Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Tweede Kamer van de Staten-Generaal
naam, varianten TK
T.K.
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting De Tweede Kamer is een hoog college van staat en vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal
vanaf 1925 bestonden er vaste commissies (vaak afgekort als VC), maar pas in 1953 werd besloten per departement een vaste commissie in te stellen
daarnaast bestonden er tientallen ad-hoc commissies
veel stukken, zoals de handelingen en verzoekschriften, zijn ingedeeld per zittingsjaar
het zittingsjaar van de beide kamers liep van de derde dinsdag in september tot het begin van het zomerreces.
taak, activiteiten medewetgever en controleur van de regering
zie voor meer bijzonderheden een handboek over het staatsrecht zoals dat van Van der Pot en Donner.
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van ... [1814/15 - …]
's-Gravenhage, 1847-....

Blom, H.L.
Enkele facetten van de parlementaire geschiedenis van de land- en tuinbouwongevallenwet 1922
Groningen, [1964]. 79 p.

Drees, W.
Het Nederlandse parlement, vroeger en nu
Naarden, 1975. 319 p.

Duynstee, F.J.F.M. (red.)
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945
Assen, 1977-..., .. dl.

Kooiman, D.
Parlementaire geschiedenis wijziging financieele-verhoudingswet en werkloosheidszorg
Alphen aan den Rijn, 1935-1936

Oud, P.J.
Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940
Assen, 1948-1951, 6 dln.

Raalte, E. van
Het Nederlandse parlement
Deventer, 8 ste geheel herziene druk, 1995, 14 p. en 463 p.

Visscher, G.
Parlementaire invloed op wetgeving. Inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met -Lubbers I , Gerard Visscher, ['s-Gravenhage, SDU Uitgeverij], 1994.  848 p.

Welderen Rengers, W.J. van, e.a.
Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. Dl. 3. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901-1914, door Wilhelmus Hendrik Vermeulen. Dl. 4: Nederland 1914-1918, door C.W. de Vries
Den Haag, 1950-1955

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.
De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering
Haarlem, 1930. 277 p.

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.
De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering, 1890-1940
Haarlem, 1940, 2 dln. 721 p. en 767 p.
[recensie door A.N. Molenaar in De Gids, 105 (1941), dl. II, p. 73-84
Molenaar ziet het boek als een "losse verzameling van bouwstoffen, zonder veel innerlijken samenhang"
het heeft volgens de kritische Molenaar echter nog wel enige praktische waarde
het is namelijk nog bruikbaar voor een samenvatting van de parlementaire behandeling van de sociale verzekeringswetten, te beginnen met de Ongevallenwet van 1901 en eindigend met de Kinderbijslagwet van 1939, terwijl ook enkele staatscommissies worden behandeld]

Zaaijer Az., J.
“De Arbeids-Enquete”, in:
De Gids , 51 (1887), dl. III, juli 1887, p. 36-71
[over de parlementaire enquete van 1886/87].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1815 - 1967
vindplaats a) en b) Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers a) 291, 5 meter (na verwijdering van dubbelen)
aantal inv. nrs. onbekend
b) vóór de bewerking 593 meter
na de bewerking: 402 meter
88 meter is teruggezonden naar de Tweede Kamer en 70 meter is vernietigd
de bewerking is uitgevoerd volgens het basisselectiedocument ‘Medewetgeving en Controle 1945-1994 Parlementaire Ondersteuning 1945-1998’
8279 inv. nrs.
informatiedrager a) en b) papier
vernietigd a) behoudens dubbelen zijn tijdens de bewerking door de Centrale Archiefselectiedienst geen stukken vernietigd
b) er zijn wel stukken vernietigd, maar in de inventaris staat niet aangegeven welke dat zijn.
toegang(en) a) Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1815-1945 door de Centrale Archief Selectiedienst, 1997
met een verantwoording van de bewerking (p. 9)
b) klassieke inventaris door de Centrale Archiefselectiedienst (2001) met historische en archivistische inleiding (p. 11-23 )
kenmerk toegang a) 2.02.22
b) 2.02.28
indices op toegang a) geen
b) onbekend
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
wel bevinden zich in veel archieven van instellingen en personen verzamelingen gedrukte kamerstukken
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen De Koninklijke Bibliotheek is in 2004 begonnen met de digitalisering van de handelingen van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) over de periode 1815-1995
voltooiing van dit project zal naar schatting vijf jaar duren

rekesten
de bijlagen op de gedrukte handelingen van de beide kamers bevatten per jaar een register op de afzenders van rekesten en adressen aan de Eerste en Tweede Kamer
deze zijn gerubriceerd per onderwerp, bijvoorbeeld: ongevallenwet, armbestuur, arbeid enz.
INHOUD
structuur archief oorspronkelijk bestond het archief uit: 1. seriële bescheiden zoals notulen e.d.
  2.  stukken per rubriek geordend
  3. gedeponeerde archieven van commissies
structuur toegang a) de inventaris heeft het volgende schema:
1.  Roosters, notulen, indices en klappers
2.  Geloofsbrieven
3.  Ingekomen officiële bescheiden en overgelegde stukken
4.  Ingekomen bescheiden van particulieren en lagere overheden
5.  Wetsontwerpen, voordrachten en vragen
6.  Gedrukte stukken
7.  Commissies
8.  Correspondentie van de griffie
b)  onbekend
bijlagen bij de toegang a) geen
b) onbekend
statistische gegevens a)  geen
b)  onbekend
inhoud overig a) periode vóór 10 mei 1940
voorontwerpen van wet ingezonden door de minister van Sociale Zaken, 1921-1940 (inv. nr. 668)
ontslag van een klerk bij de Rijksverzekeringsbank,  1926-1928 (inv. nr. 677)
controle op de naleving van de Invaliditeitswet, 1927 (inv. nr. 678)
brief van de Rijksverzekeringsbank over een reorganisatie van de bank, 1912 (inv. nr. 849)
verslag onderzoek naar de wenselijkheid van een herziening van de Ongevallenwet-1921, 1933 (inv. nr. 890)
rapport van de Rijksverzekeringsbank over ongevalsverzwijging in textielbedrijven, 1936 (inv. nr. 894)
erkenning van de vereniging “Centrale Onderlinge” in Den Haag als bedrijfsvereniging, 1929 (inv. nr. 922)

parlementaire enquête van 1886/87
het betreft de enquête omtrent het tegengaan van overmatige arbeid en de toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn der werklieden, 1886-1887
verslag en verhoren vragen nrs. 1-11.830 (inv. nrs. 3286-3290)
bijlagen A-W (inv. nrs. 3291-3300)
NB: onderzocht werden: Amsterdam (gemeenten Amsterdam, Nieuweramstel en Watergraafsmeer), de provincie Limburg en de gemeente Tilburg
in inv. nr. 3286 bevindt zich het verslag van de commissie van enquêteurs met de letterlijke tekst van de verhoren (vraag en antwoord)
de een na laatste paragraaf van het verslag, genummerd 15 (p. 99), handelt over voorzieningen bij ongevallen, ziekten, ouderdom of overlijden
hoewel dit punt niet centraal stond, werden er wel vragen over gesteld of stukken over verzameld, bijvoorbeeld de reglementen voor ziekenkassen bij de firma Petrus Regout & Co in bijlage W, nr. 13
bij de verhoren werden soms vragen gesteld over begrafenisfondsen, spaarkassen en armenzorg voor afgedankte werklieden (voorbeeld verhoor van burgemeester J.F. Jansen van Tilburg vragen 10.137 – 10.150, het verhoor van rector Wijnen van het gesticht “De Nieuwenhof” te Maastricht, vragen 6.033-6.049, en het verhoor van Klaas Kater, de voorman van Patrimonium in Amsterdam, vragen 564-574)

b)
voorstel om de vrijwillig verzekerden in tariefklassen in te delen, 1962-1963, behandeld in een ad-hoc commissie (nr. 6808) (inv. nr. 6730)
onderlinge aanpassing van socialeverzekeringswetten en belastingwetten, 1965 (inv. nr. 6757).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen