Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Verbond van Nederlandse Werkgevers
naam, varianten VNW
V.N.W.
Verbond van Nederlandsche Werkgevers
periode van bestaan 1926 - 1967
organisatie en inrichting het Verbond ontstond op 21 januari 1926 als gevolg van een samengaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, het Centraal Industrieel Verbond en het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen
het secretariaat was gevestigd in Den Haag
op 11 augustus 1941 werd het Verbond door de bezetter ontbonden
pas begin 1949 werd besloten het Verbond opnieuw op te richten
in de loop der jaren groeide de behoefte aan meer samenwerking tussen de werkgeversvakcentrales
de verzuiling moest daarvoor wijken zoals bleek in 1961 toen  vijf verenigingen van werkgevers in de metaalsector de Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME) vormden
in 1967 werd besloten een fusie aan te gaan tussen het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond en het Verbond van Nederlandse Werkgevers
deze werd effectief per 1 januari 1968
volgens de statuten van 1959 had het Verbond de volgende organen:
de algemene ledenvergadering
een Algemeen Bestuur bestaande uit tenminste 16 leden
een Dagelijks Bestuur van tenminste 7 leden en
een Presidium bestaande uit de algemeen voorzitter en een of meer leden van het Dagelijks Bestuur

de volgende personen waren voorzitter :
F.G. Waller, 1926-1928
A. Philips, 1928-1929
J.A. Kalff, 1929-1931
H.P. Gelderman C. Mzn., 1931-1948
T.J. Twijnstra, 1948-1959
A.J. Engel, 1959
F.Q. den Hollander, 1959-1961
H.J. de Koster, 1961-1967
W. Bruynzeel, 1967-1969
de volgende personen waren algemeen secretaris :
P.W.J.H. Cort van der Linden, 1926-1934
A.N. Molenaar, 1934-1939
B.C. Slotemaker, 1940-1945
A. Rom Colthoff, 1940-1966
S.H. Visser, 1947-1959
P. Delfos, 1960-1969.
taak, activiteiten de ideële basis van het verbond is terug te vinden in art. 3 van de statuten uit 1926:
?Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers plaatst zich, met eerbiediging van politieke of godsdienstige opvattingen der leden, op het standpunt dat:
a.  een gezonde ontwikkeling van de Nederlandsche nijverheid alleen dan mogelijk is, indien haar de daartoe onmisbare vrijheid van beweging wordt gelaten;
b.  bij de wetgeving het beginsel moet voorzitten, dat het particulier initiatief moet worden gesteund en ontwikkeld;
c.  bij de wetgeving ernstig rekening moet worden gehouden met de financieele draagkracht der nijverheid;
d.  de belangen van de werkgevers en de werknemers zooveel mogelijk in overeenstemming met elkander moeten worden behartigd?
volgens art. 4 was het eigenlijke doel van het verbond:
?Met inachtneeming van de bovenstaande beginselen (art. 3) is het doel van het Verbond ? de bevordering van de belangen der Nederlandsche nijverheid als bron van welvaart.?
in de statuten goedgekeurd bij de KB’s van 2 augustus 1951 en van 27 oktober 1959 is de ideële basis als volgt verwoord:
?Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers plaatst zich, met eerbiediging van politieke of godsdienstige opvattingen der leden, op het standpunt, dat:
a,  een gezonde ontwikkeling der Nederlandse nijverheid een zaak van nationaal belang is;
b.  deze ontwikkeling het best wordt bevorderd, indien aan de ondernemer een zo groot mogelijke zelfstandigheid wordt gelaten en het particuliere initiatief wordt gesteund en aangemoedigd;
c.   overleg tussen werkgevers en werknemers omtrent de gemeenschappelijke belangen nuttig en gewenst is.?
de vereniging probeerde middels publiciteit, adressen en de wandelgangen het regeringsbeleid in een voor haar gunstige zin te beïnvloeden
het wetgevingsproces werd op de voet gevolgd
de vereniging onderhield al vroeg contacten met verwante organisaties in andere landen en participeerde middels vertegenwoordigers en deskundigen in de doorgaans jaarlijks plaatsvindende Internationale Arbeidsconferentie
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) periodieken

De werkgever, orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en van het Centraal Industrieel Verbond
1 (1923) - 3 (1925)
[Verscheen maandelijks. Voortzetting van: Mededeelingen van het bestuur aan de leden, Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers . Samengegaan met: De Nederlandsche nijverheid , en voortgezet als: De Nederlandsche werkgever ]

De Nederlandsche werkgever, orgaan van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers
1926-1950
[Verscheen wekelijks, vanaf 1947 veertiendaags. Aanvankelijk met supplement: Kroniek, beknopt weekoverzicht van mededeelingen en beschouwingen over onderwerpen van sociaal-economischen aard . Voortgezet als: De Nederlandse industrie, orgaan van het Verbond van Nederlandse Werkgevers ]

Mededeelingen van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers
1 (1945) - 6 (1951)
[Voortgezet als: Mededeelingen van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond ]

De Nederlandse industrie, orgaan van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers
1951-1967
[Verscheen tweewekelijks. Voortzetting van: De Nederlandsche werkgever . Samengegaan met: De onderneming, orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond en voortgezet als: De Nederlandse onderneming ]


teksten

Statuten van het Verbond van Nederlandsche werkgevers, laatselijk gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering d.d. ... 1951, goedgekeurd bij K.B. d.d. ... 1951
's-Gravenhage, 1951

Jaarverslag van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers ? [1926/27 - 1967]
Den Haag, 1927-1968
[Samensmelting van: Jaarverslag van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen , en: Verslag van het Centraal Industrieel Verbond , en: Verslag der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers . 1926-1939 onder de titel: Verslag van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers . 1940-1948 niet verschenen]

Rede uitgesproken op de algemeene ledenvergadering [van het] Verbond van Nederlandsche werkgevers, gehouden in ... [1932 - 1953]
's-Gravenhage [Verbond van Nederlandsche Werkgevers], 1932-1953

Jaarrede uitgesproken door de ... voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers ter algemene ledenvergadering ... [1954- ...]
Den Haag [Verbond van Nederlandse Werkgevers], 1954-....

Rapport inzake wijziging Ziektewet uitgebracht aan den minister van sociale zaken op 25 November 1938 door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, de Alg. Katholieke Werkgeversvereeniging, het Christelijk Werkgeversverbond, het Nederl. Verbond van Vakverenigingen , het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
['s-Gravenhage], [1938]. 28 p.


publicaties over het Verbond

Verbond van Nederlandsche Werkgevers, 1899-3 october-1949, uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum
[Z.pl.], [1949]. 69 p.

Bruggeman, Jan en Aart Camijn,
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland
Wormer, z.j. [2000]. 304 p.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1926 - 1969
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 11,9 meter
269 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst
kenmerk toegang 2.19.103.05
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestaat uit de gebruikelijke series notulen, correspondentie enz. en daarnaast uit een groot aantal onderwerpsdossiers die alfabetisch geordend zijn
structuur toegang volgt het archief
bijlagen bij de toegang lijsten van voorzitters en algemeen secretarissen en kopieën van enkele stukken over de liquidatie en heroprichting in 1941-1949
statistische gegevens geen
inhoud overig statuten en huishoudelijk reglement, 1933-1959 (inv. nr. 213)
gedenkboeken, 1936-1959 (inv. nr. 256)
ledenlijst, 1941 (inv. nr. 257).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaires steunverlening 1931-
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1956)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

interne organisatie
KB van 2 augustus 1951 (goedkeuring gewijzigde statuten)
KB van 27 oktober 1959 (goedkeuring gewijzigde statuten).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal het VNW onderhield uitgebreide contacten met verwante organisaties in diverse Europese landen en de Internationale Arbeidsorganisatie
opmerkingen geen