Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

  ALGEMEEN
Naam Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne
naam, varianten geen
periode 1869 - 1941
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 546-548
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, IV, 192-196
Biografisch Lexicon Nederlandse Protestantisme, II, 404-406
NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 1363.
functies theoloog en politicus (CHU)
predikant in Haulerwijk, Beilen, Middelburg, Nijmegen en Utrecht (1894-1916)
behoorde tot de ethische richting
hoogleraar te Utrecht (1916-1926)
lid van de Christelijk Sociale Studieclub (1897-)
redacteur van “De Voorzorg” het orgaan van de in 1890 opgerichte Christelijk Nationale Werkmansbond (1903-1921)
redacteur en medewerker van “Stemmen des Tijds” (1911-1941)
hoofdredacteur van “De Nederlander” (1921-)
kerkelijk hoogleraar te Utrecht (1916-1926)
lid van de CHU (1917-1941)
lid Provinciale Staten van Utrecht (1919-1922)
lid van de Eerste Kamer (1922-1926)
minister van Arbeid, Handel en Nijverheid (1926-1929)
lid van de Tweede Kamer (1929-1933 en 1939-1941)
fractievoorzitter van de CHU (1932-1933)
minister van Sociale Zaken (1933-1935)
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1935-1939)
literatuur (NCC) archief

Kompagnie, J.H.
Inventaris van het archief van J.R. Slotemaker De Bruine (1869-1941) over de jaren 1888-1941
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1988. 13 p.


bibliografie

zie het lemma in het Biografisch Lexicon Protestantisme, II, 406 en
Zwaan, J. de
“J.R. Slotemaker de Bruïne”, in:
Jaarboek Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde , jaargang 1943-1945, 236-238

 
publicaties van Slotemaker de B.

Armverzorging in de Nederd. Hervormde Kerk, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 265-266

Christelijk sociale studiën
Utrecht, 1908. 367 p.
[2 de herziene en vermeerderde druk, Utrecht, 1910. 446 p.
de 1 ste druk is van 1908]

Welke positie moet de kerk innemen te midden van de sociale beweging van onzen tijd?
Utrecht, 1910. 55 p.

Christelijk sociale studiën
Utrecht, Ruys, 4 e geheel herziene druk, 1915-1917, 3 dln.
[I. Wat is christelijk-sociaal? II. Christelijk-sociale studie en  Bijbelgebruik. III. Maatschappelijke misstanden en christelijke berusting. IV. Christelijk-sociaal in de geschiedenis]

Het hedendaagsche sociale vraagstuk, een eenvoudige uiteenzetting
Utrecht, 1918. 50 p.

De kerk en de sociale vragen
Utrecht, 1919. 80 p.

De gemeente en de diaconie
Utrecht, [ca. 1922]. 16 p.
[Geschriften van de Federatie van Diaconien in de Ned. Hervormde Kerk, 2]

"J.R. Slotemaker de Bruine" [autobiografie], in:
Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen , band 1 (Leipzig, 1925),  p. 207-220

Vijf-en-twintig jaren sociale verzekering, samengesteld door J.R. Slotemaker de Bruine ... [et al.]
Haarlem, 1928. 342 p.
[Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking der 25-jarige werking van de Ongevallenwet.]

Tien jaren Raden van Arbeid, samengesteld door T.J. Verschuur, P.J.M.Aalberse, J.R. Slotemaker de Bruine
Haarlem, 1930. 707 p.


publicaties over Slotemaker de B.

Beschrijvend overzicht van het wetsontwerp Ziekengeldverzekering van Minister Slotemaker de Bruine (d.d. 9 november 1927 ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal), met afdruk van den volledigen voorgestelde tekst van de wet, samengest. door het secretariaat van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers
Den Haag [Verbond van Nederlandsche Werkgevers], 1927, 109 p.
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1888 - 1941
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 meter
77 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris met historische en archivistische inleiding (p. 4-5), z.j.
kenmerk toegang 2.21.264
indices op toegang index op persoonsnamen en zaken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Christelijk-Historische Unie :
stukken afkomstig van Slotemaker de Bruïne (inv. nr. 320)
brochures van idem, 1908 (inv. nr. 330)
in het archief van P.J.M. Aalberse :
correspondentie met Slotemaker, 1918-1936 (inv. nr. 550)
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang de meeste stukken handelen over zijn optreden als predikant en hoogleraar, over zijn politieke activiteiten is in dit archief maar weinig bewaard gebleven
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Commissie betreffende de diaconale armenzorg in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1924 en z.d. (inv. nr. 46).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939).
verwijzing naar andere archiefvormers
NB: de vindplaats van het archief van Christelijk Nationale Werkmansbond, waarin Slotemaker zeer actief was, is onbekend
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen