Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Stichting van de Arbeid
naam, varianten geen
periode van bestaan 1944 - 1967
organisatie en inrichting vanaf 1928 overlegden de voormannen van de werkgevers en de werknemers geregeld met elkaar, maar hiervan is tot nu toe geen schriftelijke neerslag aangetroffen
tijdens de oorlog vonden op de kamer van ir. Hacke, directeur-generaal van de Arbeid, geregeld bijeenkomsten plaats van vertegenwoordigers van de centrales van werkgevers en werknemers
terstond na de bevrijding werd op 17 mei 1945 de Stichting van de Arbeid opgericht door D.U. Stikker (voorzitter van het Verbond van Nederlandse Werkgevers), L.G. Kortenhorst (secretaris R.K. Werkgeversvakvereniging), B.C. Slotemaker (algemeen secretaris Verbond Nederlandse Werkgevers), E. Kupers (voorzitter Nederlands Verbond van Vakverenigingen), A.C. de Bruyn (voorzitter Katholieke Arbeiders Beweging) en A. Stapelkamp (voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond)
De leiding berustte volgens de statuten bij een College van Gecommitteerden dat uit zijn midden een Dagelijks Bestuur koos
het College bestond uit tenminste 16 en ten hoogste 32 leden
deze werden aangewezen op voordracht van de organisaties, en wel voor de ene helft door het Dagelijks Bestuur van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken (werkgevers) en voor de andere helft door het Dagelijks bestuur van de Centrale Arbeidersraad (werknemers)
het Dagelijks Bestuur bestond uit ten hoogste 8 leden, voor de ene helft vertegenwoordigers van werkgeverszijde, voor de andere helft vertegenwoordigers van werknemerszijde
taak, activiteiten artikel 3 van de statuten luidde:
?De stichting heeft ten doel om op het terrein van de arbeid:
a) zoolang de toestand in het bedrijfsleven niet is gestabiliseerd, de orde in het bedrijfsleven te handhaven en zoonoodig te herstellen en den terugkeer van normale verhoudingen tusschen werkgevers en werknemers te bevorderen;
b) nadien onverwijld op basis van een organisatorische samenwerking tusschen werkgevers en werknemers, duurzame goede verhoudingen in het Nederlandse bedrijfsleven te verzekeren.?;
de rol van de Stichting als adviseur in sociale aangelegenheden werd door de overheid erkend
volgens een publicatie uit 1955 uitgegeven bij het tienjarig bestaan wilde de Stichting zich met name richten op: “ de loonvorming, de arbeidsgeschillen, aanneming en ontslag, werktijdverlenging en overgeld, werktijdverkorting en wachtgeld, arbeidersvacanties, vakopleiding, de gehele sociale verzekering, waaronder ook de werkloosheidsverzekering?
voorloper
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) voorgeschiedenis

Stikker, D.U.
Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis
Amsterdam/’s-Gravenhage, 1966, in het bijzonder p. 21-51

NN
“Samenwerking van werkgevers en werknemers”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 27 (1928), p. 135-137
(vergadering op 10 februari 1928 van afgevaardigden van centrales van werkgevers en werknemers)


publicaties van de Stichting

Documentatiebulletin, Stichting van den Arbeid
1 (1946)
[Verscheen wekelijks, niet verder verschenen]

Sociale voorlichting, uitgave van de Stichting van den Arbeid
1 (1945/46) - 13 (1958/59)
[Verscheen maandelijks, niet verder verschenen]

Verslag over de werkzaamheden van de Stichting van den Arbeid  [mei 1945-mei 1946 - ...]
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], 1946-...
[Ook onder de titel: Verslag van werkzaamheden over het jaar ..., Stichting van de arbeid , Verslag van werkzaamheden ..., Stichting van de arbeid ]

De toekomstige organisatie der sociale verzekering. Een tweetal nota's door het bestuur van de Stichting van den Arbeid uitgebracht aan den Minister van Sociale Zaken
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], [1945]. 37 p.

Fetter, Z.Th.
“Verleden, heden en toekomst van het werk der arbeidsinspectie”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 6 (1951), p. 132-139, 154-164 en 202-206
[schrijver is directeur-generaal van de Arbeid
positief oordeel over de inspectie tijdens  de Tweede Wereldoorlog]

Nieuwenhuis, J.G.J.C.
Bestrijding der werkloosheid in haar oorzaken en gevolgen. Opmerkingen over de Voorloopige Nota van een door het bestuur van de Stichting van den Arbeid ingestelde commissie tot bestudeering van het vraagstuk der wettelijke regeling eener werkloosheidsverzekering
Schiedam, [1946]. 24 p.

Rapport inzake de herziening van de sociale verzekering, uitgebracht door een Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en van de Stichting van den Arbeid [voorz.: A.A. van Rhijn]
's-Gravenhage, [1948]. 56 p.

NN
“Stichting van de Arbeid 1940-1945”, in:
Sociaal Maandblad , 6 (1951), p. 39-43
[publicatie van de twee manifesten aan de werkgevers en werknemers van Nederland van resp. mei 1945 en 30 november 1950]

10 jaar Stichting van den Arbeid
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], [1955].  71 p.


publicaties over de Stichting

Stichting van de Arbeid, 40 jaar
Den Haag [Stichting van de Arbeid], 1985, 62 p.
[Op omslag: Herdenking 40 jarig bestaan Stichting van de Arbeid, 1945-1985]

Bottenburg, M. van, e.a.
'Aan den arbeid!', in de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995
Amsterdam, 1995. 277 p.

Broekema, E.H., e.a.
"Over de Stichting van de Arbeid gesproken"
Den Haag [Stichting van de Arbeid], 1995, 131 p.
[uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid]
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1944 - 1970
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid voor raadpleging is vooraf toestemming vereist van de Stichting
de onderzoeker dient dit aan te vragen bij het IISG waarbij men dient op te geven waarom men het archief wil raadplegen en welk doel men ermee beoogt (bijv. een publicatie)
omvang; inventarisnummers a) en b) : 52 meter
a+b: 584 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) a) inventaris op de periode 1945-1959 met een inleiding (p. 1-2)
b) plaatsingslijst op de periode ca. 1945-1970 met een inleiding (p. 1)
kenmerk toegangen geen
indices op toegangen geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond :
in dit archief bevinden zich de vergaderstukken die aan de vertegenwoordigers van de centrales werden toegezonden
vermeldenswaard zijn daarnaast nog:
agenda’s voor en verslagen van de vergaderingen van het bestuur van de Stichting, januari 1949 - november 1957 (inv. nrs. 19073-19163)
circulaires van het bestuur van de Stichting aan de Commissie Sociale Verzekering, 1963-1970 (inv. nr. 12591)
circulaires en nota’s van voornoemde commissie, 1962-1970 (inv. nrs. 12592-12594)
verslagen van de vergadering van voornoemde commissie, 1963-1974 (inv. nr. 12595)
agenda’s vergadering voornoemde commissie, 1967-1974 (inv. nr. 12810)
aantekeningen over de voorgeschiedenis, het doel en de structuur van de Stichting, [ca. 1945] (inv. nr. 16425)

in het archief van de Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie bevindt zich:
Contact Commissie Ministerie van Sociale Zaken - Stichting van de Arbeid, 1945-1948  (doosnrs. 1593 en 1595)
ingekomen stukken van de Stichting, april-juli 1946 (doosnr. 1594)
vertrouwelijke nota’s van de Stichting gezonden aan de directeur-generaal van de Arbeid, 1947-1949 (doosnr. 1595).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief a) gedeelte 1945-1959
A. Stukken van algemene aard
B. Stukken van bijzondere aard
I. Oprichting en taakomschrijving
II. Financiën en huishouding
III. Wederopbouw
IV. Alfabetisch geordende rubrieken
V. Documentatie
b) gedeelte 1945-1970
A.Algemeen
B. Bijzonder, bestaande uit onderwerpsdossiers, dossiers inzake CAO’s en beschikkingen van de Stichting
structuur toegang volgt het archief
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden notulen, agenda’s en bijlagen bij de notulen, mei 1945-maart 1959 (inv. nrs. 1-30)
notulen bestuur, 1947-1959 (inv. nrs. 31-34)
knipselboeken van de notulen geordend per onderwerp, 1945-1950 (inv. nr. 35-40)
notulen 1958-1969 (inv. nr. 426)
ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1959 (inv. nrs. 45-95)
ingekomen stukken, ca. 1960-1983 (inv. nrs. 393-394)
jaarverslagen over 1948 en 1949 (inv. nr. 239)
beschikkingen van de Stichting, april 1963-december 1967 (inv. nrs. 571-583).
statistische gegevens geen
inhoud overig a) gedeelte 1945-1959
stichtingsakte, 1945 (inv. nr. 97)
NB: in A.N. Molenaar, Arbeidsrecht , deel I (Zwolle, 1953), p. 889-903 zijn de statuten van 17 mei 1945 afgedrukt
positie van de Stichting ten opzichte van andere organisaties, 1955-1958 (inv. nr. 100)
College van Toezicht Ziektewet, samenstelling, 1945-1951 (inv. nr. 168)
College van Toezicht Ziektewet, notulen, 1947-1951 (inv. nr. 168)
erkenning bedrijfsverenigingen, 1945-1946 (inv. nr. 206)
Commissie Indeling Bedrijfs- en Beroepsleven in verband met de uitvoering van de Werkloosheidswet, 1947-1952 (inv. nrs. 212-218)
Kinderbijslagvereveningsfonds, 1951-1953 (inv. nr. 240)
Organisatiecommissie Sociale Verzekering, 1945-1959 (inv. nrs. 270-276)
Profylaxefonds, 1942-1950 (inv. nr. 284)
Raad van Arbeid, 1945-1957 (inv. nr. 286)
Raden van Arbeid, zuivering van, 1941-1945 (inv. nr. 370)
Raden van Beroep, 1946-1958 (inv. nrs. 287-289)
Rijksconsulenten voor Sociale Bijstand, 1946 (inv. nr. 293)
Rijksverzekeringsbank, 1945-1959 (inv. nrs. 294-296)
commissies Sociale Verzekering, 1945-1959 (inv. nrs. 299-310)
sociale verzekeringen, 1945-1958 (inv. nrs. 311-315)
Staatscommissie Vervanging Armenwet, 1946-1956 (inv. nr. 323-324)
wachtgeldregelingen, 1945-1953 (inv. nr. 351)
Werkloosheidsfonds, 1949-1958 (inv. nr. 360)
werkloosheidsverzekering, 1945-1954 (inv. nrs. 361-362)

documentatie over sociale verzekeringen in diverse landen, 1949-1958 (inv. nr. 382)
documentatie over sociale zorg in het buitenland, 1948 (inv. nr. 382)

b) gedeelte ca. 1945-1970 :
Federatie van Bedrijfsverenigingen, z.j. (inv. nr. 397)
Carenz Dagen, z.j. (inv. nr. 398)
Invaliditeitswet, z.j. (inv. nr. 406)
kinderbijslag, z.j. (inv. nr. 407)
AOW en AWW, z.j. (inv. nr. 416)
Raden van Arbeid, z.j. (inv. nr. 419)
sociale verzekering (algemeen, broodbezorgers, dagbladbezorgers), z.j. (inv. nr. 420)
sociale verzekering (dagloon, loongrenzen, melkslijters, petroleum-venters, ijscoventers, Raden van Beroep), z.j. (inv. nr. 421)
Commissie Sociale Verzekering, z.j. (inv. nr. 421)
wachtgeldfondsen, z.j. (inv. nr. 431)
premie werkloosheidsverzekering en Werkloosheidswet, z.j. (inv. nr. 432).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1956)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen