Centraal Planbureau

 
English | Nederlands

Centraal Planbureau

Nationaal Archief

Nadere ontsluiting


De volgende inventarisnummers zijn bekeken:

Adviezen en onderzoeksrapporten van het Planbureau uitgebracht aan en op verzoek van de Commissie Sociale Verzekeringen van de Sociaal-Economische Raad, 1961-1986 (inv. nr. 199)

Adviezen en onderzoeksrapporten van het Planbureau uitgebracht aan en op verzoek van de Commissie Sociale Verzekeringen van de Sociaal-Economische Raad, 1961-1986 (inv. nr. 199)

De meeste nota’s en adviezen hebben betrekking op budgetten en inkomens van verschillende groepen zoals gehuwden en ongehuwden, gehuwden met en zonder kinderen, ambtenaren, zelfstandigen, werknemers bij bedrijven, bejaarden, enz..
De volgende stukken uit de periode 1961-1968 hebben betrekking op sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars:

nota door A.I.V. Massizzo over de grens van de solidariteit van ongehuwden met gehuwden, december 1958;

nota door A.I.V. Massizzo over additionele gezinsuitgaven per kind in een gezin met twee kinderen en een laag inkomen, met commentaren, concepten en andere stukken, 1961-1962
NB: de staatssecretaris van Sociale Zaken c.a. verzocht in februari 1961 de Sociaal-Economische Raad om een advies over de normen die gebruikt zouden moeten worden\ bij de bepaling van de hoogte van de kinderbijslag; hierover was verschil van mening ontstaan zowel in de Stichting van de Arbeid als in de Staten-Generaal;

nota door A.I.V. Massizzo en F.L.G. Slooff over de uitgaven van een ongehuwde vrouw in vergelijking met die van een echtpaar zonder kinderen, mei 1962;

advies van F.L.G. Slooff over de positie van ongehuwden versus gehuwden in de sociale verzekering, november 1962;

notitie door A.I.V. Massizzo over het SER-advies over een verzekering tegen zware geneeskundige risico’s, juni 1965;

notitie van A.I.V. Massizzo voor prof. De Wolff, directeur van het Planbureau en bestemd voor de SER-vergadering van 17 december 1965 over de vakantie-uitkering in het kader van de sociale verzekering, 15 december 1965;

nota door NN over de gevolgen van de invoering van een beperkte verplichte volksverzekering voor verzekeringsbestand en premies, 1966;

advies en andere stukken over het plan om voor ongehuwde vrouwen een vervroegde AOW in te voeren, 1966;

ontwikkeling van de premies van de sociale verzekeringen (inclusief AWBZ en Ziekenfondswet) voor de periode 1969-1973 en de geschatte ontwikkeling van het vrij besteedbaar inkomen

= = = = =
Voor Karel Peter is nog van belang, maar wordt niet opgenomen in de module als vallende buiten de onderzoeksperiode:

Rapport gemaakt voor de Sociaal-Economische Raad over de koopkrachteffecten van een viertal varianten van ziektekostenstelsels, 17 september 1986
NB: de varianten waren:
a) de basisvariant, dat wil zeggen het stelsel zoals het wordt op 1 april 1986, dus met WTZ
b) één volksverzekering, de AWZ (Algemene Wet Ziektekostenverzekeringen), datw il zeggen de gelijkblijvende AWBZ en een uitgebreid ziekenfonds
c) AWBZ en ziekenfonds met gedifferentieerde premieheffing
d) een volksverzekering, een verplichte verzekering en een vrijwillig aanvullende verzekering, dat wil zegggen dat alle bestaande verzekeringen en regelingen verdwijnen
e) AWBZ, ZFW en één nieuwe verplichte verzekering voor alle ambtenaren
Het rapport telt met bijlagen 22 pagina’s.