Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

 
English | Nederlands

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

Nationaal Archief
Nadere ontsluiting

inv. nrs. 27 en 28
Notulen Contactcommissie/contactvergaderingen, 1946-1967

inv. nrs. 30-49
Besluitenlijsten Dagelijks Bestuur met bijbehorende stukken en nota’s, 1945-1967

inv. nr. 27
Notulen van de contactvergaderingen (directeuren en secretarissen aangesloten werkgeversverenigingen), 1946-1963


genoteerd de agendapunten die betrekking hebben op het onderwerp
voor de jaren 1947 en 1949-1955 zijn geen notulen in het dossier aanwezig.
steeds voorzien van het opschrift ‘vertrouwelijk’


1946

19 maart
herziening sociale verzekering
werkloosheidsverzekering
NB: afgesproken wordt een volgende bijeenkomst te beleggen op 11 april 1946; van deze zijn geen notulen aanwezig

1948

19 mei
hervatting overleg uniformering premieheffing sociale verzekering in samenhang met inning van loonbelasting
kinderbijslag kleine zelfstandigen


1956

19 januari
---

28 februari
---

26 april
gevolgen nieuwe loonmaatregelen voor de sociale verzekering

11 juli


1957

29 april
---

2 december
premievaststelling en reservevorming wachtgeldverzekering (aangehouden)
toepassing sociale verzekeringswetten op ronselaars e.d. (aangehouden)

1958

4 februari

17 maart
plannen voor een nieuwe opzet van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangehouden)

17 juni
---

6 oktober
---

21 november
verstrekken door eigenrisicodragers van ongevalsuitkeringen op basis van loon uit meer dan een dienstbetrekking
moeilijkheden bij het Preventiefonds

1959

27 januari
afwikkeling aanspraken uit hoofde van Invaliditeitswet
vooruitzichten met betrekking tot de loongrens bij verscheidene sociale verzekeringen
afschaffing verplichting voor afdelingskassen en eigenrisicodragers tot storting in de wettelijke reserve van bedrijfsverenigingen

23 februari
---

1960

geen notulen van vergaderingen gehouden in dit jaar aanwezig


1961

24 april
---

24 mei
herziening AWW

29 juni
---

27 september
tweede nota van wijziging wetsontwerp AKW (Veldkamp)
toekomstige premies sociale verzekering
burgerrechtelijke aansprakelijkheid werkgevers arbeidsongeschiktheidsverzekering


30 oktober
---

14 november
---

27 november
---

1962

11 januari
Interimregeling Invaliditeitsrentetrekkers

22 januari
---

10 april
kostenverzwaring in de naaste toekomst als gevolg van veranderingen in de sociale verzekering (AOW en Interimregeling Invaliditeitsrentetrekkers)
opheffing onderscheid wachtgeld- en werkloosheidsverzekering

21 mei
gevolgen van de huurverhoging voor de sociale verzekering
Interimregeling Invaliditeitsrentetrekkers
sociale harmonisatie in EEG-verband

18 juni
internationale sociale vraagstukken en ‘sociale harmonisatie’

16 juli
Interim-regeling Invaliditeitsrentetrekkers

20 augustus
verhoging premie AOW

17 september
plannen van minister Veldkamp rond de sociale verzekering

15 oktober
premies sociale verzekeringen voor 1963

19 november
compensatie verhoging AOW-premie per 1 januari 1963

17 december
prijsbeleid en komende compensatie AOW
Interim-regeling Invaliditeitsrentetrekkers
Europese Sociale Zekerheid


1963

1963, 21 januari
overdracht uitvoering kinderbijslagverzekering (AKW en KWL) aan de Raden van Arbeid

1963, 18 februari
verlengde ziekengeldregeling
overdracht uitvoering kinderbijslagverzekering (AKW en KWL) aan de Raden van Arbeid

1963, 18 maart
overleg niveau AOW

1963, 22 april
wetsontwerp WAO
(toelichting door Rietkerk)

1963, 20 mei
wetsontwerp WAO

1963, 17 juni
---

1963, 15 juli
---

1963, 16 september
---

1963, 21 oktober
compensatie in verband met verhoging premiegrens AOW (rondvraag)

1963, 18 november
mededelingen veranderingen in de sociale verzekering
(o.m. premiepercentages, herziening loon- en inkomensgrenzen)

1963, 16 december
compensatie verhoging premiegrens AOW/AWW
maximumdagloon sociale verzekering

inv. nr. 28

Notulen van de contactvergaderingen (directeuren en secretarissen aangesloten werkgeversverenigingen), 1964-1967


1964

1964, 20 januari
compensatie verhoging premiegrens AOW en AWW

1964, 17 februari
compensatie in verband met verhoging premiegrens AOW en AWW
maximumdaglonen in sociale verzekeringswetten
verhoging AOW en AWW tot sociaal minimum

1964, 16 maart
overleg interne coördinatie in werkgeverskring

1964, 20 april
ontwikkelingen rond loongrenzen en daglonen voor de sociale verzekeringswetten
GMD voor de WAO

1964, 25 mei
GMD voor de WAO
compromis inzake AOW en AWW
voorontwerp van wet WWV
mogelijke afschaffing loongrens + mogelijke verlenging uitkeringsduur WW

1964, 15 juni
adviesaanvrage aan de SER inzake het sociaal-economisch beleid (verhoging AOW tot sociaal minimum)

1964, 20 juli
interim-advies SER (verhoging AOW)

1964, 24 augustus
wetsontwerp wijziging WW (afschaffing loongrens)
wetsontwerp Werkloosheidsvoorziening

1964, 21 september
wetsvoorstellen sociale verzekeringen
premielasten sociale verzekering jaar 1965

1964, 19 oktober
bovenwettelijke uitkeringen ZW na invoering van de WAO

1964, 16 november
bovenwettelijke uitkeringen ZW bij invoering WAO
totstandkoming WWV
totstandkoming wet sociaal minimum voor AOW en AWW
totstandkoming wet gedeeltelijke liquidatie invaliditeitsverzekering
afschaffing loongrens WW
verhoging loongrens ZW
notitie met overzicht van de te verwachten verhogingen van de premies van de sociale verzekeringen

1964, 21 december
loongrens ZW
premies sociale verzekeringen in 1965
verhoging premie WW en afschaffing van de loongrens


1965

1965, 18 januari
afschaffing rentekaarten
gevolgen nieuwe WWV en afschaffing van de loongrens in de WW
compensatie premie Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering

1965, 15 februari
---

1965, 15 maart
behandeling WAO in de Tweede Kamer (voorlopig verslag kamercommissie)

1965, 26 april
---

1965, 21 juni
voor 1966 te verwachten kostenstijging van de sociale verzekering

1965, 12 juli
behandeling WAO in de Tweede Kamer

1965, 20 september
vorming van een voorlopig bestuur van de GMD en invoering WAO

1965, 18 oktober
stijging kosten van de sociale verzekering
wetsvoorstel wijziging WWV

1965, 15 november
organisatie van het coördinatieoverleg tussen de drie werkgeversverbonden

1965, 20 december
verhoging premiegrens AOW en AWW


1966

1966, 17 januari
eventuele verlaging pensioengerechtigde leeftijd van de ongehuwde vrouw ingevolge de AOW

1966, 21 februari
adviesaanvrage aan de SER inzake verhogingen van de sociale uitkeringen per 1 januari 1966

1966, 21 maart
beleid ten aanzien van bovenwettelijke uitkeringen in het kader van de nieuwe ZW en de WAO

1966, 18 april
fusie van beide verbonden

1966, 16 mei
besprekingen over een fusie tussen CSWV en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen

1966, 20 juni
toekenning vakantietoeslag over de kinderbijslag
beleid ten aanzien van toekenning bovenwettelijke uitkeringen in het kader van de nieuwe ZW en de WAO

1966, 19 september
kostenontwikkeling sociale verzekering
taak en status Raden van Arbeid

1966, 17 oktober
kostenontwikkeling sociale verzekering
handhaving verlengde ziekengeldregelingen
thuiswerkers in de sociale verzekering

1966, 21 november
---

1966, 19 december
algemene compensatievergunning in verband met verhoging premiegrens AOW/AWW
stand van zaken sociale verzekeringen 1967

1967

1967, 16 januari
aanvullende uitkeringen na invoering van de WAO
stand van zaken sociale verzekering

1967, 20 maart
beleid ten aanzien van bovenwettelijke uitkeringen in het kader van de nieuwe ZW en de WAO
bestuur Arbeidsongeschiktheidsfonds
definitieve premie WAO

1967, 17 april
WAO en particuliere invaliditeitsverzekeringen
verdeling premielasten sociale verzekering per 1 juli 1967
gesprek minister Veldkamp met de drie vakcentralen (AOW-compensatie)

1967, 12 juni
werkgeversaansprakelijkheid na invoering van de WAO
inhouding premie ZW
wijziging sociale verzekering per 1 juli 1967
toepassing sociale verzekering op vakantiewerkers
bovenwettelijke uitkeringen WAO en enkele gevolgen daarvan voor de loonpolitiek in 1968

1967, 17 juli
inhouding premie ZW
aanpassing wetten in verband met de invoering van de WAO
al of niet opnemen van de pensioenpremie in het dagloon voor de WAO

1967, 21 augustus
beoordeling mate van arbeidsgeschiktheid in het kader van de WAO
verhouding Sociale Verzekeringsbank en Raden van Arbeid

1967, 18 september
overgangsproblemen WAO

1967, 16 oktober
verlengde ziekengeldregelingen
premies volksverzekeringen
verzekeringsplicht directeuren
afschaffing werknemersaandeel premie ZW
aanvulling op lager loon uit de WW

1967, 18 december
aanbeveling Stichting van de Arbeid verlengde ziekengeldregeling
compensatie verhoging premiegrens AOW en AWW
premie-inhouding ZW per 1 januari 1968
commissie-Vos (afschaffen werknemers-premies)

inv. nr. 30-49

Besluitenlijsten Dagelijks Bestuur met bijbehorende stukken en nota’s, 1945-


Dit bestand bestaat uit:

  • verslagen van de vergaderingen
  • agenda’s met soms uitvoerige toelichting
  • bijlagen in de vorm van brieven van en aan het CSWV, nota’s en andere stukken
  • brieven van de secretaris van het Verbond aan de leden van het Dagelijks Bestuur van het Verbond
  • overgetypte artikelen over voor het Verbond relevante onderwerpen in de pers

In het hierna volgende zijn de stukken die betrekking hebben op de sociale zekerheid geselecteerd, beschreven en soms voorzien van een summier gehouden toelichting. Tussen haakjes is aangegeven, wanneer zich stukken in de bijlagen bevinden. In de agenda worden bepaalde punten soms uitvoeriger beschreven dan in de besluitenlijst, zodat het de moeite loont ook deze stukken te lezen. Punten die in de verslagen meer dan een pagina beslaan, zijn gemarkeerd met het teken *. De onderstreepte data zijn die waarop het Dagelijks Bestuur vergaderde. Ook als in zo'n vergadering niet over de sociale zekerheid gesproken werd, is de datum vermeld. De loonpolitiek was bijna elke vergadering onderwerp van gesprek, maar alleen wanneer de sociale verzekeringen een belangrijk onderdeel van bespreking waren is dit opgenomen. Met name de relatie tussen de hoogte van het loon en de kinderbijslag was nauw. Sociale zekerheid betekende voor het Verbond steeds sociale verzekeringen. Armenzorg, complementaire sociale voorzieningen en de bijstand stonden nooit op de agenda van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Dit geldt zelfs de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet die in 1963 in het Staatsblad kwam, maar waaraan vanaf 1957 was gewerkt en die vele pennen in beweging bracht.
In de bijlagen bevinden zich veel notities van het secretariaat van het Verbond, die tot doel hadden het bestuur voor te lichten over de stand van zaken. Een voorbeeld is de lange serie notities van algemeen secretaris Van Dijk over de gang van zaken rond de Werkloosheidswet..
De meeste stukken in dit bestand dragen het predikaat ‘vertrouwelijk’, 'streng vertrouwelijk' of woorden van gelijke strekking. Het Verbond wilde absoluut niet dat deze stukken buiten de besturen zouden circuleren en gezien de inhoud mag ook verondersteld worden dat dit zelden gebeurde. Lekken naar de pers of andere media deed zich meestal voor na besprekingen van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het grote aantal mensen dat daaraan deel placht te nemen, maakte het opsporen van lekken nagenoeg onmogelijk.
Punten over de samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur zijn doorgaans niet opgenomen. Zie hiervoor de jaarverslagen. De structuur van de organisatie, zoals statuten, en de verhouding van het Verbond met andere organisaties, zoals de confessionele werkgeversorganisaties, is alleen geselecteerd, wanneer het ging om belangrijke ontwikkelingen.
Brieven van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur van het Verbond zijn onder hun datum in de lijst opgenomen.

Vanaf ca. 1955 neemt de neiging tot samenwerking tussen de werkgeverscentrales toe. In de stukken en ook in het hiernavolgende wordt geregeld gesproken over de 'vier verbonden'. Dit waren: het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond (CSWV), het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen (KVW) en het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers (VPCW).
In juli 1956 begint het secretariaat van het Verbond met de rondzending van "Secretariaatsberichten" met daarin korte notities omtrent vergaderingen van: de Stichting van de Arbeid en commissies daaruit, de Sociaal-Economische Raad en (sub)commissies daaruit, de Technische Commissie Sociale Verzekering van het Verbond, de Commissie technische herziening WW (Sociale Verzekeringsraad en Algemeen Werkloosheidsfonds), het Bestuur van het Preventiefonds, contactvergaderingen van het Verbond met directeuren en secretarissen van aangesloten verenigingen, de Sociale Verzekeringsraad en commissies daaruit, de Ziekenfondsraad, College van Commissarissen van de Centrale Werkgevers-Risico-Bank, het Orgaan van Overleg van het GAK, het Centraal Informatief Overleg, Kring voor Sociaal Overleg, enz. enz. Alleen het eerste nummer van deze nieuwsbrief is in deze dossiers terecht gekomen.

inv. nr. 30

1945

1945, 23 augustus
---

1945, 6 september
reorganisatie sociale verzekering;
premie kinderbijslag;

1945, 13 september
voornemen van Sociale Zaken om de premie van de kinderbijslag te verhogen;
verlaging van het wachtgeldsubsidie;

1945, 27 september
brief van het Verbond aan de Stichting van de Arbeid over verhoging van de premie voor de kinderbijslagverzekering;

1945, 27 september
nadere vaststelling statuten van het Verbond;
overzicht sociale werkgeversorganisaties;

1945, 10 oktober
---

1945, 25 oktober
NB: van deze vergadering is geen besluitenlijst of agenda bewaard

1945, 9 november
overleg over samenwerking met de confessionele centrales van werkgevers;
aanwijzing vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen;
kandidatuur voorzitterschap Federatie van Bedrijfsverenigingen

1945, 22 november
overleg met confessionele vakcentralen over samenwerking;
werkzaamheden Internationale Arbeidsconferentie

1945, 11 december
bespreking met confessionele vakcentralen inzake nadere samenwerking en een alomvattende werkgeversorganisatie op sociaal gebied
(met in de bijlagen een conceptovereenkomst);
nota van de Stichting van de Arbeid inzake herziening van de sociale verzekering
(NB: de nota zelf bevindt zich niet meer in de bijlagen);
aanwijzing leden College van Toezicht uitvoering Ziektewet en Kinderbijslagwet.

1946


1946, 10 januari
voorbespreking oriënterende bespreking met vertegenwoordigers van aangesloten verenigingen en genodigden over een centrale werkgeversorganisatie op sociaal gebied;
vertegenwoordiger Profylaxefonds;
samenstelling bestuur van de Centrale Onderlinge (bedrijfsvereniging);
keuze voorzitter Federatie van Bedrijfsverenigingen;

1946, 24 januari
conceptovereenkomst over samenwerking met de confessionele werkgeversvakcentrales *;
brief van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging aan het Verbond van 25 januari 1946 met een nota over de samenwerking tussen werkgeversvakcentrales, met een brief van de secretaris van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur van het Verbond van 30 januari 1946
(in de bijlagen);
voorstel tot wijziging van de conceptovereenkomst met de confessionele werkgeverscentrales, 21 januari 1946
(in de bijlagen);

1946, 7 februari
voorstel Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging inzake de samenwerking in een Centrale Sociale Werkgevers-Federatie;
brief van de Hoofdgroep Industrie aan het Verbond van 11 februari 1946 over de coördinatie van loonbelasting en sociale verzekeringswetten
(in de bijlagen);
circulaire van het Verbond aan de werkgeversverenigingen en sociale commissies van 13 februari 1946 over nauwere samenwerking
(in de bijlagen);

1946, 21 februari
coördinatie heffing loonbelasting en premies sociale verzekering;
verdeling van de kosten van de Stichting van de Arbeid over de leden van het Verbond;
aanwijzing plaatsvervangende bestuursleden Stichting van de Arbeid;
bestuur Algemene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering;

1946, 4 april
coördinatie heffing loonbelasting en premies sociale verzekering
(zie ook bijlagen);
voorzitterschap van de zijde van de werkgevers van de Federatie van Bedrijfsverenigingen
(brief voorzitter Verbond aan dhr. mr. H.K. Versteeg in de bijlagen);
standpunt van de minister van Sociale Zaken over het aanvragen van wachtgeldregelingen
(brief minister aan het Verbond van 29 maart 1946 in de bijlagen);

1946, 2 mei
taak van het Verbond in de komende maanden;
plan van verdeling van diverse kosten tussen het Verbond, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Centraal Industrieel Verbond (Hoofdgroep Industrie)
(in de bijlagen);

1946, 22 mei
Nota van de Stichting van de Arbeid aan de minister van Sociale Zaken over ‘herziening van de sociale verzekering’;

1946, 7 juni
voorstel Stichting van de Arbeid over verhoging ouderdoms- en invaliditeitsrenten (VOW en IW);
Internationale Arbeidsconferentie september 1946;

1946, 20 juni
voorstel Stichting van de Arbeid over verhoging ouderdoms- en invaliditeitsrenten (VOW en IW) *;
(met in de bijlagen het conceptadres van de Stichting aan de minister van Sociale Zaken);

1946, 5 juli
adres van de Stichting van de Arbeid aan de minister van Sociale Zaken over verhoging van de invaliditeits- en ouderdomspensioenen (6 p.);

1946, 31 juli
aanwijzing adviserend lid van de werkgeversdelegatie Internationale Arbeidsconferentie;
benoeming plaatsvervangend bestuurslid Profylaxefonds;
bespreking nota Stichting van de Arbeid inzake loon- en prijspolitiek (met ook uitbreiding van de kinderbijslag);
subcommissie Stichting van de Arbeid inzake het pensioenvraagstuk (met ook gemengde Commissie-Van Rhijn en reorganisatie sociale verzekering);

1946, 6 september
aanwijzing van plaatsvervangende bestuursleden in het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen;

1946, 31 oktober
vertegenwoordiging van de regering in de Stichting van de Arbeid;
adres NVV aan de regering met punten over de sociale verzekering
(in de bijlagen de tekst van dit adres);

1946, 21 november
voorstel om te komen tot aanstelling van een vaste vertegenwoordiger van de werkgevers in het Internationaal Arbeidsbureau *;

1946, 2 december
brief van de secretaris van het Verbond aan de leden van het Dagelijks Bestuur van het Verbond met de tekst van het wetsontwerp Noodwet Ouderdomsvoorziening

1946, 10 december
---

1947


1947, 3 januari
brief van de secretaris van het Verbond aan de leden van het Dagelijks Bestuur over verlenging van de uitkeringsduur van het ziekengeld

1947, 26 februari
wettelijke regeling verplichte wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
(geagendeerd voor 26 februari, maar niet behandeld; zie toelichting bij agenda 26/2);

1947, 10 maart
hoogte van het dagloon als grondslag van het ziekengeld;
aansluiting bij meer dan een werkgeverscentrale;

1947, 26 maart
brief van de secretaris van het Verbond aan de leden van het Dagelijks Bestuur over de hoogte van het ziekengeld en het absenteïsme (in de bijlagen van 23 april);

1947, 9 april
brief van de secretaris van het Verbond aan de leden van het Dagelijks Bestuur over uitkeringen aan de ongehuwde vrouw bij zwangerschap en bevalling, met een conceptbrief van de Stichting van de Arbeid aan de minister van Sociale Zaken (in de bijlagen voor 23 april)

1947, 23 april
vertegenwoordiging in het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen;
vertegenwoordiging in het College van Toezicht op de Ziektewet;

1947, 2 juni
ziekte voorzitter D.U. Stikker;
rapport Technische Commissie Stichting van de Arbeid *
(met in de bijlagen:
een conceptbrief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan het Bestuur van de Stichting van de Arbeid;
een nota van 28 mei 1947 met een overzicht van de stand van zaken bij de sociale verzekering (8 p.);
het rapport van de Technische Commissie (6 p.);
buitengewoon lidmaatschap van enkele katholieke ondernemingen;

1947, 11 juni
brief van de secretaris van het Verbond aan de leden van het Dagelijks Bestuur met een voorlopig indelingsschema voor de werkloosheidsverzekering;

1947, 4 juli
indelingsschema bedrijfsleven voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
(met in de bijlagen een conceptindeling)
rapport Technische Commissie van de Stichting van de Arbeid over uitvoering ziekengeld- en ongevallenverzekering;
vertegenwoordiging secretariaat van het Verbond in de bestuursvergaderingen van de Stichting van de Arbeid;
rapport Commissie Gemeenteklassenindeling
(in de bijlagen)

1947, 3 september
brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan het bestuur van de Stichting van de Arbeid over de loon- en inkomensgrens in de sociale verzekering
(in de bijlagen voor de vergadering van 25 september);

1947, 12 september
uittreksel uit de notulen van de vergadering van 12 september 1947 van de Stichting van de Arbeid over de loongrens in de sociale verzekering
(in de bijlagen voor de vergadering van 25 september)

1947, 19 september
brief van de secretaris van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan het Dagelijks Bestuur van deze Raad over de loongrens in de wachtgeld- en werkloosheidsverzekeringswet
(in de bijlagen van de vergadering van 25 september)

1947, 25 september
loon- en inkomensgrens wachtgeld- en werkloosheidsverzekering;
voorbereiding wettelijke ouderdomsverzekering;
indelingsschema bedrijfsleven voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering;

1947, 6 november
bespreking ontwerpnota over organisatie van de sociale verzekering *;
loongrens sociale verzekering;
conceptadvies zonder datum van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de Stichting van de Arbeid over de loon- en inkomensgrens in de sociale verzekering (in de bijlagen voor de vergadering van 6 november);

1947, 11 december
---

inv. nr. 32


1948


1948, 8 januari
werkgeversdelegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie in San Francisco juni 1948;
rapport Commissie Sociale Verzekering van de Stichting van de Arbeid over de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering
(met in de bijlagen briefwisseling met dhr. W.N.H. van der Vorm);
samenstelling Commissie Sociale Verzekering in de Raad van Bestuur;

1948, 5 februari
wetsontwerp WW;
samenstelling werkgeversdelegatie Internationale Arbeidsconferentie in San Francisco juni 1948
(punten 10 en 20);

1948, 4 maart
voorstel katholieke werkgevers en de KAB over aanvullende kinderbijslag
(met in de bijlagen het voorstel vervat in een brief aan de Stichting van de Arbeid van 6 februari 1948 en uittreksel uit de notulen van de Stichting van 27 februari 1948);
adres aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp WW
(met in de bijlagen conceptadres (10 p.);
rapport Gemengde Commissie-Van Rhijn;
wetsontwerpen inzake aanvulling rente IW en toekenning kinderbijslagen aan rentetrekkers;
(met in de bijlagen een notitie);

1948, 1 april
advies van de Stichting van de Arbeid over toeslagen op de wettelijke kinderbijslagregeling
(met in de bijlagen een brief van de Stichting aan de minister van Sociale Zaken van 15 maart);
rapport van de z.g. Gemengde Commissie-Van Rhijn over de herziening van de sociale verzekering
(met in de bijlagen een nota);
kinderbijslag voor zelfstandigen en aan weduwen van loontrekkenden;

1948, 13 mei
kinderbijslagregeling voor zelfstandigen (aangehouden);

1948, 1 juni
brief van de secretaris van het Verbond aan de staatssecretaris van Sociale Zaken over de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen met als bijlage een notitie;

1948, 3 juni
vrijwillige toeslagen op de wettelijke kinderbijslagregeling *
(met in de bijlagen diverse stukken onder meer verslag van een bespreking van het College van Rijksbemiddelaars en de Stichting van de Arbeid met minister Drees en staatssecretaris Van Rhijn op 28 mei 1948);
kinderbijslagregeling voor zelfstandigen;
coördinatie premieheffing en loonbelasting;

1948, 15 juni
brief van de secretaris van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur over de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen;

1948, 1 juli
toeslag op de wettelijke kinderbijslagregeling;

1948, 2 september
aftreden voorzitter Stikker *;
vrijwillige verhoging van de kinderbijslag;
wettelijke kinderbijslag voor zelfstandigen;
wetsontwerp WW;
extra kinderbijslag verleend door katholieke werkgevers in de metaalnijverheid
(met in de bijlagen briefwisseling);

1948, 8 september
brief van de secretaris van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur met een nota over het standpunt van het Verbond ten aanzien van het wetsontwerp WW;

1948, 29 september
functie van vice-voorzitter;
behandeling rapport van de Gemengde Commissie-Van Rhijn;
extra kinderbijslag en plan-Van Spaendonck;

1948, 4 november
extra kinderbijslag in verband met de verhoging van de kosten van levensonderhoud als gevolg van de subsidieverlagingen
(met in de bijlagen een notitie);
voorbereiding kinderbijslagregeling voor zelfstandigen
(met in de bijlagen een notitie);
vertegenwoordiging centrale werkgeversorganisaties in het Dagelijks bestuur van de Stichting van de Arbeid;
behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp WW;
standpunt confessionele werkgeverscentrales ten aanzien van afzonderlijke organisaties in de bedrijfstakken;

1948, november z.d.
persbericht van de katholieke centrale werkgeversorganisaties over de noodzaak van katholieke werkgeversorganisaties;

1948, 16 november
brief van de secretaris van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur over bijzondere uitkeringen uit ondersteuningsfondsen, met enkele stukken over de situatie bij de Tilburgse wollenstoffenindustrie en briefwisseling tussen de minister van Sociale Zaken en de Nederlandse R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid te Tilburg;

1948, 30 november
brief van de secretaris van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur over een gedragslijn ten opzichte van de katholieke fondsen voor extra-uitkeringen aan grote gezinnen, met een bijlage over de situatie in Tilburg;

1948, 9 december
extra uitkeringen aan grote gezinnen *;
reorganisatie sociale verzekering (aangehouden);

1948, 13 december
brief van de secretaris van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur over de aansluiting bij meer dan een werkgeverscentrale, met enkele andere brieven over deze zaak;

inv. nr. 32

1949

1949, 6 januari
standpunt van het Verbond met betrekking tot het rapport van de Gemengde Commissie-Van Rhijn over de sociale verzekering *
(met in de bijlagen twee nota’s);
standpunt inzake het wetsontwerp WW
(met in de bijlagen een nota);
aansluiting bij meer dan een werkgeversvakcentrale;
verzoek om advies van de minister van Sociale Zaken inzake de kinderbijslag
(met een notitie en een brief van de minister van Sociale Zaken aan de Stichting van de Arbeid van 15 december 1948);
advies aan de minister van Sociale Zaken over verhoging van de kinderbijslag (aangehouden)

1949, 3 februari
aansluiting bij meer dan een werkgeversorganisatie
(met notitie in de bijlagen);
advies aan de minister van Sociale Zaken over eventuele verhoging van de kinderbijslag *
(met notitie in de bijlagen en brief van 15 december 1948 van de minister aan de Stichting van de Arbeid);
nieuw overleg tussen Stichting van de Arbeid en Interdepartementale Commissie over onder meer kosten van de sociale verzekeringen;
samenstelling werkgeversdelegatie Internationale Arbeidsconferentie 1949;
artikel over lonen en sociale lasten in het Maandblad Benelux door mr. A.A. van Rhijn;

1949, 21 februari
brief van het Verbond aan de textielmaatschappij voorheen Gebrs. Driessen over de kinderbijslag
(in de bijlagen van de agenda van 3 maart 1949)

1949, 3 maart
nader overleg inzake wetsontwerp WW *
(met in de bijlagen twee notities)
samenstelling werkgeversdelegatie Internationale Arbeidsconferentie 1949;
oprichting Algemeen Vrijzinnig Vakverbond;

1949, 7 april
stand van zaken behandeling wetsontwerp WW
(met notitie van het secretariaat bij de agenda);
rapport van een commissie uit de Stichting van de Arbeid over de indeling van het bedrijfsleven (houdt verband met bedrijfsverenigingen);
brief N.V.B.L. en Sociaal Comité voor Schadeverzekering inzake herziening sociale verzekering
(met in de bijlagen een notitie van deze organisaties van 19 maart 1949);

1949, 28 april
brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de Stichting van de Arbeid
(in de bijlagen van de agenda voor 5 mei 1949)

1949, 5 mei
stand van zaken herziening sociale verzekering
(met notitie door secretariaat in de bijlagen; aangehouden);
werkgeversdelegatie Internationale Arbeidsconferentie;
samenstelling Sociaal-Economische Raad
(in de bijlagen van de agenda een circulaire van de staatssecretaris van Economische Zaken van 3 mei 1949 over de instelling van een Commissie van Advies);

1949, 20 mei
stand van zaken herziening sociale verzekering *;
standpunt van het Verbond ten aanzien van het gewijzigde wetsontwerp WW;

1949, 2 juni
samenwerking van het Verbond met de beide confessionele werkgeversorganisaties;
aansluiting van werkgeversvakverenigingen bij meer dan een werkgeverscentrale;

1949, 7 juli
vertegenwoordiging van het Verbond in de Stichting van de Arbeid;
overleg over de uitvoering van de WW;
brief van kardinaal De Jong over toetreding tot katholieke werkgeversvakverenigingen;

1949, 24 augustus
brief van het secretariaat van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur met een nota van een commissie uit de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over de financiering van de verplichte ouderdomsverzekering (AOW);

1949, 26 augustus
brief van het secretariaat van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur met een minderheidsnota van dr. J.P. van Rooijen en dr. F.W. Nijhof over de financiering van de verplichte ouderdomsverzekering (AOW);

1949, 14 september
overleg tussen de Interdepartementale Commissie voor de Loon- en Prijspolitiek (LPC) en de vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid (onder meer over de premie voor de WW);

1949, 1 oktober
brief van het secretariaat van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur over uitbreiding van de kinderbijslag
(in de bijlagen van de agenda van 13 oktober 1949);

1949, 13 oktober
invoering werkloosheidsverzekering en toekomstige positie van Centraal Beheer
(met in de bijlagen een artikel over de WW door NN in de “Mededelingen” van het Verbond);
samenstelling bestuur Algemeen Werkloosheidsfonds
(met in de bijlagen brief van het secretariaat van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur van 14 oktober 1949 en een nota over deze zaak);

1949, 3 november
stand van zaken invoering WW;

1949, 24 november
---

1949, 1 december
aansluiting bij meer dan een werkgeverscentrale (ook in rondvraag);
stand van zaken invoering WW;

inv. nr. 33


1950


1950, 5 januari
stand van zaken invoering WW
(met in de bijlagen van de agenda (inv. nr. 32) een notitie);
wetsontwerp Preventiefonds
(met in de bijlagen van de agenda (inv. nr. 32) een notitie)

1950, 13 januari
brief van de minister van Sociale Zaken aan de Stichting van de Arbeid over de reorganisatie van de uitvoering van de sociale verzekeringen
(in de bijlagen van de agenda van 2 februari 1950);

1950, januari
enkele brieven over activiteiten van de confessionele werkgeversvakorganisaties

1950, 2 februari
verhouding Stichting van de Arbeid - Sociaal-Economische raad, gesprek met de minister van Sociale Zaken *;
stand van zaken invoering WW
(met in de bijlagen een notitie en een brief van het Verbond aan de aangesloten werkgeversverenigingen van 21 januari 1950 over een rapport van de Organisatiecommissie uit de Stichting van de Arbeid en de bewuste nota);
aansluiting bij meer dan een werkgeverscentrale;
stand van zaken ouderdomsverzekering (AOW);

1950, 2 maart
Sociaal-Economische Raad (voorzitterschap)
(met in de bijlagen bij de agenda een notitie van het secretariaat);
samenstelling bestuur Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging;
wetsontwerp Preventiefonds;
stand van zaken invoering WW;

1950, 7-29 maart
brieven (diverse) over de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad

1950, 6 april
werkwijze Contactcommissie Vier Verbonden;
samenstelling en werkwijze van de Sociaal-Economische Raad*
(met diverse bijlagen in de agenda);
stand van zaken invoering WW
(met een overzicht in de bijlagen van de agenda);
beroepen Centrale Werkgevers Risico-Bank
(met in de bijlagen een notitie);
Instituut voor Preventieve Geneeskunde
(met in de bijlage een samenvatting van een nota van 30 januari 1950 door prof. dr. R. Remmelts, directeur van dit instituut);
werkgeversdelegatie 33ste Internationale Arbeidsconferentie
(met in de bijlage een brief van de minister van Sociale Zaken aan de Stichting van de Arbeid van 11 maart 1950);

1950, 4 mei
stand van zaken invoering WW
(met in de bijlagen een overzicht van de stand van zaken van het secretariaat);
kostenvraagstuk WW;
verhouding Sociaal-Economische Raad en Stichting van de Arbeid;
oprichting bedrijfsvereniging voor werkloosheidsverzekering in de bedrijfstak elektrotechnische industrie (Philips);

1950, 1 juni
start Sociaal-Economische Raad *;
indeling elektrotechnische industrie krachtens de WW *;
stand van zaken invoering WW
(met een notitie van het secretariaat in de bijlagen);

1950, 13 juli
start Sociaal-Economische Raad en verhouding van de SER met de Stichting van de Arbeid*;
wetsontwerp reorganisatie sociale verzekeringen
(met in de bijlagen een artikel in “Mededelingen” van het Verbond van 1 juli 1950);
stand van zaken invoering WW
(met in de bijlagen een notitie van het secretariaat);

1950, 23 augustus
nieuwe voorzitter van het Verbond;
verhouding Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad;
rekest van het Verbond aan de Tweede Kamer over herziening van de uitvoeringsorganisatie;

1950, 30 augustus
---

1950, 7 september
Verhouding Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad
(met in de bijlage een notitie inzake besprekingen gevoerd in het Dagelijks Bestuur van de SER op 1 september 1950);
verder uitstel invoering WW;

1950, 5 oktober
reorganisatie Stichting van de Arbeid en instelling Sociale Commissie van de SER*;
stand van zaken invoering WW
(met in de bijlagen een notitie van het secretariaat);

1950, 23 oktober
brief van het secretariaat van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur met een verslag van een bespreking over de Sociale Commissie van de SER);

1950, 2 november
reorganisatie Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad *;
adres van het Verbond en het Kon. Nederlands Landbouw Comité en de Kon. Nederlandse Middenstandsbond aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp reorganisatie sociale verzekering
(met in de bijlagen een conceptadres);
stand van zaken invoering WW
(met in de bijlagen een notitie van het secretariaat);

1950, 18 november
brief van het secretariaat van het Verbond aan het Dagelijks Bestuur over een uit te geven manifest van de Stichting van de Arbeid;

1950, 30 november
toekomst Stichting van de Arbeid *
(met in de bijlagen een manifest aan de Nederlandse werkgevers en werknemers van de Stichting van de Arbeid);
vertegenwoordiging van het Verbond in de Sociale Commissie van de Sociaal-Economische Raad;

inv. nrs. 33 en 34

1951


1951, 2 januari
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een nota van de Ned. Ver. ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen over de oudedagsvoorziening van december 1950;

1951, 4 januari
werkverdeling tussen de Stichting van de Arbeid en de SER;
samenstelling Raad van Toezicht Centraal Beheer;
stand van zaken invoering WW;

1951, 1 februari
werkverdeling tussen de Stichting van de Arbeid en de Sociale Commissie van de SER;
overleg over invoering van de WW *;
(met in de bijlagen de gebruikelijke notitie van het secretariaat);

1951, 1 maart
stand van zaken invoering WW*
(met in de bijlagen een notitie en een beschouwing);
aansluiting van werkgeversverenigingen bij meer dan een werkgeverscentrale (aangehouden);


1951, 20 maart
---

1951, 5 april
stand van zaken invoering WW
(met in de bijlagen de gebruikelijke notitie van het secretariaat);
werkgeversdelegatie Internationale Arbeidsconferentie 1951
(met in de bijlagen een brief van de minister van Sociale Zaken aan de Stichting van de Arbeid van 28 februari 1951);


inv. nr. 34

1951, 10 mei
verhouding tussen het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond;
verdeling werkzaamheden tussen Stichting van de Arbeid en de Sociale Commissie van de SER;
(in de bijlagen een artikel hierover in “Mededelingen” van het Verbond van 1 mei 1951);

1951, 24 mei
---

1951, 7 juni
---

1951, 5 juli
invoering WW;

1951, 31 juli
brief van het ambtelijk secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over een adviesaanvraag van de regering aan de SER over de gevolgen van de in te voeren WW voor de economie en het loon- en prijspeil
(door de SER werd hiervoor een Commissie ingesteld onder leiding van prof. dr. J. Tinbergen)

1951, 3 augustus
brief van het ambtelijk secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over een rapport van de Commissie-Tinbergen (zie 31 juli 1951);

1951, 20 augustus
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een notitie van het secretariaat over de stand van zaken omstreeks half augustus 1951 en een uittreksel uit het rapport van de Commissie Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering van de SER;

1951, 4 september
gecombineerde vergadering van de dagelijkse besturen van het Verbond en het Verbond van Nederlandse Werkgevers
---

1951, 6 september
invoering WW *
rapport stand van zaken sociale verzekering;
stand van zaken wettelijke ouderdomsverzekering (AOW) *;

1951, 8 en 10 september
brieven van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over het rapport invoering WW en de jongste vergadering van de SER hierover, met bijgesloten een notitie over de vergadering van de SER;

1951, 4 oktober
ontwikkeling sociale verzekering *;
aftreden ir. F. Philips als vice-voorzitter;
(in de bijlagen nog:
afschrift gedeelte verslag van de vergadering van het bestuur van de Stichting van de Arbeid van 23 februari 1951 over de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en
verslag van de 36ste gemengde vergadering der Interdepartementale Commissie voor de Loon- en Prijspolitiek met vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid op 23 februari 1951 over het Algemeen Werkloosheidsfonds en de invoering van de WW

1951, 1 november
aansluiting werkgeversverenigingen bij de centrale werkgeversorganisaties;
besluit invoering WW
(wel in agenda, niet in verslag);
wetsontwerp organisatie sociale verzekering
(wel in agenda, niet in verslag);
wettelijke ouderdomsvoorziening (AOW)
(wel in agenda, niet in verslag);
oprichting kantoor GAK
(wel in agenda, niet in verslag);

1951, 13 november
wetsontwerp organisatie sociale verzekering
(wel in agenda, niet in verslag);
wettelijke ouderdomsvoorziening;
(wel in agenda, niet in verslag);
oprichting GAK
(wel in agenda, niet in verslag);

1951, 16 november
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met toezending van enkele artikelen in de pers onder meer uit Het Vrije Volk van 14 november 1951 getiteld: Duynstee en De Graaff voor werkgevers: “Het moet eens uit zijn met al die sociale eisen”);

1951, 6 december
onoverzichtelijke situatie na het besluit tot invoering van de WW per 1 januari 1952
(met in de bijlagen de gebruikelijke notitie);
wettelijke ouderdomsvoorziening (AOW);
oprichting GAK;
congres over vrouwenarbeid;


inv. nrs. 34 en 35

1952

1952, 3 januari
stand van zaken WW
(met in bijlage VII een notitie);
voorlopig rapport coördinatieheffingen sociale verzekering (Commissie-Van den Tempel)
(met in bijlage VIII een notitie over dit rapport);
deelname van het Verbond aan het overleg van de algemene centrale werkgeversorganisaties;

1952, 7 februari
aansluiting bij meer dan een centrale organisatie;
stand van zaken WW
(bijlagen IX en X met notities van het secretariaat);
werkgeversoverleg, technisch, WW
(bijlage XV);
voorlopig rapport coördinatieheffingen sociale verzekering en loonbelasting
(bijlage XI met een notitie van het secretariaat);

1952, 14 februari
---

1952, 6 maart
stand van zaken invoering WW;

1952, 1 april
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met als bijlage het rapport van de Commissie Pensioenvoorzieningen van het Verbond (35 pp.);

1952, 1 april
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een nota over enige sociaal-politieke problemen samenhangend met de invoering van de WW en een advies van de Studiecommissie ingesteld door het Algemeen Bestuur op 14 februari 1952 (betreft vooral het wachtgeld);

1952, 3 april
voorbereiding invoering WW
(bijlage VI met een notitie over de stand van zaken);

1952, 1 mei
competentie van de Internationale Arbeidsorganisatie *;
standpunt van de werkgevers ten aanzien van de werknemerspremie voor de WW
(bijlage IV: radiopraatje door dhr. A. Vermeulen (NVV) op 11 april 1952);
aanwijzing vertegenwoordigers in de SER-commissie voor de toekomstige ouderdomsvoorziening;
stand van zaken invoering WW
(bijlagen X en XI: notitie van het secretariaat en brief van het Verbond aan de aangesloten werkgeversvakverenigingen van 22 april 1952);


inv. nr. 35

1952, 9 mei
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over het verlangen van de Raad van Vakcentralen om een compensatie wegens het werknemersaandeel in de premie van de WW);

1952, 15 mei
standpunt werkgevers ten aanzien van de WW *
(volgende bijlagen:
notitie over besparing overheidsuitgaven op de werklozenzorg als gevolg van de invoering van de WW en een conceptstandpunt van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken (ongenummerd);
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur van 13 mei 1952 met weer drie bijlagen (ongenummerd);
gedeelte uit een ontwerpadvies van de SER over de premieheffing in het kader van de invoering van de WW);

1952, 5 juni
compensatie voor de premie WW*;
(bijlage I met artikel in “De Volkskrant” van 30 mei 1952 door prof. Romme en bijlage II met een gedeelte van een artikel in “De Onderneming” van 8 juni 1952);
invoering WW
(bijlage V met een notitie van het secretariaat);

1952, 3 juli
rapport ouderdomsvoorziening *;
invoering WW
(bijlage II met een notitie van het secretariaat en bijlage III met een brief van het secretariaat aan de leden over praktische problemen die zich voor kunnen doen bij de invoering op 1 juli 1952);
samenstelling Sociale Verzekeringsraad
(bijlage VII met een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken aan het bestuur van de Stichting van de Arbeid van 23 juni 1952);
aanvulling op de uitkering krachtens de WW;

1952, 7 augustus
pensioenvoorzieningen voor ouden van dagen *;
(bijlage I een nota van het secretariaat gebaseerd op de gevoerde discussie in het Verbond (19 pp.);
invoering WW *;
(bijlage V met een notitie van het secretariaat)
samenstelling van de Sociale Verzekeringsraad;
(bijlage VI met een brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de aangesloten organisaties);

1952, 4 september
pensioenvoorziening ouden van dagen *
(bijlage II met enkele opmerkingen van de Commissie Pensioenvoorziening van het Verbond);
herziening WW
(bijlagen V en VI met resp. een notitie van het secretariaat en een nota over de verhouding tussen de WW en de artikelen 1638 BW en 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen);

1952, 4 september
vergadering van de dagelijkse besturen van het Verbond en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen over verbetering van de samenwerking
---

1952, 17 september
onderhoud met de minister van Sociale Zaken op 12 september 1952
(bijlage I met een samenvatting; onder andere vereveningsheffing);
herziening WW;
samenstelling Sociale Verzekeringsraad;

1952, 2 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met de tekst van de eerste radio-uitzending in de rubriek “Uit het bedrijfsleven” op Hilversum II;

1952, 2 oktober
verlaging vereveningsheffing
(bijlage V met brieven van de Stichting van de Arbeid aan de minister-president van 25 september en 27 mei 1952 over een compensatie voor het bedrijfsleven wegens de loonsverhoging die weer het gevolg was van de invoering van de WW);
samenstelling Sociale Verzekeringsraad;

1952, 27 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met het adres van het NVV aan de Ministerraad met inzichten omtrent de sociaal-economische situatie met onder meer een paragraaf over sociale maatregelen);

1952, 6 november
stand van zaken WW;

1952, 4 december
gevolgen van de invoering van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen voor Centraal Beheer
(bijlage II met een notitie van het secretariaat);
overgangsregeling in verband met toekomstige wettelijke ouderdomsvoorziening
(bijlage V met een notitie van het secretariaat);
stand van zaken WW *
(bijlage IX notitie van het secretariaat);

inv. nrs. 35 en 36


1953

1953, 8 januari
vergaderingen in besloten kring op 19 februari en 27 maart
(NB: van deze vergaderingen bevat het dossier geen verslagen; zie wel de agenda van 8 januari punt 12b);
stand van zaken WW
(bijlage X met twee notities van het secretariaat, een brief van het secretariaat aan de aangesloten organisaties van 30 december 1952 en een brief van de secretaris van het Algemeen Werkloosheidsfonds aan het bestuur van dit fonds van 16 december 1952, beide laatste over de wachtdagen voor de werkloosheidsverzekering);
samenstelling besturen Federatie van Bedrijfsverenigingen, Gemeenschappelijk Administratiekantoor, Kinderbijslagvereveningsfonds, Sociale Verzekeringsraad
(bijlage VII met een notitie van het secretariaat over de zetelverdeling)

1953, 5 februari
stand van zaken WW
(bijlage IX met notitie van het secretariaat);
vraag of gratificaties en tantièmes premieplichtig zijn;

1953, 5 maart
stand van zaken WW
(bijlage VII met een notitie van het secretariaat);

1953, 2 april
vaststelling premie kinderbijslag
(aangehouden);
stand van zaken WW
(bijlage VIII met notitie van het secretariaat);

1953, 8 april
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een overzicht van radio-uitzendingen van het Verbond (18 december 1952 “Waarom verzekering”)


1953, 15 april
---


inv. nr. 36

1953, 7 mei
SER-advies nieuwe wettelijke ouderdomsverzekering (AOW) *;
vaststelling premie kinderbijslag;
stand van zaken WW;
(bijlage VI met de gebruikelijke notitie van het secretariaat);

1953, 4 juni
problemen wettelijke ouderdomsverzekering
(ongenummerde bijlage met een notitie van het secretariaat);
stand van zaken WW
(bijlage IX met een notitie van het secretariaat);
problemen bij samenstelling bestuur Federatie van Bedrijfsverenigingen;

1953, 25 juni
wettelijke ouderdomsverzekering
(wel in agenda; aangehouden);

1953, 2 juli
wettelijke ouderdomsverzekering (AOW);

1953, 6 augustus
---

1953, 3 september
uitspraak Scheidsgerecht Federatie inzake WW (punt 11);

1953, 26 september
stand van zaken WW;

1953, 16 september
vertegenwoordiging van het Verbond in het bestuur van de Stichting van de Arbeid;

1953, 15 oktober
advies Stichting van de Arbeid over de gevolgen van de loonsverhoging per 1 januari 1954 voor de sociale sociale verzekering en de Noodwet Ouderdomsvoorziening
(bijlage IV met een notitie);
premievaststelling WW voor 1954
(bijlage VII met een notitie van het secretariaat);

1953, 5 november
de nieuwe ouderdomsverzekering;
reserves van de sociale verzekeringsfondsen (met name Algemeen Werkloosheidsfonds)
(bijlage IV met een advies van de proff. Witteveen en Tinbergen;

1953, 3 december
vertegenwoordiging van het Verbond in de Stichting van de Arbeid;
status van het bestuur van de Rijksverzekeringsbank;
stand van zaken WW
(bijlage V met een notitie van het secretariaat);
ontwerpadvies van de SER over een voorontwerp van wet kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen
(wel in agenda; aangehouden; bijlage IV met een notitie van het secretariaat);

inv. nrs. 36 en 37

1954


1954, 14 januari
wettelijke ouderdomsverzekering *
(bijlage II met een notitie met de hoofdpunten uit het ontwerpadvies van de SER);
coördinatie loonbelasting, premies sociale verzekering en vereveningsheffing
(bijlage IV met een notitie van het secretariaat over de nieuwe wetgeving);
kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen;

1954, 4 februari
kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen
(bijlage VI met een notitie met vraagpunten);
collectieve ongevallenverzekering voor deelnemers aan bedrijfs(zelf)bescherming;

1954, 4 maart
herziening WW
(bijlage V met een notitie van het secretariaat);
vaststelling SER-advies inzake wettelijke ouderdomsverzekering;
kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen;
<emigratie met in bijlagen IXa en IXb nota's>
aanvulling directie GAK;
kosten nieuwbouw hoofdkantoor GAK
(bijlage X met een notitie van het secretariaat);
collectieve ongevallenverzekering voor deelnemers aan bedrijfs(zelf)bescherming
(bijlage XI met een notitie van het secretariaat);

1954, 25 maart
---

1954, 1 april
herziening WW
(bijlage II met een notitie van het secretariaat en de financiële positie van het Algemeen Werkloosheidsfonds);
kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen;

1954, 6 mei
bespreking tussen de secretariaten van de drie Benelux-landen op 22-23 april 1954
(bijlage III met een verslag; o.a. vergelijking van de in de drie landen bestaande stelsels van ouderdoms- en werkloosheidsverzekering);


inv. nr. 37

1954, 3 juni
collectieve ongevallenverzekering voor deelnemers aan bedrijfs(zelf)bescherming
(bijlagen IV en V met notities van het secretariaat);
krappe arbeidsmarkt en uitkeringen krachtens de WW
(bijlage VII met notitie van het secretariaat);
hoogte kinderbijslagpremie 1955;
overleg over wijziging van de WW in de Stichting van de Arbeid
(bijlage VIII met notitie van het secretariaat);

1954, 11 juli
stand van zaken WW
(bijlage I met een notitie van het secretariaat);
kosten nieuwbouw hoofdkantoor van het GAK;


1954, 23 augustus
---

1954, 26 augustus
---

1954, 2 september
---

1954, 9 september
---

1954, 16 september
---

1954, 7 oktober
gevolgen van de loonverhoging voor de sociale verzekering
(bijlagen III: brief van de Stichting van de Arbeid aan de minister van Sociale Zaken van 1 oktober 1954
en IV met notitie van het secretariaat)
aanpassing particuliere pensioenverzekeringen aan de nieuwe wettelijke ouderdomsverzekering;

1954, 4 november
vaststelling premie wachtgeldverzekering *
(bijlage II met notitie van het secretariaat);
weduwen- en wezenverzekering;

1954, 30 november
informele bijeenkomst van de minister van Economische Zaken en zijn directeuren-generaal en functionarissen van de centrale werkgeversverbonden op de Hoge Veluwe
het onderwerp sociale verzekeringen kwam niet aan de orde

1954, 2 december
herziening WW
(bijlage II met conceptnota, met statistische gegevens; punt is aangehouden);
voorziening voor weduwen en wezen
(aangehouden);
vaststelling wachtgeldpremies 1955;
vertegenwoordiging van het Verbond in de Federatie van Bedrijfsverenigingen;

1954, 16 december
Instituut voor Preventieve Geneeskunde;
loongrenzen sociale verzekering;
herziening WW
(aangehouden);


inv. nr. 37 en 38

1955

1955, 6 januari
werkterrein en personeelsformatie van het Verbond *
(bijlage I met een notitie van het secretariaat);
herziening WW - samenvoegen wachtgeld met werkloosheidsverzekering) *;
(bijlagen V met een notitie van het secretariaat);
voorbereiding herziening invaliditeitsverzekering;
vertegenwoordiging in het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen;
vacature Dagelijks Bestuur Sociale Verzekeringsraad;

1955, 13 januari
vergadering van de Dagelijkse Besturen van beide Verbonden
---

1955, 3 februari
---

1955, 3 maart
herziening WW
(bijlagen ongenummerd en III met notities van het secretariaat;
wetsontwerp AOW *
(bijlage, ongenummerd, met notitie over de aanpassing van de particuliere pensioenverzekering aan de nieuwe ouderdomsverzekering)
herziening Invaliditeitswet;

1955, 7 april
wetsontwerp AOW;
aansluiting bij meer dan een werkgeverscentrale
(bijlage V en VI met briefwisseling van het Verbond met de twee confessionele werkgeverscentrales);
afvaardiging 38ste Internationale Arbeidsconferentie
(bijlage VII);

1955, 12 mei
stand van zaken ouderdomsverzekering;

1955, 2 juni
tienjarig bestaan Stichting van de Arbeid en toekomst van de Stichting
(bijlage VIII met artikel uit "De Vakbeweging" van 17 mei 1955);

1955, 7 juli
wetsontwerp AOW;
stand van zaken voorbereiding nieuwe invaliditeitswet
(bijlage VII met notitie van het secretariaat);
premiebeleid WW en kinderbijslagverzekering;
wetsontwerp Bedrijfsgeneeskundige Diensten
(bijlage VIII met notitie van het secretariaat);

1955, 4 augustus
---

inv. nr. 38

1955, 1 september
ongevallen-indexcijfers
(bijlage XIII met notitie over verzamelen en uitwisselen van dit soort cijfers);
bovenwettelijke en aanvullende uitkeringen sociale verzekering
(bijlagen VII en VIIa met notities van het secretariaat);
NB: bij de agenda is nog gevoegd een notitie over enkele conclusies van de vergadering van de werkgeversbestuursleden van de bedrijfsverenigingen op 25 mei 1954 over herziening van de WW en de wachtgeldpremie 1955;
verzamelen van gegevens over bedrijfsongevallen;

1955, 28 september
---

1955, 13 oktober
verhoging kinderbijslag in het mijnbedrijf
(bijlage II met cijfers);
premies WW en kinderbijslagverzekering
(bijlage VI met een notitie van het secretariaat);
aanpassingsvraagstukken in verband met de AOW *
(bijlage VII over art. 60 van het wetsontwerp);
herziening WW
(bijlage IX met een notitie van het secretariaat; aangehouden);
voorbereiding herziening Invaliditeitswet
(bijlage X met een notitie van het secretariaat; aangehouden);

1955, 3 november
herziening WW
(aangehouden);
voorbereiding herziening Invaliditeitswet
(aangehouden);

1955, 8 december
herziening WW*
(bijlage V met notitie van het secretariaat);
aanwijzing vice-voorzitter Sociale Verzekeringsraad;
aanwijzing voorzitter Federatie van Bedrijfsverenigingen;
(bijlage VII met notitie van het secretariaat over beide voorgaande punten);
vergadering werkgeversbestuursleden Federatie van Bedrijfsverenigingen op 16 november
(bijlage VIII met de conclusies onder andere advies van proff. Tinbergen en Witteveen over de premieberekening WW, kostenberekening uitvoering sociale verzekeringen, toepassing aftrekregeling cf. art. 7 en 9 WW en verbetering uitkeringsnormen; over bovenwettelijke uitkeringen; met brief van het Algemeen Werkloosheidsfonds aan de besturen van de bedrijfsverenigingen van 30 september 1954);
conferentie bedrijfsgeneeskunde;

inv. nrs. 38 en 39

1956

1956, 5 januari
voorlopig verslag Tweede Kamer over wetsontwerp AOW*;
nieuwe invaliditeitswet, premiesysteem (gedifferentieerde premie)
(bijlage II met notitie van het secretariaat; aangehouden);
adviesaanvrage SER nieuwe voorziening voor weduwen en wezen
(aangehouden)

1956, 17 januari
vergadering van de dagelijkse besturen van beide Verbonden
---

1956, 24 januari
bespreking van delegaties van de vier werkgeversvakcentrales met de minister van Economische Zaken op De Hoge Veluwe
---

1956, 2 februari
premiesysteem nieuwe invaliditeitswet;

1956, 25 februari
---

1956, 1 maart
wetsontwerp AOW;
uitvoering toekomstige invaliditeitsverzekering;

1956, 5 april
gevolgen van de loonsverhoging voor de sociale verzekering;
weduwen- en wezenverzekering;

1956, 23 april
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een gedeelte van het conceptjaarverslag 1955
(met een paragraaf over de sociale verzekering)

1956, 3 mei
gevolgen van de loonmaatregelen voor de sociale verzekering *;
premiesysteem nieuwe invaliditeitsverzekering;
positie Invaliditeits- en Ouderdomsfondsen;

1956, 7 juni
premiesysteem nieuwe invaliditeitsverzekering;
bedrijfsschappen zonder verordenende bevoegdheid
(bijlage VI met een notitie van het secretariaat; betreft ook enkele sociale verzekeringswetten)
NB: het onderwerp publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie stond vanaf ca.. 1950 voortdurend op de agenda, maar is hier verder niet opgenomen; een groot strijdpunt was het toekennen van verordenende bevoegdheden aan bedrijfsschappen;
financieringssysteem nieuwe weduwen- en wezenverzekering *;
vacature voorzitterschap Federatie van Bedrijfsverenigingen *;
aanwijzing bestuursleden Sociale Verzekeringsbank;
aanwijzing bestuursleden GAK;
gevolgen van de nieuwe loonmaatregelen voor de sociale verzekering;

1956, 11 juni
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met de tekst van een radio-uitzending te houden op 14 juni 1956 en getiteld "Het verband tussen loonpeil en sociale voorzieningen";

1956, 5 juli
gevolgen voor de kostprijs van de invoering van de AOW;
(bijlage II met een notitie van het secretariaat);
verhouding tussen Stichting van de Arbeid en SER *;

1956, 2 augustus
verhouding Stichting van de Arbeid en SER*;
aanvullende ouderdomsvoorzieningen
(bijlage, ongenummerd, met samenstelling van de commissie);
verhoging loongrenzen in de sociale verzekering *;

1956, 31 augustus
Commissie Ouderdomsvoorziening
NB: deze commissie moest rapporteren over het rapport "Na gedane arbeid" van het NVV;

1956, 3 september
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met ingesloten acht rapporten van subcommissies van de Integratiecommissie
NB: geen der rapporten heeft betrekking op de sociale verzekeringen of -voorzieningen

1956, 18 september
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met het eindrapport van de door de vier verbonden ingestelde Integratiecommissie;

1956, 24 september
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over de sociale harmonisatie met aantekeningen over besprekingen in de Werkgroep Sociale Harmonisatie van de SER-commissie Europese Economische Integratie;

1956, 29 september
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een concepttekst van het werkgeversamendement in de conclusies van een werkgroep Sociale Harmonisatie van de SER
NB: onder sociale harmonisatie werd verstaan het beter op elkaar afstemmen van arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen in de Europese Gemeenschappelijke Markt;

1956, 4 oktober
sociale harmonisatie in verband met de besprekingen in Brussel over een ontwerpverdrag op basis van het rapport-Spaak
(bijlage V met een notitie van het secretariaat en een gedeelte van de ontwerpconclusies (Franse tekst);
toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering en de daaruit voortvloeiende vermoedelijke economische gevolgen *
(bijlage VI met een notitie van het secretariaat en een prognose op verzoek van het Verbond opgesteld door het Centraal Planbureau);
samenwerking tussen de vier verbonden (VNO, CSWV en de beide confessionele werkgeversvakcentrales);
Internationale Arbeidsorganisatie, tripartiete structuur
(bijlage VII met een brief van de Nederlandse gedelegeerde van de Werkgevers Federatie voor Internationale Arbeidszaken, mr. A.G. Fennema, van 22 september 1956);
overgangsmaatregelen in verband met de invoering van een herziene invaliditeitsverzekering
(bijlage VIII met een notitie van het secretariaat);
aanwijzing bestuurslid in het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen;
toekomst van de Stichting van de Arbeid en overlegstructuur *;

1956, 29 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een afschrift van het artikel van prof. W.F. de Gaay Fortman over overlegstructuren in het Sociaal Maandblad Arbeid;

1956, 1 november
compensatie AOW-premie *
(bijlage II met een notitie van het secretariaat);
toekomst Stichting van de Arbeid
(aangehouden);
Internationale Arbeidsorganisatie, tripartiete structuur
(bijlage IX met een brief over deze zaak van de Stichting van de Arbeid aan de Ministerraad van 26 oktober 1956);

1956, 13 november
toekomst Stichting van de Arbeid;

1956, 6 december
toekomst van de Stichting van de Arbeid;
(bijlage II met artikelen uit "De Tijd" van 16 en 17 november 1956)

inv. nrs. 39 en 40

1957


1957, 3 januari
verhoging loongrenzen sociale verzekering
(bijlage I met notitie van het secretariaat);
verhoging kinderbijslag per 1 januari 1957;
Europese integratie *;
toekenning bijslag aan trekkers van ongevalsrenten in verband met de invoering van de AOW;
toekomst van de Stichting van de Arbeid
(bijlage III, artikelen uit "Het Parool" van 20 december 1956 en "De Tijd" van 3 januari 1957);

1957, 7 februari
gesprek voorzitter met de minister van Sociale Zaken (punt 1)
NB: niet aangegeven is over welke onderwerpen is gesproken;
kwestie van de loongrens in en buiten de Tweede Kamer
(bijlage III met notitie van het secretariaat);
compensatie premie van de AOW voor ongevallenrentetrekkers
(bijlage IV met notitie van het secretariaat);
SER-adviezen herziening invaliditeitsverzekering en invoering van een weduwen- en wezenverzekering;
bovenwettelijke voorzieningen bij ziekte en ongeval;

1957, 5 maart
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een brief van de voorzitter van de Algemene Werkgevers Vereniging over de publicatie van het rapport "Na gedane arbeid";

1957, 7 maart
verhoging loongrens ter compensatie van de huurverhoging
(bijlage I met een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken aan de Stichting van de Arbeid van 22 februari 1957);
sociale harmonisatie en Verdrag EEG;
financiering van sociale uitkeringen die ten laste komen van het rijk
(bijlage ongenummerd met een notie van het secretariaat; betreft bijslagen op ongevallen- en invaliditeitsrenten en kinderbijslagen van rentetrekkers);
verhoging uitkeringspercentages wachtgeldverzekering bij de Bedrijfsvereniging DETAM;
Commissie Ouderdomsvoorziening en rapport "Na gedane Arbeid";

1957, 4 april
wijziging uitkeringspercentages WW en verlenging uitkeringsduur
(bijlage VII met een notitie van het secretariaat);
stagiaires bedrijfsgeneeskunde
(bijlage IX met notitie van het secretariaat);
Verdrag Europese Economische Gemeenschap, sociale aspecten;
delegatie naar de 40ste Internationale Arbeidsconferentie;

1957, 2 mei
uitkeringspercentages wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en maximum uitkeringsduur;
adviesinstanties op het terrein van de sociale verzekering
(bijlage IV met een nota van de Commissie Sociale Verzekering van de Stichting van de Arbeid over deze zaak);
financiering ten laste van het rijk van bepaalde sociale uitkeringen;

1957, 14 mei
brief van de Commissie Ouderdomsvoorziening aan het Dagelijks Bestuur over de herziening van de invaliditeitswet en het onderdeel ouderdomsvoorziening van de oude Invaliditeitswet;
brief van dezelfde Commissie aan het Dagelijks Bestuur met een advies over het rapport "Na gedane arbeid" uitgebracht door een commissie van de Algemene Werkgevers Vereniging;

1957, 6 juni
verlaging kinderbijslagpremie als compensatie van de huurverhoging *;
advies over verlaging kinderbijslagpremie;
brieven van de Commissie Ouderdomsvoorzieningen *;
wijziging wettelijke uitkeringspercentages wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
(bijlage IV met een notitie van het secretariaat);
verslagen secties besloten ledenvergadering op 9 mei 1957
(bijlage III met verslag sectie III over sociale zekerheid);

1957, 4 juli
gevolgen van het Verdrag van Rome op sociaal terrein
(bijlage IIIa met een rapport van de Integratiecommissie van de Vier Verbonden) *;
wijziging uitkeringspercentages wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
(bijlage VI met een notitie van het secretariaat);

1957, 2 augustus
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een notitie met vragen over de sociale aspecten van het Integratieverdrag (Verdrag van Rome);

1957, 17 augustus
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met de conclusies van een rapport van de prof. mr. B.M. Teldersstichting over de EEG
NB: dit rapport zou niet worden gepubliceerd

1957, 5 september
Commissie Ouderdomsvoorziening en rapport "Na gedane arbeid" *;
(ingelast agendapunt);
sociale gevolgen van het EEG-verdrag;
wijziging uitkeringspercentages wachtgeld- en werkloosheidsverzekering;

1957, 27 september
tijdelijke maatregel voor de laagst betaalde arbeiders;

1957, 3 oktober
Europees Sociaal Charter
(bijlage III met een brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de leden van het Dagelijks Bestuur van deze raad van 28 september 1957 met als bijlage een ontwerptekst (Franse tekst));

1957, 9 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een nota opgesteld door het secretariaat voor te leggen aan de Stichting van de Arbeid over een tijdelijke maatregel voor de laagst betaalde arbeiders;

1957, 23 oktober
brief van de drie vakcentralen van werknemers aan de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over een tijdelijke maatregel voor de laagst betaalden;

1957, 28 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over een tijdelijke maatregel voor de laagst betaalden;

1957, 30 oktober
besprekingen in de Stichting van de Arbeid over bijzondere maatregelen voor de laagst betaalden (verhoging kinderbijslag) *
NB: extra vergadering;

1957, 5 november
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met het hoofdartikel in "De Onderneming" over de algemene kinderbijslagvoorzieningen;

1957, 7 november
tijdelijke verhoging van de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van werknemers
(bijlage II met een brief van de secretaris van de Stichting van de Arbeid aan het bestuur van de Stichting van 1 november 1957);
wetsontwerp Algemene Kinderbijslag (AKW)
(bijlage III met een notitie van het secretariaat over de hoofdpunten van het wetsontwerp);
Commissie Ouderdomsvoorzieningen *
(bijlage IV met een notitie van het secretariaat)
sociale problemen EEG
(bijlage V met de samenstelling van een te vormen Raad van Advies voor de EEG);
premievaststelling en reservevorming wachtgeldverzekering
(bijlage VIa met een notitie van het secretariaat; bijlage VI met een samenvatting van een rapport van de subcommissie Technische Herziening Werkloosheidswet over deze zaak ontbreekt in het dossier);
kostenbewaking bij de sociale verzekering in verband met de "completering van ons sociale verzekeringsstelsel" (bijlage VII met notitie van het secretariaat);

1957, 16 november
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een conceptmotivering van het voorstel van de Stichting van de Arbeid over een tijdelijke toeslag op de kinderbijslaguitkeringen;

1957, 5 december
tijdelijke toeslag op de kinderbijslagen
(met bijlage I met de motivering van het voorstel van de Stichting van de Arbeid);
bijeenkomst van de zeven voorzitters op 13 november 1957
(betreft voorzitters van de 4 werkgevers- en de 3 werknemersvakcentralen; deze bijeenkomsten hebben geen agenda);
premiepolitiek werkloosheidsverzekering;
Raad van Europa, Sociaal Charter
(bijlage VII met brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de minister van Sociale Zaken over de ontwerptekst van 19 november 1957 en bijlage VIII over een voorgenomen bijeenkomst op 19 december 1957 over EEG-vraagstukken op sociaal terrein);
bijeenkomst van het Verbond over sociale EEG-vraagstukken op 19 december;
bijeenkomst over oudedagsvoorzieningen *;

1957, 27 december
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een verslag van de eerste vergadering van de commissie ad hoc inzake de Sociaal Politieke Vraagstukken EEG; met brieven van 19 en 20 december 1957 over deze zaak.

inv. nrs. 40 en 41

1958


1958, 9 januari
belastingheffing over de verhoogde kinderbijslag
(bijlage VIII met een notitie van het secretariaat);
verlaging van het aandeel van het rijk in de werkloosheidspremie;
overzicht lonen en sociale lasten in de EEG-landen
(bijlage XII met een notitie);

1958, 6 februari
vertegenwoordiging van het Verbond in de Raad van Advies Europese Integratie;
grondslag sociaal-politiek beleid in EEG-verband;
aanpassing weduwen- en wezenverzekering aan de Invaliditeitswet *;

1958, 19 februari
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een notitie over samenwerking tussen de vier verbonden;

1958, 21 februari
toekomst Stichting van de Arbeid en vorming van een georganiseerd overleg voor het bedrijfsleven *;
sociale aspecten van de EEG *;
sociaal-politieke beleid van Nederland in de EEG
(bijlage II met nota van de vier verbonden voorgelegd aan de vakcentralen van werknemers)
vacature in de Sociale Verzekeringsraad;
wetsontwerp algemene kinderbijslag;
herziening Ongevallenwet 1921
(bijlage IV met een résumé);
Convent van Algemene Organisaties
NB: dit convent opgericht in december 1958 bestond uit een groot aantal landelijke, niet-confessionele organisaties; het Convent was bedoeld als een "overlegorgaan met name op het maatschappelijk en culturele terrein"; het nam geen besluiten, maar fungeerde als een onderling informatie- en documentatiecentrum voor de aangesloten organisaties; het Verbond besloot om toe te treden
(bijlage V met een brief van het Convent aan het bestuur van het Verbond van 6 januari 1958);
premievaststelling en reservevorming wachtgeldverzekering;
heffing loonbelasting over tijdelijke verhoging kinderbijslag;

1958, 6 maart
toekomst Stichting van de Arbeid en vorming van een georganiseerd overleg voor het bedrijfsleven
(bijlage III met opmerkingen van het secretariaat op de nota van drs. P. Brandes van 11 februari 1958);

1958, 17 maart
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een conceptnota over de verhouding tussen de Stichting van de Arbeid en de SER en de vraag of het werk van de Stichting niet evengoed kan worden gedaan door de Sociale Commissie van de SER;

1958, 20 maart
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over overdracht van werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid aan de Sociale Commissie van de SER, met een nota over deze zaak;

1958, 22 maart
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over eventuele overdracht van werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid aan de SER;

1958, 3 april
toekomst van de Stichting van de Arbeid *;
het Nederlandse sociaal-politieke beleid in EEG-verband;
delegatie werkgevers Internationale Arbeidsconferentie;

1958, 11 april
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over problemen rond werkloosheid en arbeidstijdverkorting, met een notitie over deze zaak;

1958, 1 mei
problemen rond de WW en arbeidstijdverkorting
(bijlage IV met een notitie van het secretariaat);
verhoging loongrens WW uitgesteld;

1958, 31 mei
problemen Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde;

1958, 3 juli
financiële positie Algemeen Werkloosheidsfonds
(bijlage VI met een notitie van het secretariaat);

1958, 4 september
wijziging wetsontwerp Bedrijfsgeneeskundige Diensten;
problemen rond WW en werken in short time;
indexcijfer regelingslonen en de AOW;
loongrens WW;

1958, 10 september
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een afschrift van het artikel van dhr. J.A.C. Alders, vice-voorzitter van de KAB, in "Nieuw Europa" over de Europese markt en de sociale harmonisatie;

1958, 2 oktober
uitkeringen WW bij arbeidstijdverkorting ('short time');
loongrens WW *;
wetsontwerp Bedrijfsgeneeskundige Diensten
(bijlage III met notitie van het secretariaat);

1958, 4 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een nota opgesteld door de secretariaten van de vier werkgeversvakcentrales over de adviesaanvrage van de regering aan de SER; deze handelt over een groot aantal, met elkaar samenhangende maatregelen waaronder verhoging van de kinderbijslag, het wetsontwerp AWW, verhoging van de premiegrens voor de AOW en de algemene kinderbijslagverzekering.

1958, 18 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een eerste discussienota voor de SER en andere stukken over diverse met elkaar samenhangende regeringsmaatregelen onder andere verhoging van de kinderbijslag en verhoging van de premiegrens in de AOW.

1958, 29 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met de tekst van de rede van voorzitter mr. De Graaff gehouden te Keulen op 28 oktober 1958 getiteld "Niederländische Erfahrungen mit der Stiftung der Arbeit und dem Sozial Öconomischen Rat" onder meer over de voorgeschiedenis van de Stichting.

1958, 6 november
adviesaanvrage aan de SER onder meer over een verlenging van de tijdelijke toeslag op de kinderbijslag
(bijlage I met een notitie van het secretariaat over het Kinderbijslagvereveningsfonds en bijlage II met een tweede discussienota over diverse regeringsmaatregelen waaronder verhoging van de kinderbijslag);
verhoging premiegrens AOW;
waardevaste bedrijfspensioenen *
(bijlage IV met een notitie);
loongrens WW;
wetsontwerp AWW;
ontwerptekst Europees Sociaal Charter;
medische dienst in de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering;

1958, 14 november
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een rapport over de juridische en technische aspecten van een overdracht van werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid aan de SER.

1958, 22 november
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met enkele reacties in de pers op de meest recente
algemene ledenvergadering van het Verbond, onder meer over opheffing van de loongrens.

1958, 5 december
---

1959

inv. nrs. 411959, 8 januari
politieke situatie
(bijlage III met standpunt van het Christelijk Nationaal Vakverbond onder meer inzake de invoering van de AWW);
toekomst van de Stichting van de Arbeid
(bijlage IV met het standpunt van het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties);
loongrens WW;
afwikkeling van aanspraken krachtens de oude Invaliditeitswet

1959, 5 februari
advies van de SER - Commissie Ontwikkeling Nationale Economie (ONE)
NB: dit advies omvatte het door de regering te voeren sociaal-economische beleid met daaronder ook de invoering van de AWW en de bijslagen op de uitkeringen ingevolge de IW;
medische dienst van de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering
(bijlage I met een notitie van het secretariaat);
toekomst van de Stichting van de Arbeid
(bijlagen II, III en IV met reacties uit de pers; het plan was om bijna alle taken over te hevelen naar de SER; sprake van opheffing)

1959, 10 februari
---

1959, 5 maart
loongrenzen;
afwikkeling aanspraken krachtens de huidige Invaliditeitswet, afkoopregeling, aanvullende maatregelen AWW en AOW
(bijlage VIII met een notitie van het secretariaat);
organisatie medische dienst nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering;

1959, 19 maart
---

1959, 2 april
organisatie medische dienst nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering;

1959, 14 mei
SER-commissie Verhoging loongrenzen Ziektewet
(bijlage III met notitie van het secretariaat);

1959, 4 juni
problemen in de Sociale Verzekeringsraad;

1959, 2 juli
liquidatie invaliditeitswetten en overgangsregelingen

1959, 21 juli
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met de tekst van een inleiding gehouden door dhr. Mulder, secretaris van het Verbond, op 27 juni 1959 voor een delegatie van werkgevers uit Nordrhein-Westfalen over de sociale verzekering in Nederland (Duitse tekst);

1959, 27 juli
---

1959, 3 september
---

1959, 1 oktober
standpuntbepaling verhoging loongrenzen in de sociale verzekering *
(bijlage I met notitie van het secretariaat);

1959, 8 oktober
problemen Sociale Verzekeringsraad;
liquidatie oude invaliditeitswetten;

1959, 5 november
verhoging loongrenzen in de sociale verzekering
(bijlage V met een notitie van het secretariaat);

1959, 3 december
---

1960
inv. nrs. 42 en 43


1960, 7 januari
werkwijze Sociale Verzekeringsraad
(bijlage III met een notitie van het secretariaat);
nieuwe opzet Ned. Instituut voor Preventieve Geneeskunde;
overdracht premievaststelling Ongevallenwet 1921 aan de bedrijfsverenigingen
(bijlage IV met notitie van het secretariaat);

1960, 4 februari
afwikkeling ouderdomsdeel in de Invaliditeitswet *;

1960, 3 maart
wijziging van de risico-overdracht bij de ongevallenverzekering;
looncompensatie in verband met komende huurverhogingen
(bijlage IV met een overzicht van kinderbijslagregelingen in 14 Europese landen);

1960, 7 april
uitkering krachtens de WW aan stakers in de bouwnijverheid
(bijlage III met notitie van het secretariaat);
delegatie 44ste Internationale Arbeidsconferentie;
overdracht premievaststelling en -inning Ongevallenwet aan de bedrijfsverenigingen*
(bijlage V met een brief van de Verzekeringsbank "De Nieuwe Eerste Nederlandsche N.V." aan het Algemeen Bestuur van het Verbond van 3 maart 1960);
noodvoorziening voor rentetrekkers krachtens de Invaliditeitswet:
Wet op de Bedrijfsgeneeskundige Diensten;

1960, 12 mei
noodregeling invaliditeitsrentetrekkers en WAO;
afwikkeling ouderdomsdeel Invaliditeitswet;
(bijlage VIII met een verslag van een onderhoud van algemeen secretaris Van Dijk met staatssecretaris Roolvink op 20 april 1960 over beide voorgaande zaken);

1960, 2 juni
---

1960, 7 juli
advies Sociale Verzekeringsraad over de WAO *
(bijlage V met een notitie van het secretariaat);
verslag 44ste Internationale Arbeidsconferentie *;

1960, 1 september
samenwerking tussen de vier werkgeversvakcentrales
(bijlage II met een notitie van de beide confessionele verbonden en bijlage III met een notitie van ir. A.J. Engel)
voorbereiding wetsontwerp WAO
(bijlage VI met een notitie van het secretariaat);
stakingen en sociale verzekering
(bijlage VII met een notitie van het secretariaat; agendapunt aangehouden);

1960, 7 oktober
advies van de Sociale Verzekeringsraad inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering *
(bijlage II met een door het secretariaat gemaakte samenvatting van het advies );
advies SER over overgangsregelingen te nemen bij de intrekking van de Invaliditeitswet;
stakingen en sociale verzekering
(bijlage III met een notitie van het secretariaat)

1960, 3 november
Nederlandse - Duitse industriebespreking op 24-25 oktober 1960 in Königswinter
(bijlage I met tekst van het referaat gehouden door de voorzitter van het Verbond ir. W.H. Kruyff, onder meer over de sociale verzekeringen);
samenstelling Commissie Sociale Verzekering van het Verbond;
verhoging kinderbijslag
(bijlage II met een persbericht van de regering);
advies van de SER over de WAO;
uitkeringsduur WW;

1960, 21 november
---

1960, 1 december
advies Stichting van de Arbeid over verhoging van de kinderbijslag;


1961


inv. nrs. 43 en 44

1961, 5 januari
werkloosheidsuitkeringen bij staking
(bijlage VII met een notitie van het secretariaat);
compensatie voor de verhoogde premiegrens AOW en AWW;

1961, 2 februari
verlenging uitkeringsduur WW *
(bijlage ongenummerd met een notitie van het secretariaat)

1961, 2 maart
samenstelling delegatie Internationale Arbeidsconferentie 1961;
verlenging uitkeringsduur WW
(bijlage XIV met een notitie van het secretariaat)

1961, 6 april
aanwijzing bestuurslid in het GAK;
politieke situatie rond het wetsontwerp AKW;

1961, 4 mei
waardevaste bedrijfspensioenen *
(bijlagen VII en VIII met briefwisseling met de Gezamenlijke Steenkolenmijnen);
advies Sociale Verzekeringsraad inzake wijziging van de sociale verzekeringswetten op het punt van de werkstaking
(bijlage V met een notitie van het secretariaat);

1961, 14 juni
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een rapport over samenwerking tussen de vier verbonden;

1961, 1 juni
brief directie Gezamenlijke Steenkolenmijnen over enkele punten inzake de sociale verzekering;
verlaging leeftijdsgrens in de AWW;

1961, 6 juli
rapport samenwerking tussen de vier verbonden *;
aanvulling directie van het GAK;
vacature werkgeversvoorzitter van het GAK;

1961, 13 juli
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een conceptbrief te sturen aan de Commissie Samenwerking Werkgeversverbonden over de samenwerking;

1961, 7 september
samenwerking tussen de vier werkgeversverbonden en internationale aangelegenheden *
(bijlage V met een notitie van het secretariaat, brieven aan de Commissie Samenwerking Verbonden);
loongrenzen in de sociale verzekering *
(bijlage XII met een notitie van het secretariaat);
voorzitterschap GAK;
SER-advies over waardevaste pensioenen (rondvraag);

1961, 5 oktober
conferentie met hoofdredacteuren van grote bladen op 13 november, met onder meer de visie van het Verbond op de toekomst van het stelsel van sociale verzekeringen (inleiding door dr. ir. B. Bölger)*;
civiele aansprakelijkheid van de werkgever in de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
College van Bijstand en Advies Bedrijfsgeneeskunde;
Bestuur GAK;
AKW, tweede nota van wijziging;
loongrens, premies, uitkeringen sociale verzekering in 1962

1961, 19 oktober
internationale sociale aangelegenheden *;
civiele aansprakelijkheid van de werkgever in de arbeidsongeschiktheidsverzekering *;
AKW, tweede nota van wijziging;
loongrens, premie en sociale verzekering in 1962
(bijlage III met een overzicht opgesteld door het secretariaat);

1961, 26 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met de aankondiging van een conferentie met hoofdredacteuren van grote bladen op 13 november, handelend onder meer over de toekomst van het stelsel van sociale verzekeringen (inleiding door dr. ir. B. Bölger);

1961, 2 november
aanvulling ontwerpadvies verlenging maximumuitkeringen in de WW *
(bijlage II met een notitie van het secretariaat)

1961, 15 november
---

1961, 7 december
internationale sociale aangelegenheden
(bijlage III met notitie van het secretariaat);
samenstelling Commissie Sociale Verzekering;
vacatures bestuur van het GAK;
adviesaanvrage aan de SER over de AOW;
(bijlage IV met de adviesaanvraag van 21 november 1961 en bijlage V met een brief van de minister van Sociale Zaken aan de SER van 21 november over een incidentele verhoging van deze pensioenen);


1962


inv. nr. 441962, 4 januari
omzetting Contactcommissie in Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden +
internationale sociale vraagstukken *
(bijlage VIII met notitie van het secretariaat);
herziening WW;
interim-regeling Invaliditeitswet *;
ratificatie Europees Sociaal Handvest;
SER-advies over verhoging van de AOW-uitkering met 15%;

1962, 1 februari
behandeling van internationale sociale vraagstukken *;
verhoging AOW met 15%
(bijlage VI met notitie van het secretariaat);
voorlichting over bedrijfsgeneeskundige diensten;

1962, 1 maart
wijziging WW *
(bijlage VI met notitie van het secretariaat);
agenda 46ste Internationale Arbeidsconferentie;
samenwerking vier verbonden (+ internationale sociale zaken);

1962, 9 maart
voorbereiding SER-advies inzake waardevastheid van kinderbijslagen;

1962, 30 maart
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een notitie over de behandeling van internationale sociale vraagstukken in de samenwerking van de vier verbonden;

1962, 5 april
de behandeling van internationale sociale vraagstukken in de samenwerking van de vier verbonden;
interim-adviezen SER inzake waardevastheid van kinderbijslagen en vrijstelling van ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder in de premiebetaling van de AKW;

1962, 3 mei
opheffing verschil wachtgeld- en werkloosheidsverzekering;

1962, 7 juni
interim-regeling Invaliditeitswet;
verhoging uitkeringen sociale verzekering in verband met de huurverhoging;

1962, 5 juli
rapport ouderdomsvoorzieningen van het Verbond in verband met het rapport van de SER getiteld "Waardevaste pensioenen";

1962, 8 juli
rapport van de Commissie Ouderdomsvoorzieningen van het Verbond *;

1962, 2 augustus
voorbereiding van werkgeverszijde op het overleg in de Stichting van de Arbeid met de regering, onder meer over looncompensatie van de verwachte verhoging van de AOW-premie 1963
(bijlage III met een notitie van het secretariaat);

1962, 23 augustus
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een notitie ter voorbereiding op een bespreking op 11 september van enkele regeringsvertegenwoordigers met het bestuur van de Stichting van de Arbeid;

1962, 6 september
plannen van minister Veldkamp met betrekking tot de sociale verzekeringen *
(bijlage II met een notitie van het secretariaat);
wijziging interim-regeling inzake beperking samenloop AWW-pensioenen met renten krachtens de ongevallenwetten en de Invaliditeitswet;
uitvoeringsmaatregelen kinderbijslagwetten;

1962, 4 oktober
compensatie premieverhoging AOW;
reactivering van de Commissie Sociale Verzekering van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken;
eerste vergadering Commissie Internationale Arbeidszaken
(bijlage VI met een notitie van het secretariaat);

1962, 11 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met onder meer een discussienota over compensatie van de AOW-premie te bespreken in de Looncommissie van de Stichting van de Arbeid;

1962, 24 oktober
---

1962, 1 november
financiering interim-regeling invaliditeitsrentetrekkers;

1962, 13 november
---

1962, 6 december
interim-regeling invaliditeitsrentetrekkers;
conferentie sociale zekerheid EEG op 10-15 december in Brussel;
overleg over verhoging van de AOW;


1963

inv. nr. 45


In de herfst van dit jaar werd een groot aantal extra vergaderingen gewijd aan de loonexplosie.


1963, 3 januari
conferentie over sociale zekerheid uitgaande van de EEG, de EGKS en Euratom in Brussel op 10-15 december 1962;
SER-advies over kinderbijslagverzekering;
voorzitterschap Sociale Verzekeringsraad;

1963, 7 februari
koudetoeslag voor bouwvakkers die een uitkering volgens de WW ontvangen *;
wijziging statuten Stichting van de Arbeid
(bijlage, ongenummerd, met conceptstatuten);

1963, 7 maart
voorzitterschap van het Verbond;
stand van zaken rond de besprekingen over het sociale zekerheidsbeleid op langere termijn;

1963, 4 april
aanwijzing bestuursleden SER;
werkgroep coördinatie financieel-economische gevolgen voorzieningen sociale zekerheid;
advies van de Sociale Verzekeringsraad over liquidatie van de ongevallenwetten;

1963, 26 april
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een overzicht van het door minister Veldkamp ingediende wetsontwerp WAO en een notitie met commentaar van het secretariaat;

1963, 2 mei
aanwijzing bestuursleden Stichting van de Arbeid;
wetsontwerpen arbeidsongeschiktheidsverzekering *;
verhoging van de AOW tot het sociaal minimum *;

1963, 14 mei
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een memorandum van de Europese Commissie over het werkprogramma van de Gemeenschap gedurende de tweede etappe met een paragraaf over de sociale zekerheid in verband met concurrentieverhoudingen;

1963, 6 juni
gemeenschappelijk programma van NVV en KAB
(met notitie 63-13 van het secretariaat, met paragrafen over de sociale zekerheid);

1963, 4 juli
ontwikkeling sociale zekerheid
(besprekingen in een werkgroep van de SER-commissie Ontwikkeling Nationale Economie)*;

1963, 5 september
beleid ten aanzien van de financiering van de AOW en de sociale verzekeringen;
stopzetting premiebetaling Invaliditeitswet;

1963, 3 oktober
premievaststelling voor 1964;


1963, 16 oktober
---

1963, 23 oktober
---

1963, 28 oktober
---

1963, 7 november
verhoging van de AOW tot het sociaal minimum *;
afschaffing gemeenteclassificatie
(bijlage 63-24 met een notitie van het secretariaat) en enkele andere stukken);

1963, 12 november
verhoging van de AOW tot het sociaal minimum *;
aanpassing loongrens sociale verzekering per 1 januari 1964;
waardevastmaken van het maximumdagloon voor de sociale verzekering;
afschaffing van de gemeenteclassificatie;

1963, 5 december
adres aan te bieden aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp WAO
(bijlage 63-45 met de concepttekst van dit adres;
besprekingen rond de structurele verhoging van de AOW;
aanwijzing bestuurslid GAK;

1963, 30 december
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met het adres van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken inzake het wetsontwerp WAO (gedrukt);

1964


inv. nr. 46


Zie over de loonexplosie het artikel in de (Engelse) "Economist" van 28 maart 1964.


1964, 9 januari
voorzitterschap;
verhoging van de AOW en SER-commissie hierover;
resultaten van het overleg met de Tweede Kamer naar aanleiding van het adres over de WAO
(bijlage 64-1 met een verslag over een bespreking op 10 december 1963 met kamerleden);
tienjarig bestaan van het GAK;

1964, 28 januari
---

1964, 6 februari
rapport AOW-commissie van de SER;

1964, 12 februari
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een discussienota over het te voeren algemene beleid, met onder meer het onderwerp sociale verzekeringen;

1964, 5 maart
vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting van de Arbeid;
discussie over de loongrenzen in de sociale verzekering
(bijlage 64-4 met een notitie van het secretariaat);
verplichte verzekering tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
(bijlage 64-6 met een notitie van het secretariaat);
samenstelling delegatie Internationale Arbeidsconferentie 1964;

1964, 2 april
verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid;

1964, 14 mei
---

1964, 4 juni
adviesaanvrage aan de SER en compromis inzake de AOW en AWW en belastingverlaging *;
wetsontwerp Werkloosheidsvoorziening;

1964, 2 juli
instelling van de GMD;
informele contacten tussen de voorzitters van de vier verbonden en de regering
(betroffen onder meer de verhoging van de AOW) *;

1964, 26 augustus
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met het programma voor een bijeenkomst van hoofdredacteuren op 2 september 1964, met onder meer het onderwerp sociale verzekeringen;

1964, 3 september
wetsontwerp Werkloosheidsvoorziening;
wijziging WW;

1964, 1 oktober
voorgenomen herziening van de gehele sociale wetgeving zoals verwoord in de begroting van Sociale Zaken voor 1965;

1964, 5 november
GMD en Federatie van Bedrijfsverenigingen;

1964, 9 november
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over enkele wetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer onder andere invoering van het sociaal minimum voor de AOW, gedeeltelijke liquidatie van de invaliditeitswetten, afschaffing van de loongrens in de WW en invoering van de Wet Werkloosheidsvoorziening;

1964, 26 november
---

1964, 3 december
rapport Commissie Sociale Verzekering van het Verbond over gevolgen van de invoering van de WAO voor het ziekengeld
(bijlage 64-45 met een notitie van het secretariaat).

1965


inv. nr. 471965, 7 januari


1965, 4 februari
koppeling van het maximum dagloon sociale verzekering aan het indexcijfer van de lonen;
aanvullende uitkeringen WW(bijlage 65-3 met een notitie van het secretariaat);

1965, 4 maart
compromis inzake de organisatie van de GMD;

1965, 1 april
overleg over premie- en welstandsgrenzen in de sociale verzekering
(bijlage 65-16 met een notitie van het secretariaat)
uitbreiding werkingssfeer Wet Bedrijfsgeneeskundige Diensten;
(bijlage 65-17 met een notitie van het secretariaat);

1965, 6 mei
clausule in loonakkoord ten aanzien van de kinderbijslagen;

1965, 3 juni
artikel in "De Onderneming" over de inzichten van minister Veldkamp en het kabinet ten aanzien van de te volgen sociale politiek
(bijlage 65-28 met een notitie van het secretariaat);

1965, 17 juni
---

1965, 1 juli
compromis inzake organisatie van de GMD;
motie Tweede Kamer verhoging premie- en uitkeringsgrens;

1965, 2 september
kostenontwikkeling Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers;

1965, 7 oktober
---

1965, 4 november
overzicht kosten van de sociale verzekering geprojecteerd naar de toekomst
(bijlage 64-10 met een notitie van het secretariaat)

1965, 2 december
---

1966


inv. nrs. 48 en 49

1966, 6 januari
minimumdagloon in de sociale verzekering;

1966, 3 februari
plannen van minister Veldkamp met de financiering van de sociale verzekeringen *
(z.g. voorindexering AOW en AWW);

1966, 3 maart
wijziging premielast sociale verzekering per 1 januari 1967
(bijlage 66-1 met een notitie van het secretariaat);
WAO en verlengde ziekengeldregelingen
(bijlage 66-2 met een notitie van het secretariaat);

1966, 7 april
plannen van minister Veldkamp met de financiering van de sociale verzekeringen;
delegatie Internationale Arbeidsconferentie;

1966, 5 mei
8ste halfjaarlijkse rapport van de SER
(bijlage 66-7 met een notitie van het secretariaat over schattingen van loonkosten- en prijsstijgingen in 1967);
stijgende uitgaven aan de sociale verzekeringen (rondvraag);

1966, 18 mei
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met bijgesloten een nota van de drie vakcentralen over de loonvorming in 1967 met ook het punt van de stijgende premielasten van de sociale verzekeringen;

1966, 2 juni
---

1966, 27 juni
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur over een wijziging in de overgangsregeling WAO;

1966, 7 juli
---

1966, 24 augustus
loonpolitiek beleid
(bijlage 66-9 met een notitie over het resultaat van overleg tussen de secretariaten van de vier verbonden, onder meer handelend over de sociale verzekering);

1966, 1 september
eventuele opschorting van de invoering van de WAO en van de AWZ (Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's);

1966, 23 september
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een notitie van het secretariaat over de ontwikkeling van de sociale uitkeringen tussen 1961 en 1967;

1966, 26 september
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een conceptpersbericht opgesteld door de Commissie Sociale Verzekering van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over de kostenstijging van de sociale verzekering;

1966, 27 september
kostenstijging in 1967 van de sociale verzekeringen *;

1966, 4 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een notitie, ongenummerd, over de extra premiestijging van de sociale verzekering in 1967;

1966, 6 oktober
nota van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over de ontwikkeling van de kosten van de sociale verzekering *;

1966, 3 november
stand van zaken sociale verzekering;

1966, 1 december
---

1966, 21 december
---

1967


inv. nr. 49


1967, 5 januari
ontwikkelingen rond de sociale verzekeringswetgeving;

1967, 2 februari
---

1967, 13 februari
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een conceptnotitie bestemd voor de kabinetsformateur met wensen en opvattingen van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden, onder meer over de noodzaak de kostenstijging van de sociale verzekeringen af te remmen;

1967, 2 maart
nota inzake vereenvoudiging van de sociale wetgeving;
huidige situatie sociale verzekeringswetgeving;
invoering van de WAO *;
positie Federatie van Bedrijfsverenigingen;
maatregelen bij inkrimping bedrijven
(met bijlage 67-17 met notitie van het secretariaat, onder meer over aanvullende WW-uitkeringen);

1967, 22 maart
vacatures Arbeidsongeschiktheidsfonds, Sociale Verzekeringsbank, Algemeen Werkloosheidsfonds en Ziekenfondsraad;
compensatie premieverhoging als gevolg van verhoging van de loongrens in de AOW (rondvraag);

1967, 6 april
invoering WAO per 1 juli 1967 *
(bijlage 67-28 met een notitie over premieverhogingen per 1 juli 1967);
collectief ontslag bij inkrimping van bedrijven
(bijlage 67-25 met een notitie opgesteld door de drie vakcentrales van werknemers met onder meer aanvulling op sociale verzekeringsuitkeringen);
delegatie Internationale Arbeidsconferentie;

1967, 11 mei
interim-nota oprichting Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) *
(bijlage genummerd AB-881 (VNW) met de interim-nota);
premielasten sociale verzekering per 1 juli 1967 *;

1967, 1 juni
voorlichting inzake de WAO;
bovenwettelijke uitkeringen WAO;
vacatures in besturen GAK, Sociale Verzekeringsraad en Arbeidsongeschiktheidsfonds;

1967, 6 juli
---

1967, 15 augustus
---

1967, 7 september
---

1967, 3 oktober
brief van het secretariaat aan het Dagelijks Bestuur met een nota over verlengde ziekengeldregelingen;

1967, 5 oktober
stand van zaken in de sociale verzekering;
toeslagen op uitkeringen WAO;
fusieoverleg *;
wetsontwerp AWZ (Algemene Wet Ziektekosten);
premiebeleid;
middellange termijnplanning;
onderhoud met minister Roolvink;


1967, 2 november
behandeling wetsontwerp AWZ (Algemene Wet Ziektekosten);
premiebeleid sociale verzekering;
toepassing WW bij nonactiviteitsregeling *;
verlengde ziekengeldregeling *;

1967, 7 december
vacatures GAK en Federatie van Bedrijfsverenigingen;
adviesaanvrage aan de SER over de middellange termijnplanning voor de sociale verzekering;