Hoge Raad van Arbeid

 
English | Nederlands

Hoge Raad van Arbeid

Nationaal Archief
Nadere ontsluiting

Afkortingen

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek FBV Federatie van Bedrijfsverenigingen
IW Invaliditeitswet
KWL Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden
LOW Land- en Tuinbouwongevallenwet
OW Ongevallenwet van 1921
RVB Rijksverzekeringsbank
ZW Ziektewet


Lijst van uitgebrachte adviezen

Als bron zijn de gedrukte jaarverslagen over de jaren 1920-1939 gebruikt.

in 1920 een wijziging van de IW
(uitgebracht 25 oktober 1920)
een wijziging van de ZW
(eerste advies uitgebracht op 11 oktober 1920; tweede op 6 december 1920)
art. 82 van de Arbeidswet, betrof beroepsziekten
(uitgebracht 27 juli 1920)
wijziging van de IW, betrof de invoering van dagzegels
(uitgebracht 27 juli 1920)

in 1921
het plan Posthuma-Kupers
(vastgesteld 27 juni 1921; persbericht in jaarverslag)
de LOW
(vastgesteld 2 april 1921; persbericht in jaarverslag)
verdragen van de Internationale Arbeidsconferenties in Washington en Genua
(vastgesteld op 13 mei 1921; persbericht in jaarverslag)

in 1922
geen
in het jaarverslag 1922 is afgedrukt aan brief van de minister van Arbeid aan de Hoge Raad over de herziening van de sociale verzekering van 29 november 1922, met bijgevoegd een nota van de afdeling Arbeidersverzekering

in 1923
herziening van de sociale verzekering
(vastgesteld 26 juli 1923; gepubliceerd)

in 1924
voorontwerp ZW en OW
(vastgesteld 20 september 1924)
reorganisatie van de Raad
(een voorlopig advies)

in 1925
reorganisatie van de Raad
(vastgesteld 9 mei 1925; gepubliceerd)

in 1926
geen

in 1927
voorontwerp ZW
(vastgesteld 9 april 1927)

in 1928
voorontwerp tot wijziging van de IW, betrof verhoging van de loongrens
(vastgesteld 13 februari 1928)
voorontwerp tot wijziging van de Ouderdomswet, betrof restitutie van gestorte premie bij overlijden voor de leeftijd waarop de rente zou worden uitgekeerd
(vastgesteld 13 februari 1928)
vragen omtrent een wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering
(vastgesteld 8 oktober 1928)

in 1929
reorganisatie van de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering
(vastgesteld 6 april 1929; gepubliceerd)

in 1930
voorontwerp uitvoeringsbesluit ZW
(vastgesteld 29 september 1930)

in 1931
geen

in 1932
geen

in 1933
geen

in 1934
wettelijke regeling werkloosheidsverzekering, erkennen en subsidiëren van verenigingen met een werklozenkas en instelling van een Crisiswerkloosheidsfonds
(vastgesteld 17 februari 1934)

in 1935
wettelijke regeling van een bedrijfskindertoeslag
(vastgesteld 25 mei 1935)

in 1936
wetsontwerpen wijziging ZW, OW en LOW, betrof verlaging van het uitkeringspercentage van 80% naar 70%
(vastgesteld 9 maart 1936)

in 1937
wetsontwerp wijziging OW en LOW, betrof andere termijn voor beroepsziekten
(vastgesteld 20 maart 1937)
voorontwerp personeelsfondsenwet
(vastgesteld 3 juli 1937; gepubliceerd)

in 1938
wetsontwerp wijziging OW, betrof de uitvoering door het bedrijfsleven (bedrijfsverenigingen)
(vastgesteld 2 juli 1938; gepubliceerd)
voorontwerp kinderbijslagwet
(vastgesteld 9 juli 1938; gepubliceerd)

in 1939
voorontwerp wet werkloosheidsverzekeirng
(vastgesteld 20 mei 1939; gepubliceerd)