Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Johannes Antonius Veraart
naam, varianten geen
periode 1886 - 1955
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 601-604
functies jurist, econoom en theoreticus
promoveerde in 1910 op het proefschrift getiteld “Arbeidsloon” aan de Universiteit van Amsterdam
  adjunct-secretaris van de staatscommissie-Treub (werkloosheid) (1909-1914)
privaat docent Technische Hogeschool Delft (1914-1918)
als opvolger van Aalberse hoogleraar handelsrecht, staathuishoudkunde, arbeids- en fabriekswetgeving en mijnrecht aan de Technische Hogeschool Delft (1919-1940)
vertrouwensman van de Nederlandse Bond van Boekdrukkerijen (1913-1918)
directeur van het Katholiek Nationaal Middenstandsbureau (1918-)
mislukte poging tot oprichting van de R.K. Centrale Raad van Bedrijven (1919-1922)
voorzitter verbond ‘St. Michaël’ (1924-)
lid Tweede Kamer (1925-1929)
lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (1923-1931)
voorzitter van de Katholiek-Democratische Partij (1933-1935)
lid van de Hoge Raad van Arbeid (1920-1940)
voorzitter van het dagelijks bestuur van de Centrale Onderlinge Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering (1936-1940)
economisch adviseur van de regering in Londen (1940-1944)
voorzitter Scheidsgerecht Zeeongevallenwet en kantonrechter in Londen (1940-1944)
lid van de Commissie-Van Rhijn (1943-1944)
kroonlid van de Sociaal Economische Raad (1950-1955)
diverse nevenfuncties, waarvan voor het onderwerp van belang is: bestuurslid Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (1917-1920)
verzorgde cursussen in arbeidsrecht e.d. aan volksuniversiteiten in Den Haag en Amsterdam
Veraart is de auctor intellectualis en propagandist van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geweest
zijn denkbeelden waren geïnspireerd door het neo-thomisme en de katholieke solidariteitsleer
een van de aan de bedrijfsorganisaties toebedachte taken zou de uitvoering van de sociale verzekering zijn, maar dit werd nooit gerealiseerd.
literatuur (NCC) publicaties van Veraart

Economie en arbeidswetgeving in onderling verband
Delft, 1919.
inaugurale rede Technische Hogeschool Delft

“Het Reconstructie-congres der R.K. Werkgevers”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 30-47
[zeer kritische nabeschouwing op dit congres dat op 3 december 1923 in Den Haag werd gehouden]

Beginselen der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
Bussum, 1947. 

Miserere van de katholieke staatkunde
-s-Gravenhage, 1952.  39 p.


publicaties over Veraart

Joosten, L.M.H.
Hilversum/Antwerpen, 1964, p. 178-183

Kersten, A.E. ed.
Londense dagboeken van Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude januari 1940 – mei 1945
RGP Kleine Serie nrs. 95 en 96.  Den Haag, 2001. 1697 p.
[Van Lidth de Jeude was van 1942 tot 1945 minister van Waterstaat in het tweede kabinet-Gerbrandy
zeer gedetailleerde beschrijving van het leven van een kleine Hollandse kolonie in Londen]

Meeuwen, A.J.N.M.
Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-1929)
Hilversum, 1998. 412 p.
[dissertatie Universiteit van Amsterdam
hierin ook veel over de Michaëlisten en het politieke optreden van Veraart in de jaren twintig]

Schmiermann, Sjef
“Prof. dr. J.A. Veraart (1886-1955)”, in:
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum , 1990, p. 122-142

Tomassen, W.G.J.M.
Het R.K. bedrijfsradenstelsel 1919-1922
Leiden, 1974. 209 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Nationaal Archief , Den Haag
enkele stukken bevinden zich op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam (zie p. 10 van de inventaris)
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
de in dit format genoemde toegang bevindt zich echter niet in de studiezaal van het Nationaal Archief
gegadigden dienen derhalve contact op te nemen met de studiezaal van het Nationaal Archief
omvang; inventarisnummers 12,15 meter
aantal inv. nrs. onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) F. van Anrooij
Inventaris van de papieren van Johannes Antonius Veraart (1886-1955) over de jaren 1913-1940
(Den Haag, 1977) met historische en archivistische inleiding
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van P.J.M. Aalberse : brieven en telegrammen van Veraart aan Aalberse, 1917-1938 (inv. nr. 582).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief was oorspronkelijk ten dele volgens onderwerp en ten dele chronologisch geordend
structuur toegang de oorspronkelijke structuur is gehandhaafd en op enkele punten verbeterd
een deel van de brieven is toegevoegd aan de dossiers, de rest vormt een serie ingekomen en uitgegane brieven en andere stukken
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens geen
inhoud overig NB: de stukken van de Hoge Raad van Arbeid zijn in het kader van de reconstructie van dat archief overgebracht van het archief Veraart naar dat van deze Raad.

a)  periode tot 1940 :
ingekomen stukken van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, 1917-1920 (inv. nr. 218)
cursussen gegeven aan volksuniversiteiten over arbeidsrecht e.d. , 1918-1929 (inv. nrs. 241-257)
correspondentie over bijeenkomsten van een groep katholieken in het bisdom ’s-Hertogenbosch, genaamd “Bossche Kring”, 1919-1922 (inv. nr. 260)

b)  periode na 1940
nog geen toegang
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevindt zich in de Verzameling Doc1 een dossier over J.A. Veraart (aanvragen bij het hoofd studiezaal
wordt niet vermeld in de archiefgids)
van belang daarin is wellicht:
stukken (onder meer correspondentie met enkele Londense ministers over door Veraart beklede functies), 1942-1945 (inv. nr. 1)