Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

   ALGEMEEN
Naam Raad van State
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van State voert zijn oorsprong terug tot 1530
de in 1814 heropgerichte Raad had als hoofdtaak de koning van advies te dienen
naast de Volle Raad waren er afdelingen, vanaf 1881 één per departement , en de afdeling Geschillen van Bestuur
stukken over het onderwerp zijn in principe te vinden in de Volle Raad en in de afdelingen Waterstaat c.a. (periode 1881-1905) en Landbouw, Nijverheid en Handel (1905-1918)
de afdelingen zonden hun advies aan de Volle Raad die het definitieve advies vaststelde, waarna het naar de Kroon verzonden werd
taak, activiteiten tijdens de onderzoeksperiode was de taak van de Raad louter adviserend
bij wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur (AMVB’s) en sommige koninklijke besluiten was de regering verplicht zijn advies in te winnen
de Raad adviseerde ook in andere zaken, geschillen van bestuur en inzake de vernietiging door de Kroon van besluiten en verordeningen van lagere overheden (besturen van provincies, gemeenten en waterschappen)
bij geschillen over de uitvoering van de sociale verzekeringswetten dienden partijen zich echter te wenden tot de Raden van Beroep
bij de grondwetsherziening van 1956 kreeg de Raad  van State tevens tot taak te adviseren over internationale verdragen
tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) functioneerde alleen de afdeling Geschillen van Bestuur
tot 19?? bleven de adviezen van de Raad geheim, daarna werden ze gepubliceerd

de Raad van State wenste alleen wetsontwerpen en ontwerpbesluiten ter advisering in behandeling te nemen, wanneer deze door de Ministerraad waren aanvaard, "aangezien dit college niet wenst te worden beschouwd als een van de vele adviescolleges, die voor de bespreking in de Ministerraad worden gehoord. (notulen Ministerraad 25 september 1950, punt 10)

vice-presidenten waren:
jhr. mr. G.C.J. van Reenen, 1876-1893
jhr. mr. J.A.A. van Panhuys, 1893-1896
jhr. mr. J.W.M. Schorer, 1896-1903
jhr. mr. P.J. van Swinderen, 1903-1911
jhr. mr. J. Roëll, 1912-1914
mr. dr. W.F. van Leeuwen, 1914-1928
mr. dr. F.A.C., graaf van Lynden van Sandenburg, 1928-1932
jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, 1933-1956
dr. A.A.L. Rutgers, 1956-1959
dr. L.J.M. Beel, 1959-1972.
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) Spieksma, A., e.a.
Driemaal 's Raads recht. Een drietal institutionele onderzoeken op taakgebieden van de Raad van State
Den Haag [Rijksarchiefdienst/PIVOT], 1994. 194 p.
[PIVOT-rapport, 17]

Wormser, C.W.
Wet op den Raad van State
's-Gravenhage, 1906. 11 p.
[Rechtspraak en administratieve beslissingen op de Nederlandsche staatswetten, dl. 1, afl. 21]

Raad van State 450 jaar
's-Gravenhage, 1981-1983, 2 dln.
[met Repertorium]

Heijmans, A.M.J.
De Raad van State, de Duitse bezetting en de bevrijding
Den Haag [Raad van State], [1995]. 64 p.

Valk, J.P. de
Raadsman achter de troon. Dagboekaantekeningen van jhr. mr. J.W.M. Schorer, vice-president van de Raad van State 1896-1903
Hilversum, 2002. 148 p.
[over de Ongevallenwet (1901), p. 61
verder: sociaal programma kabinet Kuyper (p. 106 en 109), voornemen van Kuyper om een afzonderlijk ministerie van Arbeid te vormen (p. 109), plannen voor nieuwe armenwet (p. 110), beschouwing over sociale politiek (p. 122)].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1814 - 1967
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid periode a): volledig
periode b): volledig.
omvang; inventarisnummers periode a): onbekend
1784 inv. nrs.
periode b): 144,4 meter
4042 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd uit dit archief zijn geen stukken vernietigd
toegang(en) er zijn twee toegangen die elkaar in de tijd overlappen:
a) in hoofdzaak de periode 1814-1914:
inventaris door A.E.M. Ribberink met historische en archivistische inleiding (p. i-ix)
b) in hoofdzaak de periode 1914-1990:
inventaris door de Centrale Archiefselectiedienst (2000) zonder inleiding
kenmerk toegang a): 2.02.06
b): 2.02.29
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven de adviezen van de Raad bevinden zich ook in het archief van het Kabinet der Koningin
in het archief van A.M. Joekes bevinden zich:
aantekening van vergaderingen van de afdeling Geschillen van Bestuur over de Armenwet, 1958-1960 (inv. nr. 377).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestaat nagenoeg geheel uit series
kern van het archief zijn tot 1940 de minuutadviezen met bijlagen aan de koningin
deze zijn ontsloten door middel van indices
  in de bijlagen ontbreken de besproken ministeriele rapporten aangezien deze werden teruggezonden naar het Kabinet der Koningin
na de Tweede Wereldoorlog zijn er geen notulen meer en bestaat het archief uitsluitend uit de adviezen
deze werden tijdens de onderzoeksperiode op datum opgeborgen
structuur toegang de oude orde is geheel gehandhaafd
bijlagen bij de toegang a) lijst van vice-presidenten en secretarissen, 1814-1914
b) geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

interne organisatie
wet van 21 december 1861 (Staatsblad 129) (organieke wet die in 1881, 1884, 1906, 1911, 1918 werd gewijzigd)
wet van 9 maart 1962 (Staatsblad 88).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen wanneer datum en nummer van een advies niet bekend zijn, heeft u de indices nodig
deze bevinden zich voor de periode vanaf 1914 nog bij de Raad van State
voor raadpleging van deze stukken dient u derhalve contact op te nemen met de archivaris van de Raad van State
op de adviezen aangaande de belangrijkste sociale zekerheidswetten is door ons een nadere toegang gemaakt.

Nadere toegang: Raad van State