Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Vereniging van Ambtenaren bij de Organen van de Sociale Verzekering
naam, varianten VAOSV
V.A.O.S.V.
periode van bestaan 1953 - 1967
organisatie en inrichting De VAOSV ontstond in 1953 uit een fusie tussen de Vereniging van Ambtenaren van de Rijksverzekeringsbank (VARVB) en de Algemene Bond van Ambtenaren bij de Raden van Arbeid (ABARA). De VARVB werd opgericht in 1904, de ABARA in 1919
aanleiding voor de fusie was waarschijnlijk de in 1952/53 in werking getreden Organisatiewet Sociale Verzekering
taak, activiteiten belangenbehartiging van ambtenaren in dienst bij de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid.
voorloper
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) Schenk Brill, A.M. van
Iets over de administratie der Rijksverzekeringsbank, de positie van en de geest onder de lagere ambtenaren dier inrichting, en eventuele bezuinigingen
Utrecht, 1909. 48 p.

zie verder onder: Rijksverzekeringsbank
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1904 - 1983
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid stukken jonger dan tien jaar zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de bewaargever
personeelsdossiers zijn gesloten tot 2010
de overige stukken zijn openbaar.
omvang; inventarisnummers 4,25 meter
101 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris met inleiding door Anne Versteege, 1991
kenmerk toegang geen
indices op toegang index op namen van organisaties, p. 8
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven zie onder structuur archief
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief Het archief bestaat uit stukken van de VAOSV en haar rechtsvoorgangers, dus ook stukken van de VARB, de ABARA, de VHARB en het Genootschap Agenten der Rijksverzekeringsbank
de archiefstukken van de rechtsvoorgangers werden deels apart, deels vermengd met andere archiefstukken aangetroffen
structuur toegang Indeling als volgt:
Statuten
Vergaderstukken
Ledenlijsten
Correspondentie en jaarverslagen
Bijzondere onderwerpen
Bij de stukken van voor 1953 is aangegeven welke archiefvormer het betreft
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Statuten en reglementen van het Genootschap Agenten der Rijksverzekeringsbank, de VARB, de VHARB, de ABARA en de VAOSV, 1904-1962 (inv.nr. 1)
stukken over een wetsontwerp inzake decentralisatie van openbare lichamen die belast zijn met de uitvoering van sociale verzekering, 1933 (inv.nr. 83)
stukken over de liquidatie van het Nederlandse Arbeidsfront, 1945-1949 (inv.nr. 84).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen