Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Vereniging van Nederlandse Werkgevers
naam, varianten VNW
V.N.W.
Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers
periode van bestaan 1899 - 1926
organisatie en inrichting in mei 1899 namen enkele Twentse industriëlen het initiatief om een vereniging op te richten van werkgevers
directe aanleiding waren de discussies over het wetsontwerp ongevallenwet
de vereniging werd officieel opgericht op 3 oktober 1899 tijdens een vergadering in Hengelo
zij had een uit zeven leden bestaand bestuur dat werd bijgestaan door een door dit bestuur benoemde secretaris
jaarlijks werd een algemene ledenvergadering gehouden
in januari 1926 ging de Vereniging op in het Verbond van Nederlandse Werkgevers
in 1909 telde zij 172 leden

de volgende personen waren voorzitter:
D.W. Stork, 1899-1903
G.J. Jannink, 1903-1904
H. IJssel de Schepper, 1904-1905
J.A. Laan, 1905-1906
J.H. van Heek, 1906-1908
Th.M. Verster, 1908-1909
D.W. Stork, 1909-1916
J.B. Blijdenstein W. Jzn., 1916-1917
H. ter Kuile Jzn., 1917-1919
J.A.E. Verkade, 1919-1922
C.F. Stork, 1922-1926

de volgende personen waren algemeen secretaris :
jhr. H. Smissaert, 1899-1913
Q.J. Terpstra, 1914-1923
P.W.J.H. Cort van der Linden, 1922-1926.
taak, activiteiten Volgens art. 3 van de in 1899 vastgestelde statuten   stond de VNW op het standpunt:
?A. dat de nijverheid zich dan alleen volkomen kan ontwikkelen, als
haar de daartoe onmisbare vrijheid van beweging wordt gelaten
het beginsel van den vrijen handel wordt gehandhaafd, zullende te ver gedreven sociale wetgeving leiden tot protectionisme
bij het maken van sociale wetten het beginsel voorzit, dat het particulier initiatief moet worden gesteund en ontwikkeld en dat ernstig rekening moet worden gehouden met de financieel draagkracht der nijverheid
B.  dat door het vasthouden aan genoemde beginselen ook de belangen der werklieden het meest worden gebaat.?
Volgens art. 4 was het doel van de vereniging:
?a. de erkenning der juistheid van dit standpunt te bevorderen;
de leden voor te lichten omtrent aangelegenheden, die hen als werkgevers betreffen.?;
de vereniging probeerde middels publiciteit, adressen aan regering en Staten-Generaal en de wandelgangen het regeringsbeleid in een voor haar gunstige zin te beïnvloeden
het wetgevingsproces werd op de voet gevolgd
de vereniging onderhield al vroeg contacten met verwante organisaties in andere landen en participeerde middels vertegenwoordigers en deskundigen in de doorgaans jaarlijks plaatsvindende Internationale Arbeidsconferentie
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) periodieken

Mededeelingen van het bestuur aan de leden, Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers
nr.  1 (1919) - nr.  31 (1923)
[Verscheen in onregelmatige afleveringen per jaar, later maandelijks. Voortgezet als: De werkgever, orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en van het Centraal Industrieel Verbond ]

De werkgever, orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en van het Centraal Industrieel Verbond
1 (1923) - 3 (1925)
[Verscheen maandelijks. Samengegaan met: De Nederlandsche nijverheid , en voortgezet als: De Nederlandsche werkgever ]


verslaglegging

Verslag der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers , 1 (1899) - 24 (1924/25)
Den Haag, 1900-1925
[Met statuten en reglement. Samengegaan met: Verslag van het Centraal Industrieel Verbond , en: Verslag van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen , en voortgez. als: Verslag van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers ]


literatuur

Bruggeman, Jan en Aart Camijn,
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland
Wormer, z.j. [2000]. 304 p.

Bruggen, J. van
“De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en de herziening der sociale verzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 5 (1923), p. 391-401
[over het plan Posthuma-Kupers]

Smissaert, H.
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, terugblik-vooruitzicht
's-Gravenhage, 1914, 21 p.
[rede op 20 december 1913 in het gebouw "Odeon" te Amsterdam uitgesproken bij zijn aftreden als secretaris van de Vereniging]

De Vereeniging van Nederlandsche werkgevers, wat zij is, wat zij wil, wat zij doet
's-Gravenhage, 1909. 15 p.

De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers
[Z.pl.], [1917]. 44 p.

De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, overzicht der verrichtingen in de tien jaren 1899-1909
Den Haag, 1909. 240 p.

De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers bij haar 25-jarig bestaan, gedenkboek 1899-1924
's-Gravenhage, 1924. 364 p.


teksten

De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, overzicht der verrichtingen in de tien jaren 1899-1909
Den Haag, 1909. 240 p.
[met volgende bijlagen:
I Lijst van leden, stand van zaken juli 1909
II Statuten en huishoudelijk reglement, juli 1909
III Samenstelling van het Bestuur 1899-1909
IV Volledige reeks van door de Vereeniging bezorgde drukwerken (voor zover uitgegeven als boek of pamflet
niet opgenomen zijn adressen, circulaires etc.)
V. Adres aan de Tweede Kamer over de ongevallenwet, 24 november 1899
VI Adres aan de Eerste Kamer over de ongevallenwet, februari 1900
VII Adres aan de Tweede Kamer over de ongevallenwet, 20 augustus 1900
VIII Adres aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Ongevallenwet-1901, april 1907
IX Adres aan de Tweede Kamer over de “Ziekteverzekeringswet 1907”, april 1907
X Adres aan de Tweede Kamer over de “Arbeidswet 1904”, juni 1905
XI  Adres aan de Tweede kamer over de wettelijke regeling van het arbeidscontract, maart 1904
XII Adres aan de Eerste Kamer over de wettelijke regeling van het arbeidscontract, april 1907
XIII Adres aan de Tweede Kamer over de spoorwegstaking, maart 1903
XIV Ingezonden stuk aan de pers over de volkspetitionnementen over de stakingsontwerpen (z.g. worgwetten), maart 1903
bijlage XV-XVII hebben geen betrekking op het onderwerp]

Adres van het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers inzake het ontwerp-arbeidswet
Enschede, 1919.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1899 - 1926
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
26 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst met inleiding (p. 6-7)
kenmerk toegang 2.19.103.01
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Machinefabriek Gebr. Stork & Co :
stukken ingekomen bij D.W. Stork van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers, 1900-1910 (inv. nrs. 146A-147A en 221)
stukken ontvangen of opgemaakt door D..W. Stork als voorzitter van de Vereniging van Ned. Werkgevers, 1899-1902 (inv. nr. 425)
NB: onder meer over de Ongevallenwet.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestaat uit series notulen, correspondentie, jaarverslagen en documentatie.
structuur toegang volgt structuur van het archief.
bijlagen bij de toegang lijsten van voorzitters en secretarissen, 1899-1926.
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)

interne organisatie
KB van  7 december 1899, nr. 17 (koninklijke goedkeuring).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal de vereniging onderhield al vroeg contacten met verwante organisaties in andere landen en participeerde middels vertegenwoordigers en deskundigen in de vanaf 1919 meestal jaarlijks plaatsvindende Internationale Arbeidsconferentie.
opmerkingen de jaarverslagen bevatten ledenlijsten