Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Scheidsgerecht Ziektewet Den Haag
naam, varianten geen
periode van bestaan 1930 - 1957
organisatie en inrichting het verschijnsel scheidsgerecht is al ouder en kwam onder meer voor bij werklieden die in dienst waren van lagere overheden (gasfabrieken, drinkwaterleidingbedrijven etc.)
  de Ziektewet van 1929 droeg de uitvoering van de ziekengeldverzekering op aan de Raden van Arbeid en aan bedrijfsverenigingen
bij geschillen konden de bedrijfsverenigingen de zaak voorleggen aan een door hen ingesteld scheidsgerecht
de scheidsgerechten hadden enkelvoudige en meervoudige kamers
de eerste bestonden uit geneeskundigen en beslisten over het (voort)bestaan van de arbeidsongeschiktheid
de meervoudige kamer bestond uit drie leden (een voorzitter, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, een secretaris en diens plaatsvervanger) en besliste over de andere zaken
in principe kon een bedrijfsvereniging zelf een scheidsgerecht instellen, als zij dit maar regelde in het "reglement voor de ziekteverzekering" dat de goedkeuring van de minister van Sociale Zaken behoefde
veel bedrijfsverenigingen stelden eigen scheidsgerechten in, daarnaast ontstond er het Scheidsgerecht van de Federatie van Bedrijfsverenigingen
opmerkelijk is dat men hier te doen heeft met een vorm van geprivatiseerde rechtspraak, waarover de overheid maar weinig zeggenschap had
een staaltje van ver doorgevoerde verzuiling
op den duur gingen de scheidsgerecht en van de Federatie overheersen, maar er bleven enkele speciale scheidsgerechten voortbestaan
bij een wijziging van de Ziektewet in 1952 (Staatsblad 343) werd deze taak op enkele kleine uitzonderingen na overgeheveld naar de Raden van Beroep
deze bepaling werd echter pas doorgevoerd per 1 januari 1957
in de periode 1 januari 1953 - 31 december 1956 bleven de Scheidsgerechten Ziektewet van de Federatie bestaan, maar opereerden zij onder toezicht van de Sociale Verzekeringsraad, die ook de leden benoemde
de scheidsgerechten van de erkende bedrijfsverenigingen, waarvan de archieven meestal verloren zijn gegaan, zijn niet in deze gids opgenomen.
taak, activiteiten beroep van uitspraken van bedrijfsverenigingen belast met de uitvoering van de Ziektewet
van uitspraken van het scheidsgerecht kon men in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) Fortanier, G.F.
“Jubileumbijeenkomst van de kring van directeuren en administrateurs van bedrijfsverenigingen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 12 (1957), p. 435-438
[deze kring werd opgericht in 1932]

Leemans, W.F.
“Bij een verdwijnen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 12 (1957), p. 520-522
[rede gehouden bij de laatste zitting op 16 april 1957 van het Scheidsgerecht voor de Ziektewet te Arnhem
schrijver is oud-voorzitter van dit gerecht]

NN
“Tegenstrijdige uitspraken”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 11 (1933), p. 565-566 en 12  (1934), p. 56-57
[Scheidsgerecht Ziektewet]
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1948 - 1957
vindplaats Paleis van Justitie, Den Haag
openbaarheid nog niet overgebracht en derhalve niet openbaar
voor raadpleging dient men zich te wenden tot het archief van het Paleis van Justitie in Den Haag
omvang; inventarisnummers 0,25 meter
aantal inv. nrs. niet van toepassing
informatiedrager papier
vernietigd ingevolge beschikking van de ministers van WVC en Justitie van 11 maart 1991 nr. RAD/CD/A91.233/H.D.O.R.R. nr. 47639 komen alle zaakdossiers van raden van beroep zeven jaar na afdoening danwel beëindiging van de zaak in aanmerking voor vernietiging
bij een bezoek aan het Paleis van Justitie in Den Haag werden de zaakdossiers niet aangetroffen.
toegang(en) geen
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geen
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1929) (hernummerde versie Staatsblad 1929, 374), artikelen 106 en 103
wijziging van de Ziektewet van 12 juni 1952 (Staatsblad 343), artikel XLIIIa
Reglement van het Scheidsgerecht van de Sociale Verzekeringsraad, goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken c.a. bij beschikking van 8 januari 1953, nr. 117, afd. S.V. (afgedrukt in de Staatscourant 1953, nr. 69).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland met onder meer de steden Den Haag, Delft en Leiden en de provincie Utrecht
internationaal niet van toepassing
opmerkingen op een deel van de stukken is het voorgedrukte ‘scheidsgerecht Ziektewet’ doorgehaald en vervangen door ‘scheidsgerecht enz. bedrijfsverenigingen’
het betreft  echter één archief dat  aanvankelijk heette “Scheidsgerecht der Federatie van Bedrijfsverenigingen, meervoudige kamer gevestigd in Den Haag”, en later “Scheidsgerecht voor de Ziektewet ingesteld door de Sociale  Verzekeringsraad ingevolge artikel XLIIIa van de wet van 12 juni 1952 (Staatsblad 343), meervoudige kamer te Den Haag”.