Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Coenraad Frederik Stork
naam, varianten geen
periode 1865 - 1934
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 544-545
functies studeerde in Delft voor werktuigbouwkundig ingenieur (1885-1888)
technisch directeur van de Machinefabriek Gebr. Stork & Co (1892-1934)
leidde het bedrijf samen met zijn broers Dirk Willem en Hendrik Casper  Stork
voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers (1923-1926)
lid van de Hoge Raad van Arbeid (1923-1926)
andere voor het onderwerp relevante functies: lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek
voorzitter van de Raad van Toezicht van Centraal Beheer en commissaris van de Centrale Werkgevers Risico-Bank
literatuur (NCC) Het geslacht Stork
z.pl. 1999. 286 p.
[genealogie van het geslacht vanaf ca. 1700
tweetalig (Nederlands en Engels]

De Fabrieksbode , 1886-?
[orgaan van het bedrijf
een niet complete serie bevindt zich in de bibliotheek van het Rijksarchief in Overijssel]

C.F. Stork publiceerde veel in de tijdschriften “De Ingenieur” en “Economisch-Statistische Berichten”
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1868 - 1975.
vindplaats Regionaal Historisch Centrum in Overijssel
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
aantal inv. nrs. onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
het archief maakt de indruk zeer goed bewaard te zijn
toegang(en) twee plaatsingslijsten z. j. en zonder inleiding
kenmerk toegang nr. 170.1 (periode 1868-1975) en 170.2 (periode 1957-1971)
de toegangen overlappen elkaar
nr. 170.2 bevat geen stukken over het onderwerp
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers en het daarop volgende Verbond van Nederlandse Werkgevers bevinden zich waarschijnlijk ook brieven van C.F. Stork
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen de briefwisseling van C.F. Stork uit hoofde van zijn diverse functies en zijn privé-boekhouding maken deel uit van het directiearchief van Stork.
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
de briefwisseling van de firmanten is destijds al systematisch gearchiveerd
ingekomen brieven werden geordend per geadresseerde en daarbinnen op alfabetische volgorde per afzender
de uitgaande brieven werden gekopieerd, gebundeld per firmant en daarna gebonden
voor personen of instellingen met wie veel gecorrespondeerd werd werden aparte bundels gemaakt
bij de inventarisatie is deze structuur intact gelaten
structuur toegang plaatsingslijst 170.1 heeft het volgende schema:
Directie
Boekhouding
Productiemiddelen
Orderadministratie
Verkoopapparaat
Instellingen verbonden met de machinefabriek
Dochterondernemingen
Andere bedrijven waarmee relaties worden onderhouden
Documentatie

plaatsingslijst 170.2 (periode 1957-1971) heeft het volgende schema:
A.  Algemeen
B. Bijzonder
B is onderverdeeld in:
Organisatie
Beheer bedrijfsvermogen
Productie
Personeel
Financiële verantwoording
Contacten
Jubilea, herdenkingen en perscontacten
Archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen