Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Vereniging van Nederlandse Gemeenten
naam, varianten VNG
V.N.G.
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
periode van bestaan 1912 - 1967
organisatie en inrichting de Ongevallenwet van 1901 bevorderde de samenwerking tussen gemeenten, omdat een deel van de bij hen werkzame arbeiders  -denk aan gasfabrieken en waterleidingbedrijven-  onder deze wet viel
in 1906 kwam derhalve de Onderlinge Risico-Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot stand
buitenlandse voorbeelden zoals de Deutsche Städtetag, opgericht in 1905, waren een andere stimulans om tot samenwerking te komen
vanaf 1910 werden er plannen gemaakt die uitliepen op de formele oprichting op 28 februari 1912 in Den Haag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
in 1916 fuseerde deze met de in 1914 ontstane “Vereeniging van kleine stedelijke en plattelandsgemeenten”
in 1918 was 68% van de gemeenten lid, in 1936 was dit aandeel opgelopen tot 98,3%
vanaf het begin had de Vereniging een bureau met een bibliotheek die in 1937 4500 banden telde
de Vereniging kende een Algemeen en een Dagelijks Bestuur
de Vereniging is voor de rijksoverheid een speler, om wie zij niet heen kan, omdat de gemeentebesturen een groot deel van de sociale regeling uitvoeren.
taak, activiteiten samenwerking tussen gemeenten
beïnvloeding van het regeringsbeleid door middel van adressen en andere lobbyactiviteiten bij de Staten-Generaal en andere instanties
aanspreekpunt voor de centrale overheid inzake alle aangelegenheden waarbij de gemeentebesturen zijn betrokken
gezamenlijke activiteiten gericht op kostenbesparing en meer efficiency, zoals inkoop, uitgeverij, verificatie (accountancy) e.d.
in 1922 nam de Vereniging het Nederlands Registratuurbureau over dat zich bezighield met verbetering van de archivering
hieruit ontstond de nog steeds bij gemeenten en andere organisaties gebruikte basisarchiefcode van de VNG
de Vereniging had vanaf 1926 een Commissie van advies voor de werkloosheid en aanverwante zaken
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) periodieken

Gemeentebelangen
? - ?
uitgegeven door firma Tjeenk Willink te Zwolle
het officiële orgaan van de VNG
met hierin ook de eerste jaarverslagen en teksten van adressen gericht aan autoriteiten

Gemeentebestuur
1 (1921) - 24  (1944)
maandblad
voortgezet als Bestuurswetenschappen
in dit blad publicatie van de preadviezen uitgebracht door de VNG en verslagen van de congressen

Weekblad voor Gemeentebelangen
1 (1922) - 16 (1937)-?
weekblad

Gemeentelijk jaarboek. Vereniging van Nederlandse Gemeenten ?[1916-1980]
's-Gravenhage, 1916-1981
[Ook onder de titel: Verslag over het vereenigingsjaar, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
Jaarverslag, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
Verslag, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ]

Officieele bekendmakingen, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
nr. 1 (1940) - nr. 15054 (1944)
nr. 1 (1945) - jrg. 51, nr. 39 (1990)

De Nederlandse gemeente, wekelijks orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
1 (1947) - 43 (1989)


overige publicaties

Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937, 1912-1937
's-Gravenhage, [Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten], 1937. 612 p.

40 jaren Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1912-1952
's-Gravenhage, [1952]
[= De Nederlandse gemeente , 6 jrg., p. 219-292]

Poelje, G.A. van
Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten
[Z.pl.], 1962. 12 p.

Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhage, 1962. 80 p.
[Speciaal nummer van: De Nederlandse gemeente , 16 (1962), p. 373-452]

Berg, E.L., D. Hillenius
De VNG in de jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie
's-Gravenhage, 1979. 221 p.

Maatschappelijk werk, maatschappelijke zorg en overheidsverantwoordelijkheid
Den Haag [Vereniging van Nederlandse Gemeenten], 1960. 126 p.

NN
“Twee praeadviezen”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 10 (1932), p. 405-407
[preadviezen uitgebracht door C. Smeenk en S. Rodrigues de Miranda aan het congres van de VNG in 1932
de titel van de adviesaanvraag luidde: "Op welke wijze moet, gegeven de bestaande regeling der werkloosheidsverzekering, de bij die regeling aansluitende steunverleening voor valide werkloozen worden georganiseerd, enz."
zie ook het blad Gemeentebestuur, 1932].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1900 - 1967
vindplaats hoofdkantoor van de Vereniging, Den Haag
openbaarheid niet openbaar
zij die het archief willen raadplegen dienen zich schriftelijk te wenden tot het hoofdkantoor
omvang; inventarisnummers onbekend
het grootste deel van het archief bestaat uit microfiches
informatiedrager papier
de hierna beschreven stukken zijn, tenzij anders is vermeld, alleen in microfichevorm bewaard
vernietigd het archief van de Vereniging valt niet onder de Archiefwet (1995)
er wordt vanaf ca. 1980 vernietigd volgens een eigen bewaarlijst
vernietigd zijn onder meer:
vergaderingen commissie sociale zaken en maatschappelijk welzijn (heette tot 1948 commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangelegenheden), 1926-1939
overleg met de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 1928-1930 (inv. nr. 14485)
adviezen en inlichtingen over de geneeskundige armenzorg, 1918-1947 (inv. nr. 14486)
landelijk beraad Algemene Bijstandswet, vergaderingen, 1965-1971 (inv. nrs. 17459-17460)
verhaal van ondersteuningskosten, 1961-1966 (inv. nr. 17485-38.1)
steun aan ouden van dagen, correspondentie, 1927-1970 (inv. nrs. 17595-17596)
correspondentie met gemeenten over de steun aan ouden van dagen, 1942-1968 (inv. nr. 17599-17600)
Noodregeling Ouderdomsvoorziening, algemene correspondentie, 1946-1952 (inv. nr. 17608)
idem, antwoorden op enquête, 1947-1950 (inv. nrs. 17610-17611)
voorzieningsfonds voor kunstenaars, vergaderingen, 1935-1944 (inv. nr. 16280)
wachtgeldregelingen, adviezen en inlichtingen, 1920-1950 (inv. nr. 11416-6.1 en 11496-6.2)
contacten VNG met DIVOSA, 1947-1959 (inv. nrs. 10116-10117)
commissie van bijstand ‘richtlijnen voor onderhoudsplicht en verhaal’, vergaderingen, 1945-1954 (inv. nr. 10218)
idem, enquête regeling verhaalsbijdragen, 1946 (inv. nr. 10219)
idem, uitgaven normen, 1946-1964 (inv. nrs. 10220-10221).
toegang(en) dossierinventaris
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief zaaksgewijze ordening met behulp van de basisarchiefcode-VNG
structuur toegang volgt het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens statistiek, 1921 (inv. nr. 17423-3)
correspondentie over invoering van een werklozenstatistiek, 1938-1939 (inv. nr. 12886-26.2).
inhoud overig Werkloosheidsverzekering en steunverlening
algemene correspondentie, 1915-1967 (inv. nr. 18062-1)
algemeen, 1952-1953 (inv. nr. 18081-19)
wettelijke regeling, 1920-1923 (inv. nr. 18064-3)
idem, 1933 (inv. nr. 18078-16)
wetsontwerp, 1938 (inv. nr. 18080-18)
werkloosheidsverzekering van landarbeiders die in het bezit zijn van een stukje grond, 1936 (inv. nr. 18079-17)
Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen, 1921-1926 (inv. nr. 18069-7)
circulaire van de minister van Arbeid, 1921 (inv. nr. 18066)
kosten van ondersteuning van werklozen, 1923-1924 (inv. nr. 18071-9)
medewerking van gemeenten aan uitvoering Werkloosheidsbesluit 1917, 1924-1926 (inv. nr. 18072-10 en 18073-11)
uitvoering Werkloosheidsbesluit 1917, 1932-1933 (inv. nr. 18076-14)
uitbouw werkloosheidsverzekering, 1927-1931 (inv. nr. 18074-12 en 18077-15)
commissie van bijstand inzake wachtgeldregelingen, 1920-1926 (inv. nr. 16197-3)
rijkssubsidie in de kosten van steunverlening, 1923 (inv. nr. 10978-4
papier
z.g. rek)
correspondentie met minister over rijksbijdragen in kosten van de werklozenzorg, 1931-1933 (inv. nr. 16201-14)
onderzoek naar steunverlening aan valide arbeiders, 1929 (inv. nr. 16378-8)
lidmaatschap ziekenfonds voor werklozen, 1933-1937 (inv. nr. 16199-10)
uniforme rijkssteunregeling, 1934 (inv. nr. 10980-11)
steunregeling voor personen met eigen vermogen, 1933-1937 (inv. nr. 10981-13)
wijziging in de regelingen voor steunverlening en werkverschaffing, 1936 (inv. nr. 16381-20)
extra uitkering aan werklozen bij gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana, 1936 (inv. nr. 15105-21)
vorderen van een arbeidsprestatie van steuntrekkenden, 1936-1937 (inv. nr. 16382-22)
uitbreiding toeslagregeling werklozen, 1936-1937 (inv. nr. 15106-23)
correspondentie met ministerie van Sociale Zaken over werklozenzorg, 1937 (inv. nr. 16383-24)
invoering van stamkaarten voor werklozen, 1937-1939 (inv. nr. 11489-26.1)
toepassing steunverleningsvoorschriften, 1938 (inv. nr. 16050-27)
verhoging steunuitkeringen in verband met prijsstijging, 1939-1941 (inv. nr. 16051-29)
koudetoeslag, 1940 (inv. nr. 16052-30)
vergoeding uit Werkloosheidssubsidiefonds van verstrekte wachtgelduitkeringen, 1939-1940 (inv. nr. 16053-31)
steunverlening aan werkloos geworden vluchtelingen, 1940 (inv. nr. 16054-32)
steunverlening en kinderbijslagwet, 1940 (inv. nr. 16055-33)
regelingen B-steun, 1942 (inv. nr. 12887-34)
wijziging steunregeling, 1942 (inv. nr. 16056-35)
regeling overbruggingsuitkering en tweede hulpverleningsregeling, 1946-1947 (inv. nr. 11414-3)
uitkering aan in concubinaat levende personen, 1960-1961 (inv. nr. 11501-12)
sociale bijstand, 1945-1958 (inv. nr. 11502-13)

Kinderbijslagwetten
steunverlening en kinderbijslagwet, 1940 (inv. nr. 16055-33)

Wet Werkloosheidsvoorziening
wetsvoorstel en ontwerp-uitvoeringsbeschikkingen, 1964-1968 (inv. nr. 16421-36.1)

Invaliditeitswetten
correspondentie inzake verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, 1929-1963 (inv. nr. 17994-1)

Ziektewet
wijziging wet, 1933 (inv. nr. 17995-2)

Armenwet (1912)
toepassing art. 30 Armenwet bij verkeersongevallen, 1931-1934 (inv. nr. 10768-8)
verzekering tegen de  gevolgen van art. 30 van de Armenwet, 1930-1935 (inv. nr. 14488)
besprekingen over voorgenomen wijziging Armenwet, 1933-1935 (inv. nr. 10774-13)
wetsontwerp wijziging Armenwet, 1928-1933 (inv. nr. 17426-6)
wetsontwerp wijziging Armenwet, 1935 (inv. nr. 10775-14)
commissie herziening Armenwet, 1937-1938 (inv. nr. 1776-15)
commissie financiële gevolgen Armenwet, 1955 (inv. nr. 12732-28)
ondersteuning van uit Duitsland uitgeleide Nederlanders en vreemdelingen, 1930-1950 (inv. nr. 17433-9)
verstrekking van inlichtingen door de Rijkspostspaarbank over tegoeden van aanvragers om steun, 1932 (inv. nr. 17434-10)
verhaalsrecht cf. de Armenwet in verband met wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, 1936-1937 (inv. nr. 17436-12)
correspondentie over het buiten beschouwing laten van gezinsinkomsten verkregen uit huishoudelijke arbeid, 1939 (inv. nr. 17438-14)
ondersteuning van gezinnen van in het buitenland werkende arbeiders, 1940-1948 (inv. nr. 17439)
ondersteuning gezinnen van politieke delinquenten, 1945-1954 (inv. nr. 17441-17)
wijziging steunnormen armlastigen, 1945-1946 (inv. nr. 17443-19)
inlevering bankbiljetten door ondersteunden, 1945 (inv. nr. 17442-18)
herziening sociale verzekering in verband met armenzorg, 1945-1946 (inv. nr. 17444-20)
enquête loonvoorschotten arbeiders in Duitsland, 1945-1946 (inv. nr. 17445-21)
instellingen van weldadigheid, 1964-1970 (inv. nr. 17569-70)
armenzorg schippers, 1934-1937 (inv. nr. 16226-3)
sociale belangen musici, 1935-1963 (inv. nr. 16268-4)
voorzieningsfonds voor kunstenaars, vertegenwoordiging, 1946-1983 (inv. nr. 16270-5.1.0)
idem, vergaderingen, 1945-1980 (inv. nr. 16299-5.1.2)
vraagstuk van de asocialen, 1947-1954 (inv. nr. 16345-6)

Staatscommissie Vervanging Armenwet
staatscommissie Vervanging Armenwet, 1947-1949 (inv. nr. 10781-20.1.0)
kleine commissie uit de adviescommissie voor sociale zaken van het rapport van de staatscommissie, 1955 (inv. nr. 12731-27)
verstrekking van rijksbelastinggegevens in verband met onderhoudsplicht bedoeld in art. 376 van het Burgerlijk Wetboek, 1938-1939 (inv. nr. 10777-16)

onderhoudsplicht
lijfsdwang bij inning onderhoudsuitkeringen, 1947 (inv. nr. 12722-21)
verzekering van armlastigen algemeen, z.j. (inv. nr. 12729-25 en 26)
wetsontwerp Beperking Verhaalsrecht, 1958-1966 (inv. nr. 12741-33.1)

Algemene Bijstandswet
commissie van overleg, 1965-1966 (inv. nr. 12873-34.11.0)
voorontwerp van de wet, 1961-1964 (inv. nrs. 14211-14213-37.1, 37.2 en 37.3)
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 1, derde lid, van de wet, 1964 (inv. nr. 14225-44)
overleg over wetgeving maatschappelijk welzijn, 1965-1967 (inv. nr. 14241-47)
landelijk beraad Algemene Bijstandswet, vertegenwoordiging, 1965-1969 (inv. nr. 17458-28.1.0)
uitvoering, stroken 4-10, 1964-1980 (inv. nr. 17466-31.3)
idem, stroken, 11-13, 1964-1980 (inv. nr. 17467-31.4)
idem, stroken 15-21, 1965-1979 (inv. nr. 17468-31.5)
NB: de stroken corresponderen met artikelen uit de wet

plaatselijke colleges voor de verlening van bijstand, 1963-1985 (inv. nr. 17489-40)
plaatselijke en streekcommissies van advies, 1964-1972 (inv. nr. 17490-41)
heffing van belasting en premies over sociale uitkeringen, 1966-1976 (inv. nr. 17491-42.1.1)
besprekingen en correspondentie met de minister, 1966-1979 (inv. nr. 17493-42.2)
beroepskwesties, 1965-1970 (inv. nr. 17495-44.1)
verlening van bijstand in vorm van krediethypotheek, 1966-1970 (inv. nr. 17498-46)
dak- en thuislozen, 1961-1971 (inv. nrs. 17585-17586-1 en 2.1.1)
steun aan ouden van dagen, correspondentie, 1938 (inv. nr. 17598-1.4)

Noodwet Ouderdomsvoorziening
normen vergoeding commissie van onderzoek, 1947-1954 (inv. nr. 17609-3.1)
klassenindeling, 1947-1956 (inv. nr. 17612-4)

Algemene Ouderdomswet
art. 17, sub a, 1956-1959 (inv. nr. 17688-7)
circulaire bejaardenzorg van 1 april 1955 nr. 2176, algemeen (inv. nr. 17690-9.2)
wetsontwerp verhoging AOW-pensioenen, sociaal minimum, 1962-1965 (inv. nr. 17699-16)

Rijksgroepsregelingen
zelfstandigen, 1964-1976 (inv. nr. 13390-17.1)
sociaal-economische hulpverlening aan zelfstandigen, 1950-1964 (inv. nr. 10295)
werkloze werknemers, 1964-1980 (inv. nr. 12888-37.2)

commissie van sociale zaken en maatschappelijk welzijn
NB: heette tot 1946 Commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangelegenheden
samenstelling, 1945-1970 (inv. nr. 14298-93.1.01)
vergaderingen, 1940-1967 (inv. nrs. 14307-14336/ 93.1.4-93.1.33)

andere commissies
technische adviezen op sociaal gebied (commissie-Frank), 1964-1970 (inv. nrs. 14419-14420/103.1.1 en 103.1.2)

overige stukken
declaraties en controle complementaire sociale voorzieningen, 1960-1967 (inv. nr. 14427-110.1)
adviezen en inlichtingen geneeskundige armenzorg, 1948-1978 (inv. nr. 14487-5.2)
wetsontwerp Ouderdomswet (Treub), 1914-1916 (inv. nr. 18059-2)
poging tot oprichting van een adviesbureau voor sociale zaken, 1947 (inv. nr. 10125-2)
vereniging van overheidsorganen voor sociale arbeid, 1956-1957 (inv. nr. 10128-5)

DIVOSA
contacten VNG met DIVOSA, 1960-1989 (inv. nr. 10118-1.1.3)
internationale studieconferentie te Amsterdam, 1964 (inv. nr. 10131-8).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaires steunverlening 1931-
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal stukken over vreemdelingen in Nederland en Nederlanders in andere landen
opmerkingen geen