Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Florentinus Marinus Wibaut
naam, varianten geen
periode 1859 - 1936
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland I, 655-657
Biografisch woordenboek socialisme, II, 173-179
functies politicus en houthandelaar
lid Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (1897-1936)
wethouder te Amsterdam voor de SDAP (1914-1927 en 1929-1931)
lid van de Eerste Kamer voor de SDAP (1922-1935)
lid van de Hoge Raad van Arbeid (1920-1935)
literatuur (NCC) publicaties van Wibaut

“Verzekering tegen werkloosheid:, in:
Sociaal Weekblad , 9  (1895), p. 189-191

met H.B. Greven
Prae-adviezen over de vragen: Is invoering eener verplichting tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en invaliditeit wenschelijk? Zoo neen, door welke andere middelen kan de Staat deze verzekering bevorderen? Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek
Amsterdam, 1906, 2 dln.

Staatspensioneering
Rotterdam, 1907. 78 p.

met J.A. Veraart
“Geven de tegenwoordige tijdsomstandigheden meer dan vroeger reden om ter vermindering van de conjunctuurwerkloosheid over te gaan tot a) bedrijfsorganisatie, b) socialisatie, of c) “Planwirtschaft” ? Zo ja, welke van de drie is de beste ?”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 20 (1932), p. 267-306 en 365-398


publicaties over Wibaut

Borrie, G.W.B.
F.M. Wibaut, Mens en magistraat
Assen, 1968. 342 p.
[dissertatie Universiteit van Amsterdam]
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1888 - 1936
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 18,5 meter
424 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Wibaut-archief door de Duitsers naar Polen gebracht
pas in 1956 keerden het terug naar het IISG.
toegang(en) op een deel van het archief is een inventaris met inleiding gemaakt (6 p.), (1979)
het tweede deel van het archief is door middel van een plaatsingslijst ontsloten (zonder inleiding en jaartal). .
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief kende een zekere mate van ordening
de correspondentie was in vier periodes verdeeld en chronologisch geordend
de stukken over Wibauts openbare leven waren min of meer ingedeeld naar functies.
structuur toegang de toegang volgt zoveel mogelijk de structuur van het archief
wel is de ordening verfijnd en gesystematiseerd
het documentatiemateriaal is ondergebracht in een aparte afdeling.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig portefeuille Hoge Raad van Arbeid, 1920-1935 (inv.nrs. 324-328)
commissie verkorting arbeidsduur, 1933, Raad van Arbeid Amsterdam, 1925-1930 (inv.nr. 329)
commissie voor de bedrijfsorganisatie, 1920-1923 (inv.nr. 330)

Vereniging voor Staatshuishoudkunde en Statistiek, 1917-1925 (inv.nr. 355)
Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid, 1924-1930 (inv.nr. 358)
documentatie ziekteverzekering en moederschapszorg, 1913 (inv.nr. 412).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen