Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Werkloosheidsraad
naam, varianten N.W.R.
NWR
Werkloosheidsraad
Nederlandsche Werkloosheidsraad Nederlandse Werkloosheidsraad, Federatie ter bestudering en bevordering van middelen ter voorkoming of beperking van werkloosheid en tot leniging van hare gevolgen.
periode van bestaan 1914 - 1946
organisatie en inrichting de raad werd opgericht in 1914 vanuit de Nationale Vereniging tegen de werkloosheid
aanleiding was de verschijning van het eindrapport van de Staatscommissie-Treub over de werkloosheid
de raad was een vereniging en bestond uit vertegenwoordigers van organisaties uit het middenveld die met de problematiek van de werkloosheid in aanraking kwamen
aan het eind van de jaren twintig bestond de raad uit afgevaardigden van:
Vereniging van Nederlandse Arbeidsbeurzen
Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen
Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid
Nederlandse Vereniging Landverhuizing
en de volgende werknemers-vakcentralen:
Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond, Christelijk Nationaal Vakverbond, Algemeen Nederlands vakverbond (Nederlandse Vakcentrale), Nationaal Arbeids Secretariaat, 
en de volgende werkgeversvakcentrales:
Verbond van Nederlandse Werkgevers, Algemene RK Werkgeversvereniging en de Christelijke Werkgeversvereniging
het Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden was enige tijd lid, maar in 1928/9 niet meer
de raad werd grotendeels gefinancierd door het rijk
in 1935-1936 bestonden er serieuze plannen om de raad op te heffen
in 1942 werd de Werkloosheidsraad ondergebracht bij het Rijksarbeidsbureau
na de oorlog leidde hij nog enige jaren een schimmig bestaan
zijn taken werden grotendeels overgenomen door organen als de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad.

voorzitters
W.H. Nolens, 1914?-1931?
H. de Bordes, in 1936

secretarissen
dhr. Gerritsz., overleden voor 27 febr. 1936.
taak, activiteiten doel was volgens de in 1929 geldende statuten:
? a. de bestudering van de werkloosheidsverschijnselen en van de middelen tot voorkoming of beperking dier verschijnselen en tot leniging van nood uit werkloosheid:
b. de bevordering van tijdige en systematische toepassing dier middelen. Dit doel tracht de Raad te bereiken door: het verleenen van steun aan de leden bij de uitvoering van hunne taak; het bevorderen eener systematische werkverdeeling en eener georganiseerde samenwerking tusschen de leden; het oplossen der moeilijkheden, die zich bij de samenwerking der leden voordoen; het beraadslagen over de vormen der werkloosheidsbestrijding; het instellen van onderzoekingen; het uitgeven van publicaties en het houden van openbare vergaderingen; het geven van adviezen en het richten van adressen; het deelnemen aan internationale pogingen ter bestrijding van de werkloosheid. ?
volgens Bölger (1929) was de raad geschikter als platform voor centrales van werkgevers en werknemers om elkaar te ontmoeten dan de Hoge Raad van Arbeid, omdat deze laatste een officieel karakter had
de overheid was middels enkele topambtenaren in de Raad vertegenwoordigd
anders gezegd: werkgevers en werknemers wilden met elkaar kunnen praten zonder dat hoge ambtenaren hen op de vingers keken
de raad kan beschouwd worden als een voorloper van de Stichting van de Arbeid
in 1932 was er sprake van samenvoeging van de Hoge Raad met de Werkloosheidsraad, maar dit vond geen doorgang (zie: De Nederlandse Werkgever, 1931, p. 70)
de Werkloosheidsraad werkte met door commissies opgestelde preadviezen die in de vergaderingen van de raad werden behandeld, waarna het advies werd vastgesteld.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) periodieken

Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, orgaan van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen, orgaan van den Nederlandschen Bond voor Werkverschaffing
1 (1912) - 6 (1917)

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad
1 (1918) - 24 (1941)
[Van 1920-1927 met supplement: Orgaan voor de praktijk der arbeidsbemiddeling .... Voortzetting van: Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkeloosheid? Samengegaan met: De arbeidsmarkt , en: Werk en steun , en voortgezet als: Arbeidsbestel ]

Arbeidsbestel. Orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad
1 (1942) - 3 (1944)
[Met supplement: Voorlichtingsorgaan van het Rijksarbeidsbureau en den Rijksdienst voor de werkverruiming . Samengegaan met: Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst , en gesplitst in: Arbeid , en: Sociaal maandblad ]


verslaglegging

Verslag van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid
Amsterdam, 19?? - ….
[Ook onder de titel: Verslag van de algemeene vergadering van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid ]


teksten

NN
“Werkloozenzorg in de naaste toekomst”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 11 (1923), p. 421-430
[adres aan de voorzitter van de Raad van Ministers]

NN
“Welvaartspolitiek”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 13 (1925), p. 393-407
[adres aan de voorzitter van de Raad van Ministers]

NN
“Adres aan de voorzitter van de Raad van Ministers”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 21 (1933), p. 207-213


literatuur

Gerritsz, J.
“Het geschrijf van mr. Fockema over de Nederlandsche Werkloosheidsraad”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 10 (1922), p. 57, 87-94 en 482-486 en 11 (1923), p. 1-5 en 345-346

Lier, Th. van
“Bestrijding en voorkoming van werkloosheid”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 25 (1926), p. 285-290 en 313-317
[preadviezen aan de algemene vergadering van de Nationale Vereniging en vergelijking met regelingen in Engeland]

Meijers, E.M.
“De nationale vereeniging tegen de werkloosheid”, in:
Sociaal Weekblad , 23 (1909), p. 137-138

Vermeulen, J.H.
“De lange weg”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 24 (1969), p. 485-493
[geschiedenis van de Werkloosheidsraad en de Hoge Raad van Arbeid door Vermeulen beschouwd als voorlopers van de in 1969 ingestelde Raad voor de Arbeidsmarkt]

Wichers, A.W.
“Het Werkloosheidsvraagstuk”, in:
De Economist , 1911, p. 312-327.

NN
“Plan voor een nationale vereeniging tegen de werkloosheid”, in:
Sociaal Weekblad , 23 (1909), p. 121-123

NN
“Een praeadvies over werkloosheidsverzekering”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 9 (1931), p. 628-631
[preadvies uitgebracht door mr. P.W.J.H. Cort van der Linden algemeen-secretaris van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers aan de Nationale Vereniging]
+
:Het debat over de werkloosheidsverzekering”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 9 (1931), p. 711-713
[preadvies uitgebracht door I.G. Keesing]

NN
“Reorganisatie van de NWR”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 20 (1932), p. 121-122.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1906 - 1946
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend omdat het archief vermengd is met enkele andere archieven en collecties
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
het archief is niet volledig
zo ontbreken de doosnrs. 1-10, 36, 52-55, 69-96
toegang(en) plaatsingslijst door P. Schrage (1990) zonder inleiding
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven mogelijk
zie onder verwijzingen naar andere archiefvormers.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven het archief is vermengd met de archieven van de Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid en de Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen en met knipselverzamelingen van het Nederlands Arbeidsfront en het Centraal Bureau voor de Statistiek
opmerkingen het archief bestaat voor een groot deel uit krantenknipsels
INHOUD
structuur archief ingekomen en uitgaande brieven werden gebundeld in mappen die met Romeinse cijfers genummerd werden
in elke map bevindt zich een register van ingekomen en verzonden brieven met een korte aanduiding van de inhoud
de brieven zelf zijn met rode inkt genummerd, combinatie Arabisch cijfer met Romeins cijfer
in de aldus gevormde bundels brieven bevinden zich ook gestencilde notulen van de raad
structuur toegang de toegang heeft geen bepaalde structuur
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig oprichting raad, 1913-1914 (doos 63-map 6)
lidmaatschap, 1917-1941 (doos 24-map 59
doos 24-map 63)
reorganisatie raad, 1921 (doos 27-map 74)
plannen tot opheffing, 1923-1924 (doos 120-map97)
reorganisatie raad en erkenning raad door de regering, 1931-1933 (doos 42-map 108)
opheffing raad, 1938-1939 (doos 33-map 113)
wijziging statuten van de raad, 1939-1940 (doos 33-map 119)
benoeming secretaris, 1937 (doos 33-map 115)
herziening huishoudelijk reglement, 1938 (doos 33-map 114, doos 34-map 121)
nota J. Gerritsz. aan de secretaris-generaal van het ministerie van Arbeid A.L. Scholten over de ontwikkeling van de raad, 1919 (doos 35-map 68)
nota J. Gerritsz. over werkgeversorganisaties en de raad, 1919 (doos 35-map 68)
regeling stemrecht, 1932-1933 (doos 63-map 13)
kleine commissie werklozenzorg, 1922-1923 (doos 26-map 83)

commissie werkloosheidsverzekering (opgericht in 1923):
correspondentie, 1923 (doos 26-map 93)

overige stukken
advies van de raad aan de regering over werklozenzorg, 1923-1924 (doos 23-map 96
doos 24-map72)
wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering, 1921 (doos 24-map 73
doos 26-map 83
doos 26-map 87
)
oudere werklozen, 1916-1917 (doos 26-map 39)
wijziging steun aan werklozen, 1918-1919 (doos 26-map 62)
voorstellen werkgevers over wijziging Ongevallenwet en administratie-kosten Rijksverzekeringsbank, 1923-1924 (doos 26-map 81)
bijdrage werkgevers aan werkloosheidsverzekering, 1921 (doos 27-map 76)
adviescommissie uit de Hoge Raad van Arbeid over werkloosheid, 1928-1930 (doos 40-map 105)
adviescommissie uit de Hoge Raad van Arbeid over het wetsontwerp werkloosheidsverzekering, 1933-1934 (doos 33-map 112)
statuten diverse bedrijfsverenigingen, z.j. (doos 35-losse stukken)
adressen van de raad aan minister-president Ruijs de Beerenbrouck over werklozenzorg, 1929 en 1931 (doos 40-map 107)
adres van de raad aan minister-president Colijn over de werklozenzorg, 1933 (doos 40-map 110)
Commissie-Kan, 1932 (doos 44-map 111)
reglementen werklozenkassen, 1915-1927 (doos 60-map 18)
uitkeringen aan gedemobiliseerden, 1915-1918 (doos 60-map 25)
Commissie van Advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor werkloosheid en aanverwante zaken, 1923-1933 (doos 120-mappen 101 en 102)

krantenknipsels over:
werklozenzorg, 1936 (doos 13-map 3
doos 14-map 1)
werklozenzorg, 1935 (doos 51-map 1)
werkloosheidsverzekering, 1936 (doos 15-map5)
werkloosheidsverzekering, 1935 (doos 50-map 2)
sociale verzekering, 1935 (doos 21-map 13)
sociale verzekering, 1932 (doos 32-map 8 en doos 48-map 1)
zaak-Wilton (fraude uitkeringsgerechtigden), 1923 (doos 129-map 104 en doos 130-map 89)

in archief afdeling Arbeidsbemiddeling :
rede bij het 25-jarig bestaan, 1939 (inv. nr. 25)
overdracht werkzaamheden aan de Hoge Raad van Arbeid, 1932 (inv. nr. 30)
diverse onderwerpen, 1927-1939 (inv. nrs. 26-33)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet (1919)
circulaires steunverlening 1931-.
verwijzing naar andere archiefvormers
Afdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (inv. nrs. 24-33)
in het archief van de afdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen een deel van de krantenknipsels (onder andere dozen 56-59, 98-118 en 126-128) is ongeordend
veel informatie zoals rapporten, verslagen, nota’s en andere stukken afkomstig van de raad en haar leden is afgedrukt in het Tijdschrift  der Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid en zijn opvolger het Tijdschrift van den Nederlandse Werkloosheidsraad