Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Scheidsgerecht Ziektewet ?s-Hertogenbosch
naam, varianten geen
periode van bestaan 1930 - 1957
organisatie en inrichting het verschijnsel scheidsgerecht is al ouder en kwam onder meer voor bij werklieden die in dienst waren van lagere overheden (gasfabrieken, drinkwaterleidingbedrijven etc.)
  de Ziektewet van 1929 droeg de uitvoering van de ziekengeldverzekering op aan de Raden van Arbeid en aan bedrijfsverenigingen
bij geschillen konden de bedrijfsverenigingen de zaak voorleggen aan een door hen ingesteld scheidsgerecht
de scheidsgerechten hadden enkelvoudige en meervoudige kamers
de eerste bestonden uit geneeskundigen en beslisten over het (voort)bestaan van de arbeidsongeschiktheid
de meervoudige kamer bestond uit drie leden (een voorzitter, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, een secretaris en diens plaatsvervanger) en besliste over de andere zaken
in principe kon een bedrijfsvereniging zelf een scheidsgerecht instellen, als zij dit maar regelde in het "reglement voor de ziekteverzekering" dat de goedkeuring van de minister van Sociale Zaken behoefde
veel bedrijfsverenigingen stelden eigen scheidsgerechten in, daarnaast ontstond er het Scheidsgerecht van de Federatie van Bedrijfsverenigingen
opmerkelijk is dat men hier te doen heeft met een vorm van geprivatiseerde rechtspraak, waarover de overheid maar weinig zeggenschap had
een staaltje van ver doorgevoerde verzuiling
op den duur gingen de scheidsgerecht en van de Federatie overheersen, maar er bleven enkele speciale scheidsgerechten voortbestaan
bij een wijziging van de Ziektewet in 1952 (Staatsblad 343) werd deze taak op enkele kleine uitzonderingen na overgeheveld naar de Raden van Beroep
deze bepaling werd echter pas doorgevoerd per 1 januari 1957
in de periode 1 januari 1953 - 31 december 1956 bleven de Scheidsgerechten Ziektewet van de Federatie bestaan, maar opereerden zij onder toezicht van de Sociale Verzekeringsraad, die ook de leden benoemde
de scheidsgerechten van de erkende bedrijfsverenigingen, waarvan de archieven meestal verloren zijn gegaan, zijn niet in deze gids opgenomen.
taak, activiteiten beroep van uitspraken van bedrijfsverenigingen belast met de uitvoering van de Ziektewet
van uitspraken van het scheidsgerecht kon men in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep

het ressort van de enkelvoudige kamer omvatte oostelijk Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg
dat van de meervoudige kamer omvatte daarnaast ook westelijk Noord-Brabant en (een deel van ?) Zeeland.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) Fortanier, G.F.
“Jubileumbijeenkomst van de kring van directeuren en administrateurs van bedrijfsverenigingen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 12 (1957), p. 435-438
[deze kring werd opgericht in 1932]

Leemans, W.F.
“Bij een verdwijnen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 12 (1957), p. 520-522
[rede gehouden bij de laatste zitting op 16 april 1957 van het Scheidsgerecht voor de Ziektewet te Arnhem
schrijver is oud-voorzitter van dit gerecht]

NN
“Tegenstrijdige uitspraken”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 11 (1933), p. 565-566 en 12  (1934), p. 56-57
[Scheidsgerecht Ziektewet]
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1948 - 1960
vindplaats Rijksarchief in Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch
openbaarheid niet openbaar
omvang; inventarisnummers onbekend
28 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd ingevolge beschikking van de ministers van WVC en Justitie van 11 maart 1991 nr. RAD/CD/A91.233/H.D.O.R.R. nr. 47639 komen alle zaakdossiers van raden van beroep zeven jaar na afdoening danwel beëindiging van de zaak in aanmerking voor vernietiging
in dit archief heeft deze vernietiging reeds plaatsgevonden
toegang(en) plaatsingslijst zonder inleiding
kenmerk toegang nr. 1156
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang gezien de omvang van het archief behoefde de toegang geen bijzondere structuur
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1929) (hernummerde versie Staatsblad 1929, 374), artikelen 106 en 103
wijziging van de Ziektewet van 12 juni 1952 (Staatsblad 343), artikel XLIIIa
Reglement van het Scheidsgerecht van de Sociale Verzekeringsraad, goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken c.a. bij beschikking van 8 januari 1953, nr. 117, afd. S.V. (afgedrukt in de Staatscourant 1953, nr. 69).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen het ressort van de enkelvoudige kamer omvatte oostelijk Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg
dat van de meervoudige kamer omvatte daarnaast ook westelijk Noord-Brabant en (een deel van ?) Zeeland.
internationaal niet van toepassing
opmerkingen de inventaris op dit archief is bij vergissing opgenomen in de inventaris van het archief van de Raad van Beroep, periode 1948-1959 in ’s-Hertogenbosch