Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Staatscommissie-Treub
naam, varianten Staatscommissie over de werkloosheid
commissie-Treub
periode van bestaan 1910 - 1914
organisatie en inrichting de commissie, die uit met inbegrip van de secretaris uit 39 leden bestond, werd ingesteld bij KB van 30 juli 1909 (Staatsblad 42) en kreeg tot taak een onderzoek te doen naar de werkloosheid onder arbeiders
de regering wenste onder meer te weten hoe zij beter over het verschijnsel geïnformeerd kon worden en welke maatregelen nodig waren om werkloosheid te voorkomen en te bestrijden
voorzitter van de commissie was mr. M.W.H. Treub, secretaris ir. Is. P. de Vooys van de Arbeidsinspectie
de andere leden waren:
mr. P.J.M. Aalberse
W.F. Dekkers
J. Douwes jr.
W.A. Engelbrecht
dr. F. van Gheel Gildemeester
B.J.H. Haitink
J.B. van Heek
J.N. Hendrikx
H.G.M. Hermans
mr. dr. D. Hudig jr.
mr. G. Jannink
I.G. Keesing
dr. P.A. Klap
E.W. Klyberg Pernot
dr. C. Lely
F.B. Löhnis
mr. H.W. Methorst
P.A.J. Mulder
A. van Muijden
H.J. Nederhorst sr.
A. Plate
L.J.J.M. Poell
C. Posthuma
J. Quispel
H. Reinders
mr. J. Schokking
J. Smid
C.A. den Tex
mr. P.J. Troelstra
mr. C.J. baron van Tuyll van Serooskerken
P.M. Verdorst
H. Verveld
dr. J.Th. de Visser
P. van Vliet jr.
C.D. Wesseling
H. de Wilde
H.A. van IJsselsteijn
het advies luidde om de arbeidswetgeving uit te breiden, maar daarbij wel zoveel mogelijk aan te sluiten op wat op lokaal niveau gemeentebesturen en vakverenigingen al tot stand hadden gebracht
de commissie beval de oprichting van een rijkswerkloosheidsfonds aan, wilde gemeenten met meer dan 20.000 inwoners verplichten tot oprichting van een gemeentelijk werkloosheidsfonds en pleitte voor een nauwe relatie tussen arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering
de uitvoering van de werkloosheidsverzekering diende te worden overgelaten aan de gemeentebesturen en de vakbonden
het Rijk zou moeten subsidiëren
het werk van de commissie leidde er mede toe dat in combinatie met de plotseling uitgebroken oorlog in augustus 1914 de Noodregeling-Treub tot stand kwam.
taak, activiteiten de commissie werd geïnstalleerd op 23 oktober 1909
subcommissies brachten in de jaren 1913 vijf deelrapporten uit
het eindrapport verscheen in juni 1914
dl. IX is het eindverslag
de totale, gedrukte rapportage besloeg 4.112 pagina’s met zes minderheidsnota’s
door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam de werkloosheids-verzekering in een stroomversnelling terecht (Noodregeling-Treub)
het uitgebreide rapport werd in 1955 door mr. J. de Vries (Honderd Jaar Armenwet, p. 152) gekwalificeerd als zeer informatief  ?De nieuwsgierige lezer vindt er een machtig materiaal in over de toestand van het bedrijfsleven en over de vruchten van de samenwerking der arbeiders. In een enkele afzonderlijke studie herkent men het eerste sociologische onderzoek; zo de studie van de heer IJsselstein over de polderjongen in deel II.? .
voorloper
geen
opvolger
geen; de ideeën van de commissie zijn van invloed geweest op de in 1914 getroffen Noodregeling-Treub
literatuur (NCC) Algemeene inleiding tot de verslagen der Staatscommissie over de Werkloosheid betreffend aard en omvang der werkloosheid in de verschillende bedrijfstakken, benevens omtrent den stand der middelen tot bestrijding der werkloosheid of ter leniging harer gevolgen
's-Gravenhage, 1913. 86 p.

Staatscommissie over de Werkloosheid, (ingesteld bij Kon. besluit van 30 juli 1909, nr.  42)
's-Gravenhage, 1913-1914, 10 dln., 11 banden.
[verslagen]

Wesseling, C.D.
“Het werkloozendebat in de Tweede Kamer”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 7 (1908), p. 605-606, 621-623, 633-635, 643-646 en 655-656

Meyers, E.M., J. Ort, J. van den Tempel, L.H. Mansholt, A.J. Tasman, Th. van Waerden en A.L. Scholtens
“De verslagen der bedrijfstakcommissies”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tegen de Werkloosheid , 1 (1913), p. 1-144
[commentaar op de rapporten van de Staatscommissie]

Pothuis, S.J.
"Werkloosheidsrapport Staatscommissie", in:
De Nieuwe Tijd , 19 (1914), p. 204-214, 283-296 en 325-335
[bespreking van het rapport van de Staatscommissie-Treub]

Pothuis, S.J.
"Verzekering tegen werkloosheid", in:
De Nieuwe Tijd , 19 (1914), p. 596-602
[bespreking van een rapport van het NVV dat in mei 1914 verscheen
rapporteurs voor dit rapport waren: Jan Oudegeest, Jan van den Tempel, I.G. Keesing en J. Spek]

Pothuis, S.J.
"Het eindverslag der Staatscommissie over de werkloosheid", in:
De Nieuwe Tijd , 20 (1915), p. 312-324
[bespreking van het eindrapport van de Staatscommissie-Treub]

Tasman, A.J., A.C. van Pellecom, L.H. Mansholt, J. Oudegeest, J. Maurer, A. Tepe en C. Smeenk
“Het eindverslag”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tegen de Werkloosheid , 3 (1915), p. 369-508
[commentaar op de rapporten van de Staatscommissie]

Tepe, A.
“Verslag van de Staatscommissie over de werkloosheid”, in:
De Economist , 1914, p. 714-740, 780-802 en 851-873
[bespreking van de rapporten van de subcommisssies]

Tepe, A.
“Het eindverslag van de Staatscommissie voor de werkloosheid”, in:
De Economist , 1915, p. 509-533, 599-624, 789-811, 897-914 en 985-1006.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1910 - 1913
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
8 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris (deel uitmakend van de inventaris commissiearchieven van de Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie) door O.W. Hoogerhuis (1982) met een korte inleiding (p. 3)
kenmerk toegang 2.15.09
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de afdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling :
notulen van de staatscommissie, 1909-1914 (inv. nr. 21).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden geen
statistische gegevens geen
inhoud overig verslagen van de 2 de tot en met de 7 de subcommissie, 1913 (inv. nrs. 58B-58F)
eindverslag, 1914 (inv. nrs. 58G en 58H)
stukken afkomstig van de commissie, 1910-1912 (inv. nr. 58A).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan KB van 30 juli 1909 (Staatsblad 42) (instelling)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen