Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Vereniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank
naam, varianten VARVB
V.A.R.V.B.
Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank
periode van bestaan 1907 - 1953
organisatie en inrichting reeds spoedig na de oprichting van de Rijksverzekeringsbank in 1902 ontstonden er twee vakverenigingen resp. voor lagere en voor hogere ambtenaren werkzaam op de bank
na het van kracht wordend van de Organisatiewet Sociale Verzekering ontstond in 1953 na een fusie van enkele vakverenigingen de Vereniging van Ambtenaren bij de Organen van de Sociale Verzekeringsraad
in 1927 bestond er nog een Algemene Bond van Ambtenaren bij de Raden van Arbeid die toen een gestencild periodiek uitgaf.
taak, activiteiten vakvereniging van ambtenaren werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank
voornaamste taak was behartiging van de materiële belangen
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) Groeneveld, H.W.
De ongevallenwet 1901. Bespreking van het stelsel dier wet, van hare begrippen en bijzondere voorschriften op verzoek van de Vereeniging van Ambtenaren bij de  samengesteld
Amsterdam [Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank], [1911]. 378 p.

Groeneveld, H.W.
Eenige begrippen en voorschriften uit wetten, welke met de ongevallenwet 1901 verband houden, op verzoek van de Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank, bijeengebracht, verklaard en toegelicht
Amsterdam [Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank], 1911. 44 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1916 - 1926
vindplaats a) Sociale Verzekeringsbank, hoofdkantoor te Amstelveen
b) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid a) dit archief bevindt zich nog op het hoofdkantoor te Amstelveen, is nog niet overgebracht en dus niet openbaar
b) volledig
omvang; inventarisnummers a) 3 banden en 1 deel
informatiedrager a) en b) papier
vernietigd a) en b) onbekend
toegang(en) a) geen
kenmerk toegang a) niet van toepassing
indices op toegang a) niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens geen
inhoud overig a) Correspondentieblad van de Vereniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank, jaargang 1 (1907) - 7 (1913)

b)
in het archief van de Vereniging van Ambtenaren bij de Organen van de Sociale Verzekering   (VAOSV) dat berust op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en welke vereniging te beschouwen is als de rechtsopvolger van de Vereniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank, bevinden zich de volgende stukken:

notulen van bestuursvergaderingen, 1906-1953, (inv.nr. 2)
notulen van de algemene ledenvergaderingen van de Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank en de Vereeniging van Hoogere Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank (VHARVB), 1904-1906, 1910-1939 en 1951-1953 (inv.nr. 3)
notulen van aparte en gecombineerde bestuurs- en algemene ledenvergaderingen van de VARVB en de Algemeene Bond van Ambtenaren bij de Raden van Arbeid, 1920, 1934, 1939-1953 (inv.nr. 3)
kopieboeken van uitgaande brieven van de VARVB 1908-1919, (inv.nrs. 24-26)
kopieboek en afschriften van uitgaande brieven van de Groep van Klerken en van de Commissie van Bijstand van de Groep van Klerken van de VARVB 1914-1915, (inv.nr. 27)
registers van stukken ingekomen en uitgegaan bij de VARVB 1931-1937, (inv.nr. 28)
register van ingekomen stukken van de VARVB 1938-1941 (inv.nr. 29)
ingekomen en uitgaande stukken van de VARVB, de VHARVB en de VAOSV 1917-1956, (inv.nr. 32)
ingekomen stukken van de VARVB en VAOSV met andere organisaties 1929-1954, met hiaten, (inv.nr. 61).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen in dit format zijn om praktische redenen de gegevens van enkele nauw verwante vakverenigingen bijeengebracht