Kring van Werkgeverscentralen

 
English | Nederlands

Kring van Werkgeverscentralen

Nationaal Archief

Nadere ontsluiting

ongeinventariseerd

geen toegangsnummer

Notulen van de vergaderingen, 1921 en 1931-1936

Genoteerd zijn de agendapunten die op de sociale zekerheid, in de praktijk steeds sociale verzekeringen, betrekking hebben.

1921, 21 april
Opzet en taakstelling van het nieuwe overleg.

De Tilburgsche Werkgeversvereeniging vraagt om ondersteuning van haar adres [aan de Tweede Kamer ?] om ook aan de niet tegen werkloosheid verzekerde arbeiders een steunuitkering te geven. Discussie over de werkloosheidsvoorziening in het algemeen. Dhr. Romme meent dat de steun niet meer het karakter van een verzekering heeft en de regering dus alle werklozen wel kan steunen.


1921, 19 mei
Enquête georganiseerd door het Centraal Overleg in Arbeidszaken over de werkloosheidsvoorziening. Vergadering van de Werkloosheidsraad over de participatie van de werkgevers in de werkloosheidsverzekering.


1931, 6 januari
Mr. M.P.L. Steenberghe, voorzitter van het R.K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen, dringt aan op meer eensgezindheid van de werkgeversvertegenwoordigers in de Hoge Raad van Arbeid.

Reorganisatie van de Werkloosheidsraad en plannen om deze aan veel ruimere taakstelling te geven.


1931, 21 augustus
Dhr. J.F.H. Spier van de Christelijke Werkgeversvereeniging komt terug op het optreden in de Hoge Raad van Arbeid (zie 6 jan. 1931).


1932, 19 februari
Plan van het bestuur van de Rijksverzekeringsbank om een Commissie van Overleg in te stellen die zich bezig moet gaan houden met klachten over de handelwijze van de bank. De vergadering is hier niet voor geporteerd en meent dat dan eerder de Raad van Toezicht gereorganiseerd moet worden.

Brief van het Verbond van Vereenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland over de verrekening van de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank.

Positie van de bedrijfsvereniging De Centrale Onderlinge ten opzichte van de andere bedrijfsverenigingen.

Samenstelling Scheidsgerechten uitvoering Ziektewet.

Samenstelling van de Raad van Beroep te ’s-Hertogenbosch.

Samenstelling van de Raad van Beroep te Amsterdam


1932, 20 mei
Moeilijkheden met de Centrale Onderlinge. De vergadering ziet deze bedrijfsvereniging als een ongewenste doorkruising van de bedrijfstakgewijze indeling.

Financiering van de sociale verzekeringen (omslagstelsel en kapitaaldekkingstelsel) (aangehouden)

Permanente Commissie van Overleg bij de Rijksverzekeringsbank. Interpellatie van Tweede-Kamerlid Drop (SDAP). Besloten een bijeenkomst te beleggen met de secretarissen van de arbeiderscentrales op 3 juni.
Antwoord van de minister van Economische Zaken c.a. op ons verzoek tot aanwending van het premieoverschot van de Ongevallenwet ter financiering van de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank.


1932, 10 november
Financiering van de sociale verzekering. Besloten te informeren naar de voortgang van het werk van de Staatscommissie-Patijn.

De arbeiderspers dringt aan op opheffing van de Centrale Raad van Beroep. De Raad van Toezicht van de Rijksverzekeringsbank is hier geen voorstander van. Besloten een commissie in te stellen die de rechtspraak in de sociale verzekering gaat bestuderen.

Rede van dr. F.E. Posthuma over de administratiekosten bij de uitvoering van de sociale verzekeringen gehouden op de ledenvergadering van de Algemene R.K. Werkgeversvereniging in het bisdom Haarlem op 30 mei 1932.

De vakcentrales NVV en CNV willen niet, zoals beloofd, met de werkgevers overleggen over herziening van de sociale verzekering. Mocht dit zo blijven, dan overwegen de werkgevers zich terug te trekken uit de onlangs ingestelde Permanente Commissie van overleg met het bestuur van de Rijksverzekeringsbank.

Reorganisatie van de bedrijfsvereniging De Centrale Onderlinge. Voordrachten voor nieuwe bestuursleden vastgesteld. Het nieuwe bestuur gaat maatregelen nemen tegen ongewenste concurrentie. Opgemerkt wordt dat bij de arbeiderscentrales dezelfde bezwaren leven, zodat op dit punt kan worden samengewerkt.


1934, 15 november
Er wordt een audiëntie aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken over de uitvoering van de Ongevallenwet.

Vacatures in de Raad van Beroep in Groningen.


1935, 12 januari
Op de audiëntie met de minister van Sociale Zaken willen de werkgevers praten over de uitvoering van de Ongevallenwet. De bedrijfsverenigingen moeten naast de ambtelijke instanties een gelijkwaardige rol kunnen spelen.

Tevens zal dan aan de orde worden gesteld dat verkeersongevallen uit de Ongevallenwet
moeten worden gehaald (ze zijn daar in 1921 onder gebracht).

Besteding gelden uit het Profylaxefonds

De minister heeft geen bezwaar tegen de instelling van een Werkgeverscontactcommissie inzake de werklozenzorg.

Voorstel van een van de leden om de prijs van zegels voor de Invaliditeitswet te verlagen.


1935, 23 januari
Besloten een brief te sturen aan de minister van Sociale Zaken ter bevestiging van de audiëntie op 18 januari j.l. Er is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de Ongevallenwet, waarbij het premiestelsel wordt omgezet in een omslagstelsel.

Besloten het punt verkeersongevallen niet op de audiëntie [een volgende] ter sprake te brengen.


1935, 17 mei
De regering wil ter bezuiniging de Werkloosheidsraad opheffen. De vergadering is hier ook voor.

Briefwisseling met de minister van Sociale Zaken over werkloosheidsverzekering bij ‘short time’ werken.

Bespreking van het rapport over de herziening van de sociale verzekering dat is opgesteld door een uit de Kring benoemde commissie. Discussie over de minimumloongrens en uitvoering van de Ongevallenwet door bedrijfsverenigingen.

Dhr. Van der Bom wil zich op termijn terugtrekken als voorzitter en vice-voorzitter van de Federatie van Bedrijfsverenigingen.

Brief van de Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering voor het Loodgieters-, Fitters-, Smeden- en Installateursbedrijf over de uitvoering van de Ongevallenwet door bedrijfsverenigingen.

De Commissie van Overleg met de Rijksverzekeringsbank ontwikkelt zich in de verkeerde richting, terwijl NVV en CNV niet willen praten over herziening van de Ongevallenwet. De werkgevers willen alleen nog doorgaan wanneer de Commissie zich tot haar oorspronkelijke taak, de behandeling van klachten, beperkt, anders zullen zij zich terugtrekken.

Het punt verkeersongevallen en Ongevallenwet wordt aangehouden.

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement van de Centrale Onderlinge.


1935, 3 september
De voorzitter van de Werkloosheidsraad, dhr. De Bordes, ziet het nut van deze instelling ook niet in. Men wacht nu eerst de behandeling van het wetsontwerp op de bezuinigingen af en wil zich daarna beraden over de samenstelling van de Commissie Werkverruiming en de publicaties van de Werkloosheidsraad.

Rapport over herziening van de sociale verzekering. Voorgesteld wordt daarin om de Ongevallenwet door bedrijfsverenigingen te doen uitvoeren. Besloten het rapport op te sturen aan de minister van Sociale Zaken.

Er wordt een audiëntie aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken over de Commissie van Overleg met de Rijksverzekeringsbank.

Nota van het Centraal Overleg in Arbeidszaken over bezuinigingen op de Ongevallenwet.


1935, 20 december
Wrijvingen tussen de werkgevers en de Rijksverzekeringsbank over de Commissie van Overleg en de Veiligheidscommissie. Op 6 januari vond hierover een onderhoud plaats met de minister van Sociale Zaken.

De werkgevers willen hun standpunt over een wijziging van de ongevallenwetten in verband met beroepsziekten rechtstreeks bij de regering kunnen deponeren. Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank heeft dit ten onrechte geagendeerd voor de Commissie van Overleg.

Vaststelling van een adres aan de minister van Sociale Zaken over uitvoering van de Ongevallenwet door bedrijfsverenigingen.

De Raad van Arbeid in Nijmegen werkt al enige tijd aan een verdrag met Duitsland inzake de sociale verzekering. Het R.K. Werkliedenverbond wil een adres sturen aan de minister over de wenselijkheid van een regeling met Duitsland over de invaliditeitsverzekering.

Verlaging van de uitkeringen krachtens de Ongevallenwet.

Samenstelling van het bestuur van het Profylaxefonds.

De vergadering wil de afdrachten aan het Profylaxefonds verlagen, omdat het moeite kost om er een geschikte besteding voor te vinden.

Verlaging uitkeringen Ziektewet en Ongevallenwet (aangehouden)

Uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank
(aangehouden)


1936, 27 februari
Punten 2 en 4 van de agenda.
Problemen met de Commissie van Overleg met het bestuur van de Rijksverzekeringsbank. Sommige leden willen stoppen met deze commissie (Gelderman, Valstar en Molenaar), anderen (Kortenhorst) willen de sympathie van de minister en de arbeiderscentrales niet verspelen. Verwezen wordt naar een door de minister opgestelde taakomschrijving van de Commissie van Overleg vervat in zijn brief van 13 januari 1936.

Verlaging van de uitkeringen krachtens de Ongevallenwet.

Aangezien de heer Gerritsz. is overleden, kan de Werkloosheidsraad worden opgeheven.

De minister voelt niets voor het idee om de afdrachten aan het Profylaxefonds te verminderen.