Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Commissie van Scheidslieden Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 in Den Haag
naam, varianten geen
periode van bestaan 1923 - 1953
organisatie en inrichting het verschijnsel scheidsgerecht is al ouder en kwam onder meer voor bij werklieden die in dienst waren van lagere overheden (gasfabrieken, drinkwaterleidingbedrijven etc.)
de Land- en Tuinbouwongevallenwet van 1922 droeg de uitvoering van de ongevallenverzekering op aan de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid of aan bedrijfsverenigingen
in praktijk werd bijna de gehele wet door bedrijfsverenigingen uitgevoerd
bij geschillen konden partijen  -de bedrijfsvereniging, de verzekerde of de werkgever-  de zaak voorleggen aan een Commissie van Scheidslieden, die bestond uit een voorzitter, een lid-werkgever, een lid-werknemer en een secretaris
voorzitter en secretaris waren vaak wel juristen, de twee andere leden doorgaans niet
de commissies hielden ook buiten de standplaats zitting
van hun uitspraken kon men in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep
in 1923 werden commissies ingesteld in: Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Groningen en Tilburg
de Haagse commissie had als ressort de provincies Zuid-Holland en Zeeland
opmerkelijk is dat men hier te doen heeft met een vorm van geprivatiseerde rechtspraak, waarover de overheid maar weinig zeggenschap had
na 1930 ontstonden er ook scheidsgerechten voor de Ziektewet
de Organisatiewet Sociale Verzekeringen van 1952 droeg deze bevoegdheid over aan de Raden van Beroep.
taak, activiteiten beslissen bij conflicten over uitvoering van de Land- en Tuinbouwongevallenwet
het besluit van 1923 regelde tot in bijzonderheden de samenstelling, werkwijze en procedure van de commissies
een geding ving steeds aan met een klaagschrift dat door de secretaris van de commissie aan de andere partij werd gezonden, die daar weer met een contra-memorie kon reageren
het was mogelijk om getuigen en deskundigen te horen en om een nader onderzoek in te stellen bijv. naar de hoogte van het loon
in de dossiers is ook sprake van de POC, maar de wet- en regelgeving geeft geen uitsluitsel over wat dit nu is
mogelijk een Plaatselijke Onderzoeks Commissie
voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het besluit van 1923.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) over deze commmissies was nauwelijks literatuur te vinden
zie echter:

Dam, J.C. van
Amsterdam, 1960, p. 95-97
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1923 - 1944
vindplaats Den Haag:
Nationaal Archief, Den Haag
van de andere vier commissies is niet bekend waar de archieven zich nu bevinden
in elk geval niet in de Groninger Archieven (Groningen), het Gelders Archief (Arnhem), het Regionaal Archief Tilburg (Tilburg) en het Rijksarchief in Noord-Holland of het Gemeentearchief Amsterdam (Amsterdam).
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 10,2 meter
82 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd uit de periode 1940-1953 zijn, op één dossier uit 1943-1944 na, geen stukken bewaard gebleven
toegang(en) plaatsingslijst
kenmerk toegang 2.15.03
indices op toegang index op persoonsnamen, vermoedelijk van personen die zich met een geschil tot de commissie gewend hebben, met verwijzing naar de dossiernummers (p. 5-32
naar schatting 780 namen)
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestaat uit chronologisch geordende zaakdossiers
structuur toegang deze volgt het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Land- en Tuinbouwongevallenwet (1922)
Besluit van 11 juni 1923 (Staatsblad 258)
(regeling Commissies van Scheidslieden).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal onbekend
opmerkingen enkele dossiers zijn voorzien van een nadere toegang om te laten zien hoe de procedure normaliter verliep en welke stukken dat opleverde. *

Nadere toegang: Commissie van Scheidslieden Land- en Tuinbouwongevallenwet