Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden

 
English | Nederlands

Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden

Nationaal Archief

Nadere ontsluiting

inv. nrs. 2 en 3
Verslagen van het Algemeen Bestuur, 1919-1945

inv. nr. 4
Verslagen van het Dagelijks Bestuur, 1939-1941

Deze verslagen zijn op dezelfde wijze ontsloten als de notulen van het naoorlogse Centraal Sociaal Werkgeversverbond dat ook als functionele opvolger van het Centraal Overleg is te beschouwen. Cursief gezette tekstgedeelten zijn een citaat uit de bron.inv. nr. 2
Verslagen van het Algemeen Bestuur, 1919-


Genoteerd zijn de agendapunten die betrekking hebben op sociale verzekeringen en de ontwikkeling van de organisatie. .
De verslagen zijn steeds voorzien van het opschrift ‘vertrouwelijk’


1919, 22 oktober
Oprichting
Stenografisch verslag van een vergadering bijeengeroepen door het Bestuur van de Vereniging van Nederlandsche Werkgevers om te peilen of er behoefte bestaat aan een landelijk overleg van werkgeversvakverenigingen.
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van:
de Vereniging van Nederlandsche Werkgevers
de Nederlandsche Houtbond *
de Utrechtsche Werkgeversvereeniging
de Vereeniging tot Behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie *
de Algemeene Werkgeversvereeniging (vroeger Zaansche Werkgeversvereeniging) *
de Vereeniging voor de Nederlandsche Chemische Industrie *
de Leidsche Vereeniging van Industrieelen
de Metaalbond *
de Scheepvaartvereeniging-Noord *
de Scheepvaartvereeniging-Zuid *
de Vereeniging van Nederlandsche Glasfabrikanten *
de Loonraad in de Transportbedrijven
Voorzitter is dhr. C.F. Stork
Na een lange discussie wordt besloten een commissie te benoemen die het "centraal overleg" gaat voorbereiden. Deze kan gebruik maken van het secretariaat van de Vereniging van Nederlandsche Werkgevers. Het voornaamste doel van de nieuwe organisatie is een lijn te trekken ten opzichte van de werknemers-organisaties.


1920, 9 januari
"Stenografisch" verslag, waarmee bedoeld wordt dat alles wat gezegd wordt letterlijk is weergegeven.
Besluit tot oprichting van het "Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden". Deelnemers zijn de organisaties die hierboven met het teken * zijn aangeduid en de Bond van Nederlandsche Brouwerijen. Vaststelling van de statuten. Verzoek aan de deelnemende organisaties een lid en een plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur aan te wijzen.
In de vergaderingen hierna wordt af en toe melding gemaakt van organisaties die zich aansluiten.


1920, 5 februari
"Stenografisch" verslag, zoals 9 januari 1920.
Inrichting van de organisatie
Over de positie van dhr. Nijgh die tevens lid is van de Hoge Raad van Arbeid.
Het secretariaat wordt voorlopig opgedragen aan dhr. mr. Noback.


1920, 18 februari
---


1920, 7 oktober
Vanaf deze datum geen stenografisch verslag meer, maar de gebruikelijke notulen, betiteld als "Kort verslag".
Dr. Posthuma licht het plan beraamd door hem en dhr. E. Kupers (NVV) om de Ziektewet te wijzigen toe. Discussie over de haalbaarheid. De arbeiders zouden een hekel hebben aan de bureaucratische Raden van Arbeid. Besloten wordt om het plan nader uit te laten werken.


1921, 28 januari
In aanwezigheid van dr. Posthuma wordt gesproken over de ontwerpstatuten en het Reglement Ziektewet. Aangenomen wordt de motie: "De vergadering van het Algemeen Bestuur van "Centraal Overleg" Vrydag te Amsterdam gehouden, heeft de plannen der komende ziekteverzekering besproken. Zooals bekend, was men in een vorige vergadering besloten in samenwerking met andere werkgeversvereenigingen en werknemerscentrales te trachten tot een gemeenschappelijk plan ter zake van de ziekteverzekering te komen. De statuten en het Reglement waarin dit plan is belichaamd zyn Vrydag behandeld en besloten werd aan de by Centraal Overleg aangesloten Bonden te adviseeren op de in die stukken uitgewerkte basis aan het tot stand komen eener ziekteverzekering mede te werken."
Besloten zich te verdiepen in de wachtgeldregelingen


1921, 19 februari
Vaststelling van een model-wachtgeldreglement.


1921, 7 april
Dhr. Triebels, voorzitter van de Metaalbond en lid van de "Commissie van 8" [plan Posthuma-Kupers], deelt over de Ziektewet mede "dat de zaak voor elkaar is" [aanhalingstekens uit het verslag].

Correspondentie met de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling over het wachtgeldreglement.

Discussie of het Centraal Overleg moet meewerken aan de bevordering van een gezinsloon door middel van een kindertoeslag. Motie-Haazevoet in de Tweede Kamer over de instelling van een Rijkskinderfonds.

De besprekingen over de Ziektewet hebben geleid tot de vorming van een "Kring van Werkgeversvakcentrales" waarin deelnemen het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen, de Christelijke Werkgeversvereeniging, de Vereniging van Ned. Werkgevers en het Centraal Overleg. Besloten is een keer per maand bijeen te komen "teneinde verschillende vraagstukken te bespreken."


1921, 7 juli
Werkloosheidsverzekering.
Na discussie komt men niet tot een standpunt. De vertegenwoordiger van het Centraal Overleg in de Werkloosheidsraad wordt opgedragen zich conform de geuite meningen in deze raad uit te laten


1921, 11 augustus
Werkloosheidsverzekering.
Discussie naar aanleiding van het antwoord van de Kring van Werkgeverscentralen op vragen van de minister van Arbeid. Aanwijzing van vertegenwoordigers van het Centraal Overleg in de vergadering van de Werkloosheidsraad van 16 augustus 1921.


1921, 15 september
Werkloosheidsverzekering.
Verwijzing naar de vergadering van de Werkloosheidsraad van 16 augustus 1921 en een nieuw standpunt van de Kring van Werkgeverscentralen. Na discussie concludeert de voorzitter dat de vertegenwoordigers van het Centraal Overleg in de Werkloosheidsraad voldoende geïnformeerd zijn.


1921, 27 oktober
Werkloosheidsverzekering.
Vergaderingen van de Werkloosheidsraad van 17 en 26 september 1921.

Plan Posthuma-Kupers.
Centraal Beheer wil nu al overgaan tot de oprichting van "bedrijfsrisicoverenigingen". Besloten wordt eerst het standpunt van de minister van Arbeid af te wachten. Het plan Posthuma-Kupers kan leiden tot meer samenwerking tussen werkgevers en werknemers en dat is "… voor het geheele sociale leven in Nederland van het hoogste belang…"


1922, 26 januari
Inrichting van de organisatie
Nieuw lid: Philips Gloeilampenfabrieken
Opgezegd als lid: Centrale Raad voor de Bouwvakken (was lid sedert juni 1920)


1922, 23 februari
---


1922, 12 april
---


1922, 6 juli
Benoeming van dhr. G.M. de Jonge als vertegenwoordiger in de Werkloosheidscommissie [een commissie uit de Werkloosheidsraad onder leiding van mgr. Nolens die een preadvies moet opstellen over de te nemen maatregelen voor de komende winter]


1922, 28 september
Invaliditeitswet.
Principebesluit om assistentie te verlenen aan de daadwerkelijke invoering van deze wet. Daarvoor hebben de Raden van Arbeid om gegevens gevraagd over de hoogte van de arbeidslonen.

Mededelingen van dhr. De Jonge over de commissie-ad hoc uit de Werkloosheidsraad


1923, 15 februari
Inrichting van de organisatie
Nieuw lid: Bond van Werkgevers in de Koopvaardij.

Werkloosheidsverzekering.
De minister van Arbeid heeft op 20 oktober 1922 aan de Werkloosheidsraad laten weten dat hij de verzekering zo spoedig mogelijk wil regelen. Discussie of men wel of niet mee moet doen aan het overleg. De werkgevers hebben zich twee jaar geleden met succes verzet tegen een wetsontwerp dat de werkgevers lasten zou opleggen. Besloten een commissie te benoemen die aan het Algemeen Bestuur zal rapporteren.


1923, 15 maart
Werkloosheidsverzekering
Bespreking van de leidraad ontworpen door de commissie ingesteld op 15 februari 1923.


1923, 29 november
Werkloosheidsraad
Dhr. De Jonge treedt af als vertegenwoordiger van het Centraal Overleg in de Werkloosheidsraad. Tot zijn opvolger wordt benoemd dhr. Plate


1924, 24 januari
Organisatie
Samenwerking met het Verbond van Nederlandsche Fabrikantenvereenigingen.
[dit zou leiden tot een fusie van drie werkgeversorganisaties in januari 1926 die samen verder gingen als het Verbond van Nederlandse Werkgevers]


1924, 10 juli
---


1924, 23 oktober
Werkloosheidsraad
Besloten dat het Centraal Overleg zich terugtrekt uit de Werkloosheidsraad.


1925, 17 september
Conflict met de regering over de samenstelling van de werkgeversdelegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie in Genève. Dit heeft te maken met de ratificatie van een overeenkomst over nachtarbeid in het bakkersbedrijf.


1926, 21 oktober
Organisatie
Nauwere samenwerking tussen werkgeversbonden.

Internationale Arbeidsconferentie.
Kritiek op deze organisatie die te veel aan de kant van de arbeiders staat.


1927, 15 september
---


1929, 24 april
Ziektewet.
Dhr. Goedkoop verzoekt de aangesloten bonden nog even te wachten met het nemen van maatregelen, omdat binnenkort nadere mededelingen zullen worden gedaan.


1929, 13 mei
Ziektewet.
In de Kring van Werkgeverscentralen zijn besprekingen gevoerd en er is onderhandeld met de arbeidersvakcentralen. Discussie of er een centrale bedrijfsvereniging moet komen of dat, waar de werknemers meer voor voelen, de uitvoering meer gedecentraliseerd moet worden. Het secretariaat maakt met spoed ontwerpstatuten voor werkgevers-bedrijfsverenigingen. Voor 1 juni 1929 moet duidelijk zijn of de arbeiderscentralen willen meewerken aan de plannen van de werkgevers.


1929, 20 september
Organisatie
Nieuw lid: de Twentsche Textielnijverheid.

Ziektewet.
Het overleg tussen werkgevers en arbeiders is geslaagd. De arbeiders willen bovenwettelijke uitkeringen, volledige premiebetaling door de werkgever enz. Besloten wordt dat de werkgeversvakbonden gaan onderhandelen met de vakverenigingen van arbeiders over het oprichten van volwaardige bedrijfsverenigingen conform de wet. Er wordt over deze zaak regelmatig vergaderd tussen afgevaardigden van het Centraal Overleg.

NB: onbekend is of er in 1930 door het Algemeen Bestuur is vergaderd.


1931, 16 oktober
Initiatief van de regering om een "crisiscommissie" in te stellen. Besloten wordt dat het Centraal Overleg meedoet. Vaststelling van een antwoordbrief aan de minister van Arbeid c.a. De commissie moet zich uitsluitend bezig gaan houden met lonen en arbeidsvoorwaarden.


1931, 17 november
Verslag van de bespreking op 10 november op het ministerie van Arbeid c.a. onder voorzitterschap van mr. J.B. Kan over de "Crisiscommissie". Deze krijgt een ruimere taakstelling en zal gaan bestaan uit vertegenwoordigers van de vier voornaamste organisaties van werkgevers en vier organisaties van werknemers. Het Centraal Overleg is hier weinig gelukkig mee en wil eerst overleg met het Verbond van Nederlandse Werkgevers en de Christelijke Werkgeversvereniging om daarna de minister te benaderen.


1932, 26 oktober
Crisis
Dhr. Noback heeft met dhr. De Kanter een bezoek gebracht aan dhr. Zaalberg [directeur-generaal van de Arbeid] en met hem gesproken over de samenwerking tussen de Metaalbond en Maatschappelijk Hulpbetoon in Rotterdam en de werklozenuitkeringen.

De crisiscommissie, nu genaamd de "Commissie-Kan" is nog niet tot stand gekomen.


1933, 12 juli
---


1934, 31 oktober
Er is een commissie uit de Kring van Werkgeverscentralen die zich bezighoudt met de overdracht van de uitvoering van de Ongevallenwet aan de bedrijfsverenigingen.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft een commissie ingesteld om de verhouding tussen de verschillende bedrijfsverenigingen te onderzoeken


1934, 12 december
Kinderbijslag
Publicatie van een voorontwerp inzake verplichte bedrijfskindertoeslag. Besloten wordt zich principieel tegen dit plan te verzetten, omdat het bedrijfsleven nu geen lastenverzwaring kan hebben.


1935, 1 november
Rede van dhr. C. Zaalberg over de vooruitgang van het sociale klimaat in het bedrijfsleven die de afgelopen 30 jaar tot stand is gebracht. Onder meer de sociale verzekering


NB: onbekend is of er tussen 1 november 1935 en 2 maart 1938 door het Algemeen Bestuur is vergaderd.


1938, 2 maart
---


1938, 8 juni
---


1938, 16 november
---


1939, 9 november
---


1939, 7 december
---


1940, 15 februari
Doelstelling van het Overleg
Discussie over interne organisatie en taak van het Centraal Overleg. Deze draait met name om de rol die het Overleg kan spelen in de landelijke loononderhandelingen


1940, 4 april
Doelstelling van het Overleg
Voortzetting van de discussie over de doelstelling van het Centraal Overleg.

1940, 17 juni
Organisatie van het bedrijfsleven
Discussie over versterking van de onderlinge samenwerking van de bij het Overleg aangesloten organisaties. Het Dagelijks Bestuur dient grotere bevoegdheden te krijgen. Dit hangt samen met de wensen van de Duitse autoriteiten.


1941, 24 april
---


1945, 14 augustus
Organisatie
Reorganisatie, statutenwijziging en verhouding tot de Stichting van de Arbeid. Heroprichting van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken.


1945, 25 oktober
Organisatie van het bedrijfsleven.
Verwijzing naar notulen van vergaderingen van het Centraal Overleg van 3 juli, 24 juli en 14 augustus 1945 (NB: de notulen van de eerste twee vergaderingen zijn niet aanwezig in het dossier).
Organisatorische ontwikkelingen en oprichting van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond.

inv. nr. 4

Verslagen van het Dagelijks Bestuur, 1939-1941


De notulen van voor 1939 zijn niet meer aanwezig.


1939, 25 januari
Verwijzing naar de notulen van 10 november 1938 (niet aanwezig in dossier)

Kinderbijslag
Bespreking van het wetsontwerp. Besloten wordt dat het secretariaat van het Overleg een conceptadres voor de werkgeversvakbonden maakt.


1940, 15 februari
Verwijzing naar notulen van 7 december 1939 (niet aanwezig in dossier)

Organisatie
"Nadere bepaling van de doelstelling van Centraal Overleg in de tegenwoordige tijdsomstandigheden". Vaststelling tekst van een circulaire aan de leden (bijgevoegd).


1940, 4 april
Organisatie
Bespreking van de reacties van de leden op de circulaire (zie notulen 15 februari)

Ziektewet
Bespreking wetsontwerp wijziging Ziektewet (over erkenning van bedrijfsverenigingen en relatie Ziektewet en Kinderbijslagwet)


1940, 28 juni
Organisatie
Tijdelijke samenwerking tussen het Verbond van Nederlandsche Werkgevers en het Centraal Overleg.


1940, 19 juli
---


1940, 13 augustus
Samenwerking met de confessionele werkgeverscentralen op sociaal terrein.


1940, 3 september
---


1940, 7 november
Organisatie
Bespreking van de Duitse plannen om tot een grotere concentratie van werkgeversorganisaties te komen. Besloten wordt dat het Centraal Orgaan zich niet zal verzetten tegen een "Zwangsorganisation" op sociaal gebied.


1940, 23 december
---


1941, 10 maart
---


1941, 18 juli
---