Centrale Gezondheidsraad 1902-1919

 
English | Nederlands

Centrale Gezondheidsraad 1902-1919

Nationaal Archief

Nadere ontsluiting

Aan de hand van de indices op geografische namen en zaken (inv. nrs. 100-102) zijn dossiers die betrekking hebben op ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, sociale verzekeringen en beroepsziekten gelicht.
De trefwoorden in de index zijn alfabetisch, maar niet lexicografisch geordend. Vanaf 1914 is binnen de letters van het alfabet een onderverdeling aangebracht met als eerste de land- en plaatsnamen, daarna de trefwoorden met veel inschrijvingen en tenslotte de overige trefwoorden. Wanneer in de stukken van deze Raad gesproken wordt over de ‘ziektewet’ wordt bijna altijd bedoeld de Besmettelijke Zieketenwet van 1872.


beroepsziekten
1906, nr. 3151 (beroepsziekten hier te lande)
1906, nr. 1721 (congres te Milaan)
1907, nr. 2920 (lijst van beroepsziekten voor de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel)
1908, nr. 168 (idem)
1911, nr. 1496 (ontwerp-beroepsziektenwet)
1912, nr. 30 (idem)
1912, nr. 296 (onderzoek naar het vóórkomen van beroepsziekten)
1912, nr. 321 (idem; circulaire aan de hoofden van ziekenhuizen hierover)
1912, nr. 1689 (onderzoek naar beroepsziekten)


ongevallenwet
1903, nr. 44 (classificatie van apothekers)
1904, nr. 1121 (werklieden septictankinstallatie)
1904, nr. 2567 (levering van geneesmiddelen aan ongevalspatiënten)
1905, nr. 136 (idem)
1905, nr. 399 (bedrijfsnummer voor de septictankinstallatie)
1905, nr. 1623 (eigen risico septictankinstallatie en loonlijsten)
1906, nr. 1 (loonlijst voor de septictankinstallatie)
1906, nr. 677 (idem)
1907, nr. 1 (idem)
1907, nr. 374 (idem)
1907, nr. 3297 (idem)
1909, nr. 221 (ongevallenverzekering van personen die voor de raad werken)
1909, nr. 798 (ongevallenverzekering van het personeel in de laboratoria)
1909, nr. 1596 (premie voor het personeel van septictankinstallatie)
1909, nr. 1917 (idem)
1910, nr. 40 (loonlijst personeel septictankinstallatie)
1910, nr. 1069 (loonlijst personeel septictankinstallatie)
1911, nr. 17 (loonlijst personeel septictankinstallatie)
1911, nr. 25 (idem)
1911, nr. 1144 (idem)
1912, nr. 37 (idem)
1912, nr. 1996 (idem)
1913, nr. 67 (ongevallenverzekering personeel van de raad)
1913, nr. 229 (aangifte dat de septictankinstallatie in Tilburg wordt gestaakt)
1913, nr. 867 (opgeven van doodsoorzaken van ongevallenrentetrekkers aan de Rijksverzekeringsbank)
1917, nr. 724 (ongevallenverzekering van stoker W. Rietveld)
1917, nr. 724 en 1503 (ongevallenverzekering van het personeel van de raad)
1918, nr. 205 (ongevallenverzekering van het personeel van de raad)


internationale zaken
1903, nr. 1526 (verslag derde internationaal congres van verzekeringsartsen gehouden te Parijs 25-28 mei 1903 en namens Nederland bijgewoond door dr. Ph. Kooperberg, medisch adviseur van de Rijksverzekeringsbank
NB: het verslag is afgedrukt in de Staatscourant van 19 september 1903;


ongevallengeneeskunde
1909, nr. 335 (tweede congres in Rome)
1909, nrs. 681 en 2027 (commissie voor eerste hulp bij bedrijfsongevallen)


statistiek
1908, nr. 142 (voorstel van dr. Ruijsch om ziekte- en sterftestatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek te bewerken)
1917, nr. 989 (staken van de beroepssterftestatistiek)


ziekteverzekeringswet
1903, nr. 1574 (ontwerp)
1907, nr. 1177 (invloed van de Duitse ziektewet; publicatie van dr. Lass en Zahn)
1907, nr. 2213 (of: 2223; niet duidelijk) (adres van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond over wettelijke maatregelen)


zieken- en verwante fondsen
1903, nr. 1813 (afschrift geven van recepten door apotheker, wetswijziging)
1912, nr. 669 (ondersteuningsfondsen voor arbeiders bij ziekte)
1911, nr. 109 (formulieren weduwen- en wezenfonds)
1912, nr. 218 (formulieren weduwen- en wezenfonds)
1913, nr. 121 (formulieren weduwen- en wezenfonds)
1913, nr. 1609 (overeenkomst tussen apotheker en geneeskundige bij het ziekenfonds in Dieren, in strijd met art. 11 van de Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst)