1919 naar het bestuur ervan en daarbinnen naar de voorzitters
deze waren bezoldigd en ontwikkelden zich tot deskundigen die veel over het onderwerp publiceerden
in 1967 bestonden de raden uit drie werkgevers- en drie werknemersleden met een door de Kroon benoemde voorzitter die als directeur optrad van het bureau

Toezicht
aanvankelijk stonden de raden onder toezicht van twee Verzekerings-raden (in 1923 samengevoegd tot één Verzekeringsraad)
met de Organisatiewet van 1934 werd de Verzekeringsraad opgeheven en kwamen de raden onder toezicht te staan van het Bestuur van de Rijksverzekeringsbank
op den duur ontwikkelde dit zich tot een leidende rol voor de bank, terwijl de Raden het karakter kregen van perifere uitvoeringsorganen
taak, activiteiten periode 1919-1952
In de periode 1902-1952 voerden de Raden van Arbeid de volgende sociale verzekeringen uit:
Ongevallenwet van 1901 en 1921
Invaliditeitswet (1913)
Ouderdomswet (1919)
Ziektewet (1913/1929)
de Ongevallenwetten en de Ziektewet in concurrentie met de bedrijfsverenigingen
op 1 januari 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de Raden
 
periode 1952-1967
de Organisatiewet Sociale Verzekeringen (1952) deelde de uitvoering van alle sociale verzekeringen toe aan de bedrijfsverenigingen
in de jaren daarna vond de z.g. boedelscheiding plaats, als gevolg waarvan de Raden gedurende de rest van de onderzoeksperiode in principe de volksverzekeringen uitvoerden, terwijl de bedrijfsverenigingen de werknemersverzekeringen deden
in de praktijk werd hiervan echter enigszins afgeweken
zo voerden de Raden van Arbeid de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden, een werknemersverzekering, uit
in 1967 hadden de Raden de volgende wetten in beheer:
Algemene Ouderdomswet (1956),
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959),
Algemene Kinderbijslagwet (1962),
Ouderdomswet (1919) en de
Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (1939)
de invaliditeits- en ongevallenwetten waren toen in liquidatie
de bedrijfsverenigingen voerden in 1967 uit:
Ziektewet (1929),
Werkloosheidswet (1949) en de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing; in 1988 werden de Raden opgeheven en ging hun taak over naar de Sociale Verzekeringsbank
literatuur (NCC) algemeen - wetgeving

Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid, S.1933, nr.  598. Wet van den 17den november 1933, tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, bewerkt door L. Leijdesdorff
Zwolle, 1934. 86 p.
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87]

Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Wet van 17 november 1933, Stb. 598, tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, zoals die wet sindsdien is gewijzigd, met uitvoeringsbesluiten?, bijgew. tot 1 maart 1982, bew. door R. ten Wolde
Zwolle, 7 de druk, 1982. 111 p.
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87]


algemeen - verslaglegging

Verslag van de werkzaamheden der Raden van Arbeid over het jaar ? [1919/20 - 1955]
's-Gravenhage, 1922-1957
[Samengegaan met: Verslag omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank en haar werkzaamheden in het jaar ? , en voortgezet als: Verslag over het jaar ?, Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid ]

Verslag over het jaar ? [1956-1985]?, Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid
Amsterdam [SVB], 1957-1986


algemeen - periodieken

Mededeelingen van den Raad van Arbeid, uitgaande van de Raden van Arbeid te Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Maastricht en Venlo
1941/42-1949
[Titel varieert.Voortgezet als: Documentatie-orgaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid ]


algemeen - literatuur

Bossenbroek, H. jr.
De administratie van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid
Maastricht, 1941

Breen, H. van
”Overbrenging van werkzaamheden Ongevallenwet 1921 naar de Raden van Arbeid (Art. 111 O.W. 1921)”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 47-54

Buis, IJ. Kzn.,
"De mechanisatie van de administratie van de Raden van Arbeid", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 1942, p. 2-8

Buning, E.J.
“Eenheid en eenvoud bij het sociaal geneeskundig hygiënisch toezicht”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 87-103
[over de organisatie van medische diensten]

Eden, P.H. van
“Decentralisatie der Ongevallenwet, van geneeskundige zijde beschouwd”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 54-73
[schrijver is medisch adviseur van de Ongevallenwet
pleidooi voor een centraal geleid corps van controlerend geneeskundigen
met teksten van brieven van deskundigen in Nederland en Duitsland]

Emmen Riedel, W.H.
“Over de “Autonomie” der Raden van Arbeid”, in:
Vragen des Tijds , 1920/21, II, p. 426-449
[pleidooi voor reorganisatie van de hele arbeidswetgeving

Gaay Fortman, W.F. de
“Overpeinzingen bij het veertigjarig bestaan van de Raad van Arbeid te ’s-Gravenhage”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 15 (1960), p. 177-183

Geursen, S.J.
“Een overzicht betreffende de Raden van Arbeid”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 681-684
[vergelijkend onderzoek van de personeelssterkte bij 31 raden]

G. [= ?]
“Is een medisch-adviseur aan een Raad van Arbeid gewenscht ?”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 122-124

Goslinga, T.S.
“Raden van Arbeid of bijkantoren der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 409-420

Havander [pseudoniem]
“De Raden van Arbeid en hun taak”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 27 (1928),p. 129-131

Havander [pseudoniem]
“Het einde der Raden van Arbeid ?”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 27 (1928), p. 498-500

Koch, C.J.
“Dure ambtenaren of lood om oud ijzer”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 20 (1921), p. 38
[kritiek op de kosten van de raden]

Laan, J.Th. van der
“De Raden van Arbeid”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 26 (1927), p. 165-167

Loef, C.M.
Wat iedereen beslist weten moet van de raden van arbeid
Dordrecht, 1919

J.M. [= Mannoury, J.]
“Deze maand”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 14 (1959), p. 323-325
[commentaar bij het veertigjarig bestaan van de Raden van Arbeid]

Menselijke verhoudingen bij de uitvoering van de sociale verzekering door Raden van Arbeid
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], 100 p.
[rapport van een commissie
voorzitter G.A.A.M. Boot]

Michielsen, A.B.
“Ziektewet en Raden van Arbeid”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 28 (1929), p. 242-243

Rhijn, A.A. van
“Veertig jaren Raden van Arbeid en Invaliditeitswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 14 (1959), p. 790-799
[tekst van een rede uitgesproken bij gelegenheid van het jubileum van de Raad van Arbeid in Utrecht
over de uitvoering van de nieuwe invaliditeitswet (= WAO) en de medische dienst
dit zou de GMD worden]

Rhijn, A.A. van
“50 jaren uitvoeringsorganen der sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 25(1970), p. 14-26
[geschiedenis in kort bestek van de bedrijfsverenigingen, bedrijfsraden, het GAK en de organisatiewetten sociale verzekering]

Snoeck Henkemans, D.
“Over den geneeskundigen dienst der Raden van Arbeid”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 383-397

Trooyen, G.P. van
“Decentralisatie van den geneeskundigen dienst der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 262-268

Verschuur, T.J., P.J.M. Aalberse en J.R. Slotemaker de Bruine
Tien jaren Raden van Arbeid
Haarlem, 1930. 707 p.
[met onder meer bijdragen van:
mej. G. Stemberg, De organisatie der sociale verzekering
I.G. Keesing, Toepassing van art. 99 der Invaliditeitswet
W.H.M. Werker, Het toezicht op de sociale verzekering
D. Brocx, De medicus en de sociale verzekering]

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.
De verhouding tusschen het bestuur van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid na het in werking treden van de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid op 1 maart 1934. Rede uitgesproken door op 1 maart 1934 in de Algemeene vergadering van de Vereeniging van Raden van Arbeid
Haarlem, 1934. 39 p.

Themanummer Sociaal Maandblad Arbeid over 50 jaar Raden van Arbeid
met bijdragen van: A.W. Rengelink, A.A. van Rhijn, G.M.J. Veldkamp en Edith Claeys-Leboucq (arbeidsgerechten in België)

Wat gaat er om bij de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid?
Amsterdam, 1965. 31 p.

NN
“De vaststelling der premiën voor de Ziektewet door de Raden van Arbeid”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 9 (1931), p. 277-278
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief niet van toepassing
vindplaats niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers niet van toepassing
informatiedrager niet van toepassing
vernietigd dit archief moet nog worden bewerkt volgens de selectielijst handelingen van de minister van Sociale Zaken c.a., het CTSV en rechtsvoorgangers en andere onder de minister vallende actoren, zoals deze is vastgesteld op 18 februari 2002 en is afgedrukt in de Staatscouranten van 6, 7 en 8 mei 2002, nrs. 85, 86 en 87
in deze lijst zijn de handelingen van de Raden van Arbeid nog niet gewaardeerd
nog niet te zeggen is, wanneer de bewerking zal zijn voltooid.
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven niet van toepassing
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven niet van toepassing
opmerkingen
INHOUD
structuur archief niet van toepassing
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens niet van toepassing
inhoud overig niet van toepassing
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966)

interne organisatie:
het voornaamste uitvoeringsbesluit is:
KB van 28 februari 1919 (Staatsblad 54) (indeling in ressorten)
de Radenwet werd vele malen gewijzigd, wij noemen hier slechts:
Wijziging Radenwet (1923 )  (Staatsblad 187) (samenvoeging twee Verzekeringsraden tot een met als standplaats Den Haag)

de Radenwet verviel bij het van kracht worden van:
Wet tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering (1933)

deze wet maakte weer plaats voor:
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956).

enkele andere belangrijke uitvoeringsbesluiten zijn:
KB van 21 februari 1933 (Staatsblad 54)
KB’s van 2 en 22 juni 1934 (Staatsbladen 301 en 327).
verwijzing naar andere archiefvormers
NB: hierin notulen besprekingen gevoerd tussen de directie van de Sociale Verzekeringsbank en het bestuur van de Vereniging van Raden van Arbeid
op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevinden zich in de Collectie Nederlandse Overheidsinstellingen de volgende stukken
notulen van vergaderingen van de Vereniging van Raden van Arbeid en de Raad van Bijstand en van overleg tussen de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Vereniging van Raden van Arbeid, december 1942-juli 1944 (doosnr. 232, mapnr. e)
statistieken van de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank van de geldswaarde van vrije woning, vrije inwoning en vrije kost en inwoning, per provincie en daarbinnen per gemeente gegroepeerd, z.d. (doosnr. 232, mapnr. f)
mededelingen van de Raden van Arbeid in Noord-Brabant en Limburg, oktober 1943-augustus 1944 (doosnr. 233, mapnr. b)
geografische verwijzingen Nederland
internationaal landen waarmee Nederland verdragen had lopen inzake sociale verzekeringen zoals ongevallenverzekering enz.
de voornaamste verdragen waren:

met België

Verdrag tusschen Nederland en België betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 9 februari 1921 (Staatsblad 1922, nr. 70)

Verdrag gesloten op 29 augustus 1947
wet van 27 mei 1948 (Staatsblad I 220)
omvatte alle sectoren van de sociale verzekering behalve de ongevallenverzekering (daarvoor gold het verdrag van 9 februari 1921)


met Denemarken

Verdrag tussen Nederland en Denemarken betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Kopenhagen op 23 oktober 1926 (Staatsblad 1927, nr. 409)


met Duitsland

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering
gesloten te Bonn op 29 maart 1951 (Tractatenblad 1951, nr. 57)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende werkloosheidsverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 29 oktober 1954 (Tractatenblad 1954, nr. 188)


met Frankrijk

Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
gesloten te ’s-Gravenhage op 7 januari 1950 (Tractatenblad 1951, nr. 156)


met Groot Brittannië

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk
gesloten te ’s-Gravenhage op 11 augustus 1954 (Tractatenblad 1954, nr. 114)


met Israël
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Staat Israël betreffende de uitbetaling van ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenen
gesloten te ’s-Gravenhage op 25 april 1963 (Tractatenblad 1963, nr. 84)


met Italië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 28 oktober 1952 (Tractatenblad 1952, nr. 149)


met Joegoslavië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake sociale verzekering
gesloten te Belgrado op 1 juni 1956 (Tractatenblad 1956, nr. 85)


met Luxemburg
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
gesloten te Luxemburg op 8 juli 1950 (Tractatenblad 1952, nr. 30)


met Noorwegen
Verdrag tusschen Nederland en Noorwegen betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Oslo op 9 januari 1925 (goedgekeurd bij wet van 30 december 1925 (Staatsblad 543))


met Polen
Verdrag van Handel en Scheepvaart tusschen Nederland en Polen
gesloten te Warschau op 30 mei 1924 (Staatsblad 1924, nr. 594)


met Spanje
Verdrag tusschen de Spaanse Staat en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid
gesloten te Madrid op 17 december 1962 (Tractatenblad 1963, nr. 69)


met Turkije
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
gesloten te Ankara op 5 april 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 155)


met Zwitserland
Verdrag tusschen Nederland en Zwitserland betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Bern op 27 januari 1937 (Staatsblad 1938, nr. 38)

Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondstaat
gesloten te Bern op 28 maart 1958 (Tractatenblad 1958, nr. 65)


verdrag van Brussel van 17 maart 1948
deelnemers: Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Groot-Brittannië
zijn "wederkerigheidsverdragen inzake de sociale verzekeringen"
goedgekeurd bij wet van 25 juni 1948 (Staatsblad I 258)
Van der Made noemt als datum 7 november 1949
dit was in 1970 het enige z.g. coördinatieverdrag dat Nederland afsloot.
opmerkingen de stukken berustend op het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen zijn door de bewerker gezien