Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Sociaal-Economische Raad
naam, varianten SER
S.E.R.
periode van bestaan 1950 - 1967
organisatie en inrichting De Raad kwam tot stand krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950
in de onderzoeksperiode bestond hij uit 45 leden: 15 vertegenwoordigers van de werkgevers, 15 van de werknemers en 15 kroonleden
de kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen die door de Kroon worden benoemd
de andere leden worden benoemd door de vakcentralen van werkgevers en werknemers
de Raad heeft een uit 12 leden bestaand Dagelijks Bestuur en een secretariaat
hij is geen overheidsinstelling en financieel onafhankelijk
de advisering was meestal gedelegeerd aan commissies die vaak weer subcommissies, werkgroepen en werkcommissies hadden
het PIVOT-rapport van N. Schreuder (zie onder literatuur) bevat op p. 65-77 een lijst van commissies

de SER is geen overheidsorgaan, vandaar de van de Archiefwet (1995) afwijkende openbaarheidstermijn van 50 jaar

voorzitters van de Raad waren:
prof. dr. F. de Vries, 1950-1958
prof. dr. G.M. Verrijn Stuart, 1958-1964
drs. de Pous, 1964-1967-

secretaris waren:
drs. Hub. L. Jansen, 1950-1971
drs. E.A.V. Vermaas, 1971-1978
taak, activiteiten volgens artikel 2 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie heeft de SER tot taak ?een het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen?;
in concreto betekent dit:
- advisering van de regering op sociaal en economisch gebied
- toezicht op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
- stimulering van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven
- medewerking aan de uitvoering van enkele wetten

de voor het onderwerp belangrijke commissies waren:
Sociale Commissie, 1950-1960
Commissie  Organisatie Sociale Verzekering, 1953-1960
Commissie Sociale Verzekeringen, 1960-1967-.
Commissie Invaliditeitsverzekering en Weduwen- en Wezenverzekering, 1959-1967- (voor 1959 een subcommissie van de Sociale Commissie)
Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening

De in 1958 ingestelde Commissie Ontwikkeling Nationale Economie (ONE) hield zich, zo bleek bij onderzoek in de stukken, niet bezig met sociale verzekeringen en –voorzieningen

de adviezen
de voor het onderwerp belangrijkste taak was het gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering met betrekking tot onder meer sociale verzekeringen en -voorzieningen
de SER bemoeide zich niet met de armenzorg en het maatschappelijk werk
de ministers zijn verplicht om advies te vragen over alle belangrijke maatregelen op economisch en sociaal gebied
de SER was dus een belangrijke, altijd aanwezige partij in het regeringsbeleid met betrekking tot de sociale zekerheid

taakverdeling SER en Sociale Verzekeringsraad
De regering ontving over sociale verzekeringen zowel advies van de Sociaal-Economische Raad als van de Sociale Verzekeringsraad
tussen deze twee raden bestond een taakverdeling: de SER hield zich bezig met de sociaal-politieke aspecten, de Sociale Verzekeringsraad met de verzekeringstechnische aspecten
aan deze afspraak werd doorgaans de hand gehouden
de SER duldde niet dat de Sociale Verzekeringsraad zich op zijn domein begaf
de SER adviseerde ook over de premiehoogte van de ziekenfondsverzekering
voor advisering over deze niet in deze gids opgenomen verzekering was er nog de Ziekenfondsraad

aanvankelijk bestond er geen vaste gedragslijn ten aanzien van publicatie van de adviezen
al snel nadat de SER van start was gegaan, bleek dat de regering liever niet had dat de adviezen van de SER werden gepubliceerd, wanneer zij haar standpunt nog niet had vastgesteld (zie bijvoorbeeld notulen Sociale Commissie 25 januari 1952 punt Ziekenfondswet)
op 24 juni 1960 nam de Ministerraad echter het volgende besluit: de vaste regel dat deze adviezen worden gepubliceerd, wordt afgewezen, adviezen van ambtelijke commissies worden in principe niet gepubliceerd
de adviezen van colleges zoals de SER worden alleen gepubliceerd met bijvoeging van het standpunt van de regering
de Raad stuurt een brief hierover naar de Tweede Kamer
dat betekende dat zolang de Ministerraad geen standpunt had ingenomen ten aanzien van een onderwerp waarover de SER had geadviseerd, het advies niet mocht worden gepubliceerd
in de loop van de jaren zestig nam het aantal, al of niet geregisseerde lekken echter wel toe
tegenwoordig zijn de adviezen na vaststelling openbaar
de SER publiceerde zijn adviezen in een publicatiereeks, in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en los, terwijl een klein aantal adviezen nooit is gepubliceerd

de tekst van de adviesaanvragen voor de SER stond vaak op de agenda van de Ministerraad
het kwam herhaaldelijk voor dat naar aanleiding van de in deze Raad gehouden gedachtewisseling de concepttekst werd gewijzigd

werkwijze commissies
de manier waarop de Commissie Sociale Verzekeringen te werk ging, mag gelden als representatief voor de werkwijze van de SER als geheel
de meeste adviezen werden aangevraagd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
wanneer de adviesaanvrage was binnengekomen, werd vaak eerst bezien welke procedure men het beste kon volgen
na ca. 1965 kwam het enkele malen voor dat de Commissie bij belangrijke adviezen hearings hield voor organisaties van beroepsgroepen zoals de middenstand, de land- en tuinbouw, de vrije beroepen en studenten, terwijl ook vrouwenorganisaties werden gehoord
na een oriënterende discussie, die enkele vergaderingen in beslag kon nemen, kreeg de ambtelijk secretaris van de commissie het verzoek een ontwerpadvies op te stellen
dit werd vervolgens door de Commissie besproken, waarbij eerst de gelegenheid werd gegeven tot algemene beschouwingen, waarna het stuk paragraafs- of puntsgewijs werd doorgenomen
het kwam nogal eens voor dat de problematiek zo gecompliceerd werd bevonden dat de secretaris eerst een notitie moest opstellen die dan door de commissie werd besproken, waarna pas tot het opstellen van een ontwerpadvies kon worden overgegaan
na vaststelling van het advies werd dit doorgezonden naar de plenaire vergadering van de SER
het kwam maar een enkele keer voor dat deze het advies terugverwees naar de commissie met een verzoek het te wijzigen
de notulen van deze commissie zijn zeer uitvoerig en geven de discussie en de onderhandelingen dus goed weer.
voorloper
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) het archief van de Raad

Inventaris van het archief van de Sociaal-Economische Raad (1947, 1949-) 1950-1979 (-1980)
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1987. 92 p.


periodieken

Mededelingenblad bedrijfsorganisatie. Officiële uitgave van de Sociaal-Economische Raad
1 (1950) - 34 (1984)

Verordeningenblad bedrijfsorganisatie. Wekelijkse uitgave van de Sociaal-Economische Raad
afl. 1 (1951) - afl. 49 (1984)
[Van 1956-1958 tijdelijk gesplitst in: Verordeningenblad bedrijfsschappen en Verordeningenblad produktschappen . Samengegaan met: Mededelingenblad bedrijfsorganisatie , en voortgezet als: Mededelingen- en verordeningenblad bedrijfsorganisatie ]

SER informatie- en documentatiebulletin
1 (1961) - 21 (1981)
[Verscheen aanvankelijk wekelijks, later tweewekelijks. Aanvankelijk onder de titel: Informatie- en documentatiebulletin voor leden van de Sociaal-Economische Raad . Voortgezet als: SER-bulletin ]


adviezen uitgebracht door de Raad
(in chronologische volgorde)

Adviezen uitgebracht door de Sociaal-Economische Raad
Den Haag [SER], 1951- ....

Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken [door de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage, [SER], 1954. 143 p.

Advies inzake het voorontwerp van wet kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen, uitgebracht aan de minister van Sociale zaken en volksgezondheid [door de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage, [SER], 1954. 72 p.

Advies inzake het in werking stellen van paragraaf 2 van hoofdstuk IV der arbeidswet 1919 uitgebracht door de Sociale Commissie van de Sociaal-Economische Raad aan de staatssecretaris van Sociale Zaken 's-Gravenhage, 1955. 50 p.
[Publicaties van de Sociaal-Economische Raad, 1955, nr. 3]

Advies inzake de herziening van de invaliditeitsverzekering, uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], 1957. 114 p.

Advies inzake de herziening van de weduwen- en wezenverzekering, uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], 1957. 98 p.

Advies over de bij invoering van een algemene weduwen- en wezenverzekering te treffen overgangsregeling met betrekking tot de aanspraken op weduwen- en wezenuitkeringen uit de Invaliditeitswet en uit de Ongevallenwetten. Interimadvies uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], [1958]. 20 p.

Advies inzake het in 1959 en 1960 te voeren sociaal-economisch beleid, uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid [door de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], 1959. 62 p. en 161 p.
[Publikaties van de Sociaal-Economische Raad, 1959, nr. 2]

Advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage [Sociaal-Economische Raad], 1960. 16 p.

Advies inzake de waardevastheid van de kinderbijslagen en advies inzake de vrijstelling van ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder van premiebetaling krachtens de algemene kinderbijslagverzekering, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage [SER], 1962. [14] p.

Advies inzake de positie van de gehuwden en de ongehuwden in de sociale verzekering, uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage, 1962
[Uitgave van de Sociaal-Economische Raad, 1963, nr.  2]

Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal minimum, uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage [SER], [1964]. 74 p.

Advies inzake het voorontwerp van een wet werkloosheidsvoorziening uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociaal-Economische Raad
['s-Gravenhage], [1964]. 11 p.

Advies inzake verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor anderen dan loontrekkenden, uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de Sociaal-Economische Raad]
's-Gravenhage [SER], [1965]. 36 p.


enkele adviezen uitgebracht na 1967

Advies inzake de invoering van een minimumdagloon in de werkloosheidswet en in de wet werkloosheidsvoorziening uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociaal-Economische Raad
['s-Gravenhage], [1968]. 30 p.

Advies inzake maatregelen ten behoeve van minder draagkrachtigen, [op grond van preadviezen van haar commissie Sociale Verzekeringen en haar commissie Structuur Verzekeringen Kosten Geneeskundige Verzorging] uitgebracht aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de Sociaal-Economische Raad]
's-Gravenhage[SER], [1969]. 17 p.

Vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn. Rapport ...  uitgebracht aan de Begeleidingscommissie onderzoek vereenvoudiging sociale verzekering van de Sociaal-Economische Raad, door Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot N.V. en Raadgevend Efficiencybureau Bosboom & Hegener N.V.
Hengelo/Amsterdam, 1970-1971

Advies beperking groei uitgaven sociale zekerheid. Advies over de beperking van de groei van de uitgaven voor sociale zekerheid uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken [Werkgroep voor de Commissie Sociale Verzekeringen, voorz. J. Vermeijden]
's-Gravenhage, 1980. 41 p. en [83] p.

Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, advies over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid [van de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], 1984. 191 p.

Herziening uitvoering sociale zekerheid, advies inzake de herziening van de uitvoering van de sociale verzekering, Commissie Sociale Verzekeringen
's-Gravenhage [SER], 1990. 102 p.


overige publicaties van de Sociaal-Economische Raad

Publicaties van de Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], 1951-1960
[Verschijnt onregelmatig. Voortgezet als: Uitgave van de Sociaal-Economische Raad ]

Verslag van de werkzaamheden in de periode ... [1950-1953]. SER
Den Haag [SER], [1951-1954]
[Verscheen jaarlijks. 1951-1953 onder de titel: Verslag van de werkzaamheden over het jaar ... Voortzetting van: Verslag van de Economische Raad ]

Verslag over ... [1954 - 1978]. Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], [1955-1979]

Interne verordeningen van de Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [Sociaal-Economische Raad], 1950-....
[Losbladig]

Verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage [SER], 1959. 122 p.

De Sociaal-Economische Raad: taak, samenstelling en werkwijze. Een kritisch zelfonderzoek met reacties en commentaren, gedocumenteerd
's-Gravenhage [SER], 1980. 280 p.
[rapport van de Commissie Taak, Samenstelling en Werkwijze Raad
voorzitter A.D. Belinfante]


publicaties over de Sociaal-Economische Raad

Blanpain, R.
“De Nationale Arbeidsraad”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 17 (1962), p. 17-37
[schrijver is verbonden aan de Kath. Universiteit Leuven
de Belgische Nationale Arbeidsraad lijkt op de Nederlandse SER, maar kent geen kroonleden
voorlopers waren de Hogere Arbeidsraad uit 1892 en de Hoge Raad voor de Arbeid en de Maatschappelijke Voorzorg uit 1935]

Dercksen, W., P. Fortuyn, T. Jaspers
Vijfendertig jaar SER-adviezen
Deventer, 1982

Groenendaal, J.
“Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland”, in:
Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek , 45 (1982)

Klamer, A.
Verzuilde dromen. 40 jaar SER
Amsterdam, 1990. 189 p.

Peper, A.
De Sociaal-Economische Raad: problemen en toekomst
’s-Gravenhage, 1981

Schreuder, E.A.T.M.
Sociaal-Economische Raad, een institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de SER, adviesorgaan van de regering en toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 1950-1997
's-Gravenhage [Sociaal-Economische Raad], 1998. 94 p.
[PIVOT-rapport nr. 58]

Scholten, G.H.
De Sociaal-Economische Raad en de ministeriële verantwoordelijkheid
Meppel, 1968. 553 p.

Singh, W.
Policy development. A study of the Social and Economic Council of the Netherlands
Rotterdam, 1972. 210 p.

Zanden, J.L. van en R.T. Griffiths
Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw
Utrecht, 1989.  330 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1950 - 1967
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid voor stukken jonger dan 20 jaar is toestemming vereist van de Algemeen Secretaris van de SER
voor stukken tussen 20 en 50 jaar oud is toestemming vereist van het Nationaal Archief
omvang; inventarisnummers voor bewerking 133 meter
na bewerking 50 meter
1259 inv. nrs. waarvan er  576 betrekking hebben op het onderwerp
informatiedrager papier
vernietigd het archief is conform een conceptvernietigingslijst van de Raad door de CAS bewerkt
toegang(en) Inventaris van het archief van de Sociaal-Economische Raad (1947, 1949-) 1950-1979 (-1980)
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1987, 92 p.
met historische en archivistische inleiding (p. 9-26)
op het ARA bevinden zich nog twee niet gepubliceerde aanvullingen uit 1988 en 1995
NB: zie ook het rapport institutioneel onderzoek (RIO) door mw. E. Schreuder onder: Literatuur
kenmerk toegang 2.06.064
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond (KAB) bevinden zich zeer veel stukken van de SER en van haar Commissie Sociale Verzekeringen
wij noemen hier met name: de vergaderstukken van:
de Commissie Sociale Verzekeringen :
1ste - 15de vergadering, 1960-1961 (inv. nr. 23357)
14de - 42ste vergadering, 1962-1963 (inv. nrs. 23368-23369)
43ste - 65ste vergadering, 1964-1965 (inv. nr. 23445)
(behalve de 44ste, 45ste, 48ste en 57ste vergadering)
44ste en 45ste vergadering, 1964 (inv. nr. 23454)
51ste - 66ste vergadering, 1964-1965 (inv. nr. 23450)
69ste - 82ste vergadering, 1965-1966 (inv. nrs. 23542)
65ste - 97ste vergadering, 1965-1967 (inv. nr. 23661)

van belang zijn verder nog:
advies van de SER inzake toepassing van sociale verzekeringswetten op blinden en andere categorieën minder-validen, 1952 (inv. nr. 3030)
advies van de SER inzake de gemeenteclassificatie, 1952 (inv. nr. 3031

adviezen
adviezen van de commissie voornoemd aan de Minister van Sociale Zaken c.a.:
1961-1963 (inv. nr. 23370)
1967 (inv. nr. 23820)
z.j. (inv. nr. 23543)
z.j. (inv. nr. 23727)

ontwerpadviezen over de Wet Werkloosheidsvoorziening en de hoogte van de kinderbijslagen, 1963-1964 (inv. nr. 23417)
stukken over de kinderbijslag, 1963 (inv. nr. 23418)

(vergader)stukken
stukken van de commissie voornoemd  geordend op stuknummer
1960-1962 (inv. nr. 23555)
1961-1965 (inv. nr. 23444)
1962-1965 (inv. nr. 23451)
1967-1969 (inv. nr. 23659)
1966-1967 (inv. nr. 23734)

stukken over de commissie voornoemd, waaronder over vergaderingen
1961-1963 (inv. nr. 23316)
1960-1962 (inv. nr. 23358)
1962-1964 (inv. nr. 23398)
1963-1964 (inv. nr. 23416)
1965 (inv. nrs. 23581-23582)
1966-1967 (inv. nr. 23904)

diversen
verslagen van hearings van de commissie voornoemd , z.j. (inv. nr. 23544)
aantekeningen bij een notitie van de SER over de ontwikkeling van de lasten van de sociale verzekeringen in 1967, 1966 (inv. nr. 23572)
verslag bespreking Commissie Sociale Verzekeringen met de Commissie Premiedruk, beide van de SER, 1967 (inv. nr. 23651)

Al deze stukken zijn te vinden in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond dat op het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen berust

in het archief van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers bevinden zich:
Sociale Commissie, 1950-1957 (inv. nrs. 154-155)
Commissie Verdeling Premie Werkloosheidsverzekering, 1957 (inv. nr. 163)
Algemene Werkgroep Nationale Economie (ONE), werkgroep Financiering Sociale Verzekeringsprojecten en Commissie Niveau AOW-pensioen, 1963-1964 (inv. nr. 172)
Subcommissie Organisatie Sociale Verzekering, 1963-1969 (inv. nr. 177)
Commissie Sociale Verzekeringen, 1966-1968 (inv. nr. 180).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief was vanaf het begin geordend volgens een alfabetisch rubriekenstelsel
binnen de onderwerpen waren de stukken chronologisch geordend
structuur toegang de inventarisator maakte een nieuw indelingsschema:
Stukken van algemene aard
Stukken over bijzondere onderwerpen
Bijzonder is weer onderverdeeld in:
Organisatie
Personeel
Taakuitvoering
de stukken over de adviezen bevinden zich in het gedeelte over de taakuitvoering
bijlagen bij de toegang Lijst van voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en algemeen secretarissen, 1950-1980
statistische gegevens geen
inhoud overig verdeling van werkzaamheden tussen SER en Stichting van de Arbeid, 1950-1979 (inv. nr. 163)
opstellen en publiceren van adviezen en openbaarheid van vergaderingen, 1950-1979 (inv. nr. 164)
overzicht van tussen 1950 en 1970 uitgebrachte adviezen, ca. 1970 (inv. nr. 1351) *
“25 Jaar Sociaal-economisch Beleid”, overzicht van 25 jaar activiteit van de SER, 1976 (inv. nr. 1352)

commissies en werkgroepen:

werkgroep financiering sociale verzekeringsprojecten (onderdeel van de Commissie ontwikkeling nationale economie), 1963-1964  (inv. nr. 343)
werkcommissie vraagstukken kinderbijslagen zelfstandigen (onderdeel Commissie Gezinsinkomsten), 1953 (inv. nr. 407)
werkcommissie premie-inning sociale voorzieningen (onderdeel Commissie Gezinsinkomsten), 1952-1953 (inv. nr. 408)
werkcommissie premie-inning sociale verzekering (onderdeel Commissie Gezinsinkomsten), 1952-1953 (inv. nr. 1389)
Commissie niveau Algemene ouderdomswetpensioenen, 1962-1964 (inv. nr. 538)

Sociale Commissie,
plenair, notulen, 1951-1958 (inv. nr. 568)
idem, vergaderstukken (inv. nrs. 1416-1417)
de commissie kende sub- en werkcommissies voor:
uitkeringen arbeidsongeschiktheidswet, 1957-1958 (inv. nr. 572)
bedrijfsgeneeskundige diensten, 1953 (inv. nr. 577)
gemeenteclassificatie, 1951-1952 (inv. nr. 580)
ouderdomsvoorziening 1952-1954 (inv. nrs. 583-584 en 1426-1427)
loongrens Werkloosheidswet, 1958-1959 (inv. nr. 590)
Algemene Ouderdomswet, 1956-1957 (inv. nr. 599)

Commissie Sociale Verzekeringen ,
inv. nrs. 600-637
notulen, 1951-1979 (inv. nrs. 601-602)*
adviezen, 1961-1967- (inv. nr. 607)
de inv. nrs. 608-637 bevatten stukken over de volgende sociale verzekeringen:
arbeidsongeschiktheidsverzekering
volksverzekering
kinderbijslagverzekering
weduwen- wezenverzekering
invaliditeitsverzekering
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
ziekenfondsverzekering
en verder over: loongrenzen, vereenvoudiging uitvoering sociale verzekeringen en organisatie

Commissie organisatie sociale verzekering,
notulen, 1953-1977 (inv. nrs. 1162-1166)
NB: dit was een commissie met vertegenwoordigers van de SER en de Sociale Verzekeringsraad
zij hield zich bezig met de indeling van het bedrijfsleven over de 26 bedrijfsverenigingen en met de aanwijzing van representatieve organisaties
de besturen van de bedrijfsverenigingen bestonden namelijk uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers die door de minister als “representatief” werden erkend
de commissie hield in de jaren vijftig geregeld hearings met vertegenwoordigers van allerlei bedrijfstakken
na 1954 nam de vergaderfrequentie van deze commissie af, omdat de belangrijkste indelingskwesties toen waren geregeld

Structuur verzekeringen tegen de kosten van geneeskundige verzorging, 1966-1973 (inv. nrs. 397-401)
subcommissie ontwerp-ziekenfondswet, een commissie van de Sociale Commissie, 1951-1952 (inv. nr. 593)
subcommissie loongrens ziekengeld en ziekenfondsverzekering, een commissie van de Sociale Commissie, 1959 (inv. nr. 739)
subcommissie premie verplichte ziekenfondsverzekering, een commissie van de Commissie Sociale Verzekeringen, 1951-1965 (inv. nr. 621)
Commissie Ziekenfondspremie, 1959 (inv. nr. 736)
Commissie conflictsituaties ziekenfondsverzekering, 1967-1969 (inv. nr. 737)
Commissie economische factoren ziekenfondsverzekeirng, 1960-1961 (inv. nr. 738)

Commissie Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering, 1951 (inv. nr. 721)
Commissie verdeling premie werkloosheidsverzekering, 1957 (inv. nr. 725)
Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening, 1964-1979 (inv. nrs. 726-734
gaat ook over de sociale werkvoorziening)
Commissie loongrens ziekengeld en ziekenfondsverzekering, 1959 (inv. nr. 739)
Commissie uitvoeringsvoorschriften Werkloosheidswet, 1951-1952 (inv. nr. 1192)


advisering ten aanzien van benoemingen

Advisering bij benoeming leden Sociale Verzekeringsraad, 1952-1979 (inv. nr. 742)
Advisering bij benoeming leden van het Algemeen Arbeids-ongeschiktheidsfonds, z.j. (inv. nr. 742a).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)

en verder:
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

NB: de SER bracht geen adviezen uit over de Armenwet of de Algemene Bijstandswet.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen zie voor een nadere toegang op de inv. nrs. gemerkt met een * het afzonderlijke bestand

Nadere toegang: Sociaal-Economische Raad