Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

  ALGEMEEN
Naam Jan van den Tempel
naam, varianten geen
periode 1877 - 1955
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 559-561
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VIII, 280-288
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 1453.
functies vakbondsleider, publicist, specialist in de sociale wetgeving en de werkloosheidsverzekering en politicus
secretaris van het Ned. Verbond van Vakverenigingen (1906-1918)
lid gemeenteraad Amsterdam (1910-1919 en 1927-1932)
lid Tweede Kamer (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (1915-1939)
minister van Sociale Zaken (1939-1945).
literatuur (NCC) publicaties van Van den Tempel

Verzekering tegen werkloosheid : rapport betreffende den stand en de
ontwikkeling der werkloosheidsverzekering en over eene van rijkswege te treffen
regeling, uitgebracht door eene Commissie, ingesteld door het bestuur van het
Ned. Verbond van Vakvereenigingen, Mei 1914
[voorzitter J. Oudegeest, secretaris Jan van den Tempel]
Amsterdam, 1914. 243 p.

De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen
Amsterdam, [ca.1917]. 29 p.
Overdruk uit: "De socialistische gids" jrg. 2, febr. 1917.

“De herziening van het Werkloosheidsbesluit 1917”, in:
Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad , p. 743-754.

“Uitstel van de wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering”, in:
Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad , 8 (1920), p. 259-267

De sociale verzekering in Nederland : beknopt overzicht
Amsterdam, [1922]. 176 p.

Socialisme of chaos : drie maanden van parlementairen strijd in dagen van crisis
en nood
Amsterdam : Partijbestuur der S.D.A.P., [1932]. 24 p.

De wereld in stormtij : onderzoek naar oorzaken, zin en verloop van de
economische en maatschappelijke spanningen
Haarlem, 1938. 390 p.

Nederland in Londen. Ervaringen en  beschouwingen
Haarlem, 1946. 
(p. 66-80 over de Internationale Arbeidsconferentie in Washington (1941)
p. 173- over de Internationale Arbeidsconferentie in Philadelphia (1944))

De Ziektewet en de moderne vakbeweging
z. pl. en z.j.

De invaliditeits- en ouderdomsverzekering
z. pl. en z.j.


publicaties over Van den Tempel
--
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1899 - 1945
vindplaats a) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
b) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid a) volledig
b) op dit archief is de bij het NIOD gebruikelijke regeling van toepassing
personen die een archief willen raadplegen dienen vooraf een verklaring te ondertekenen
omvang; inventarisnummers a) 2.85 m
135 inv.nrs.
b) 3 mappen
informatiedrager a) papier
b) papier
vernietigd a) enkele brochures zijn overgebracht naar de bibliotheek en enkele afbeeldingen naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG
b) onbekend
toegang(en) a) inventaris met inleiding (1 p.) (2001)
b) geen
kenmerk toegang a) geen
b) nr. 233b (nummer waaronder het archief moet worden aangevraagd)
indices op toegang a) en b) niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang a) ingedeeld in stukken van algemene en stukken van bijzondere aard
b) geen
bijlagen bij de toegang a) geen
b) niet van toepassing
statistische gegevens a) geen
b) geen
inhoud overig a)
stukken over diverse commissies uit SDAP en NVV, 1928-1939 (inv.nr. 14)
stukken over de Nederlandse Werkloosheidsraad, 1929-1930 (inv.nr. 57) *
benoeming van Van den Tempel tot minister van Sociale Zaken op 10 augustus 1939 (inv.nr. 67)
het Ministerie van Sociale Zaken in ballingschap te Londen, 1940-1945 (inv.nr. 68)

b)
map met de volgende gegevens

dagboek periode 21 november 1940-8 juli 1941 (geen inv. nr.)
getiteld “Dagboek dr. J. van den Tempel, minister van Sociale Zaken”
overgetypt en voorzien van de bladzijdennummering van het origineel
omvang 60 pp. gevolgd door 6 pp. diverse aantekeningen

map getiteld “Bijlagen Overzicht dr. J. v.d. Tempel”, met:
inhoudsopgave

indeling van het departement in Londen en Internationale Arbeidsorganisatie

tekst van de radio rede van Van den Tempel over zijn bezoek aan New York uitgezonden door Radio Oranje op 2 december 1941

“Overzicht betreffende de loonpolitiek van den bezetter en van de wijzigingen in de sociale verzekering en in de sociale structuur van Nederland na de invasie”  Londen februari 1942. stencil, 32 pp.

“Overzicht betreffende de Mobiliseering van Nederlandsche Arbeidskrachten voor tewerkstelling in Duitschland en de veroverde gebieden in het Oosten” Londen augustus 1942. stencil, 19 pp.


verder de volgende stukken over het onderwerp:

tekst van de radiorede van Van den Tempel over sociale zorg voor Nederlandse zeelieden, uitgezonden door Radio Oranje voorjaar 1941

tekst van de radiorede van Van den Tempel over de Engelse arbeidersbeweging met betrekking tot de oorlog en de vrede, uitgezonden door Radio Oranje op 5 juni 1941

tekst van de radiorede van Van den Tempel over ‘sociale reconstructie’ na de bevrijding uitgezonden door Radio Oranje in 1942

“After the Liberation - What ?”, artikel door Van den Tempel afgedrukt in: Voice of the Netherlands , 12 september 1942 over internationale solidariteit en sociale zekerheid gegrondvest op solidariteit

tekst van de toespraak gehouden door Van den Tempel op 16 december 1943 in de 94ste zitting van de Governing Body van de Internationale Arbeidsorganisatie over de positie van deze organisatie na de bevrijding

tekst van de radiorede van Van den Tempel  over de Internationale Arbeidsconferentie te Philadelphia, uitgezonden door Radio Oranje in juli 1944

verder nog een map met stukken over  de Sociaal-Democratische Vereniging voor Bevrijd Nederland, 1944-1945 (heeft geen betrekking op het onderwerp)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Verenigd Koninkrijk
opmerkingen de stukken op het Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie zijn door de bewerkers ingezien
de met een asterisk * gemerkte stukken zijn nader ontsloten
volgens Breedveld en Jansen van Galen, Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman, p. 95-96 zou Jan van den Tempel op verzoek van minister Treub in een dag de naar Treub genoemde noodregeling voor de werklozenkassen hebben ontworpen.

Nadere toegang: Persoonlijk archief J. van den Tempel