Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

  ALGEMEEN
Naam Staatscommissie-Pijnacker Hordijk
naam, varianten staatscommissie pensioenverzekering
staatscommissie voor werkliedenpensioenverzekering
periode van bestaan 1895 - 1898
organisatie en inrichting de staatscommissie werd ingesteld bij KB van 31 juli 1895 nr. 21
aanleiding was een door het Tweede-Kamerlid B.H. Heldt voorgestelde en door de Kamer aangenomen motie
de commissie bestond uit 25 personen vertegenwoordigend de politiek, de wetenschap, de arbeidersbeweging en de industrie
zij werd genoemd naar haar voorzitter C. Pijnacker Hordijk oud-gouverneur-generaal van Ned. Indië (1888-1893) en lid van de Eerste Kamer (1894-1902)
secretaris was mr. A. Nilant te Den Haag
de commissie bracht haar eindrapport uit in juli 1898.
taak, activiteiten de opdracht was te onderzoeken ?of naast de instelling van een Rijkslijfrentebank [ niet doorgegaan] en naast de regeling der verzekering tegen ongelukken maatregelen bij de wet behooren te worden genomen om te bevorderen, dat werklieden en met dezen gelijk te stellen personen die door ouderdom of door invaliditeit blijvend ongeschikt zijn om in hun onderhoud te voorzien, recht erlangen op geldelijke uitkeeringen; en bij bevestigend beantwoording dier vraag een of meerdere daartoe strekkende wetsvoorstellen met memorie van toelichting en raming der geldelijke gevolgen te ontwerpen en aan Ons in te dienen?; in het eindrapport koos de commissie voor verplichte verzekering tegen de gevolgen van ouderdom en invaliditeit
zij was echter tegen een staatspensioen
het rapport van de staatscommissie werd gebruikt door de ontwerpers van het wetsvoorstel Ongevallenwet dat in 1898 in behandeling kwam bij de Staten-Generaal.
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) Verslag van de werkzaamheden der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1895, nr. 21. Officieele uitgave [door A. Nilant]
's-Gravenhage, 1898. 424 p.

Verslag van de werkzaamheden der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk  Besluit van 31 juli 1895, nr.21 [over de pensioneering van werklieden] [voorz. C. Pijnacker Hordijk]
's-Gravenhage, 1898. 117 p.

Heldt, B.H.
Pensionneering van werklieden. Uitkomsten van het onderzoek der Staats-Commissie, met eenige beschouwingen
Amsterdam, 1898. 83 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1895 - 1898
vindplaats onbekend is waar het commissiearchief is gebleven
in het archief van haar voorzitter C. Pijnacker Hordijk op het Nationaal Archief Den Haag bevinden zich slechts enkele stukken van de commissie
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 3 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris
kenmerk toegang 2.21.091.03
indices op toegang index op persoonsnamen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven de in dit format vermelde stukken bevinden zich in het persoonlijk archief van de voorzitter C. Pijnacker Hordijk
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang onbekend
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig ingekomen brieven en aantekeningen bij de voorzitter, 1895-1898 (inv. nr. 259)
reglement van orde, 1895 (inv. nr. 260)
KB van 29 september 1898 nr. 52 waarbij de commissie wordt ontbonden, 1898 (inv. nr. 261)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan KB van 31 juli 1895, nr. 21 (instelling)
KB van 29 september 1898, nr. 52 (ontbinding commissie).
verwijzing naar andere archiefvormers
in het archief van het Kabinet der Koningin: Verslag van de werkzaamheden van de Staatscommissie, 1898 (inv. nr. 8107) (gedrukt verslag uit 1898)
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen mogelijk bevinden zich onder de bij C. Pijnacker Hordijk ingekomen brieven nog brieven waarin het onderwerp wordt aangeroerd
de inventaris geeft hierover geen uitsluitsel
de naam van de secretaris van de commissie, mr. Nilant, komt in de staatsalmanak niet voor onder de namen van ambtenaren verbonden aan het departement van Waterstaat c.a.