Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Rijksverzekeringsbank
naam, varianten RVB
SVB
R.V.B.
S.V.B.
tot 1956 Rijksverzekeringsbank
vanaf 1956 Sociale Verzekeringsbank.
periode van bestaan 1903 - 1967
organisatie en inrichting de Rijksverzekeringsbank voerde samen met de  Centrale Werkgevers Risicobank de Ongevallenwet van 1901 uit
vanaf 1908 kwamen daar de bedrijfsverenigingen bij, aanvankelijk alleen in de land- en tuinbouwsector, na 1930 ook in andere sectoren
voor de opzet en inrichting van de Rijksverzekeringsbank liet men zich inspireren door een dergelijke instelling in Oostenrijk

periode 1901-1934 :
de leiding van de bank bestond in deze periode uit:
a) een Raad van Toezicht bestaande uit zes of negen leden, voor een derde vertegenwoordigers van werkgevers, voor een derde vertegenwoordigers van werknemers en voor een derde deskundigen, allen benoemd, geschorst en ontslagen door de Koningin
b)  een Bestuur bestaande uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, benoemd, geschorst en ontslagen door de Koningin
c) een ambtelijke top onder leiding van een secretaris-generaal, geflankeerd door een wiskundig adviseur en een medisch adviseur, allen benoemd, geschorst en ontslagen door de Koningin
onder hen stonden ambtenaren en controlerend geneeskundigen
de hogere rangen onder de ambtenaren werden bij koninklijk besluit benoemd

periode 1934-1956
De wet op de Organisatie van openbare organen belast met de uitvoering der Sociale Verzekering (1933) breidde de taak van de bank uit met het toezicht op de Raden van Arbeid, een taak die vanaf 1919 berust had bij de twee Verzekeringsraden (later een Verzekeringsraad)
de bank kon vanaf toen besluiten van de raden ter vernietiging voordragen en moest de begrotingen van de raden goedkeuren
in januari 1943 werd de voorzitter van het Bestuur, mr. Bijleveld, na een conflict met de Duitsers met verlof gestuurd, maar niet ontslagen
tijdens de bezetting werd geen opvolger benoemd
op 1 januari 1953 ging de taak van de Raad van Toezicht over op de Sociale Verzekeringsraad

periode 1956-1967 :
na de reorganisatie die het gevolg was van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid van 1956 kreeg de bank een tripartiet Bestuur bestaande uit vijf vertegenwoordigers van werkgevers, vijf vertegenwoordigers van werknemers, vijf door de minister aangewezen leden en een door de minister benoemde voorzitter
de dagelijkse leiding berustte bij een uit drie personen bestaande Directie die door het bestuur in overeenstemming met de minister werd benoemd
in 1956 wees de staatsecretaris de volgende centrale organisaties van werkgevers en werknemers aan als rechthebbend op een of meer zetels in het bestuur:
Centraal Sociaal Werkgeversverbond
Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland
Koninklijk Nederlands Landbouwcomité
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond
Nederlandse Katholieke Middenstandsbond
Christelijke Middenstandsbond
Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen
Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging
Christelijk Nationaal Vakverbond
deze organisaties mochten bepaalde aantallen leden en plaatsvervangende leden aanwijzen in het bestuur
in 1967 vond een nieuwe reorganisatie plaats in verband met de liquidatie van de Ongevallenwetten en de Invaliditeitswet.

In oktober 1956 werdenn drie kamers ingesteld: de Financiekamer, de Organisatiekamer en de Personeelskamer
in 1957 werd de Bestuurscommissie opgericht.

De verhouding tussen de Bank en de Raden van Arbeid kan als ‘ongemakkelijk’ gekarakteriseerd worden
de Raden stonden op hun autonomie, de Bank streefde naar centralisatie en uniformiteit.

zie voor een gedetailleerde beschrijving van de organisatie en de werkwijze van de bank in de periode tot 1941:
Burgh, J.P.C. van der, e.a.
Rijksverzekeringsbank 1901-1941
Haarlem, 1941, p. 214-269

voorzitters van het bestuur waren:
mr. R. Macalester Loup, 1901-1915
V. Noest, 1915-1929
mr. dr. H.L. van Duyl, 1929-1940
mr. H. Bijleveld, 1940-1948-?
NB: van 1942 tot 1945 met verlof
mr. G. Jansen, in 1951-1955
mr. H.B.J. Waslander, 1955-1956
mr. J.A. Berger sr., 1956-1961
J.J.A. Berger jr., 1961-1965
C.W. van Wingerden, 1965-1969

voorzitters van de Raad van Toezicht waren:
prof. W. van der Sleyden, 1901-1906
prof. mr. H.L. Drucker, 1906-1914
prof. mr. P. Scholten, 1914-1919
prof. mr. I.H. Hijmans, 1919-1921
P.J. Raaymakers, 1921-1925
J.B. van Dijk, 1925-1929
mr. W.M.J. Lutterveld, 1929-1942
mr. dr. L. P. van der Does, 1943 (1 januari) -1945
mr. dr. A.L. Scholtens, 1945 (1 november) –1951
mr. H. Bijleveld, 1951-1952

secretarissen-generaal waren:
P.J. Raaijmakers, 1904-1914
V. Noest, in 1914-1915
mr. L. Del Baere, 1915-1926
mr. J.C. Heyning, 1926-1947
drs. E.G. Hagenbeek, 1947-

wiskundig adviseur waren:
dr. J.H. Peek, 1901-1914
K. Lindner, 1914-1940
J.C. Schröder, 1940-ca. 1950
J.A.Th.M. Brans, in 1950-1954
dr. L. Yntema, 1954-

medisch adviseur waren:
dr. Ph. Kooperberg,  1902-1915
dr. P.H. van Eden, 1915-1928
V. Gravestein, in 1928-1933
dr. L. Smit, 1933-1948
dr. J. Wester, 1948-1955
dr. W.J. Breslau, 1955-
taak, activiteiten periode 1903-1919 :
uitvoering van de Ongevallenwet (1901)
de voornaamste taken waren:
regeling van de schaden
optreden als draagster van de verzekering
opmaken van statistieken en balansen
toezicht op de naleving van de wet

periode 1919-1934 :
uitvoering samen met de Raden van Arbeid van de Ongevallenwet (1921), de Ouderdomswet (1919), de Invaliditeitswet (1913/1919) en de Ziektewet (1913/1929)
uitvoering samen met de erkende bedrijfsverenigingen van de Land- en Tuinbouwongevallenwet (1922) en de Ziektewet (1929)
de postkantoren waren tevens kantoor van de bank
in 1923 werd de behandeling van ongevallenzaken ten dele overgedragen aan de Raden van Arbeid, in 1928 gevolgd door de mogelijkheid om de behandeling van bedrijfsongevallen te delegeren aan een erkende bedrijfsgeneeskundige dienst
tevens werd toen de buitendienst van de Bank bestaande uit een groot aantal agenten opgeheven

periode 1934-1956 :
zelfde takenpakket als in vorige periode + de uitvoering van de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (1939)
tijdens de bezettingsperiode kreeg de Bank het aanmerkelijk drukker, doordat enerzijds enkele groepen onder de sociale verzekering gebracht werden, anderzijds doordat veel ambtenaren ontslag namen of naar Duitsland moesten vertrekken
onder de Ongevallenwet werden toen gebracht onder meer de Nederlandse arbeiders die in het buitenland werkten, veelal voor de Organisation Todt, en de arbeiders die in Nederland voor het Duitse leger werkten
zie hierover de nadere toegang op de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank
de bank oefende nu ook toezicht uit op de Raden van Arbeid door middel van een accountantsdienst en een inspectiedienst
de begrotingen van de raden behoefden nog steeds de goedkeuring van de bank

periode 1956-1967 :
uitvoering van de volksverzekeringen (Noodwet Ouderdomsvoorziening vervangen door Algemene Ouderdomswet, Algemene Weduwen- en Wezenwet, Algemene Kinderbijslagwet), de  vrijwillige ouderdomsverzekering en de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (1939)

gedurende al deze perioden beheerde de bank de volgende fondsen : Ongevallenfonds, Ouderdomsfonds (vanaf 1930 gesplitst in A en B), Invaliditeitsfonds (vanaf 1936 gecombineerd met het Ouderdomsfonds A) en Landbouwongevallenfonds
tijdens en kort na de oorlog beheerde hij nog het Bijzonder Ongevallenfonds en het Luchtbeschermingsfonds
de postkantoren waren tevens kantoor van de bank
de bank had weinig bemoeienis met de uitvoering van de Ziektewet (dit was vooral een zaak van de bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid).
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) bibliotheek
 

Catalogus van tijdschriften Bibliotheek Rijksverzekeringsbank
[Amsterdam], 1950. 19 p.

Catalogus van tijdschriften Bibliotheek Sociale Verzekeringsbank
Amsterdam [SVB], 1958. 41 p.
[Gestencild.]

Personalia Nederlandsche Ongevallen-Verzekering . Jaarboekje
1 (1904) – 2 (1905) - ?
[dit boekje had de vorm van een almanak
niet bekend is hoe lang de reeks is voortgezet]

periodieken

Verslag omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank en hare werkzaamheden in het jaar .... [1901-1955]
's-Gravenhage, 1903-1956
[Voortgezet als: Verslag Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.) en Raden van arbeid (R.V.A.) ]

Verslag over het jaar ... [1956-1985] Sociale Verzekeringsbank en Raden van Arbeid
Amsterdam [SVB], 1957-1986
[Titel varieert. Samensmelting van: Verslag van de werkzaamheden der Raden van Arbeid over het jaar? , en: Verslag omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank en hare werkzaamheden in het jaar? Met ingang van 1960 onder de titel: Verslag over ... .Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid

Tijdschrift voor ongevallen-geneeskunde, uitgegeven door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank
1 (1916) - 4 (1919)

Geneeskundig tijdschrift der Rijksverzekeringsbank
5 (1920) - 27 (1942)
[Voortzetting van: Tijdschrift voor ongevallen-geneeskunde ]

Mededeling van de Medische Dienst van de Rijksverzekeringsbank
nr. 1 (1952) - 4 (1955)

Mededelingen van de Medische Dienst der Sociale Verzekeringsbank = Report of the Medical Service, Social Insurance Bank
nr. 5 (1956) - ....

Sociale verzekering. Documentatie-orgaan van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de Rijksverzekeringsbank en de Vereeniging van Raden van Arbeid
1 (1956) - ....

Bij ons op de bank. Orgaan van en voor het personeel der Sociale Verzekeringsbank
1 (1946) - 41 (1986)


statistiek

Statistisch onderzoek van de per 1 januari 1954 lopende blijvende, renten ex artikel 16 der Ongevallenwet 1921 terzake van oogongevallen voorgekomen in de periode 1903-1953. Medisch adviseur: W.J. Breslau
Amsterdam, 1957. 70 p.
[Medisch-statistische mededeling der Sociale Verzekeringsbank, nr.  8]

Bölger, B.
“De beteekenis van de loongegevens der Rijksverzekeringsbank voor een algemeene loonstatistiek”, in:
Economisch-Statistische Berichten , 15 (1930), I, p. 122-125

Bölger, B.
“De “Statistiek der Ondernemingen” van de Rijksverzekeringsbank”, in:
Economisch-Statistische Berichten , 15 (1930), II, p. 981-983

Schröder, J.C.
“De loongegevens der Rijksverzekeringsbank, met naschrift door Bölger”, in:
Economisch-Statistische Berichten , 15 (1930), I, p. 307-308

Waerden, Th. van der
"De statistieken van de Rijksverzekeringsbank 1929 (Technisch-economisch overzicht XLVI)", in:
De Socialistische Gids , 16 (1931)

NN
"Gegevens omtrent de loop der renten, toegekend krachtens art. 71 der Invaliditeitswet (Invaliditeitsrenten) bij verschillende ziekten", in:
Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank , 20 (1935), p. 193-212
[statistische gegevens verzameld door de Bank]

NN
"Gegevens betreffende de aanvragen om invaliditeitsrente krachtens art. 71 der Invaliditeitswet terzake van verschillende ziekten bij de onderscheidene Raden van Arbeid", in:
Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank , 21 (1936), p. 104-115
[statistische gegevens verzameld door de Bank]

NN
“Rijksverzekeringsbank. Statistiek over 1927”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 28 (1929), p. 632-633


balansen en andere verslaglegging

Wetenschappelijke balans van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering op .... [31
Dec.1924 - 31 Dec.1938]
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1925-1939

Wetenschappelijke balans van het ouderdomsfonds B op ... [31 Dec.1939 - 31 dec.1957] (Vrijwillige Ouderdomsverzekering), opgemaakt ingevolge art. 10 van de wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1933 (S. Nr.  598)
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1940-1958
[Verscheen jaarlijks. Voortzetting van: Wetenschappelijke balans van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering op ? Voortgezet als: Verslag van het ouderdomsfonds B over het jaar ... (Vrijwillige Ouderdomsverzekering) ]

Verslag van het Ouderdomsfonds B over het jaar ... [1958-1971] (Vrijwillige Ouderdomsverzekering. Sociale Verzekeringsbank
Amsterdam, 1960-1972

Vijfjaarlijkse balans van het ongevallenfonds op ... , opgemaakt ingevolge artikel 10 van de wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1933 (Stbl. 598)
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1941-1954.

Rijksverzekeringsbank. Notulen der agenten-conferenties, gehouden in 1916
[Z.pl.], 1916
[Alleen aanwezig op de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen en in het archief op het hoofdkantoor in Amstelveen]


wetgeving

Wet op de rijksverzekeringsbank en de raden van arbeid, S.1933, nr.  598. Wet van den 17den november 1933, tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering ... . Bewerkt door M. Ort
Zwolle, 1953, 3 de druk. 108 p.
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87]

Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Wet van 17 nov. 1933, tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 31 mei 1956, Stb. 297, met aantekeningen, aan de gewisselde stukken en beraadslagingen ontleend, besluiten ter uitvoering en alfabetisch register, door G. Meijerink
Zwolle, 1957, 4 de druk. 64 p.
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87]literatuur

Berg, J. van den
De hoofdzaken der administratie bij de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Handboek voor de studie van de voornaamste administratieve handelingen door de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid te verrichten voor de uitvoering der sociale verzekerings-wetten
Utrecht, 1952, 2 de druk. 106 p.

Boekman, E.
“Een centrale dienst der sociale verzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 19-32
[over de verhouding tussen Raden van Arbeid en Rijksverzekeringsbank]

Bossenbroek, H. jr.
De administratie van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid
Maastricht, 1941

Bottenburg, Maarten van
De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank
(Zutphen, 2001). 183 p.
[beschrijving van de huidige werkwijze, het gevoerde beleid, de organisatiestructuur, de bedrijfsfilosofie en de positie van de Bank in de samenleving
geen geschiedenis van de Bank]

Breen, H. van
”Overbrenging van werkzaamheden Ongevallenwet 1921 naar de Raden van Arbeid (Art. 111 O.W. 1921)”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 47-54

Brocx, D.
“Bestaat er een nieuwe koers bij de Rijksverzekeringsbank ?”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 110-139
[met statistische gegevens over de aard van de toegekende renten]
+
Lindner, K.
“Wetenschap of willekeur ?”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 353-383
[zelfde onderwerp]
+
reactie door H.P. Berdenis van Berlekom
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 476-486

Brocx, D.
“Wie moet de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de Ongevallenwet 1901, schatten ?”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 559-574

Brocx, D.
“De organisatie van den ambtelijk-geneeskundigen dienst voor de uitvoering der sociale verzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 268-279

Buning, E.J.
“Eenheid en eenvoud bij het sociaal geneeskundig hygiënisch toezicht”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 87-103
[over de organisatie van medische diensten]

Burgh, J.P.C. van der, e.a. (red.)
Rijksverzekeringsbank 1901-1941. Gedenkboek opgedragen aan H.L. van Duyl ...
Haarlem, 1941. 275 p.
[bespreking door A.J.R. Mauritz in De Economist , 1942, p. 312-313]

Dijkshoorn, A.
"De mechanisatie der administratie bij de Rijksverzekeringsbank", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 1942, p. 2-8

Eden, P.H. van
“De koers der invaliditeitsschatting aan de Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 575-576

Eden, P.H. van
“Decentralisatie der Ongevallenwet, van geneeskundige zijde beschouwd”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 54-73
[schrijver is medisch adviseur van de Ongevallenwet
pleidooi voor een centraal geleid corps van controlerend geneeskundigen
met teksten van brieven van deskundigen in Nederland en Duitsland]

Eden, P.H. van
“De administratiekosten der Rijksverzekeringsbank en bezuiniging”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 279-283

Gerritsen, C.A. jr.
“De Rijksverzekeringsbank”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 13(1914), p. 289-292
[jaarverslag 1912]

Goslinga, T.S.
“Raden van Arbeid of bijkantoren der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 409-420

Groeneveld, H.W.
“Het gouden jubileum der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociaal Maandblad , 6 (1951), p. 98-104

Kallen, Alb. van der
“In den ruitijd der Ongevallenwet”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 8 (1909), p. 507-509 en 517-520 en 9 (1910), p. 25-27
[kritiek op de Rijksverzekeringsbank]

Korteweg, J.A.
Medisch-statistische onderzoekingen bewerkt naar gegevens uit het archief der Rijksverzekeringsbank. Dl. I De gevolgen der schouderontwrichting en harer nabehandeling
z. pl., 1915. 94 p.
[het Bestuur van de bank kondigt in het voorwoord een reeks aan]

Last, C.C.A.
“Arbeidsinspectie en Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 47-50
+
reactie door:
Nuijl, Th.W. te
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 139-144

Lindner, K.
“Het tarief der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 242-260
[reactie op een artikel van H. Smissaert in “Onze Eeuw”
met overzicht van de tarieven van de bank voor de ongevallenverzekering periode 1901-1923]

Lindner, K.
“In Memoriam Mr. R. Macalester Loup”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 443-445
[Macalester Loup was de eerste voorzitter van het bestuur van de Rijksverzekeringsbank]

Lippmann & Kracht
De Rijksverzekeringsbank volgens de Ongevallenwet-1900 in het licht der practijk
Den Haag, 1900.

[Rhijn, A.A. van]
“De Rijksverzekeringsbank in het goud”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 5 (1951), p. 181-183
[tekst van een radiorede uitgesproken op 11 mei 1951]

Sajet, B.H.
“De uitvoering der Ongevallenwet door de medische afdeling der Rijksverzekeringsbank”, in:
De Vakbeweging , 6 (1926), p. 317-320
[kritiek op het beleid van dr. Van Eden, medisch adviseur van deze instelling]
+
met reactie van de Rijksverzekeringsbank en repliek door Sajet, p. 522-524

Schenk Brill, A.M. van
Iets over de administratie der Rijksverzekeringsbank, de positie van en de geest onder de lagere ambtenaren dier inrichting, en eventuele bezuinigingen
Utrecht, 1909. 48 p.

Schröder, J.C.
“De balans der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 1 (1919), p. 484-494 en 606-621

Smissaert, H.
Rijksverzekeringsbank of bedrijfsvereeniging? Het "amendement-Kuyper" uiteengezet en beoordeeld
's-Gravenhage, 1899. 44 p.

Smissaert, H.
“Het tekort der Rijksverzekeringsbank”, in:
Onze Eeuw , 8, dl. I (1908), p. 129-158
[schrijver wijt het tekort van 4 miljoen gulden aan het bureaucratisch en centralistisch karakter van de Ongevallenwet (1901)]

Smissaert, H.
“De “Oorlogszeeongevallenwet””, in:
Onze Eeuw , 15 (1915), dl. II, p. 378-393 en dl. III, p. 103-118
[schrijver juicht het toe dat deze wet in hoofdzaak zal worden uitgevoerd door particuliere organisaties en niet door de Rijksverzekeringsbank]

Smissaert, H.
“Het tarief der Rijksverzekeringsbank”, in:
Onze Eeuw , 24 (1924), dl. I, p. 170-185

Smit, L.
"Het standpunt der Rijksverzekeringsbank ten opzichte van de z.g.n. ongevalsneurosen", in:
Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank , 26 (1941), p. 65-73

Soeren, L.C. van
"De ongevallenstatistiek 1941", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 24 (1944), p. 112-115

Soeren, L.C. van
"De statistieken der Rijksverzekeringsbank betreffende de invaliditeits- en ouderdomsverzekering", in:
De Verzekeringsbode , 62 (1943), p. 215-216, 217-218 en 222-223

Spill, J.H.W.Q. ter
“Op den tweesprong”, in:
De Economist , 1909, p. 153-176
[aanval op de Rijksverzekeringsbank en pleidooi voor risico-overdracht aan particuliere organisaties]

Tasman, H.J.
“Het tekort der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociaal Weekblad , 21 (1907), p. 401-403

Trooyen, G.P. van
“Decentralisatie van den geneeskundigen dienst der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 262-268

Verbeek, Otto en C.P. Dubbelman
Pseudoarthrosis of the long bones
Amsterdam, 1961. 232 p.
Mededeling nr. 10 van de medische dienst van de Sociale Verzekeringsbank
[bespreking in Sociaal Maandblad Arbeid, 17 (1962), p. 71-73 door J. Sunier]

Vries, C.W. de
“Voorbereiding tot de sociale wetgeving in Nederland”, in:
Sociale Voorzorg , 5 (1923), p. 277-295
[geschiedenis van het Nederlands Werkliedenfonds
publicatie met toestemming van de minister van Arbeid c.a. van gedeelte van een rapport uit 1893 met voorstel tot oprichting van een “Rijksverzekeringsbank”
tekst van het wetsontwerp met de Algemene Beschouwingen van de Memorie van Toelichting, p. 287-296
bij deze bank kon men levensverzekeringen afsluiten met een maximum van een uitkering van Fl. 365 jaarlijks of Fl. 1.000 ineens
de bank zou beheerd worden door de directeur van de Rijkspostspaarbank]

Weerd, A.J. van der
“De Rijksverzekeringsbank”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 25 (1926),p. 118-119
+
discussie met mr. F.B.M. Wobbe, p. 203-204

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.
De verhouding tusschen het bestuur van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid na het in werking treden van de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid op 1 maart 1934. Rede uitgesproken …op 1 maart 1934 in de Algemeene vergadering van de Vereeniging van Raden van Arbeid
Haarlem, 1934. 39 p.

Wittert van Hoogland, E.B.B.F. baron
De practijk der wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid
Haarlem, 1935

Wolting, Piet
In ijle sferen. Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank van 1956 tot 2002
[Amstelveen, 2002]. 75 p.
[uitgegeven bij gelegenheid van een bestuurlijke reorganisatie die op 1 januari 2003 inging, waarbij Bestuur en Directie werden vervangen door een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht]

Redactie
“De uitvoering van de sociale verzekeringswetten”, in:
De Vakbeweging , 17 (1937), 18 februari en 4 maart 1937
[punten uit het jaarverslag 1936 van de Commissie van Overleg van de Rijksverzekeringsbank]

Bestuur van de Rijksverzekeringsbank
“Artt. 99, 100 en 105 der Invaliditeitswet”, in:
De Vakbeweging , 20 (1940), p. 27-29

NN
“Uit de Tweede Kamer”, in:
Sociaal Weekblad , 17 (1903), p. 794-795
[over benoemingen bij de bank]

NN
“Administratiekosten der Rijksverzekeringsbank”, in:
De Werkgever , 3 (1925), p. 84-85
[tekst van een adres van vijf landelijke werkgeverscentrales aan de minister van Arbeid c.a.]

NN
“Een nieuw gebouw voor de Rijksverzekeringsbank ?”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 4 (1926), p. 72-73, 288, 308-310, 322-323 en 367-369

NN
“Ongerijmde beweringen”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 5 (1927), p. 201-202 en 213-214
[reactie op artikelen in “Het Volk” over het voor en tegen van risico-overdracht en de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank versus die van de Risico-Bank]

NN
“Op den uitkijk”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 152-153
[Eerste Kamer over de bank]

NN
“Een juist stelsel”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 275-278
[kritiek op het door de bank toegepaste methode van het “lastencijfer”]
+
reactie door K. Lindner, p. 313

NN
“De voorzittersvacature bij de Rijksverzekeringsbank”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 312-313

NN
“Duisterheden der Rijksverzekeringsbank”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 549-550

NN
“Het nieuwe bestuur der Rijksverzekeringsbank”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 631

NN
“De wetenschappelijke balans van het Ongevallenfonds”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 726-730

NN
“Een oude gegronde grief”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 775-777

NN
“Het verslag van de Rijksverzekeringsbank over 1926”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 28 (1929), p. 62-63

NN
“Unificatie en vereenvoudiging der sociale verzekering”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 11 (1933), p. 88-90 en 103-104
[discussie tussen K. Lindner en H.W. Groeneveld]

NN
“Organisatie van de organen der sociale verzekering”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 11 (1933), p. 235-237

NN
“De Rijksverzekeringsbank in 1931”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 11 (1933), p. 323-324.

Wat gaat er om bij de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid?
Amsterdam, 1965. 31 p.


gedenkboeken

Burgh, J.P.C. van der, e.a.
Rijksverzekeringsbank 1901-1941
Haarlem, 1941. 275 p.
[Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duijl, oud-voorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank]

50 jaren sociale verzekering. Uitgave van Rijksverzekeringsbank bij haar gouden jubileum op 1 Juni 1951
Amsterdam, 1951. 74 p.
[tekst van L.C. van Soeren
grafieken van A.F. van Halm en H. Huysse]

25 jaar Apollolaan
Amsterdam, [1964]. 37 p.
[ Bij ons op de bank , extra nummer]

75 jaar sociale verzekering. Uitgegeven door de Sociale Verzekeringsbank ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum
Amsterdam [Sociale Verzekeringsbank], 1976. 119 p.

"Bij ons op de Bank. Een reeks kronieken over de jaren 1901-1976"
Bij ons op de Bank , 30 (1976), nr. 11 [52 p.]

Wolting, P.M.
Hoe het groeide..., 90 jaar Sociale Verzekeringsbank
Amstelveen [Sociale Verzekeringsbank], 1991. 24 p.

Bankstijl , 3 (1989), nr. 5
[speciaal nummer van het personeelsblad van de Sociale Verzekeringsbank met korte artikelen over de Bank tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere in Maastricht, Arnhem en Leiden].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1903 - 1967
vindplaats Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
in het midden van de jaren vijftig zijn stukken die betrekking hadden op de uitvoering van de ongevallenwetten overgedragen aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK)
zie dus ook het format van het GAK
het archief zal na bewerking vermoedelijk eind 2004/begin 2005 worden overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag.
openbaarheid het archief bevond zich in september 2000 nog op het hoofdkantoor te Amstelveen, was nog niet overgebracht en is dus niet openbaar
geïnteresseerden kunnen het beste contact opnemen met de beheerder dhr. L. Leeuwenberg.
omvang; inventarisnummers a) periode 1901-1945: 9 meter (na bewerking)
b) periode 1945-1980: 25 meter (voor bewerking)
deze getallen zijn exclusief de bibliotheek die ten dele in het archief en ten dele in de bibliotheek is ondergebracht
informatiedrager papier
vernietigd grote delen van het archief zijn verloren gegaan
mogelijk is dit gebeurd bij de verhuizing van de Apollolaan naar Amstelveen en/of bij de opheffing van het bureau Internationale Zaken
het archief wordt thans (juni 2003) bewerkt volgens de selectielijst handelingen van de minister van Sociale Zaken c.a., het CTSV en rechtsvoorgangers en andere onder de minister vallende actoren, zoals deze is vastgesteld op 18 februari 2002 en is afgedrukt in de Staatscouranten van 6, 7 en 8 mei 2002, nrs. 85, 86 en 87
nog niet te zeggen is, wanneer deze bewerking zal zijn voltooid
na de bewerking zal het te bewaren gedeelte worden overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag
de dossiers van personeelsleden die geboren zijn voor 1923 zijn, op enkele bijzondere gevallen na, vernietigd.
toegang(en) geen
kenmerk toegang in juni 2003 was er nog geen toegang, maar was het historisch archief al wel tamelijk goed geordend.
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam bevindt zich een restant van het krantenknipselarchief van de bank
omvang ca. 3 meter
er is geknipt uit zowel landelijke als regionale als lokale bladen
op de knipsels is de vindplaats aangegeven

in het archief van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers bevindt zich:
Sociale Verzekeringsbank, 1963-1965 (inv. nr. 186)

in het archief van het College van Toezicht ex art. 120 Ziektewet :
jaarverslagen door de Rijksverzekeringsbank uitgebracht over de stand der ziekteverzekering, 1938-1940 en 1946-1948 (inv. nr. 318).

in het archief van het Ministerie van Sociale Zaken tijdens de bezetting (NIOD) bevindt zich:
circulaire en enkele notulen van de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, 1942-1944 (inv. nr. 232c).
circulaires van de Rijksverzekeringbank aan de Raden van Arbeid, o.a. over de Ongevallenwet, 1940-1944 (inv.nr. 382c)

in het archief van de Algemene Werkgevers Vereniging :
Contactcommissie, 1936-1942 (inv. nrs. 704-705) (betrof overleg tussen de besturen van de Vereniging van Raden van Arbeid en de Federatie Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeldverzekering

in het archief van het GAK :
NB: deze stukken zijn vermoedelijk door de Rijksverzekeringsbank in 1956 of kort daarna overgedragen aan het GAK, omdat de Bank een deel van haar taken op het gebied van de werknemersverzekeringen ingevolge de Organisatiewet Sociale Verzekering moest overdragen aan deze nieuwe instelling

tekort van de Rijksverzekeringsbank, 1908-1910 (inv.nr. 222)
verdeling van de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank, 1908-1922 (inv.nr. 223)
nota over de administratiekosten en het tekort van de Rijksverzekeringsbank, 1910 (inv.nr. 224)
commissie van voorbereiding tot organisatie der Rijksverzekeringsbank, 1913 (inv.nr.225)
stukken over de commissie inzake de billijke verdeling van de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank, 1920-1923 (inv.nrs. 227-229 en 243)
subcommissie voor de binnendienst uit de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, 1922-1930 (inv.nr. 231)
Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, 1922-1949 (inv.nrs. 232-241)
Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank en de subcommissie buitendienst van de Raad van Toezicht, 1922-1924 (inv.nr. 242)
rapport “Overzicht van de Administratiekosten der Rijksverzekeringsbank”, 1928 (inv.nr. 244)
stukken over de uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht van de Rijksverzekeringsbank alsmede over de aard en de werkzaamheden van de commissie van overleg met het bestuur van Rijksverzekeringsbank, 1935-1936 (inv.nr. 251)
het in pand geven van hypothecaire vorderingen bij de Rijksverzekeringsbank door organisaties aangesloten bij Centraal Beheer, 1938-1951 (inv.nr. 252)
Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, 1938-1953 (inv.nrs. 253-260)
kopie van de rede van dhr. Laan in de Eerste Kamer over het tekort van de  Rijksverzekeringsbank, 1907 (inv.nr. 1278)
uitkeringen ingevolge de Ongevallenwet-1901, merendeels van de Rijksverzekeringsbank, 1907-1963 (inv.nr. 1326)


in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond bevinden zich zeer veel stukken, namelijk:

Bestuur
meestal verslagen, agenda’s, bijlagen bij de agenda’s
Raad van Toezicht, 1950-1952 (inv. nrs. 397, 1455)
agenda en bijlagen vergaderingen bestuur, 1956 (inv. nr. 32146)
notulen bestuursvergadering 19 augustus 1958 (inv. nr. 15199)
notulen bestuursvergadering 16 september 1958 (inv. nr. 15200)
besluitenlijsten bestuursvergaderingen, 1961-1965 (inv. nr. 27294)
agenda’s voor en verslagen van bestuursvergaderingen, 1963 (inv. nr. 32774)
verslagen van bestuursvergaderingen, 1967-1969 (inv. nrs. 29397-29398)
stukken over vergaderingen van het Bestuur, 1956-1966 (inv. nrs. 3723-3730, 14310-14311, 14323, 14660-14662, 15314-15317, 15934-15943, 16397, 30420-30430, 30442, 30443, 30446-30447, 30451, 30454, 31940)
bijlagen bij de bestuursvergaderingen, genummerd, 1957-1962 (inv. nr. 15944, 16398-16401, 31941-31942)
bijlagen bij de bestuursvergaderingen, geordend op stuknummer, 1962-1963 (inv. nrs. 32775-32779)
bijlagen bij de bestuursvergaderingen, ongenummerd,, 1965-1966 (inv. nr. 13733)
bijlagen bij de bestuursvergaderingen, genummerd, 1967 (inv. nr. 13718)
bijlagen bij de bestuursvergaderingen, geordend op stuknummer, 1966-1967 (inv. nrs. 30456-30458)
gemeenschappelijke vergaderingen van de Bank en de Raden van Arbeid, 1963 (inv. nr. 30448)

Bestuurscommissie
bijlagen bij en stukken over vergaderingen van de Bestuurscommissie, 1958-1959 (inv. nrs. 15946-15947)
stukken over de Bestuurscommissie, waaronder vergaderingen, 1960-1964 (inv. nr. 15319-15321, 30444-30445)
agenda vergadering Bestuurscommissie, 1964 (inv. nr. 17781)

Geldbeleggingscommissie
bijlagen bij de vergaderingen van de Geldbeleggingscommissie van de Bank, 1958-1959, 1962, 1967 en 1971-1974 (inv. nr. 13741, 29941)

Commissie Ongevallenwet/Invaliditeitswet (Commissie OW/IW)
bijlagen bij vergaderingen, 1960 (inv. nr. 15322)
samenvattingen van de vergaderingen over gevalsdossiers, 1961-1962 (inv. nr. 27295)
stukken over deze commissie, 1961-1962 (inv. nr. 30433)

Wettencommissie
samenvattingen van de vergaderingen over besproken gevalsdossiers, 1963-1964 (inv. nr. 27296)
stukken over deze commissie, 1963 (inv. nr. 32780)
verslagen van vergaderingen, 1967-1969 (inv. nr. 29396)

Commissie Beroepszaken
bijlagen bij vergaderingen, 1960 (inv. nr. 15323)

Personeelskamer
vergaderingen van, 1959-1961 (inv. nr. 15324, 15948, 30439)
Bestuurscommissie en Personeelskamer, vergaderingen van, 1960 (inv. nr. 15949 en 15950)

Financiekamer en Organisatiekamer
agenda’s van en bijlagen bij de vergaderingen, 1958-1959 (inv. nr. 15326)
Organisatiekamer en Bestuurscommissie, agenda’s van vergaderingen, 1959 (inv.. nr. 15327)
Financiekamer en Bestuurscommissie, 1960 (inv. nr. 15328)
brieven over de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers, 1963 (inv. nr. 13742)
circulaires van de Bank aan de Organisatiekamer en de Financiekamer, 1957-1958 (inv. nr. 30415-30416)
stukken over de Financiekamer, geordend op stuknummer, 1961-1962 (inv. nr. 30432)

verslaglegging
maandverslagen van de afdeling Geldbelegging, 1959-1960 (inv. nr. 15329)
kwartaaloverzichten van de werkzaamheden op de afdelingen, 1961-1964 (inv. nr. 27297)

overleg
Commissie van overleg van vertegenwoordigers van de Vereniging van Raden van Arbeid, de Rijksverzekeringsbank, de Ziekenfondsraad en de federatie van Bedrijfsverenigingen, 1951, 1952, 1953, 1957  (inv. nrs. 1174, 1233, 1454, 1975, 14930)

jaarverslagen
Sociale Verzekeringsbank en Raden van Arbeid over de jaren 1964 (inv. nr. 30466)
over de kinderbijslagverzekering, de ouderdomsverzekering, de weduwen- en wezenverzekering, het ouderdomsfonds B, het ongevallenfonds, het landbouwongevallenfonds en de Raden van Arbeid, 1963-1964 (inv. nr. 30464)

overige stukken
correspondentie met de Bank, 1952 (inv. nrs. 1456)
stukken over de Bank, 1953-1962  (inv. nrs. 2822, 3698, 14157-14159, 14663, 15318, 15330-15332, 15945, 24508)
silicosevraagstuk, 1957-1959 (inv.. nr. 15325)
rapport van de Financieel Comptabele Commissie aan de Raden van Arbeid over de administratie van de Invaliditeitswet, 1959 (inv. nr. 15951)
Accountantsrapport over de AOW in 1960 en de AWW in de periode 1959-1960 (inv. nr. 16402)
rapport over de personeelsbezetting en het overwerk bij de Bank, 1960 (inv. nr. 24505)
verslagen van diverse fondsen en verzekeringen in de periode 1960-1966 (inv. nr. 27299)
directienota’s, 1961-1964 (inv. nr. 27300)
inleiding gehouden door H.J. Kuiper, directeur van de Bank, voor de Vereniging van Raden van Arbeid over sociaal-economische aspecten van de revalidatie, 1959 (inv. nr. 28178)
circulaires van de Bank aan zijn bestuursleden, 1959 (inv. nr. 30436)
nota van de Bank en de Raden van Arbeid over de uitvoering
van de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers over de jaren 1963-1965 (inv. nr. 30467)

in het archief van de Inspectie Werk en Inkomen te Zoetermeer bevindt zich een deel van het archief van de Raad van Toezicht, en wel:
notulen Raad van Toezicht, 1937-1952 (geen inv. nr.)
nota bestemd voor de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank over de voornaamste gebeurtenissen in oorlogstijd (14 p.) (geen inv. nr.)
NB: deze Inspectie verhuist vermoedelijk in 2003 naar Den Haag
het verdient aanbeveling vooraf contact op te nemen met de afdeling DIV (= Documentaire Informatie Voorziening) van IWI

in het archief van de Afdeling Volksgezondheid :
tarief dat de Rijksverzekeringsbank vanaf 1 januari 1949 hanteert voor deskundigen [i.e. artsen en dergelijke] die patiënten willen behandelen die onder de Ongevallenwet (1921) en de Land- en Tuinbouwongevallenwet (1922) vallen (inv. nr. 1373).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven na 1988 en in 2002 werd een groot deel van de archieven van de opgeheven Raden van Arbeid naar het hoofdkantoor in Amstelveen overgebracht.
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief vanaf de oprichting bestond er voor bibliotheek en archief een ordeningssysteem, maar niet precies bekend is welke structuur dit had
in later tijd is men opgehouden volgens een bepaald plan te ordenen
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens ongevallenstatistiek, 1903-1946
geschil tussen prof. J.A. Korteweg en de wiskundig adviseur van de bank, K. Lindner over de bruikbaarheid van deze onderzoekingen, 1913-1918.
inhoud overig balansen van de fondsen:
wetenschappelijke balansen ongevallenfonds per 31 december 1907, 1912, 1917, 1922, 1927, 1932. Met statistiek ongevallenverzekering over de vijf daaraan voorafgaande jaren
wetenschappelijke balansen van het ongevallenfonds en het landbouwongevallenfonds per 31 december van de jaren 1936-1943 en 194546-1966/67
wetenschappelijke balansen invaliditeitsfonds per 31 december 1929, 1934, 1939
wetenschappelijke balansen vrijwillige ouderdomsverzekering per 31 december 1924 en 1929
wetenschappelijke balansen vrijwillige ouderdomsverzekering (fonds B), 1931-1971
wetenschappelijk verslag over de ongevallenverzekering periode 1956-1960
vijfjaarlijkse balansen van het ongevallenfonds per 31 december 1937 en 31 december 1950 over de perioden resp. 1932-1936 en 1946-1950
vijfjaarlijkse balans van de ongevallenverzekering per 31 december 1955

verslagen
verslag over de ziekteverzekering, 1933-1952
verslagen rijkskinderbijslagfonds 1941-1951
verslagen rijkskinderbijslagvereveningsfonds, 1941-1955
verslagen van het bureau voor de uitvoering van het tussen Nederland en België gesloten verdrag inzake invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 1939-1940

boekhouding:
grootboek van de bank, 1903
NB: de rest van deze ooit omvangrijke serie is niet teruggevonden

rapporten:
rapport van de Vereniging van Raden van Arbeid over de wetenschappelijke balans van het invaliditeitsfonds per 31 december 1929, z.j.
rapport over een onderzoek ingesteld door mr. dr. A. van Ryckevorsel naar de werking van de ouderdomsvoorziening in België uitgebracht aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1910. Met een aanvullend rapport over hetzelfde onderwerp, 1912
(NB: dit stuk is niet aanwezig in het archief van de afdeling Arbeidersverzekering)
rapport over een onderzoek ingesteld door mr. W.H. Elink Schuurman over de ouderdomsvoorziening in Denemarken uitgebracht aan de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, 1909
rapport over een onderzoek ingesteld door mr. V.H. Rutgers over de ouderdomspensioenen in Groot-Brittannië uitgebracht aan de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, 1912
rapport over de ouderdomspensioenen en ‘volksversekering’ uitgebracht aan de beide huizen van het Parlement van de Unie van Zuid-Afrika, 1928
oorlogsschade bij de Raden van Arbeid, 1945

jurisprudentie
NB: de meeste jurisprudentie is te vinden in gespecialiseerde tijdschriften en boeken
zie voor een lijst hierna onder ‘opmerkingen’
voor intern gebruik op de bank dienden de volgende bescheiden:
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, 1903-1955. Met trefwoordenregisters  (70 delen)
registers op de voornoemde uitspraken met korte weergave van de gronden, 1903-1917
repertorium op de uitspraken voornoemd, geordend per trefwoord en met verwijzing naar de nummers van de uitspraken, z.j. [1903-1911]

interne voorschriften :
dienstorders van de chef van de administratieve afdeling, 1910-1923
klapper op de dienstorders nrs. 1-455

overige stukken :
tarieven voor de ongevallenverzekering vervat in het z.g. Classificatiebesluit, 1909-1935
‘grondtafels’ voor de wiskundig adviseur, 1903-1914
tabellen voor de berekening van invaliditeits-, ouderdoms-, weduwen- en wezenrenten, 1920-1970
handleiding voor de wiskundig adviseur over de toepassing van de ongevallen- en invaliditeitswetten, z.j. [na 1922]
adviezen afkomstig van het ‘Inlichtingenbureau’ over twijfelachtige gevallen, 1914-1930
commissie van advies ingesteld door het Bestuur van de bank over de subsidiering van de bestrijding van de tuberculose, 1933-1935
staatscommissie inzake de financiering van de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 1940 (de commissie-Verrijn Stuart)
verzekering van arbeiders in dienst van de Geallieerde strijdkrachten en het Militair Gezag, 1945
3 dozen met gedrukte stukken over de Engelse sociale verzekeringen en -voorzieningen, 1880-1965
reorganisatie van de bank, 1908-1909
reorganisatie van de bank en personele consequenties, 1923
risico-overdracht waarschijnlijk verband houdend met het onderzoek van de staatscommissie die hierover in 1917 rapport uitbracht, ca. 1915
register met beslissingen van de ‘Commissie van Voorbereiding’, 1904-1907 (betreft casussen met medische adviezen)
feestviering tienjarig bestaan, 1913
dossier over de wiskundige balans, 1911
lijst van ambtenaren die gemobiliseerd zijn, 1914
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal zie onder Rapporten  en Overige stukken
opmerkingen de gegevens van dit format zijn gebaseerd op een nog niet bewerkt archief
de stukken zijn door de bewerker in 2000-2001 bezien en beschreven
de balansen en de ongevallenstatistiek zijn gedrukt en exemplaren ervan bevinden zich ook in diverse bibliotheken

Tijdschriften
Zowel in de bibliotheek als in het archief van de bank bevinden zich de volgende tijdschriften met jurisprudentie en informatie over de uitvoering van de sociale verzekeringswetten:
Archief voor de Verzekeringswetenschap en aanverwante vakken , 1900-1919
Het Verzekeringsarchief , 1920-1975
Sociale Verzekering , 1956-1978
De rechtspraak van den Centralen Raad van Beroep in zake ?sRijks-Ongevallen-Verzekering , 1903-1904
Weekblad voor de Rechtspraak der Ongevallenverzekering , 1905, 1908 en 1912
Centraal Orgaan voor de Werklieden-Verzekeringen , 1910
Maandblad bevattende uitspraken van den Centralen Raad van Beroep en van de Raden van Beroep in zake de Ongevallenwet 1901 en de Invaliditeitswet , 1918-1921
Mededeelingen. Orgaan van de Federatie van Bedrijfsverenigingen voor ziekengeldverzekering, de Vereeniging van Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank , 1932-1940
Mededeelingen van den Raden van Arbeid , 1941-1949
Documentatie-Orgaan van de Vereniging van Raden van Arbeid , 1950-1955
Personalia Nederlandsche Ongevallenverzekering , 1905 (een almanak)
De Sociale Verzekeringsgids , 1920/21-1937/38
Zie voor meer gegevens de bibliografie

In het archief bevindt zich een volledige serie van het personeelsorgaan:

1 (1946) – 44 (1989)

de Rijksverzekeringsbank had contacten met veel in deze gids opgenomen archiefvormers
in het veld verwijzingen hierboven zijn alleen de belangrijkste archiefvormers opgenomen.

Nadere toegang: Rijksverzekeringsbank Raad van Toezicht