Ministerraad 1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerraad 1945-1967

Nationaal Archief

Nadere toegang notulen 1945-1967

Afkortingen
ABW Algemene Bijstandswet
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds
AKW Algemene Kinderbijslagwet
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
FBV Federatie van Bedrijfsverenigingen
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GMD Gemeenschappelijke Medische Dienst
IW Invaliditeitswet
KWL Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden
LOW Land- en Tuinbouwongevallenwet
OSV Organisatiewet Sociale Verzekeringen
OW Ongevallenwet van 1921
SER Sociaal-Economische Raad
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVR Sociale Verzekeringsraad
VOV Vrijwillige Ouderdomsverzekering
WW Wachtgeld- en Werkloosheidswet
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
ZW Ziektewet


Inleiding

In deze nadere toegang zijn opgenomen alle agendapunten die betrekking hebben op het onderwerp. De data en nummers zijn geput uit de rubrieken ‘sociale zorg en verzekering’ en ‘werkloosheidsverzekering’ van de index.
De Ministerraad vergaderde in principe iedere week, aanvankelijk veelal op maandag, later op vrijdag. In de jaren 1945-1949 vonden er zeer veel buitengewone vergaderingen plaats die gewijd waren aan de kwestie Indonesië. Ook de kwestie Nieuw Guinea slorpte in de jaren 1960-1962 veel tijd van de Raad op.
De meeste agendapunten handelden over ontwerpbesluiten of wetsontwerpen. Vanaf 1945 had de agenda een bepaalde structuur. Na punt 1 met de notulen, zowel tekstueel als naar aanleiding van, kwam punt 2 met de ingekomen stukken en mededelingen. Daarop volgde tot januari 1950 het punt Indonesië, vanaf januari 1950 heette dit ‘Uniezaken’. Punt 4 luidde het buitenlands beleid, waarna de andere punten in een minder vaste volgorde kwamen. Vanaf 13 november 1959 werden de ingekomen stukken en mededelingen aan het eind van de vergadering behandeld. Na punt een met notulen van de vorige vergadering(en) volgt dan doorgaans het buitenlands beleid. Vanaf de eerste zitting van het kabinet-Cals op 15 april 1965 verschijnt het agendapunt ‘hamerstukken’ met daarin veel uitvoeringsbesluiten van sociale verzekeringen en de ABW. Hierover werd niet gediscussieerd.
Afgezien van een summiere omschrijving van de zaak is in deze toegang alleen vermeld, wat er met een voorstel gebeurde (aanvaard, machtiging om naar de Raad van State te zenden, aangehouden). Wanneer een voorstel zonder opmerkingen of discussie werd aanvaard, iets wat bij uitvoeringsbesluiten zeer vaak voorkwam, is vermeld ‘geen discussie’. De notulen voegen met name bij de talloze uitvoeringsbesluiten nauwelijks iets toe aan datgene wat we in andere archieven kunnen vinden. Bij de punten die betrekking hadden op het ministerie van Sociale Zaken is in de kantlijn geschreven dat de genomen besluiten zijn doorgegeven aan de chef van de afdeling Sociale Verzekering. Dit is erg opvallend, want bij de andere ministeries gebeurde dat niet.
De originele notulen werden gestencild en waren geheim. Men getroostte zich veel moeite om ze geheim te houden, maar dit lukte niet altijd. Naast de serie officiële notulen die hier geraadpleegd is, bestaan er nog aantekeningen die gemaakt zijn door de ambtelijke secretarissen van de Ministerraad. Deze serie, in de wandelgangen ook wel ‘notulen Middelburg’ genaamd, is nu nog grotendeels niet openbaar en voor deze toegang niet geraadpleegd.
Wanneer hierna wordt gesproken over ‘de Raad’, wordt steeds de Ministerraad bedoeld.Jaar 1945


1945, 20 juni
Eerste genotuleerde vergadering na de bevrijding.
Instelling van vier onderraden waaronder de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA). (geen nummer)

1945, 31 juli
De kinderbijslag komt weer voor rekening van het bedrijfsleven; vaststelling AMvB (punt 3)

1945, 14 augustus
uitvoeringsbesluit sociale verzekering (punt 7)

1945, 20 november
wijziging Werkloosheidsbesluit 1917, geen discussie (punt 3)
wijziging Ouderdomswet-1919, geen discussie (punt 19)

1945, 27 november
besluit bezoldiging rechtsgeleerde ambtenaren bij de Centrale Raad van Beroep, geen discussie (punt 5)

Jaar 1946


1946, 21 januari
wijziging IW, OW, LOW, ZW, KWL, geen discussie (punt 20)

1946, 28 januari
intrekking demobilisatie-wachtgeldbesluit, geen discussie (punt 7)

1946, 4 februari
besluit ongevallenverzekering voor wachtgelders, geen discussie (punt 8)

1946, 11 februari
besluit bijzondere toeslagen op bepaalde sociale verzekeringsrenten en uitkering van kraamgelden, geen discussie (punt 9)

1946, 25 februari
bijzondere toeslagen op bepaalde sociale verzekeringsrenten en uitkering van kraamgelden, geen discussie ((punt 10)
ongevallenverzekering van Nederlandse werklieden die in de Duitse grensstreek werken, geen discussie (punt 14)

1946, 4 maart
wetsontwerp wijziging Ongevallenwet-1921, geen discussie (punt 8)

1946, 25 maart
wetsontwerp wijziging KWL, geen discussie (punt 13)

1946, 8 april
goedkeuring intrekking aanhangige wetsontwerpen sociale zaken; vermeld wordt alleen dat de Raad zich ermee kan verenigen, verder geen aanduiding over de inhoud (punt 13)

1946, 23 april
wetsontwerp wijziging Ziektewet, geen discussie (punt 15)

1946, 24 juni
zuivering ir. R.A. Verwey [tijdens de bezetting waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken en nauw betrokken bij de Arbeitseinsatz] (punt 10)

1946, 1 juli
zuivering ir. R.A. Verwey (punt 5)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 7)

1946, 3 juli
eerste zitting van het kabinet Beel-Drees
besluiten werkwijze Ministerraad (punt 8)
karakter van de notulen van de Raad (punt 9)

1946, 15 juli
brief van het Kabinet der Koningin met de wens van de koningin dat leden van haar huis niet voor liefdadige doeleinden geëxploiteerd worden (punt 2A, onder c)

1946, 22 juli
Staatscommissie herziening Armenwet en de verzorging van oorlogsslachtoffers, aangehouden (punt 13)

1946, 29 juli
instelling Staatscommissie ter herziening van de Armenwet en de verzorging van oorlogsslachtoffers, aangehouden (punt 7)
26ste Internationale Arbeidsconferentie te Philadelphia (punt 13)

1946, 5 augustus
instelling Staatscommissie ter herziening van de Armenwet en de verzorging van oorlogsslachtoffers, aangehouden (punt 5)
wetsontwerp wijziging KWL (punt 13)
rijksbegroting 1947, hoofdstuk XII, Sociale Zaken, extra post voor de ouderdomsvoorziening, geen discussie (avondvergadering)

1946, 19 augustus
internationaal congres over maatschappelijke zorg in den Haag (punt 2B, onder e)

1946, 23 september
wetsontwerp Noodwet Ouderdomsvoorziening, minister Van Maarseveen heeft bezwaren; aangehouden (punt 17)

1946, 30 september
wetsontwerp Noodwet Ouderdomsvoorziening
de Raad machtigt de minister van Sociale Zaken c.a. om het ontwerp naar de Raad van State te zenden; de minister zal in overleg met de minister-president contact zoeken met de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties van de KVP en de PvdA (punt 6)

1946, 28 oktober
wijziging KWL (punt 2B, onder c)

1946, 4 november
kinderbijslagwet (punt 1)
wetsontwerp Noodwet Ouderdomsvoorziening gunstig advies van de Raad van State; wetsontwerp goedgekeurd (punt 2B, onder a)
wijziging IW en VOW, geen discussie (punt 13)
aanbevelingen van de Internationale Arbeidsconferentie over sociale zekerheid en medische zorg (punt 14)

1946, 11 november
Noodwet Ouderdomsvoorziening (punt 1B, notulen)

1946, 18 november
erepromotie Lord Beveridge te Rotterdam (punt 2B, onder a)

1946, 25 november
bevoegdheden SER (punt 2A, onder 4)

1946, 2 december
uitvoeringsbesluit KWL (punt 11)

Jaar 1947


1947, 27 januari
voorstel om de geheimhouding van de notulen van de Raad te waarborgen; suggestie dat deze stukken na zekere tijd weer bij het secretariaat van de Raad worden ingeleverd; met potlood bijgeschreven: niet doorgegaan (punt 2B, onder a)
uitvoeringsbesluit VOV, geen discussie (punt 13)

1947, 17 februari
toeslag van 25% voor trekkers van een ongevallenrente met ingang van 1 januari 1947 (punt 2b, onder c)

1947, 24 februari
geheimhouding notulen van de Raad; de minister-president verwijst naar een brief aan de leden van de Raad van 24 januari 1947, nr. 173; kaartsysteem op de notulen is in de maak (punt 1)
audiëntie van de Raad van Vakcentrale bij een delegatie van de Raad op 4 maart 1947 (punt 2A, onder f)

1947, 10 maart
statuut Internationale Arbeidsorganisatie en gedeeltelijke herziening van eerder door de ILO gesloten verdragen (punt 13)

1947, 17 maart
uitvoeringsbesluit OW; geen discussie (punt 8)

1947, 24 maart
wetsontwerp wijziging ZW en IW, geen discussie (punt 18)

1947, 28 mei
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 13)

1947, 9 juni
International Conference of Social Work 15-20 september 1947 in Den Haag (punt 2A, onder e)
wetsontwerp sociale verzekering gedetineerden (punt 7)

1947, 30 juni
International Conference of Social Work (punt 2B, onder f)

1947, 7 juli
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 8)

1947, 14 juli
International Conference of Social Work (punt 2B, onder i)

1947, 8 september
uitvoeringsbesluit VOV, geen discussie (punt 10)

1947, 16 september
Zuiderzeesteunwet, geen discussie (punt 10)
verzekeringsplicht bijzondere groepen ZW (punt 14)

1947, 6 oktober
uitvoeringsbesluit Noodwet Ouderdomsvoorziening (punt 13)

1947, 20 oktober
wijziging rijksbegroting hoofdstuk XII (Sociale Zaken), geen discussie (punt 23)

1947, 1 december
wijziging uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 5a)
wijziging uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 5b)
wijziging uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 5c)

1947, 8 december
behandeling van het wetsontwerp WW; bijzondere punten: inschakeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, bijwonen van vergaderingen van de bedrijfsverenigingen door waarnemers van de minister, percentage van de uitkering, instelling van een algemeen wachtgeldfonds; de Raad aanvaardt zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp (punt 12)

1947, 22 december
brief minister van Sociale Zaken over de verbetering van de positie van invaliditeitsrentetrekkers en van weduwen en wezen, aangehouden (punt 2A, onder e)
wetsontwerp verdrag met België over de wederzijdse toepassing van sociale verzekeringswetten, zonder discussie aanvaard (punt 9; nogmaals in vergadering van 29 december 1947, punt 4)

1947, 29 december
twee wetsontwerpen ter verbetering van de financiële positie van invaliditeitsrentetrekkers en van weduwen en wezen goedgekeurd; minister Lieftinck wil dat zij na behandeling door de Raad van State terugkeren naar de Ministerraad (punt 20)

Jaar 1948


1948, 12 januari
telegram over kinderbijslag aan kleine boeren (punt 2A, onder b)

1948, 19 januari
wetsontwerp verplichte deelneming bedrijfspensioenfondsen (punt 8)

1948, 9 februari
wetsontwerp wijziging OW betreffende beroepsziekten (punt 8)
wetsontwerp verdrag betreffende sociale zekerheid van zeelieden (punt 13)

1948, 16 februari
wetsontwerp verbetering positie van trekkers van een invaliditeitsrente en van weduwen- en wezenrenten (punt 12)
wetsontwerp aanvulling renten IW (punt 13)

1948, 1 maart
wetsontwerpen wijziging IW, OW en Noodwet Ouderdomsvoorziening, geen discussie (punt 16)

1948, 14 juni
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 23)

1948, 21 juni
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 15)

1948, 28 juni
de minister van Sociale Zaken stelt het artikel van mr. B.J.M. van Spaendonck aan de orde dat is gepubliceerd in het tijdschrift “Economie” en waarin de schrijver ervoor pleit dat de werkgevers op vrijwillige basis extra kindertoeslag geven aan grote gezinnen, omdat deze anders niet rond kunnen komen; besloten dat de Raad aan de hand van een door de minister te schrijven nota hierover verder praat (punt 2h)

1948, 5 juli
de minister van Sociale Zaken licht zijn bezwaren tegen het voorstel van Van Spaendonck toe; besloten om het advies van de Stichting van de Arbeid te volgen dat vrijwillige toeslagen tijdelijk worden toegestaan (punt 6)

1948, 2 augustus
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 16)
intrekking besluit tot instelling van het Luchtbeschermings-ongevallenfonds (punt 18)

1948, 4 oktober
wijziging ZW en KWL, geen discussie (punt 13)

1948, 18 oktober
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 15)


1948, 8 november
wetsontwerp wijziging KWL, aanvaard (punt 20)
NB: zie voor een wijziging ook de notulen van 15 november 1948, punt 1

1948, 15 november
verhoging uitkering aan ouden van dagen en kinderbijslag aan invaliditeitsrentetrekkers, aangehouden (punt 17)

1948, 17 november
verhoging uitkering aan ouden van dagen en kinderbijslag aan invaliditeitsrentetrekkers, aangehouden (punt 11)

1948, 22 november
verhoging uitkering aan ouden van dagen en kinderbijslag aan invaliditeitsrentetrekkers, oppositie van minister Van Maarseveen (punt 9)

1948, 29 november
de minister van Sociale Zaken c.a. stelt het probleem van de kinderbijslag aan de orde, aangehouden (punt 2h)
verhoging uitkering aan ouden van dagen en kinderbijslag aan invaliditeitsrentetrekkers (punt 22)

1948, 6 december
het probleem van de kinderbijslag; de minister-president, de vice-president en de ministers van Van Landbouw c.a., Financiën, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken c.a. zullen aan de hand van het rapport hierover van de Commissie-Van Rhijn het probleem van de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen bespreken (punt 5)

1948, 13 december
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 14a)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 14b)

1948, 27 december
uitvoeringsbesluit Armenwet (punt 12)
verzekerden in de diamantindustrie (punt 20)


Jaar 1949


1949, 3 januari
wijziging Ouderdomswet, aangehouden (punt 11)

1949, 10 januari
besluit over de verdeling over de betrokken gemeenten van het subsidie dat zich bevond in de ontbonden werkloosheidskassen, geen discussie (punt 9)

1949, 21 februari
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 8)
uitvoeringsbesluit Ouderdomswet (punt 10)

1949, 7 maart
wetsontwerp aanvulling invaliditeitsrenten op buitenlandse rechthebbenden (punt 14)

1949, 21 maart
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 7)

1949, 4 april
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 8)

1949, 25 april
uitvoeringsbesluiten OW, geen discussie (punten 5 en 6)

1949, 2 mei
uitvoeringsbesluit KWL (punt 8)

1949, 23 mei
wetsontwerp wijziging KWL, aangehouden (punt 20)

1949, 30 mei
wetsontwerp wijziging KWL, aanvaard onder voorbehoud (punt 13)

1949, 13 juni
WW (punt 2h)
uitvoeringsbesluit weduwen- en wezenrente, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit premiebetaling met zegelstempelmachines, geen discussie (punt 10)

1949, 20 juni
drie uitvoeringsbesluiten betreffende beroepsziekten van de OW, geen discussie (punten 7a, b en d)

1949, 25 juli
wijziging ongevallenwetten, ZW en KBL, aangehouden (punt 12)

1949, 28 juli
wijziging ongevallenwetten, ZW en KWL, machtiging verleend om ze naar de Raad van State te zenden (punt 6)

1949, 29 augustus
op 5 september vindt er een overleg plaats over de kinderbijslag aan zelfstandigen (punt 2f onder 3)

1949, 5 september
kinderbijslag aan zelfstandigen; er wordt overleg gevoerd en een persbericht uitgegeven (punt 2d)
vaststelling van de lijst van beroepsziekten die in de bezettingstijd herzien is, geen discussie (punt 7)

1949, 26 september
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 8)
wetsontwerp aanvulling van renten krachtens de OW, aangehouden (punt 9)

1949, 3 oktober
wetsontwerp aanvulling van renten krachtens de OW, aanvaard (punt 11)

1949, 10 oktober
wetsontwerp instelling Preventiefonds, aanvaard (punt 16)

1949, 17 oktober
wetsontwerp verlenging tijdelijke wijzigingen KWL, aanvaard, geen discussie (punt 5)

1949, 31 oktober
uitvoeringsbesluit Noodwet Ouderdomsvoorziening, geen discussie (punt 14)
ontwerpverdrag met Frankrijk over de sociale verzekering, aanvaard (punt 15)

1949, 14 november
tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer is veel gesproken over de kinderbijslag aan kleine zelfstandigen (punt 2a)

1949, 12 december
invoering kinderbijslag voor zelfstandigen; na discussie concludeert de minister-president dat men of moet wachten totdat er een algemene regeling is of dat de minister van Sociale Zaken een regeling binnen nauwe grenzen treft; besloten in de volgende vergadering een beslissing te nemen (punt 20)

1949, 19 december
kinderbijslag voor zelfstandigen, besluit om een noodwet te ontwerpen (punt 8)
verhoging van de ouderdomsuitkering als gevolg van de loon- en prijspolitiek (punt 20c)

1949, 28 december
verhoging uitkering Noodwet Ouderdomsvoorziening (punt 2h)
uitvoeringsbesluit IW, aangehouden (punt 14)
wetsontwerp wijziging KWL, aanvaard, geen discussie (punt 27)


Jaar 1950


1950, 3 januari
wetsontwerp verhoging loongrens sociale verzekering, machtiging verleend om het aan de Raad van State te zenden (punt 2g)
wetsontwerp tijdelijke verhoging uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 9)

1950, 9 januari
wetsontwerp wijziging loongrens sociale verzekeringen (punt 24)

1950, 16 januari
wetsontwerp wijziging loongrens sociale verzekeringen, aanvaard (punt 10)

1950, 30 januari
toepassing Noodwet Ouderdomsvoorziening op personen met de Belgische nationaliteit (punt 21)

1950, 13 februari
wetsontwerp kinderbijslag aan kleine zelfstandigen, machtiging verleend om het aan de Raad van State te zenden (punt 21)

1950, 13 maart
uitvoeringsbesluit WW betreffende het toezicht op de bedrijfsverenigingen (punt 18)
wetsontwerp aanpassing ZW aan WW, aanvaard (punt 19)
wetsontwerp Organisatie Sociale Verzekering, aanvaard (punt 19)

1950, 21 maart
wetsontwerp wijziging KWL in verband met de OSV, aanvaard (punt 16)

1950, 5 april
wetsontwerp wijziging KWL, rechtspraak door scheidsgerechten of Raden van Beroep (punt 2 e)

1950, 12 april
wetsontwerpen verdragen tussen de landen van de Westeuropese Unie (WU) over sociale zekerheid en sociale bijstand, aanvaard (punt 18)

1950, 17 april
wetsontwerp verdrag met Frankrijk inzake de sociale zekerheid, aanvaard (punt 8)

1950, 24 april
wetsontwerp kinderbijslag aan kleine zelfstandigen (punt 26)

1950, 8 mei
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 13)
uitvoeringsbesluit ZW en KWL, geen discussie (punt 14)

1950, 15 mei
verlenging geldigheidsduur en verhoging inkomensgrens Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 20)

1950, 30 mei
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 11)
besluit vrijstelling wegens gemoedsbezwaren WW (punt 25)

1950, 12 juni
wetsontwerp vervanging bezettingsrecht OW, aanvaard (punt 13)

1950, 3 juli
benoeming bestuur Preventiefonds (punt 2 e)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 6)

1950, 2 augustus
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 11)

1950, 7 augustus
besluit vrijstelling premiebetaling WW wegens gemoedsbezwaren, aanvaard (punt 13)

1950, 14 augustus
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit Wet Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid, geen discussie (punt 10)
uitvoeringsbesluit VOV, geen discussie (punt 19)

1950, 21 augustus
twee uitvoeringsbesluiten IW, geen discussie (punt 10)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 21)

1950, 28 augustus
nota over de premie van de WW, aangehouden (punt 16)

1950, 4 september
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 7)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 9)
miljoenennota; premie WW; nota aanvaard (punt 16a)
nota van de minister van Sociale Zaken over de premie van de WW (punt 22)

1950, 11 september
vier uitvoeringsbesluiten sociale verzekeringszaken, geen discussie (punt 10)

1950, 25 september
wetsontwerp verdrag sociale zekerheid opvarenden van de Rijnvloot, aanvaard (punt 9)
wetsontwerp verhoging loongrenzen sociale verzekeringen, aanvaard, geen discussie (punt 10)
wetsontwerp wijziging Noodwet Ouderdomsvoorziening (punt 10)

1950, 2 oktober
wetsontwerp wijziging Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 20)

1950, 16 oktober
wetsontwerp wijziging Armenwet, aangehouden (punt 24)

1950, 23 oktober
loongrens sociale verzekering (punt 2g)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 10)
wetsontwerp wijziging Armenwet, aangehouden (punt 23)

1950, 30 oktober
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 6)

1950, 13 november
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 7)

1950, 27 november
korting eigen inkomsten op de uitkering krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening; minister-president wil de wens van de Kamer weerstaan (punt 2g)

1950, 11 december
twee uitvoeringsbesluiten OW, geen discussie (punt 9)

1950, 18 december
uitvoeringsbesluit kinderbijslag voor natuurlijke kinderen (punt 15)
uitvoeringsbesluit kinderbijslag voor natuurlijke kinderen van rentetrekkers (punt 16)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 17)


Jaar 1951


1951, 22 januari
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 8)

1951, 29 januari
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 11)

1951, 5 februari
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 10)

1951, 19 februari
verdrag met Duitsland over de sociale verzekering (punt 2 e)
NB: dit punt is doorgehaald en gewijzigd in de notulen van 26 februari onder punt 1

1951, 26 februari
datum van inwerkingtreding van de WW; besloten dit punt aan het volgende kabinet over te laten (punt 8)

1951, 5 maart
twee uitvoeringsbesluiten Kinderbijslagvereveningsfonds, geen discussie (punten 20 en 21)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 22)

1951, 12 maart
wetsontwerp verdrag met Luxemburg over de sociale zekerheid, aanvaard, geen discussie (punt 13)
drie uitvoeringsbesluiten ZW, OW en KWL, geen discussie (punt 14)

1951, 27 maart
wetsontwerp bezuiniging op de rijksbegroting, hoofdstuk XII (sociale zaken) met onder meer de posten kraamgeld en maatschappelijk werk op het platteland, minister Lieftinck wil dat de noodwet kinderbijslag voor kleine zelfstandigen wordt vervangen door een verzekering met premiebetaling (punt 12)

1951, 2 april
uitstel invoering van de WW (punt 2a)
behandeling wetsontwerp Kinderbijslag aan Kleine Zelfstandigen in de Tweede Kamer; besloten wordt een amendement van de KVP onaannemelijk te verklaren (punt 2g)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 7)

1951, 16 april
procedurevoorstel ten aanzien van het voorstel tot verhoging sociale uitkeringen aanvaard (punt 2c)

1951, 23 april
verdrag met België over sociale verzekeringen (punt 4b)
verhoging sociale uitkeringen wegens nieuwe loonronde (punt 12)
wetsontwerp verhoging inkomensgrenzen en uitkeringsbedragen Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 12a)
wetsontwerp verhoging bijslag op de invaliditeitsrenten, aanvaard, geen discussie (punt 12b)
wetsontwerp verhoging bepaalde renten e.d. OW, aanvaard, geen discussie (punt 12c)
wetsontwerp verhoging loongrenzen IW, ongevallenwetten, ZW en KWL, aanvaard (punt 12d)
nota met toelichting over de verhoging van de sociale uitkeringen, onder meer kinderbijslag, machtiging verleend om de wetsontwerpen naar de Raad van State te zenden (punt 12 e)

1951, 2 mei
wetsontwerp wijziging KWL en Kinderbijslagwet voor rentetrekkers, aanvaard, geen discussie (punt 7)

1951, 7 mei
uitvoeringsbesluiten IW en KWL (punt 7)

1951, 16 mei
wetsontwerp wijziging IW, aanvaard, geen discussie (punt 7)

1951, 21 mei
memorie van antwoord wetsontwerp OSV (punt 2d)

1951, 28 mei
memorie van antwoord wetsontwerp OSV (punt 1b)

1951, 4 juni
uitvoeringsbesluit Noodwet Ouderdomsvoorziening (punt 20)

1951, 18 juni
instelling en samenstelling van een afzonderlijke commissie voor de invoering van de WW (punt 2f)
verhoging uitkeringen Noodwet Ouderdomsvoorziening, de Raad gaat ermee akkoord dat de minister een amendement van de Tweede Kamer onaannemelijk verklaart (punt 2j)

1951, 25 juni
procedure behandeling voorontwerp AOW (punt 2 e)
commissie inwerkingtreding WW wordt een SER-commissie (punt 2g)

1951, 9 juli
voortgang commissie invoering WW; voorzitter is prof. J. Tinbergen (punt 2f)
behandeling AOW in de Raad (punt 2g)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 5)

1951, 23 juli
wetsontwerp opheffing Bijzonder Ongevallenfonds, aanvaard, geen discussie (punt 9)

1951, 30 juli
kinderbijslagregeling voor de mijnen; de minister van Economische Zaken zal aan de Mijnindustrieraad laten weten dat het niet juist is, zoals nu is gebeurd, om de kinderbijslag voor grote gezinnen te verhogen, voordat de SER advies heeft uitgebracht (punt 2b)
wetsontwerp verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland over de sociale verzekering, aanvaard (punt 8)
wetsontwerp AOW, discussie, behandeling wordt voortgezet (punt 11)

1951, 13 augustus
voortgang commissie invoering WW (punt 2d)

1951, 20 augustus
uitvoeringsbesluit premiebetaling met zegelstempelmachines, geen discussie (punt 6)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 9)

1951, 3 september
behandeling wetsontwerp AOW (punt 2f)
wetsontwerp verdrag sociale zekerheid voor Rijnvarenden, aanvaard, geen discussie (punt 18)

19951, 10 september
besloten het SER-advies over de invoering van de WW te publiceren (punt 2j)

1951, 24 september
de ouderdomsverzekering en de middenstand (punt 2c)

1951, 1 oktober
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 11)

1951, 15 oktober
uitvoeringsbesluit Preventiefonds (punt 10)

1951, 22 oktober
SER-advies invoering WW; besloten dat de WW op 1 juli 1952 in werking zal treden en dat de SER nog een advies wordt gevraagd (punt 8)

1951, 5 november
vernietiging van registers van de sociale verzekering, aangehouden (punt 18)

1951, 12 november
wijziging tijdelijke uitkeringsregeling 1947, aangehouden (punt 10)
vernietiging van registers van de sociale verzekering, aangehouden (punt 18)

1951, 19 november
wijziging tijdelijke uitkeringsregeling 1947, aangehouden (punt 12)
vernietiging registers van de sociale verzekering, aangehouden (punt 21)

1951, 26 november
adviesaanvrage aan de SER over progressie in de kinderbijslag; besloten dat het ministerie van Sociale Zaken in overleg met de minister-president en de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken de tekst van de adviesaanvrage vaststelt (punt 2c)

1951, 10 december
wijziging tijdelijke uitkering 1947 in verband met de WW, geen besluit (punt 14)

1951, 17 december
wijziging tijdelijke uitkering 1947 in verband met de WW, aangehouden (punt 10)

1951, 22 december
vijf uitvoeringsbesluiten sociale verzekering, geen discussie (punt 7)


Jaar 1952


1952, 2 januari
wijziging tijdelijke uitkeringsregeling 1947, aangehouden (punt 9)

1952, 7 januari
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 6)

1952, 14 januari
wijziging tijdelijke uitkeringsregeling 1947, aanvaard (punt 12)

1952, 21 januari
wetsontwerp overgangsregeling oude verzekering en WW, aanvaard (punt 15)

1952, 28 januari
adviesaanvrage aan de SER over een inkomensafhankelijke kinderbijslag; er zal met de minister van Binnenlandse Zaken overleg worden gepleegd (punt 2a)
vereenvoudiging sociale verzekering, in verband met Commissie-Van den Tempel (punt 2b)
behandeling OSV, amendement Stapelkamp, de Raad oordeelt dat dit geen portefeuillekwestie is (punt 2f)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit ZW, OW en IW, geen discussie (punt 11)
besluit zegelstempelmachines, geen discussie (punt 12)

1952, 4 februari
brief van de Algemene Rekenkamer, waarin deze aandringt op een betere coördinatie tussen de afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de afdeling Sociale Bijstand van het ministerie van Sociale Zaken c.a., trage gang van zaken rond de Staatscommissie herziening Armenwet (punt 2c)
vereenvoudiging van de sociale verzekering (punt 2f)

1952, 11 februari
wetsontwerp wijziging Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 14)

1952, 25 februari
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over de ouderdomsverzekering, aangehouden (punt 14)

1952, 10 maart
besloten het voorontwerp van de wet kinderbijslag voor zelfstandigen voor advies naar de SER te sturen (punt 10)
brief van de minister van Sociale Zaken over de noodregeling kinderbijslag voor kleine zelfstandigen; besloten voor te stellen deze per 1 juli 1952 te verhogen (punt 11);
ouderdomsverzekering, de besproken stukken worden goedgekeurd (punt 15)

1952, 31 maart
wijziging noodregeling kinderbijslag voor kleine zelfstandigen, aanvaard, geen discussie (punt 7)

1952, 15 april
brief van de minister van Sociale Zaken over de overgangsregeling oude verzekering naar de WW; besloten dat de minister het standpunt in de Raad bespreekt met de vaste kamercommissie (punt 6)

1952, 21 april
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 6)

1952, 28 april
overgangsregeling WW; de minister van Sociale Zaken wordt gemachtigd door de Raad in de Kamer mede te delen dat de overbruggingsregeling zal worden verhoogd (punt 2j)

1952, 5 en 6 mei
wetsontwerp wijziging Noodwet Ouderdomsvoorziening, dit wordt niet voor de verkiezingen behandeld (punt 2f)

1952, 14 mei
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 6)

1952, 19 mei
voorlopige Europese akkoorden over de sociale zekerheid, aanvaard,, geen discussie (punt 12)

1952, 26 mei
compensatie premie WW; besloten de WW-premie iets lager te stellen en enkele andere maatregelen te nemen (punt 10)
besluit uitkeringsregeling 1952 onder voorwaarden aanvaard (punt 11)

1952, 3 juni
beantwoording vragen van Tweede-Kamerlid Hooy (punt 2f onder 1)
uitvoeringsbesluit WW (punt 6)
herziening invaliditeitsverzekering, discussie wordt aangehouden (punt 16)

1952, 9 juni
coördinatie van de maatschappelijke zorg, minister van Financiën dringt aan op meer coördinatie, minister-president stelt voor hier voor de verkiezingen nog eens over te spreken (punt 2b)
herziening invaliditeitsverzekering, nota aanvaard (punt 16)
wetsontwerp verdrag met Italië over de sociale verzekering, aanvaard (punt 17)

1952, 21 juli
uitvoeringsbesluit WW (punt 6)

1952, 28 juli
wetsontwerpen OSV, Wet op de Rijksverzekeringsbank en WW, aanvaard, geen discussie (punt 17)

1952, 11 augustus
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 8)

1952, 18 augustus
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 7)

1952, 25 augustus
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 9)

1952, 10 november
behandeling van het wetsontwerp wijziging Kinderbijslagwet Kleine Zelfstandigen in de Tweede Kamer; besloten aan de betrokken minister over te laten of hij akkoord gaat met de wens van de Kamer (punt 2h

1952, 29 september
de minister-president ontving een brief van de Stichting van de Arbeid over de compensatie van de WW-premie (punt 2c)

1952, 24 november
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 5)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 6)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 8)
uitvoeringsbesluit Kinderbijslagvereveningsfonds, geen discussie (punt 9)

1952, 1 december
wetsontwerp verhoging loongrens IW en ZW, aanvaard, geen discussie (punt 12)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 13)
twee uitvoeringsbesluiten ZW, geen discussie (punten 14 en 15)

1952, 8 december
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 14)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 15)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 16)

1952, 15 december
IW en Uitkeringsregeling 1952 (punt 7)

1952, 22 december
moeilijkheden bij de uitvoering van de WW en de taak van de gemeentebesturen (punt 2b)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 7)Jaar 1953


1953, 12 januari
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 11)

1953, 26 januari
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 15)

1953, 9 februari
uitvoeringsbesluit KWL, aangehouden (punt 8)

1953, 16 februari
uitvoeringsbesluit KWL; besloten dat voor zulke wijzigingen voortaan het advies zal worden ingewonnen van de Sociale Verzekeringsraad (punt 8)

1953, 23 februari besluiten gemoedsbezwaren WW, ZW en KWL, geen discussie (punt 8)
wetsontwerp verlenging Noodwet Kinderbijslag aan Kleine Zelfstandigen, aanvaard (punt 9)

1953, 16 maart
bespreking van een persbericht over verhoging van de huren en wijziging van de belastingen, aftrekregeling Noodwet Ouderdomsvoorziening (punt 9)

1953, 8 april
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 9)
aftrekregeling Noodwet Ouderdomsvoorziening, besloten het bedrag aan eigen inkomsten dat niet hoeft te worden afgetrokken te verhogen van Fl. 100 naar Fl. 200, minister van Financiën is tegen (punt 2h)
wetsontwerp verdrag met Italië over de sociale verzekering, aanvaard, geen discussie (punt 7)

1953, 20 april
vier wetsontwerpen coördinatie sociale verzekering en belastingen naar het loon [= latere Coördinatiewet Sociale Verzekering], aanvaard (punt 12)

1953, 1 juni
wetsontwerp Beroepswet, aangehouden
(punt 12)
wetsontwerp tot wijziging en intrekking van bestaande wetten in verband met de invoering van de nieuwe Beroepswet, aangehouden
(punt 13)

1953, 8 juni
wetsontwerp Beroepswet, aanvaard (punt 10)
wetsontwerp tot wijziging en intrekking van bestaande wetten in verband met de invoering van de nieuwe Beroepswet, aanvaard (punt 11)

1953, 15 juni
wetsontwerp wijziging Wet op het Preventiefonds, aanvaard (punt 14)
wetsontwerp wijziging Armenwet, aanvaard, geen discussie (punt 15)

1953, 22 juni
uitvoeringsbesluit Noodwet Ouderdomsvoorziening (punt 13)

1953, 13 juli
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 4)

1953, 3 augustus
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 7)

1953, 12 augustus
behandeling wetsontwerp Coördinatie Sociale Verzekering in de Tweede Kamer, geen wijziging te brengen in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag (punt 2 e)
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 10)

1953, 14 september
uitvoeringsbesluiten IW, ZW en WW, geen discussie (punt 22)

1953, 21 september
behandeling Coördinatiewet Sociale Verzekering in de Tweede Kamer, besloten de voorzitter van de Kamer te vragen de behandeling uit te stellen (punt 2 e)

1953, 5 oktober
besluit Preventiefonds, geen discussie (punt 9)

1953, 12 oktober
adviezen van de Stichting van de Arbeid over de Noodwet Ouderdomsvoorziening en de KWL (punt 2h)

1953, 15 oktober
vier nota’s van de minister van Sociale Zaken over wijziging van de kinderbijslagwetten en de Noodwet Ouderdomsvoorziening, drie van de vier nota’s aanvaard, een nota niet (punt 3, 3a, 3b, 3c en 3d)

1953, 19 oktober
wetsontwerp wijziging OSV, aanvaard, geen discussie (punt 10)

1953, 26 oktober
voorstel van de minister van Sociale Zaken over een verhoging van de inkomensgrenzen in de Noodwet Kinderbijslag voor Kleine Zelfstandigen met meerderheid van stemmen aangenomen (punt 6)

1953, 2 november
aankondiging wetsontwerpen verhoging kinderbijslagen en ouderdomsuitkeringen (punt 2d)

1953, 9 november
wetsontwerp verhoging loongrenzen IW en ZW, aanvaard, geen discussie (punt 10)
wetsontwerp aanpassing inkomensgrens Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard, geen discussie (punt 11)
wetsontwerp tijdelijke verhoging invaliditeitsrenten, aanvaard, geen discussie (punt 12)
wetsontwerp verhoging ongevallenuitkeringen, aanvaard, geen discussie (punt 13)
wetsontwerp verhoging kinderbijslagen, aanvaard, geen discussie (punt 14)
wetsontwerp verhoging kinderbijslagen (ook voor rentetrekkers), aanvaard (punt 15)
wetsontwerp verhoging kinderbijslagen en inkomensgrenzen Noodwet Kinderbijslag voor Kleine Zelfstandigen, aanvaard, geen discussie (punt 16)
wetsontwerp wijziging KWL, aanvaard, geen discussie (punt 17)

1953, 7 december
nota van de minister van Sociale Zaken over wijziging van de sociale voorzieningsregelingen, aanvaard (punt 12)
wijziging uitkeringsregeling, aangehouden (punt 15)

1953, 14 december
uitvoeringsbesluit enkele sociale verzekeringen (punt 2d)
regeling kinderbijslag in de mijnindustrie, aangehouden (punt 9)

1953, 28+29 december
voorstel van de minister van Economische Zaken voor de regeling kinderbijslag in de mijnindustrie; deze liggen nu hoger dan de wettelijke kinderbijslagen; besloten deze kinderbijslagen met 5% te verhogen (punt 9)


Jaar 1954


1954, 8+9 maart
wetsontwerp wijziging IW, aanvaard, geen discussie (punt 6)
de Raad vindt het goed dat het SER-advies over de ouderdomsvoorziening wordt gepubliceerd (punt 2h)

1954, 15 maart
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 5)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 6)

1954, 22 maart
wetsontwerp wijziging KWL in verband met samenloop van wezenrente en kinderbijslag, aanvaard (punt 15)
discussie over al of niet voortbestaan van de vereveningsheffing (punt 15)

1954, 21 april
wetsontwerp aanvulling renten krachtens de IW, aanvaard onder voorbehoud dat de Stichting van de Arbeid akkoord gaat (punt 10)

1954, 3 mei
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 5)

1954, 10 mei
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 7)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 8)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 9)

1954, 19 juli
wijziging Noodwet Ouderdomsvoorziening, betreffende uitbetaling in het buitenland, aangehouden (punt 19)

1954, 26 juli
wetsontwerp wijziging Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 14)

1954, 2 augustus
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 9)

1954, 16 augustus
Ingekomen een brief van de Katholieke Arbeidersbeweging en het Christelijk Nationaal Vakverbond over de te volgen procedure bij het maken van een code voor sociale zekerheid door de Raad van Europa, dit wordt behandeld door Buitenlandse Zaken in overleg met Sociale Zaken c.a. (punt 3j)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 10)
besluit toezicht Sociale Verzekeringsraad, geen discussie (punt 11)

1954, 27 september
wetsontwerp aanvulling Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, aanvaard, geen discussie (punt 11)

1954, 4 oktober
voorstellen van de minister van Sociale Zaken over: loongrenzen, maximumdagloon noodwetuitkeringen, invaliditeits- en ongevallenrenten, kinderbijslagen en sociale voorzieningen, alle aanvaard

1954, 11 oktober
besluit zegelstempelmachines, geen discussie (punt 14)
stilzwijgende goedkeuring van twee Europese akkoorden inzake de sociale zekerheid (punt 15)

1954, 18 oktober
Ingekomen een brief van het Nederlands Cultureel Contact over de overlapping van cultureel en maatschappelijk werk, dit onderwerp wordt op de agenda gezet (punt 2d)
wetsontwerp verhoging loongrenzen IW, WW en ZW, aanvaard, geen discussie (punt 10a)
wetsontwerp verhoging uitkeringen en inkomensgrenzen in de Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 10b)
wetsontwerp verhoging invaliditeitsuitkeringen, aanvaard (punt 10c)
wetsontwerp verhoging ongevallenuitkeringen, aanvaard (punt 10d)

1954, 1 november
wetsontwerp over Duitse renten waarop Nederlandse werknemers die tijdens de bezetting in Duitsland in loondienst zijn geweest, aanspraak kunnen maken, aanvaard, geen discussie (punt 9)

1954, 8 november
stilzwijgende goedkeuring van het Europese Verdrag over sociale en medische bijstand, aanvaard, mits overeenstemming wordt bereikt over het bijbehorende protocol (punt 8)

1954, 15 november
besluit maximumpremieloon voor de sociale verzekering, geen discussie (punt 14)

1954, 22 november
bespreking van een nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over een noodvoorziening voor weduwen en wezen en andere te verwachten uitgaven op sociaal gebied; besloten dat de minister een voorontwerp van wet of liever nog een nota maakt die na aanvaarding in de Ministerraad naar de SER kan worden gezonden (punt 15)

1954, 29 november
uitvoeringsbesluit Beroepswet, geen discussie (punt 7)

1954, 24 december
benoeming van mr. P.A.G. Ubink tot voorzitter Centrale Raad van Beroep
(punt 1b)

1954, 27 december
brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken over een verdrag met het Verenigd Koninkrijk over sociale zekerheid, aanvaard, geen discussie (punt 8)


Jaar 1955


1955, 28 februari
in de pers hebben berichten gestaan over een wetsontwerp ouderdomsverzekering; de minister van Sociale Zaken c.a. hoopt over enkele weken het hele wetsontwerp in de Ministerraad aan de orde te kunnen stellen (punt 2h)

1955, 11 mart
enkele gemeenten geven op 5 mei een extra uitkering aan hen die krachtens de Armenwet ondersteund worden; besloten geen extra uitkering te geven aan hen die trekken van de Noodwet Ouderdomsvoorziening, de IW, de WW en de pensioenwetten (punt 1a)

1955, 21 maart
de ministers van Sociale Zaken c.a. en Maatschappelijk Werk gaan met de vier grote steden de hoogte van de steunnormen bespreken (punt 2f)
ook zij die onder de sociale voorzieningsregeling vallen krijgen op 5 mei geen extra uitkering (punt 2g)
wetsontwerp uitbreiding tot nieuwe leeftijdsgroepen van de Noodwet Ouderdomsvoorziening, aanvaard (punt 4)
wetsontwerp IW betaling met zegelstempelmachines, aanvaard, geen discussie (punt 5)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 6)

1955, 28 maart
wetsontwerp wijziging Noodwet Ouderdomsvoorziening in verband met uitbetaling in het buitenland wordt ingetrokken (punt 2j)

1955, 4 april
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 8)
uitvoeringsbesluit Ouderdomswet-1919, geen discussie (punt 9)

1955, 12 april
er is wederom gelekt naar “De Volkskrant” over het wetsontwerp AOW; besloten dat een rechercheur een onderzoek instelt naar “deze ernstige schending” van de geheimhouding (punt 2a)

1955, 18 april
schending van de geheimhouding; de betrokken stukken zijn aan 60 tot 70 adressen gestuurd; besloten het onderzoek door de rechercheur voort te laten zetten (punt 2a)

1955, 25 april
de minister van Sociale Zaken bericht over de voortgang van het onderzoek naar het lek (punt 1a)

1955, 9 mei
bespreking van het wetsontwerp AOW (p. 8-18) [NB: dit is ongewoon lang voor een wetsvoorstel in de sfeer van de sociale verzekering]; aangezien de minister-president wegens een lichte “ongesteldheid” de vergadering heeft moeten verlaten, doet de vice-ministerpresident een voorstel over de verdere behandeling

1955, 16 mei
wijziging van de notulen over het wetsontwerp AOW (punt 1b)

1955, 20 juni
de Raad van State heeft gevraagd zijn advies over het wetsontwerp AOW in de Ministerraad te behandelen; de minister van Sociale Zaken somt de hoofdpunten van het advies van de Raad van State op; de Raad van State vindt dat bij het verlenen van een nieuw pensioenrecht oude pensioenrechten niet mogen worden aangetast, maar de realisering van deze wens stuit op praktische problemen; de gedachte van de Raad van State wordt nog nader overwogen (punt 2f)
vierde aanvullende overeenkomst bij het verdrag met Duitsland over de sociale zekerheid, aanvaard (punt 10)
wetsontwerp wijziging Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid, aanvaard (punt 15)

1955, 4 juli
vijfde aanvullende overeenkomst bij het verdrag met Duitsland over de sociale zekerheid, aanvaard, geen discussie (punt 5)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 6)

1955, 12 september
wetsontwerp wijziging IW, aanvaard, geen discussie (punt 19)

1955, 26 september
wetsontwerp wijziging Wet op het Preventiefonds, aanvaard, geen discussie (punt 23)

1955, 3 oktober
besloten ouden van dagen geen kerstgratificatie te geven als compensatie voor de huurverhoging (punt 2 e)

1955, 24 oktober
wetsontwerp AOW en de bestaande pensioenregelingen, waaronder die van ambtenaren; besloten hierover een nieuwe nota te schrijven en deze in de Raad te behandelen (punt 2e)

1955, 19 december
uitbreiding van het verdrag met Duitsland over de sociale verzekering met het land Berlijn; dit wordt nader onderzocht (punt 7)


Jaar 1956


1956, 23 januari
nota van de minister van Sociale Zaken over aanpassing van de Indische pensioenen aan de AOW; besloten een commissie in te stellen van vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Overzeese Rijksdelen en Maatschappelijk Werk die de zaak bekijkt (punt 8)

1956, 30 januari
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 10)
aanpassing van de Indische pensioenen; de Raad gaat akkoord met de door de minister van Sociale Zaken voorgestelde gelijkstelling (punt 17)
NB: de notulen over dit punt zijn op veel plaatsen gecorrigeerd

1956, 6 februari
aanpassing van de Indische pensioenen; het wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken wordt zonder advies van het Georganiseerd Overleg naar de Raad van State gezonden (punt 2g)

1956, 13 februari
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 7).

1956, 27 februari
Besluit ressorten Raden van Beroep (punt 12)

1956, 19 maart
behandeling wetsontwerp AOW; bespreking van drie te verwachten amendementen (punt 2c)

1956, 26 maart
brief van de minister van Justitie over de voortijdige publicatie van het wetsontwerp AOW, geen opmerkingen (punt 27)

1956, 23 april
ondertekening van het verdrag met Joegoslavië over de sociale verzekering, aanvaard (punt 9)

1956, 14 mei
besluit mechanische premiebetaling IW (punt 11)

1956, 22+23 mei
verhoging armenwetuitkeringen; de grote steden stellen een verhoging voor; de minister-president is tegen (punt 2h)

1956, 11 juni
op voorstel van de minister-president wordt besloten dat nieuwe regelingen rond subsidies en sociale voorzieningsuitkeringen in de Ministerraad besproken moeten worden (punt 2b)

1956, 18 juni
Besluit Beroepsreglement aanvaard, geen discussie (punt 14)

1956, 2 juli
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 8)
wijziging Beroepsreglement aanvaard, geen discussie (punt 15)

1956, 23 juli
naar aanleiding van 11 juni 1956 wordt besloten dat de minister van Financiën en de betrokken minister samen uit zullen maken of een voorstel tot wijziging van een sociale uitkeringsregeling in de Raad besproken moet worden (punt 2h)

1956, 20 augustus
drie uitvoeringsbesluiten AOW, geen discussie (punt 4)

1956, 10 september
besluit gemoedsbezwaren bij de sociale verzekering, geen discussie (punt 5)

1956, 17 september
besluit invordering ouderdomspremie, geen discussie (punt 8)
brief van de minister van Sociale Zaken over verhoging van de loongrens in de sociale verzekering en de kinderbijslag, aanvaard (punt 14)

1956, 24 oktober
wetsontwerp wijziging Wet op het Preventiefonds aanvaard, geen discussie (punt 10)

1956, 12 oktober
taakverdeling tussen de ministeries van Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken c.a.; de minister-president heeft aan mej. Klompé toegezegd dat deze rechtgetrokken zal worden (punt 4)

1956, 22 oktober
wetsontwerp wijziging AOW, aanvaard (punt 18)
uitvoeringsbesluit AOW, aanvaard (punt 19)

1956, 29 oktober
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over verhoging van sociale uitkeringen; besloten al vast het advies van de Raad van State te vragen over zes wetsontwerpen (punt 2d)

1956, 12 november
wijziging Beroepsreglement aanvaard, geen discussie (punt 10)

1956, 19 november
zes wetsontwerpen verhoging sociale uitkeringen ingevolge sociale verzekeringswetten en complementaire sociale voorzieningen (punt 11)

1956, 3 december
twee uitvoeringsbesluiten AOW (punten 19 en 20)

1956, 10 december
wetsontwerp compensatiepremie AOW voor trekkers van ongevallenrente, aanvaard (punt 8)
wetsontwerp verhoging loongrenzen IW, ZW en WW, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit Coördinatiewet Sociale Verzekering, geen discussie (punt 10)
herziening rijksbegroting 1957; lange discussie die ook gaat over de sociale verzekering (punt 13)

1956, 24 december
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 6)


Jaar 1957


1957, 14 januari
wetsontwerp overheveling kraamgeld van ZW naar Ziekenfondswet, aanvaard (punt 5)
uitvoeringsbesluit ZW (punt 6)
wetsontwerp verlenging Noodwet Kinderbijslag voor Kleine Zelfstandigen, aanvaard (punt 7)

1957, 25 februari
vierde en vijfde overeenkomst behorend bij het verdrag met Duitsland over de sociale verzekering, aanvaard, geen discussie (punt 6)

1957, 4 maart
notawisseling over de uitbreiding van het verdrag over de sociale verzekering met Duitsland met het land Berlijn, geen discussie (punt 5)
behandeling van de bestedingsnota in de Tweede Kamer; groot aantal punten van bezuiniging passeert de revue, onder meer de relatie tussen sociale verzekeringsuitkeringen en de steun ingevolge de Armenwet (punt 8)

1957, 18 april
AOW (punt 1b)

1957, 29 april
AOW (punt 9)

1957, 6 mei
AOW (punt 12)

1957, 10 mei
compensatie huurverhoging onder andere van de AOW-uitkeringen (punt 10b)
AKW en aanpassing KWL, aangehouden (punt 14)

1957, 13 mei
AOW (punt 10)
AOW (punt 14) ?

1957, 16 mei
verhoging AOW-uitkeringen in verband met de huurverhoging (punt 1b)

1957, 20 mei
AOW (punt 2a)

1957, 27 mei
wetsontwerp wijziging Wet op het Preventiefonds, aanvaard (punt 11)

1957, 3 juni
wetsontwerp aanpassing Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid aan de nieuwe Beroepswet, aanvaard (punt 6)

1957, 8 juli
behandeling wetsvoorstel in de Kamer tot verhoging van sociale renten en kinderbijslag; amendementen zijn onaanvaardbaar (punt 2k)
uitvoeringsbesluit Ziekenfondsenbesluit inzake kraamgeld, geen discussie (punt 6)

1957, 22 juli
wijziging Beroepsreglement aanvaard, geen discussie (punt 13)
AOW (p. 16)

1957, 26 juli
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over overbrenging van de kosten van de aanvulling van de sociale verzekeringsuitkeringen van het rijk naar het bedrijfsleven; de minister deelt mede dat het wetsontwerp voor de nieuwe invaliditeitsverzekering eraan komt (punt 7)

1957, 29 juli
behandeling rijksbegroting 1958; besloten een deel van de premie WW over te hevelen naar de sociale partners; verhoging van de AOW met 1%; andere voorstellen van de minister van Financiën worden niet overgenomen; de begroting van Sociale Zaken wordt aangehouden (punt 12)

1957, 8 augustus
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 12)

1957, 19 augustus
twee uitvoeringsbesluiten IW, geen discussie (punten 6 en 7)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 8)
twee uitvoeringsbesluiten Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid, geen discussie (punt 15)

1957, 11 oktober
herziening verdrag met België over de sociale verzekering, aanvaard, geen discussie (punt 12)

1957, 8 november
WW (punt 2h)

1957, 25 november
ondertekening verdrag met Zwitserland over de sociale verzekering, aanvaard (punt 16)
drie wetsontwerpen wijziging OW, aanvaard (punt 28)

1957, 29 november
WW (punt 2c)

1957, 6 december
ondertekening Europees verdrag inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, aanvaard (punt 9)

1957, 13 december
WW (punt 2 e)

1957, 20 december
goedkeuring Europees verdrag over de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam in het internationaal vervoer, geen discussie (punt 8)Jaar 1958


1958, 10 januari
uitvoeringsbesluit Wet op het Preventiefonds, geen discussie (punt 6)

1958, 7 februari
uitvoeringsbesluit VOV (punt 10)
besluit verzekeringsplicht schoonmaakbedrijven (punt 11)

1958, 14 februari
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 13)

1958, 21 februari
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 16)

1958, 28 februari
besloten aan de kleine zelfstandigen die kinderbijslag ontvangen een duurtetoeslag te geven (punt 4b)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 11)

1958, 21 maart
WW (punt 2g)
voorontwerp Europees Sociaal Handvest; besloten een algemeen voorbehoud te maken ten aanzien van dit stuk en het aan de hand van een nota opnieuw te bespreken in de Raad (punt 10)

1958, 3 april
Europees Verdrag inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers (punt 3 e)

1958, 18 april
Europees Verdrag inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers (punt 3 e)

1958, 23 mei
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 10a)
uitvoeringsbesluit OW (punt 11)
uitvoeringsbesluit OSW en ZW (punt 12)

1958, 20 juni
wetsontwerp wijziging ZW, aanvaard, geen discussie (punt 19)

1958, 27 juni
wetsontwerp verlenging Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen, aanvaard (punt 8)

1958, 4 juli
protocollen sociale zekerheid Nederland en Frankrijk, aanvaard, geen discussie (punt 7)
de minister van Sociale Zaken c.a. bepleit de behandeling van het wetsontwerp-AWW voor de vakantie (punt 2h)

1958, 28-30 juli
behandeling rijksbegroting 1959; hoofdstuk XII (Sociale Zaken) met toepassing sociale voorzieningsregeling op thuiswonenden (punt 25)

1958, 22 augustus
de minister van Sociale Zaken c.a. meldt dat met de Stichting van de Arbeid gesproken moet worden over de tijdelijke toeslag op de kinderbijslag voor de minst draagkrachtige werknemers (punt 2j)

1958, 12 september
minister Klompé kondigt een wetsontwerp beperking verhaal aan; besloten dat de minister het gehele ontwerp in de Raad aan de orde stelt, voordat het voor advies naar buiten gaat (punt 2 e)

1958, 19 september
de minister van Sociale Zaken c.a. berust erin dat zijn voorstel tot verhoging van de AOW-premie door de raad wordt afgewezen (punt 2g)
toepassing sociale voorzieningsregeling voor thuiswonenden (punt 21)
wetsontwerpen AWW, interim-regeling inzake beperking van samenloop van AWW-uitkeringen met sociale renten en beperking samenloop AWW-uitkering met overheidspensioen voor weduwen en wezen; aanvaard (punt 25)

1958, 26 september
adviesaanvrage aan de SER over de tijdelijke toeslag op de kinderbijslag; de regering zou graag voor 1 december a.s. een interim-advies hebben (punt 2d)

1958, 17+18 oktober
behandeling wetsontwerp beperking verhaalsrecht Armenwet; minister Hofstra van Financiën is tegen; aanvaard met zijn stem tegen (punt 14)

1958, 31 oktober
herziening AOW pensioenen en van het bedrag waarover maximaal AOW-premie wordt geheven; aanvaard (punt 7)

1958, 28 november
uitvoering van de verhoging van de inkomensgrens voor de AOW-premie (punt 2 e)

1958, 5 december
wetsontwerpen wijziging Coördinatiewet Sociale Verzekering en enige andere sociale verzekeringswetten in verband met het ronselen en uitlenen van arbeidskrachten, aangehouden (punt 10)

1958, 29 december
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 7)


Jaar 1959


1959, 16 januari
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 8)

1959, 30 januari
nota van de minister van Maatschappelijk Werk over de beperking van het verhaalsrecht; adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Advies voor Gemeentefinanciën; besloten dat het wetsontwerp met enkele wijzigingen naar de Raad van State zal worden gezonden (punt 2 e)

1959, 6 februari
de behandeling van het wetsontwerp AWW in de kamer verloopt voorspoedig; aangezien deze wet er eerder zal zijn dan de AKW, is een wettelijke voorziening nodig (punt 2f)

1959, 13 februari
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over de sociale voorzieningsregeling voor thuisinwonende werklozen (punt 9)

1959, 20 februari
brief van de ministers van Maatschappelijk Werk en Binnenlandse Zaken c.a. over de beperking van het verhaalsrecht; de bespreking wordt in de volgende vergadering voortgezet (punt 9)

1959, 27 februari
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 6)
beperking verhaalsrecht; dit punt zal verder worden besproken wanneer de gewijzigde memorie van toelichting binnen is (punt 9)

1959, 19 maart
wetsontwerp over het verdrag inzake verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud, aanvaard (punt 12)

1959, 24 april
uitvoeringsbesluit AOW en AWW, geen discussie (punt 10)

1959, 15 mei
Constituerende vergadering van het kabinet-De Quay er moet een algemene kinderbijslagregeling komen, dat wil zeggen met inbegrip van de zelfstandigen, maar men bindt zich niet aan de uitwerking (punt A 7)
de afdeling Sociale Bijstand gaat over van Sociale Zaken naar Maatschappelijk Werk (punt B 2)
wetsontwerp samenloopregeling AOW met overheidspensioen, aanvaard op enkele voorwaarden (punt 17)

1959, 29 mei
inwerkingtreding AWW en aanpassing aan de overheidspensioenen (punt 12)

1959, 5 juni
wetsontwerp samenloop AOW en overheidspensioenen; onder voorbehoud van de minister van Sociale Zaken c.a. aanvaard (punt 2b)
ontwerp nota bestemd voor België over de uitvoering van het Europees Verdrag over sociale en medische bijstand, aanvaard, geen discussie (punt 6)
wetsontwerp beperking verhaalsrecht; de minister heeft meer tijd nodig, nu zij informaties inwint bij de kerken; besloten dit punt voorlopig van de agenda af te voeren (punt 9)

1959, 19 juni
Overleg over de overgang van taken van het ministerie van Sociale Zaken c.a. naar dat van Maatschappelijk Werk (in de notulen voorafgaand aan de notulen van 19 juni 1959)
besloten dat er een wetsontwerp komt met de gevolgen voor de begroting van de overdracht van "bepaalde voorzieningsregelingen" van Sociale Zaken naar Maatschappelijk Werk, dat de sociale voorzieningsregeling B voorshands niet zal overgaan en dat de betrokken ministers de aanvaarding van genoemde regeling in eigen kring zullen bepleiten; hierover zijn tijdens de kabinetsformatie afspraken gemaakt; er wordt ook gesproken over de overheveling van kinderbescherming van Justitie naar Maatschappelijk Werk en van volksgezondheid van Sociale Zaken c.a. naar Maatschappelijk Werk

1959, 19 juni
de minister van Sociale Zaken c.a. komt terug op zijn voorbehoud van 5 juni 1959 (punt 1b)

1959, 24 juni
nota van de staatssecretaris van Sociale Zaken over verhoging van de invaliditeitsrenten, aanvaard (punt 3)

1959, 26 juni
Raad voor Economische Aangelegenheden; besloten deze vaker bijeen te laten komen (punt 2b, sub 2)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 11)
wetsontwerp verlening Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen, aanvaard (punt 12)
wetsontwerp wijziging AWW en wet Duurtetoeslag, aanvaard, geen discussie (punt 13)

1959, 3 juli
wetsontwerp samenloop AOW en AWW met overheidspensioenen; afspraken over de te volgen procedure (punt 2k)

1959, 20 juli
competentie ten aanzien van de regelingen voor complementaire voorzieningen en kredietvoorziening; taakafbakening tussen de ministeries van Sociale Zaken c.a. en Maatschappelijk Werk; ontwerpbrief hierover aan de Tweede Kamer aanvaard; afspraken in de Raad (punt 2g)
NB: zie ook notulen 31 juli, punt 1
uitvoeringsbesluit AWW, geen discussie (punt 13)

1959, 31 juli
uitvoeringsbesluit WW. geen discussie (punt 16)
uitvoeringsbesluit gemoedsbezwaren tegen sociale verzekeringswetten, geen discussie (punt 17)

1959, 14 augustus
wetsontwerp verhoging kinderbijslagen; aanvaard onder een voorbehoud (punt 7)

1959, 21 augustus
afschaffing van de loongrens in de WW; na discussie besloten in een volgende vergadering er verder over te spreken; de staatssecretaris van Sociale Zaken c.a. zendt nog de concepttekst van een adviesaanvrage aan de SER rond (punt 15)

1959, 24 augustus
afschaffing loongrens in de WW; verdaagd (punt 6)

1959, 28+29 augustus
afschaffing loongrens in de WW; aangehouden (punt 18)
wetsontwerp wijziging ZW, aanvaard, geen discussie (punt 23)

1959, 3-5 september
uitvoeringsbesluit beroepsziekten OW, geen discussie (punt 18)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 19)

1959, 11 september
vaststelling van de tekst van een brief aan de SVR over afschaffing van de loongrens in de WW; de nota wordt aangehouden (punt 9)

1959, 2 oktober
wijziging van het besluit op het preventiefonds (punt 10)

1959, 20 november
zesde aanvullende overeenkomst bij het Nederlands-Duitse verdrag inzake de sociale verzekering, aanvaard, geen discussie (punt 8)

1959, 27 november
uitvoeringsbesluit AOW en AWW, geen discussie (punt 10)
advies van de SER over de loongrens voor de sociale verzekering; besloten dat het wetsontwerp nu al naar de Raad van State wordt verzonden en in de volgende vergadering dit punt verder te bespreken (punt 16c)

1959, 4 december
uitvoeringsbesluit Coördinatiewet Sociale Verzekering, geen discussie (punt 7)
wetsontwerp loongrenzen voor de sociale verzekering; per 1 april 1960 gaat het nieuwe systeem in, waarbij men werkt met de indexcijfers van de lonen en de kosten van het levensonderhoud; afschaffing loongrenzen afgewezen (punt 13)

1959, 11 december
nota van de staatssecretaris van Financiën over wijziging inkomstenbelasting en loonbelasting in verband met de verhoging van de loongrens, aanvaard, geen discussie (punt 8)
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over het wetsontwerp AKW (punt 11)
wetsontwerp beperking van het verhaalsrecht; aanvaard onder enkele voorwaarden (punt 21a)

1959, 18 december
drie wetsontwerpen over verhoging van uitkeringen krachtens de IW, de OW en de kinderbijslagwetten in verband met de huurverhoging op 1 april 1960, aangehouden (punt 9)
bespreking van de nota over het wetsontwerp AKW; geen besluit (punt 11)

1959, 28 december
drie wetsontwerpen (als 18 december), aanvaard (punt 10)
bespreking nota over het wetsontwerp AKW; de staatssecretaris van Economische Zaken, Veldkamp, is tegen het wetsontwerp en de nota; hij is tegen een algemene regeling en wenst de kinderbijslag te beperken tot arbeiders en kleine zelfstandigen; besloten dat de ministers van Landbouw c.a. en Sociale Zaken c.a. en de staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën de gerezen problemen verder zullen bespreken (punt 11)
wetsontwerp loongrenzen; vernietigend advies van de Raad van State en pleidooi voor afschaffing van de inkomensgrens voor de WW; niettemin besloten het wetsontwerp naar de Staten-Generaal te zenden (punt 22k)


Jaar 1960


1960, 8 januari
de minister van Maatschappelijk Werk stelt aan de orde dat er enkele vragen zijn gesteld over de verhoging van de inkomensgrens voor de sociale verzekering; zij geeft in overweging de Kamer hiervan voortaan in kennis te stellen (punt 23j)

1960, 15 januari
wetsontwerp verhoging loongrenzen in de sociale verzekering; advies van de Raad van State; besloten het wetsontwerp in te trekken wanneer een amendement wordt ingediend om de loongrens in de WW af te schaffen (punt 11)

1960, 4 maart
besluiten verhoging van de AOW- en AWW-pensioenen (punt 5)
nota van de ministers van Sociale Zaken c.a., en Binnenlandse Zaken over de goedkeuring van een overeenkomst met Frankrijk tot uitbreiding van de voordelen van het verdrag inzake sociale zekerheid, aanvaard, geen discussie (punt 6)

1960, 1 april
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 8a)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 8b)
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 8c)
wijziging beroepsreglement, geen discussie (punt 11)

1960, 2 mei
agendapunt ‘prioriteiten’; terloops wordt Sociale Zaken genoemd (punt 32)

1960, 13 mei
behandeling AKW; de staatssecretaris van Economische Zaken, Veldkamp, meldt dat er bij de behandeling van de middenstandsnota in de Tweede Kamer door de KVP-fractie vragen zijn gesteld over dit wetsontwerp (punt 22c)
prioriteiten bij sociale voorzieningen; vragen over de AKW en de herziening van de IW; de staatssecretaris van Sociale Zaken werkt thans aan een definitieve regeling voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (punt 22d)

1960, 20 mei
wetsontwerp wijziging IW, aanvaard, geen discussie (punt 18)
behandeling wetsontwerp verhoging loongrens voor de sociale verzekering in de Tweede Kamer ; de staatssecretaris wil de Kamer een amendement van kamerlid De Kort (KVP) ontraden (punt 22c)

1960, 27 mei
verhoging AOW- en AWW-pensioenen; onder voorbehoud aanvaard (punt 24)
procedure behandeling wetsontwerp AKW (punt 31b)

1960, 3 juni
wetsontwerp AKW, algemene beschouwingen van de Raad (punt 11a)
prioriteiten in de sociale sector; de minister van Sociale Zaken deelt mede dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe regeling voor de invaliditeitsverzekering moet komen (punt 11b)
NB: in de kantlijn is hierbij geschreven “heb ik zo niet gezegd”
datum van inwerkingtreding (punt 11c)
begin kinderbijslag vanaf het eerste of vanaf het derde kind ? (punt 11d)
belastingaftrek van premies (punt 11 e)
afwijkingsmogelijkheid voor gemeenten (punt 11 f)
premiebetaling door ongehuwden (punt 11g)
conclusies, onder meer dat de betrokken minister met grote spoed de memorie van antwoord zal afwerken en dat deze in de Raad zal worden besproken (11 h)

1960, 24 juni
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 13)
adviesaanvrage aan de SER over verlenging van de uitkeringsduur en afschaffing van de loongrens in de WW (punt 17)
agendapunt publicatie van adviezen van vaste colleges van advies en bijstand aan de regering; de raad besluit: de vaste regel dat deze adviezen worden gepubliceerd wordt afgewezen, adviezen van ambtelijke commissies worden in principe niet gepubliceerd; de adviezen van colleges zoals de SER worden alleen gepubliceerd met bijvoeging van het standpunt van de regering; er komt een brief hierover naar de Tweede Kamer
overleg inzake wetsontwerp AKW; discussie over de procedure (punt 28 l)

1960, 8 juli
ontwerp memorie van antwoord over het wetsontwerp AKW; besloten tijdig met de betrokken fracties contact op te nemen (punt 3)
verlenging uitkeringsduur WW; brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken aanvaard (punt 10)

1960, 15 juli
bespreking van de memorie van antwoord van het wetsontwerp AKW; aanvaard onder enige voorbehouden (punt 2)
goedkeuring van een aanvullende overeenkomst bij het verdrag met Zwitserland over de sociale verzekering, aanvaard, geen discussie (punt 11)

1960, 22 juli
wetsontwerp wijziging AOW en AWW, aanvaard, geen discussie (punt 8a)
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 8b)

1960, 22 juli
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 7)
wetsontwerp wijziging AOW en uitvoeringsbesluit AOW, aanvaard, geen discussie (punt 8)

1960, 27 juli
wetsontwerp verlenging Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen, aanvaard, geen discussie (punt 16)

1960, 12 augustus
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt5)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 6)

1960, 19 augustus
uitvoeringsbesluit ZW, WW en IW, geen discussie (punt 21)

1960, 26 augustus
wetsontwerp wijziging OSV, aanvaard, geen discussie (punt11)

1960, 16 september
besluit vrijwillige premiebetaling AOW; aanvaard (punt 11)

1960, 30 september
wetsontwerp tijdelijke verhoging ongevalsuitkeringen, aanvaard, geen discussie (punt 16)
wetsontwerp beperking verhaalsrecht; memorie van antwoord (punt 17 k)

1960, 7 oktober
besluiten verhoging loongrenzen WW, IW en ZW, geen discussie (punt 6)

1960, 14 oktober
agendapunt garantiebeleid voor de landbouw; besloten de kinderbijslag te verhogen (punt 11)

1960, 21 oktober
wetsontwerp wijziging KWL inzake verhoging van de uitkeringen; besloten met meerderheid van stemmen met een verhoging akkoord te gaan (punt 11)

1960, 28 oktober
nota van de staatssecretaris over vereenvoudiging van de sociale verzekeringen; er komt een bespreking met de ministers van Sociale Zaken, Financiën en Economische Zaken en de staatssecretarissen van Sociale en Economische Zaken, waarna een ambtelijke werkgroep aan het werk kan worden gezet (punt 13)
wetsontwerp verhoging kinderbijslagen; besloten een advies bij de SER aan te vragen (punt 22)

1960, 28 oktober
behandeling wetsontwerp beperking verhaalsrecht in de Tweede Kamer ; een voorstel in het Voorlopig Verslag aangaande de artikelen 28 en 29 af te wijzen (punt 26c)

1960, 4 november
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 6)
behandeling wetsontwerp beperking verhaalsrecht; besloten wordt om bij aanvaarding van een te verwachten amendement het wetsontwerp in te trekken (punt 27j)

1960, 11 november
uitvoeringsbesluit Coördinatiewet Sociale Verzekering, geen discussie (punt 5)

1960, 2 december
uitvoeringsbesluit AWW, geen discussie (punt 5)
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 6)

1960, 9 december
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit WW, geen discussie (punt 10)

1960, 30 december
memorie van antwoord wetsontwerp AKW; afspraken over de opstelling van het kabinet tijdens de behandeling in de kamer (punt 1b)


Jaar 1961


1961, 6 januari
compensatie AOW-premie wegens verhoging inkomensgrens; College van Rijksbemiddelaars gaf al een vergunning, maar de Raad is het daar in meerderheid niet mee eens (punt 22b)

1961, 20 januari
wetsontwerp AKW; beantwoording van enige kamervragen; bespreking van de politieke situatie in de Tweede Kamer (punt 13)

1961, 27 januari
uitbetaling voorschotten op beperking aanpassingscorrectie AOW voor gepensioneerden (punt 16g)

1961, 3 februari
procedure wetsontwerp AKW; de verdere bespreking wordt twee weken aangehouden (punt 8)
NB: zie ook redactiewijziging van de notulen

1961. 17 februari
wetsontwerp AKW; beantwoording van vragen van de voorbereidingscommissie van de Tweede Kamer; besloten deze aan te houden (punt 16)

1961, 24 en 25 februari
wetsontwerpen wijziging Coördinatiewet Sociale Verzekering, ZW, OW, WW en KWL in verband met verkorting van de wekelijkse arbeidstijd, aanvaard, geen discussie (punt 5)
wetsontwerp AKW; beantwoording van enige vragen, besproken en aangehouden (punt 12)

1961, 3 maart
wetsontwerp AKW; bespreking van de publiciteit rond de behandeling van het wetsontwerp; de Raad gaat akkoord met de antwoorden van de minister van Sociale Zaken (punt 12)

1961, 10 maart
wetsontwerp AKW; behandeling in de Tweede Kamer; de minister van Sociale Zaken c.a. kondigt bespreking aan met de kamercommissie op 22 maart (punt 22b
de minister van Maatschappelijk Werk laat weten gereed te zijn met het voorontwerp ABW; besloten dat de minister de stukken naar de Raad zendt (punt 22d)

1961, 17 maart
wetsontwerp AKW; besloten dat aan de bespreking met de kamercommissie ook de ministers van Landbouw c.a. en Binnenlandse Zaken c.a. en de staatssecretarissen van Financiën en Economische Zaken (resp. Van den Berge en Veldkamp) deel zullen nemen (punt 21 e)

1961, 24 maart
wetsontwerp AKW, verslag van de bespreking met de kamercommissie; (punt 20a)

1961, 30 maart
wetsontwerp wijziging OSV inzake geheimhoudingplicht van de sociale verzekeringsorganen;
betreft maatschappelijk werkenden, aanvaard (punt 13)
wetsontwerp AKW; bespreking van de ontstane verwarring; (punt 21c)

1961, 7 april
brief van de minister van Maatschappelijk Werk over het voorontwerp ABW, aangehouden (punt 12)
wetsontwerp AKW; enkele besluiten met betrekking tot de procedure rond de kamerbehandeling (punt 15a)

1961, 14 april
brief van de minister van Maatschappelijk Werk (als 7 april), aangehouden (punt 9)

1961, 21 april
wetsontwerp wijziging ZW, OW, KWL, aanvaard, geen discussie (punt 13)
voorontwerp ABW; discussie; besloten het beraad op een later tijdstip voort te zetten (punt 20)

1961, 28 april
wetsontwerp wijziging OSV; betreft de werkwijze van de Sociale Verzekeringsraad; aanvaard, geen discussie (punt 8)
voorontwerp ABW, aangehouden (punt 11)
behandeling wetsontwerp AKW in de Tweede Kamer; de minister brengt verslag uit; besloten de openbare behandeling van het wetsontwerp niet uit te stellen (punt 25)

1961, 5 mei
wetsontwerp AKW; het antwoord van de minister van Sociale Zaken c.a. op vragen vanuit de Eerste Kamer wordt enigszins gewijzigd vastgesteld (punt 12)
voorontwerp ABW, aangehouden (punt 17)

1961, 12 en 13 mei
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over het wetsontwerp AKW besproken, aangehouden (punt 9)
voorontwerp ABW; de minister-president concludeert dat men er niet uit komt; de minister van Maatschappelijk Werk zal een procedurevoorstel doen voor de verdere behandeling (punt 12, 12 mei)
voorontwerp ABW; de minister van Maatschappelijk Werk en enkele andere ministers zullen het stuk bespreken, waarna advies aan deskundigen zal worden gevraagd (punt 12, 13 mei)

1961, 19 mei
wetsontwerp AKW; overleg tussen de minister-president en prof. Oud, voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer (punt 12)

1961, 26 mei
wetsontwerp AKW, na een korte bespreking besloten dit punt aan te houden (punt 17)

1961, 2 juni
wetsontwerp AKW; na een korte bespreking besloten dit punt aan te houden (punt 11)

1961, 9 juni
wetsontwerp AKW; de Tweede Kamer wil met de openbare behandeling van het wetsontwerp op 27 juni beginnen, zodat uitstel tot na het zomerreces niet meer mogelijk is (punt 8)

1961, 16 juni
wetsontwerp AKW; na enige bespreking besloten aan te houden (punt 12)
voorontwerp ABW; besloten dat de minister van Maatschappelijk Werk het voorontwerp voor advies verzendt (punt 13)

1961, 23 juni
benoeming voorzitter van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, aangehouden (punt 6)
wetsontwerp wijziging OSV, aanvaard, geen discussie (punt 11)
wetsontwerp wijziging AWW, aangehouden (punt 19)
behandeling wetsontwerp AKW; besloten dat behalve de minister van Sociale Zaken c.a. ook de staatssecretarissen Van den Berge en Veldkamp de behandeling in de kamer zullen bijwonen (punt 22c)

1961, 30 juni en 1 juli
benoeming voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars; voorstel van de staatssecretaris aanvaard, geen discussie (punt 15, 30 juni)
benoeming voorzitter van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, aangehouden (punt 16, 30 juni)
wetsontwerp wijziging AWW, aangehouden (punt 17, 30 juni)
behandeling wetsontwerp AKW; uitvoerige bespreking (niet weergegeven in de notulen) (punt 24 e, 30 juni)

1961, 3 juli
wetsontwerp AKW; de Raad keurt na een korte bespreking de verklaring die de minister-president zal afleggen in de Tweede Kamer goed (enig agendapunt; vergadering vond plaats in Hotel Des Indes)

1961, 5 juli
wetsontwerp wijziging AWW, aangehouden (punt 8)
tot voorzitter van het bestuur van de SVB wordt benoemd dhr. Berger en niet dhr. Ruppert, aangezien deze laatste al staatsraad is (punt 9)
vacature ministerie van Sociale Zaken c.a.; besloten hierover te spreken in een bijeenkomst van de Raad op 10 juli in Hotel des Indes na de gebruikelijke gemeenschappelijke maaltijd (punt 22a)
irritatie over uitlatingen van de voorzitter van het Unieberaad van de CHU over het compromis rond de AKW (punt 22b)

1961, 10 juli
vacature ministerie van Sociale Zaken c.a. behalve de ministers is ook aanwezig staatssecretaris Veldkamp; deze maakte een notitie over hoe het ontstane probleem op te lossen en deelt deze uit; hij zelf voelt het meest voor optie C (het liggende wetsontwerp wordt met zo veranderd dat het compromis erin wordt verwerkt); besloten dat de Raad geen bezwaren heeft tegen de opties B (intrekken van het huidige wetsontwerp en direct indienen van een nieuw ontwerp met het compromis) en C, maar de keuze overlaat aan staatssecretaris Veldkamp; deze bespreekt met de minister van Financiën de gevolgen van een noodregeling voor zelfstandigen beneden een zekere loongrens; de staatssecretaris zal gesprekken voeren met staatssecretaris Roolvink over een andere portefeuilleverdeling (de nieuwe minister gaat sociale verzekeringen doen, Roolvink krijgt “wellicht iets anders”), met de minister van Maatschappelijk Werk over de taakafbakening tussen beide ministeries, met de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën over de versterking van het ministerie van Sociale Zaken met enkele gekwalificeerde krachten en met de minister van Financiën over de begroting voor het jaar 1962 (enig agendapunt)

1961, 14 juli
voordracht nieuwe minister van Sociale Zaken en verdere behandeling wetsontwerp AKW; zolang dit kabinet zit wordt volksgezondheid, als de nieuwe minister dat niet wil, niet overgeheveld van Sociale Zaken naar Maatschappelijk Werk; de kandidaat-minister van Sociale Zaken acht dit bezwaarlijk wegens de nauwe band tussen het ziekenfondswezen en de sociale verzekeringen; de beide betrokken ministers komen nog deze kabinetsperiode met voorstellen; er zijn nieuwe afspraken over de taakverdeling tussen de minister en zijn staatssecretaris; er worden afspraken gemaakt over wijziging van het wetsontwerp AKW en de procedure rond de verdere behandeling in de Tweede Kamer; de raad besluit dr. G.M.J. Veldkamp aan de koningin voor te dragen als de nieuwe minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (punt 11)
NB: dit punt van de notulen is later op vele punten gewijzigd; zie het aparte stuk met wijzigingen

wetsontwerp wijziging IW, aanvaard, geen discussie (punt 7)
wetsontwerp wijziging AWW, aanvaard (punt 8)
wetsontwerp AKW; de Raad laat de keuze tussen de opties B en C over aan de nieuwe minister; besloten een noodregeling te maken voor zelfstandigen beneden de loongrens van Fl. 3.500, zodat deze halve kinderbijslag krijgen (punt 11)

1961, 21 juli
de minister van Sociale Zaken kondigt een nota aan met prioriteiten op het gebied van de sociale voorzieningen (punt 1a)
goedkeuring overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland over de ouderdomsverzekering, aanvaard, geen discussie (punt 7)
besloten van oud-minister van Rooy afscheid te nemen met een dinertje in De Witte Brug (punt 22f)

1961, 28 juli
kostwinnersbijslag (punt 10)

1961, 11 augustus
adviesaanvrage aan de SER inzake verhoging van het maximumdagloon in de sociale verzekering, aanvaard (punt 13)

1961, 18 augustus
wetsontwerp uitvoering van het verdrag inzake onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, aanvaard, geen discussie (punt 4)
uitvoeringsbesluit ZW, OW en WW, geen discussie (punt 14)
adviesaanvrage maximumdagloon in de sociale verzekering ; de vastgestelde aanvrage is niet verzonden (punt 16c)

1961, 1 september
goedkeuring van een herzien multilateraal verdrag over de sociale zekerheid van Rijnvarenden, aanvaard, geen discussie (punt 3)
wetsontwerp verlenging Noodwet Kinderbijslag voor Kleine Zelfstandigen, aanvaard, geen discussie (punt 11)
de minister van Sociale Zaken deelt mede dat hij de behandeling van het wetsontwerp AKW wil voortzetten (punt a na punt 21)

1961, 4 september
de minister-president heet minister Klompé welkom na haar periode van zes weken ziekte (aanvang vergadering)
uitvoeringsbesluit kinderbijslag voor arbeiders die in Spanje woonachtig zijn, geen discussie (punt 7)
wetsontwerp AKW; het voorstel van de minister van Sociale Zaken vervat in een nota wordt aanvaard (punt 22)

1961, 15 september
wetsontwerp fiscale voorzieningen ten gunste van de werkende gehuwde vrouw; de minister van Sociale Zaken wil hier graag bij betrokken worden; het wetsontwerp komt terug in de Raad (punt 8)

1961, 22 september
wetsontwerp AKW; de minister van Sociale Zaken doet enkele mededelingen over de behandeling in de Tweede Kamer (punt 16i)

1961, 13 oktober
wetsontwerp AKW; de Tweede Kamer heeft de behandeling uitgesteld tot december (punt 13j)

1961, 20 oktober
nota van de minister voor Sociale Zaken over de premie van de WW; aanvaard (punt 12)
Raad voor Economische Aangelegenheden vergadert voortaan elke tweede vrijdag van de maand (punt 21d)

1961, 10 november
brief van de minister van Sociale Zaken over verhoging van de AOW- en AWW-uitkeringen, aanvaard, geen discussie (punt 10)
nota van deze minister over waardevastheid van bedrijfspensioenen en AOW- en AWW-pensioenen; de minister voert nog overleg met zijn collega’s van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën over de adviesaanvrage aan de SER; aanvaard (punt 11)

1961, 17 en 20 november
interim-regeling invaliditeitsrentetrekkers; aanvaard (punt 8)

1961, 24 november
nota van de staatssecretaris van Sociale Zaken over de kostwinnersbijslag in het bedrijfsleven, aanvaard, geen discussie (punt 12)
adviesaanvrage over de opheffing van het onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, aangehouden (punt 15)

1961, 1 december
adviesaanvrage opheffing onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering; voorstel na enige wijzigingen aanvaard (punt 11)

1961, 8 december
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 7)
de Raad stemt in met de instelling van een directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen en met de benoeming van mr. A.C.M. van de Ven tot directeur-generaal (punt 13a)
behandeling wetsontwerp AKW; bespreking van twee te verwachten amendementen van de confessionele partijen; de Raad stemt in met de voorstellen van de minister van Sociale Zaken (punt 13b)

1961, 22 december
vier uitvoeringsbesluiten in verband met uitbreiding van de werking der wetsduidingsbepalingen in de sociale verzekeringswetten, geen discussie (punt 6)

1961, 29 december
uitvoeringsbesluit OW, geen discussie (punt 9)Jaar 1962


1962, 5 januari
Besloten een commissie waardevaste pensioenen in te stellen; de minister van Sociale Zaken maakt melding van een onder leiding van prof. Bosman staande SER-commissie voor de oudedagsvoorziening (punt 15 e)

1962, 12 januari
wetsontwerp verhoging AOW-uitkeringen; de minister van Sociale Zaken c.a. krijgt toestemming om het wetsontwerp onderhands naar de Raad van State te zenden (punt 10a)

1962, 19 januari
wetsontwerp wijziging AOW; aanvaard op voorwaarde dat de ministers van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken overeenstemming bereiken (punt 11)

1962, 2 februari
wetsontwerp beperking van de samenloop van AOW-uitkeringen met uitkeringen krachtens de OW en de IW, aanvaard, geen discussie (punt 8)
plannen met de WW; de minister van Economische Zaken heeft vernomen dat men de loongrens willen laten vervallen; eerst wordt onderzocht waar dit bericht vandaan komt (punt 12h)

1962, 16 maart
behandeling wetsontwerp AKW in de Eerste Kamer; de minister van Sociale Zaken c.a. heeft gehoord dat de VVD-fractie tegen wil stemmen; bij zijn aantreden heeft hij gezegd dat hij zijn politieke leven heeft verbonden aan dit wetsontwerp; de minister van Binnenlandse Zaken (VVD) zal vragen hoe dit zit (punt 20i)

1962, 6 april
behandeling wetsontwerp AKW in de Eerste Kamer; bespreking van de politieke situatie; minister Beerman (CHU) polst de CHU-fractie (punt 14g)

1962, 27 april
de minister van Maatschappelijk Werk deelt mede dat het wetsontwerp ABW, nu de adviezen binnen zijn, gereed is; besloten wordt dit in de Raad van 18 mei aan de orde te stellen (punt 14d)

1962, 4 mei
de minister van Maatschappelijk Werk wordt gemachtigd om het wetsontwerp ABW nu al informeel naar de Raad van State te zenden; de minister van Sociale Zaken c.a. deelt mede dat hij een nota over deze zaak naar de Raad zal zenden (punt 13k)

1962, 11 mei
behandeling wetsontwerp ABW; discussie (p. 7-14 ); besloten deze in de volgende vergadering voort te zetten; de ministers van Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken c.a. zullen nader overleggen over het probleem onder welk ministerie de rijksgroepsregelingen vallen; zo mogelijk zal de minister van Maatschappelijk Werk overleg plegen met de ministers van Financiën en Justitie (punt 13)

1962, 18 mei
op verzoek van de minister van Economische Zaken maakt de minister van Sociale Zaken c.a. een nota over de wetsontwerpen op sociaal terrein die hij nog wil indienen (punt 20c)

1962, 25 mei
voortzetting van het beraad over het wetsontwerp ABW; discussie (p. 5-13); een moeilijk punt vormen de in 1959 gemaakte afspraken over de taakverdeling tussen de ministeries van Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken; besloten wordt de zaak een week aan te houden (punt 7)

1962, 1 juni
goedkeuring van een verdrag met Spanje over de sociale zekerheid, aanvaard (punt 3)
besluit Preventiefonds, geen discussie (punt 7)
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over de gevolgen van de huurverhoging voor de sociale uitkeringen; de voorstellen worden onder enkele voorwaarden aanvaard (punt 12)
wetsontwerp ABW; na ampele discussie en stemmotivering wordt bij meerderheid van stemmen besloten dat alle bijstandsregelingen en de uitvoering van deze wet zal geschieden onder verantwoordelijkheid van de minister van Maatschappelijk Werk; dit geldt dus ook voor de thans nog onder Sociale Zaken vallende regelingen voor zelfstandigen en gehandicapten; er is sprake van een compromisvoorstel van de minister van Sociale Zaken c.a. dat als redelijk wordt betiteld (punt 16)

1962, 22 juni
de minister van Economische Zaken stelt het loonbeleid en toekomstige invaliditeitsverzekering aan de orde (punt 12c)

1962, 29 juni
wetsontwerp ABW; de minister van Financiën zou graag zien dat het wetsontwerp na behandeling bij de Raad van State nogmaals in de Raad aan de orde komt; de minister van Maatschappelijk Werk is bereid hiermee rekening te houden (punt 1)
ondertekening interim-overeenkomst met Griekenland inzake ziekte- en moederschapsverzekering, aanvaard, geen discussie (punt 4)
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 14)
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over een interim-regeling ter verhoging van invaliditeitsrenten; aanvaard onder voorbehoud van nader overleg van de minister van Sociale Zaken c.a. met de ministers van Economische en Binnenlandse Zaken (punt 15)

1962, 6 juli
drie wetsontwerpen huurcompensatie voor de sociale verzekering; de minister van Sociale Zaken c.a. wordt gemachtigd deze door te zenden naar de Raad van State (punt 17a)

1962, 13 juli
adviesaanvragen SER verhoging loongrens en het maximumdagloon in de sociale verzekeringswetten; besloten dat de minister van Economische Zaken deze ingewikkelde zaak bespreekt met de minister van Sociale Zaken c.a. (punt 8)
wetsontwerpen huurcompensatie voor sociale verzekeringsuitkeringen; de minister van Economische Zaken heeft nog een bezwaar dat hij met de minister van Sociale Zaken c.a. zal bespreken (punt 10a)

1962, 21 juli
de minister van Financiën heeft een brief van de minister van Sociale Zaken c.a. ontvangen over het probleem dat de gemeentelijke sociale diensten de uitkeringsnormen [krachtens de Armenwet] opschroeven, waardoor het loonbeleid wordt bemoeilijkt; besloten dat hij met zijn collega’s van Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken overleg voert (punt 22i)

1962, 27 juli
uitvoeringsbesluit AOW en AWW, geen discussie (punt 5)

1962, 3 augustus
advies van de Raad van State over het wetsontwerp ABW; de minister van Sociale Zaken c.a. zegt dat gesprekken van hem met zijn collega van Maatschappelijk Werk tot overeenstemming hebben geleid; een door de minister van Financiën gesignaleerd probleem is dat de door gemeenten verstrekte uitkeringen krachtens de Armenwet hoger uitkomen dan de laagste lonen; dit wordt in de hand gewerkt doordat de eerstgenoemden geen AOW-premie en inkomstenbelasting hoeven te betalen; besloten wordt dat een interdepartementale werkgroep van Maatschappelijk Werk, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën dit probleem bespreekt; de raad stemt in met de stukken (punt 14)
adviesaanvrage aan de SER over het sociale zekerheidsbeleid op langere termijn (punt 15); aanvaard (punt 15)

1962, 10 augustus
uitvoeringsbesluit AOW (punt 11)
problemen bij de tussentijdse verhoging van de kinderbijslag (punt 13a)
advies van de Raad van State over het wetsontwerp inzake cumulatie van AWW-uitkering met weduwenpensioen in sociale verzekeringswetten; dit is negatief, maar de minister van Sociale Zaken c.a. meent dat de Raad van State het niet goed begrepen heeft; hij stelt voor het wetsontwerp door te zenden; de Raad stemt daarmee in (punt 13d)

1962, 17 augustus
uitvoeringsbesluit AOW en AWW, geen discussie (punt 9)
wetsontwerp interim-regeling invaliditeitsrenten; discussie tussen de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken c.a.; wetsontwerp aanvaard (punt 11b)

1962, 14 september
tijdens een informele bijeenkomst van de ministers van Sociale Zaken van de Europese Economische Gemeenschap is de minister van Sociale Zaken c.a. gebleken dat 75.000 Nederlanders in Duitsland werken tegen zwarte lonen die tot 25% oplopen (punt 2h)
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over verhoging van de kinderbijslagen, aanvaard, geen discussie (punt 11)

1962, 28 september
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit AWW, geen discussie (punt 10)

1962, 5 oktober
adviesaanvrage SER financiering Preventiefonds; de minister van Economische Zaken is tegen het voorstel; aangehouden (punt 9)

1962, 12 oktober
adviesaanvrage SER financiering Preventiefonds; onder voorwaarden aanvaard (punt 14)

1962, 19 oktober
wetsontwerp verhoging kinderbijslagen; aanvaard op voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt met de staatssecretaris van Financiën (punt 13)

1962, 5 november
besluit vrijstelling van ongehuwde vrouwen van premieheffing voor de AKW, aanvaard, geen discussie (punt 10)
besluit maximumpremieloon per dag voor de sociale verzekering (punt 11)
besluit maximumloongrens voor de sociale verzekering (punt 12)

1962, 19 november
uitvoeringsbesluit kinderbijslag, geen discussie (punt 8)
uitvoeringsbesluit Zuiderzeesteunwet (punt 11)

1962, 26 november
besluit beperking invorderingsgrens kinderbijslagpremie (punt 16)
behandeling in de Tweede Kamer van de Interim-regeling Invaliditeitsrentetrekkers; besloten om een te verwachten amendement onaanvaardbaar te verklaren (punt 19a)

1962, 7 december
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 10)
wijziging besluit gemoedsbezwaren, geen discussie (punt 11)
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 12)
uitvoeringsbesluit AOW, AWW en AKW, geen discussie (punt 13)

1962, 14 december
uitvoeringsbesluit AKW (punt 15d)

1962, 21 december
beslissing College van Rijksbemiddelaars inzake verplichte compensatie AOW-premie (punt 15d)


Jaar 1963


1963, 4 januari
nota en wetsontwerp WAO van de minister van Sociale Zaken c.a. is ingekomen; hij wil in de volgende vergadering een principieel debat houden; de minister van Economische Zaken spreekt “van een soort mammoetwet” die allerlei consequenties heeft voor de andere sociale verzekeringen; besloten deze zaak de volgende week te bespreken en over twee weken een beslissing over de principes te nemen (punt 9)

1963, 11 januari
wetsontwerp wijziging Preventiefonds, aanvaard, geen discussie (punt 11)
wetsontwerp WAO; de ministers van Economische Zaken en Financiën stellen een aantal belangrijke punten aan de orde; besloten in de volgende vergadering de discussie voort te zetten (punt 12)

1963, 18 januari
wetsontwerp WAO; discussie waarin vooral de ministers van Economische Zaken en Financiën aan het woord zijn; de minister van Sociale Zaken c.a. maakt een notitie over de gemeenschappelijke medische dienst en zorgt voor meer informatie over de loongrens (punt 2)
de minister van Maatschappelijk Werk stelt aan de orde of er geen koudetoeslag moet worden gegeven op de uitkeringen krachtens de groepsregelingen, de sociale voorziening enz.; “Ten aanzien van de uitvoering van de armenwet kan zij geen instructie geven, aangezien deze uitvoering bij de gemeentebesturen berust. “ (punt 16a)

1963, 8 februari
wijziging beroepsreglement, geen discussie (punt 7)

1963, 1 maart
uitvoeringsbesluit kinderbijslagen, geen discussie (punt 18)

1963, 15 maart
nota’s van de minister van Sociale Zaken c.a. over de gemeenschappelijke medische dienst ; besloten deze te aanvaarden, tenzij het advies van de Raad van State aanleiding geeft om in de Raad terug te komen op de loongrens (punt 15)

1963, 29 maart
brief van de minister van Maatschappelijk Werk over het verhaalsrecht in het wetsontwerp ABW; aanvaard (punt 10)

1963, 5 april
wetsontwerp ABW; de beroepsregeling; de minister van Justitie heeft bezwaren (punt 14k)
wetsontwerp WAO; de minister van Sociale Zaken c.a. herinnert eraan dat het ontwerp nog in de Raad zou komen, als de Raad van State in zijn advies “opzienbarende dingen” had vermeld; de Raad ontraadt echter niet de loongrens in de ZW af te schaffen; hij pleegt nog overleg met zijn collega van Economische Zaken en verzoekt deze zaak voor de volgende vergadering te agenderen (punt 14 l)

1963, 11 april
ontwerp nader rapport aan de koningin over de afschaffing van de loongrens in de ZW; de minister van Economische Zaken is hiertegen; de Raad aanvaardt de stukken (punt 9)

1963, 10 mei
ontwerpbesluiten over verhoging van de uitkeringen in de sociale verzekering in verband met een stijging van de loonindexcijfers; aanvaard (punt 13)

1963, 24 mei
goedkeuring van deel IX inzake invaliditeitsuitkeringen van het internationale arbeidsverdrag over minimumnormen van sociale zekerheid; aanvaard, geen discussie (punt 4)

1963, 23 juli
constituerende vergadering van het kabinet-Marijnen
de minister van Sociale Zaken c.a. verklaart alleen tot het kabinet te willen toetreden op voorwaarde dat een bepaalde paragraaf in het regeringsprogramma komt; de Raad stemt in met de verklaring van 9 juli 1963 van dr. W. de Kort [fractievoorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de KVP]; de verlangens van minister Veldkamp hebben betrekking op de invoeringsdatum van de WAO en op de medefinanciering van de kinderbijslag uit de algemene middelen; besloten wordt om in de regeringsverklaring op te nemen dat het kabinet van zo’n medefinanciering uit de schatkist geen bezwaar maakt (punt 3)

1963, 2 augustus
adviesaanvrage aan de SER over binding van het maximumdagloon aan het loonindexcijfer; aanvaard (punt 9)

1963, 9 augustus
wijziging Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers, aanvaard (punt 10a)

1963, 27 augustus
wetsontwerpen wijziging ZW, WW en IW in verband met een verandering in het prijsindexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud, aanvaard (punt 22)
wetsontwerpen wijziging AKW en KWL (punt 23)

1963, 30 augustus
behandeling rijksbegroting 1964; hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Volksgezondheid); aan dit begrotingshoofdstuk gaat een lange uiteenzetting vooraf over het sociale beleid die op enkele punten wordt bijgesteld; overigens aanvaard (punt 13m)
behandeling rijksbegroting 1964; hoofdstuk XVI Maatschappelijk Werk; punt van de taakverdeling tussen Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk; sprake van een aangevraagd SER-advies over het omzetten van werknemersverzekeringen in volksverzekeringen (punt 13n)

1963, 4 september
miljoenennota; de minister van Sociale Zaken c.a. maakt enkele opmerkingen over het sociale beleid en de sociale premies (punt 1)

1963, 27 september
naar aanleiding van een bespreking over het loon- en prijsbeleid komt de premievaststelling van de AOW en de AWW aan de orde (p. 13); hoogte andere premies (p. 19); de minister van Sociale Zaken c.a. stelt ook vele andere vragen; besloten dat de ministers van Sociale Zaken, Economische Zaken, Financiën, Volkshuisvesting en Biesheuvel (BiZa ?) zullen deelnemen aan het gesprek met de Stichting van de Arbeid (punt 15a)

1963, 18 oktober
uitvoeringsbesluit Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers, geen discussie (punt 12)

1963, 1 november
bespreking van het loonbeleid; twee nota’s van de minister van Sociale Zaken c.a.; hij stelt de verhoging van de premies en de uitkeringen van de sociale verzekering aan de orde; besloten wordt in een extra vergadering het punt van de cijfers van de lonen, prijzen en sociale premies te behandelen (punt 11)

1963, 7-8 november
voortzetting van het beraad over de loonpolitieke situatie; aan de bespreking met de Stichting van de Arbeid nemen dezelfde personen deel als de vorige maal (punt11)

1963, 15 november
wetsontwerp verhoging uitkeringsbedragen en premie-inkomengrens; aanvaard (punt 13)

1963, 29 november
wetsontwerp wijziging OW, aanvaard, geen discussie (punt 12)

1963, 6 december
besluit verhoging maximumpremieloon in de sociale verzekering, geen discussie (punt 14a)

Jaar 1964


1964, 10 januari
wijziging WW: afschaffing van de loongrens, verlenging van de uitkeringsduur en herziening van de omschrijving voor de uitkeringspercentages; besloten het wetsontwerp naar de Raad van State te zenden; na het advies komt het financiële aspect nog in deze Raad aan de orde (punt 8)

1964, 24 januari
agendapunt het loon- en prijsbeleid; de minister van Sociale Zaken c.a. heeft op 16 januari 1964 gesproken met het georganiseerde bedrijfsleven; ter sprake kwam het optrekken van de AOW tot het sociaal minimum (punt 7)

1964, 31 januari en 3 februari
agendapunt loon- en prijsbeleid; de verhoging van de AOW-uitkering komt enkele malen ter sprake (punt 16a)
wetsontwerp WWV; discussie onder meer met de minister van Maatschappelijk Werk of dit de ABW niet aantast; het beraad wordt op 10 februari voortgezet (punt 15)

1964, 7 en 10 februari
wetsontwerp WWV; discussie over de verhouding van dit wetsontwerp met de ABW; aanvaard, zij het dat de budgettaire aspecten nog aan de orde komen bij de prioriteitenbespreking (punt 18)

1964, 14 februari
de minister van Sociale Zaken c.a. deelt mede dat op zijn verzoek de uitvoering van art. 118 van het EEG-verdrag op de agenda van de volgende bijeenkomst van de EEG-Raad is geplaatst; het betreft de harmonisatie van de sociale verzekeringen (punt 2f)
wetsontwerpen wijziging OW, WW, ZW, KWL en AKW; aanvaard (punt 14)

1964, 28 februari
de minister van Sociale Zaken c.a. deelt mede dat de SER een verdeeld advies heeft vastgesteld over de optrekking van de AOW tot een sociaal minimum (punt 22d)

1964, 13 maart
wijziging besluit aanduiding indexcijfers voor de sociale verzekering, geen discussie (punt 9)

1964, 3 april
tijdschema optrekken van de AOW tot het sociaal minimum en liquidatie van de IW (punt 15c)

1964, 8 mei
agendapunt vergadering Raad voor Economische Aangelegenheden; terloops komt de verhoging van de AOW ter sprake (punt 14h)

1964, 15 mei
begrotingsbeleid 1965; kosten van de inwerkingtreding van de ABW; de minister van Sociale Zaken c.a. maakt zich zorgen over de hoogte van de armenwetuitkeringen die soms boven die van de sociale verzekeringen uitkomen onder meer in Amsterdam; de minister van Financiën zet zijn bilaterale besprekingen met andere ministers voort (punt 13)

1964, 29 mei en 1 juni
twee wetsontwerpen AOW en AWW inzake invoering van een sociaal minimum en gedeeltelijke liquidatie van de IW; niet duidelijk wat besloten is (punt 2)
naar aanleiding van het punt ‘wegenbouw’ wordt er gesproken over de begroting 1965; de minister van Sociale Zaken c.a. stelt de nieuwe groepsregeling voor invaliden aan de orde; besloten wordt het wetsontwerp verhoging van de AOW en AWW tot een sociaal minimum in de volgende vergadering te behandelen; in beginsel wordt besloten voor dit doel een bedrag van 150 miljoen gulden ten laste van de schatkist te brengen; zie ook sub 7 en 8 aan het eind van dit lange agendapunt (punt 20 getiteld wegenbouw)
uitvoeringsbesluit OW (punt 17)

1964, 5 juni
wetsontwerpen verhoging AOW en AWW tot sociaal minimum en gedeeltelijke liquidatie van de IW; aanvaard behoudens dat met enkele ministers nog overleg plaatsvindt (punt 9)
bespreking van enkele ministers met de vakcentrales onder meer over de sociale verzekeringsuitkeringen (punt 17b)

1964, 12 juni
verhoogd uitgesteld AOW-pensioen; de SER adviseerde negatief; besloten dat er ambtelijk overleg komt met Sociale Zaken c.a. en Financiën (punt 11)

1964, 17 juli
de minister van Sociale Zaken c.a. stelt bij het punt notulen van 5 juni het volgende aan de orde; hij dringt erop aan dat de Raad van State haast maakt met zijn advies op de wetsontwerpen AOW en AWW; hij deelt verder mede overleg te hebben gehad met de ministers van Maatschappelijk Werk , Binnenlandse Zaken en Financiën over de verhouding van het sociale verzekeringsbeleid en het bijstandsbeleid en dat daar afspraken zijn gemaakt; hij kondigt een nota over de filosofie achter de sociale minima aan (punt 1a)
uitbreiding van de Tijdelijke Bijstandsregeling Mindervaliden; de minister van Sociale Zaken c.a. stelt enkele vragen; aanvaard (punt 15)

1964, 24 juli
overleg met de Raad van State over het advies inzake de verhoging van de AOW heeft tot resultaat geleid (punt 1a)
de minister van Sociale Zaken c.a. deelt mede dat het bestuur van het AWF en de SVR gaan adviseren de WW-premie te verlagen (punt 11c)

1964, 30 en 31 juli
wetsontwerpen verhoging AOW; de minister-president zal de vice-president van de Raad van State laten weten dat tijdige uitbrenging van het advies urgent is (punt 1)
behandeling rijksbegroting hoofdstuk XV (Sociale Zaken); er komt een wetsvoorstel (een “codificatie”) van complementaire sociale voorzieningen; aanvaard (punt 19 l)
wetsontwerp WWV; de minister van Sociale Zaken c.a. wil het nu doorzenden naar de Staten-Generaal (punt 21b)
de minister van Sociale Zaken c.a. beklaagt zich dat er naar de Raad van State en anderen is gelekt over het beraad dat de Raad gevoerd heeft over het wetsontwerp WWV (punt 21c)

1964, 3 augustus
compromis verhoging AOW-uitkeringen en belastingverlaging; sprake over verhoging van de inkomensgrens in de kinderbijslagregeling voor kleine zelfstandigen (punt 5c)

1964, 12 augustus
belastingherziening en premies volksverzekeringen; de minister van Sociale Zaken c.a. vraagt zich af of voor de vaststelling van de premies geen andere procedure moet komen (punt 15g)

1964, 28 augustus
wijziging aandeelpercentage Gemeentefonds in verband met de AOW en de AWW (punt 20g)

1964, 2 oktober
voorstel tot verhoging van de inkomensgrens in de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen (punt 13)
uitvoeringsbesluit IW, geen discussie (punt 14)
vaststelling premies AOW, AWW, AKW en Ziekenfonds (punt 21)

1964, 16 oktober
adres van de middenstand over de wijziging van de AOW; besloten niet op alle wensen in te gaan (punt 11c)

1964, 23 oktober
besluit verhoging loongrens ZW (punt 6)
verhouding tussen AOW- en bijstandsuitkeringen; besloten dat de ministers van Sociale Zaken, Maatschappelijk Werk, Binnenlandse Zaken en Financiën overleg voeren (punt 11 e)

1964, 30 oktober
uitvoeringsbesluit AOW, AWW en AKW (punt 6)
de minister van Sociale Zaken c.a. stelt de taak van het ministerie van Maatschappelijk Werk aan de orde; het betreft vooral het regeringsbeleid ten aanzien van bejaarden en invaliden; de minister-president concludeert dat de taak van het ministerie is “coördinatie van werkzaamheden van particuliere organisaties op het terrein van het maatschappelijk werk” (punt 14f)

1964, 6 november
behandeling wetsontwerp verhoging AOW in de Tweede Kamer; bespreking van te verwachten amendementen (punt 13a)
verhoging van de franchiseregeling AOW- en AWW-premie (punt 13b)

1964, 20 en 23 november
besluit minimumbedragen ABW; besloten dat de stukken naar de Raad van State gezonden kunnen worden, maar de minister van Sociale Zaken c.a. maakt een voorbehoud om er op terug te komen (punt10)
adviesaanvraag vakantie-uitkering in de sociale verzekering, aangehouden (punt 15)
ontwerpbesluit groepsregeling werkloze werknemers; besloten dat de stukken naar de Raad van State kunnen worden gezonden; er komt nog overleg tussen de ministers van Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken (punt 17)

1964, 4 en 7 december
uitvoeringsbesluit kinderbijslag, geen discussie (punt 8)

1964, 11 december
groepsregeling zelfstandigen; besloten dat de stukken naar de Raad van State kunnen worden gezonden (punt 12)

1964, 18 december
groepsregeling zelfstandigen; aanvaard (samen met de groepsregelingen voor blinden, mindervaliden en gehandicapten) (punt12)
adviesaanvrage aan de SER over vakantiegeld in het kader van de sociale verzekering, aangehouden (punt 13)
behandeling in de Tweede Kamer van de wijziging van de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen (punt 14f)
verhoging sociale uitkeringen na loonakkoord; aanvaard; de stukken gaan voor advies naar de SER en de Raad van State (punt 14 g)

Jaar 1965


1965, 8 januari
wetsontwerp onderlinge aanpassing sociale verzekeringswetten en belastingwetten; aanvaard (punt 9)
adviesaanvraag aan de SER over vakantie-uitkering in de sociale verzekering; na discussie besloten aan te houden (punt 18)

1965, 15 januari
wetsontwerp wijziging ongevallenwetten; tijdelijke verdere verhoging; aanvaard (punt 9)

1965, 22 januari
uitvoeringsbesluit WW (punt 11)
adviesaanvrage aan de SER over vakantie-uitkering in de sociale verzekering; na discussie aangehouden in afwachting van nader overleg tussen de betrokken ministers (punt 13)

1965, 5 februari
wijziging Zuiderzeesteunbesluit in verband met nieuwe sociale verzekeringen (punt 5)
adviesaanvrage vakantie-uitkering in de sociale verzekering; de minister van Sociale Zaken c.a. herschrijft de aanvrage en wel zo dat alleen trekkers van de Interim-wet Invaliditeitsrenten vakantiegeld kunnen krijgen (punt 7)

1965, 19 maart
uitvoeringsbesluit kinderbijslag voor kleine zelfstandigen, geen discussie (punt 10)

1965, 2 april
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 8)
uitvoeringsbesluit AWW (punt 9)
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 10)
uitvoeringsbesluit AWW, geen discussie (punt 11)

1965, 12 en 13 april
constituerende vergadering van het kabinet-Cals bespreking van afspraken gemaakt met fractievoorzitters en andere programmapunten; de minister van Sociale Zaken c.a. wil meer geld uit de schatkist voor de financiering van volksverzekeringen (p. 22); (punt 5 begin)
de minister van Sociale Zaken c.a. entameert een discussie over een hogere bijdrage uit de schatkist voor de verhoging van de AOW;
hij wil ook een overheidsbijdrage voor de WAO die bij de Kamer ligt (punt 5 e sub 1)
hij verwijst naar een door hem geschreven nota over de integratie van het sociale bijstandsbeleid en de terreinafbakening van het beleid inzake de geestelijke volksgezondheid;
hij kondigt een verhoging van de kinderbijslag aan (punt 5 e sub 2)
instelling van een nieuw ministerie met in elk geval het maatschappelijk werk; wat te doen met de uitvoering van de ABW?; geen besluit; de minister van Verkeer en Waterstaat (Suurhoff) is ervoor dat de ABW overgaat naar Sociale Zaken; minister Vrolijk voelt hier niet voor; op voorstel van minister Den Uyl besloten het nieuwe ministerie te noemen Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (punt 7)

1965, 21 mei
de minister van Sociale Zaken c.a. komt terug op de overheveling van de ABW; de minister-president merkt op dat besloten is om de ABW in deze kabinetsperiode bij Maatschappelijk Werk te laten; de minister van Sociale Zaken c.a. heeft tijdens de formatie van het kabinet-Marijnen voorgesteld het ministerie van Maatschappelijk Werk op te heffen en de uitvoering van dit besluit over te laten aan een commissie op hoog niveau; dit werd de Commissie-Donner; hij wenst volksgezondheid niet af te staan; besloten deze kwestie in een kleine kring verder te bespreken en de notulen goed te keuren (punt 1a)
uitvoeringsbesluit AOW, geen discussie (punt 3c)

1965, 28 mei
samenhang pensioenwetten en WAO; discussie over wanneer de nieuwe ambtenarenpensioenwetten en de WAO in werking moeten treden; beslissing aangehouden (punt 2k)

1965, 4 juni
kinderbijslag en andere sociale uitkeringen (punt 10)

1965, 18 juni
uitvoeringsbesluit AOW (punt 12)

1965, 2 juli
wetsontwerp verhoging kinderbijslagen, aanvaard (punt 14)
uitvoeringsbesluiten AOW, AWW en AKW (punt 15)

1965, 16 juli
wetsontwerp wijziging Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, aanvaard, geen discussie (punt 11)

1965, 27 augustus
stijging premies sociale verzekeringen; met name de Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers is veel duurder dan eerst gedacht (punt 2d)
uitvoeringsbesluit kinderbijslag, geen discussie (punt 3c)

1965, 3 september
uitvoeringsbesluit ZW, hamerstuk (punt 3f)
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3g)

1965, 10 september
rijksbegroting hoofdstuk XV (Sociale Zaken c.a.); discussie over de verhoging van de premie van de Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers (punt 7)

1965, 17 september
wijziging rijksgroepsregeling voor zelfstandigen, geen discussie (punt 14)
wijziging rijksgroepsregeling werkloze werknemers, geen discussie (punt 15)
wijziging besluit minimumbedragen ABW, geen discussie (punt 16)

1965, 1 oktober
uitvoeringsbesluit Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers, hamerstuk (punt 3b)
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3c)
uitvoeringsbesluit Kinderbijslagwet voor Kleine Zelfstandigen, hamerstuk (punt 3d)
uitvoeringsbesluit KWL, hamerstuk (punt 3 e)
stijging van de sociale verzekeringspremies ; de minister van Sociale Zaken c.a. heeft hierover afspraken gemaakt met zijn collega van Financiën (punt 8b)

1965, 15 oktober
wetsontwerp uitkering ineens in de sociale verzekering; de minister van Sociale Zaken c.a. deelt het ontwerp uit tijdens de vergadering; hij wordt gemachtigd de stukken onderhands naar de Raad van State te zenden (punt 2 e)

1965, 29 oktober en 1 november
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3b
uitvoeringsbesluit AWW, hamerstuk (punt 3c)
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3d)
uitvoeringsbesluit AWW, hamerstuk (punt 3 e)
wetsontwerp uitkering ineens aanvaard (punt 9)
uitvoeringsbesluit loongrens ZW, geen discussie (punt 10)
uitvoeringsbesluit maximumdagloon in de sociale verzekering, geen discussie (punt 11)
de minister van Sociale Zaken c.a. wordt gemachtigd aan de Tweede Kamer een mededeling te doen over de stijging van de sociale verzekeringspremies per 1 januari 1966 (punt 25 e)

1965, 5 november
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over de financiële gevolgen van het sociale zekerheidsbeleid; de minister van Verkeer en Waterstaat heeft bezwaren tegen financiering van de kinderbijslag uit de algemene middelen (punt 5)

1965, 26 november
wetsontwerp AKW en AOW; financiering van de AKW uit de algemene middelen; ontwerpverbeterblad van de notulen van 5 november; besloten dat de minister van Sociale Zaken c.a. en zijn collega van Financiën hierover spreken en dat dit punt voor de volgende vergadering wordt geagendeerd (punt 13)

1965, 3 december
wetsontwerp goedkeuring Europese code inzake sociale zekerheid (punt 6b)
wetsontwerp wijziging AKW en AOW en financiering van de AKW uit de algemene middelen; besloten dat er geen verschil van mening meer bestaat over de afspraak aangaande de bijdrage uit de schatkist aan de sociale verzekering (punt 12)

1965, 23 december
uitvoeringsbesluit WW, hamerstuk (punt 3d)

Jaar 1966


1966, 14 januari
de minister van Sociale Zaken c.a. wordt kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter van de 50ste Internationale Arbeidsconferentie (punt 3f)
adviesaanvrage aan de SER over een wettelijke regeling van het minimuminkomen, aangehouden (punt 12)

1966, 21 januari
adviesaanvrage aan de SER over een wettelijke regeling van het minimuminkomen; na discussie aanvaard (punt 5)
verhoging welvaartsvaste sociale verzekeringsuitkeringen; besloten dat het systeem van de indexering-vooraf van de te verwachten loonstijging zal worden gebruikt (punt 9)

1966, 11 februari
wetontwerp wijziging Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers; betreft vergroting van het aantal bijstandsgerechtigden, aanvaard (punt 10)
rechtspositie uitvoeringsorganen van de sociale verzekering in verband met de invoering van de WAO; de minister van Sociale Zaken c.a. zal in de Eerste Kamer mededelen dat er een afzonderlijke afvloeiingsregeling komt voor een bepaalde categorie personeel van de Raden van Arbeid (punt 12)

1966, 25 februari
ontwerpbesluit verhoging sociale verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1966 (punt 10)

1966, 4 maart
uitvoeringsbesluit OW, hamerstuk (punt 3 e)

1966, 11 maart
goedkeuring van een overeenkomst inzake de sociale zekerheid van werknemers die in Nederland, Frankrijk en Polen hebben gewerkt, aanvaard, geen discussie (punt 4a)
wetsontwerp Liquidatie Invaliditeitsverzekering, aanvaard (punt 14)

1966, 18 maart
wetsontwerp (een ander dan dat van 11 maart) Liquidatie Invaliditeitsverzekering, aanvaard; de minister wordt gemachtigd het onderhands naar de Raad van State te zenden (punt 4f)

1966, 25 maart
wijziging Liquidatiewet Invaliditeitswetten, aanvaard, geen discussie (punt 9)

1966, 15 april
wetsontwerp Overgangsregeling WAO, aanvaard behoudens het hoofdstuk met de toelichting over de kostenverdeling dat nog aan de orde komt in de Raad (punt 7)

1966, 22 april
wetsontwerp Overgangsregeling WAO, aanvaard, mits over enkele weken over de lastenverdeling wordt gesproken (punt 6a)
wetsontwerp Overgangsregeling ZW, aanvaard (punt 6b)
wetsontwerp wijziging Coördinatiewet Sociale Verzekering met aanpassing aan de WAO, aanvaard (punt 6c)

1966, 29 april
wijziging van de sociale verzekeringspremies in verband met de belastingheffing (punt 12b)

1966, 27 mei
vakantie-uitkering in de sociale verzekering; betreft AOW, AWW en WAO; het nieuwe standpunt van de minister van Sociale Zaken c.a. wordt goedgekeurd (punt 6)

1966, 1 juli
wijziging rijksgroepsregeling zelfstandigen (punt 15)
wijziging rijksgroepsregeling werkloze werknemers (punt 16)

1966, 15 juli
rijksbegroting 1967; de minister van Sociale Zaken c.a. wil weten wanneer de WAO in werking kan treden (punt 4b)

1966, 22 juli
wetsontwerp wijziging OSV, aanvaard (punt 27)

1966, 28 juli
verlening uitkering ineens aan bepaalde groepen trekkers van sociale verzekeringsuitkeringen (punt 5)

1966, 16 september
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3d)
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3 e)
uitvoeringsbesluit Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers, hamerstuk (punt 3f)
goedkeuring van een verdrag met Portugal over de sociale zekerheid (punt 4a)

1966, 23 september
uitvoeringsbesluit SVR, hamerstuk (punt 3d)

1966, 7 oktober
wetsontwerp wijziging OW in verband met uitstel invoering WAO, aanvaard (punt 8)
verhoging uitkeringen van enkele sociale verzekeringswetten, aanvaard (punt 9)
tijdelijke verdere verhoging ongevalsuitkeringen, aanvaard (punt 10)
uitvoeringsbesluit ABW, aanvaard onder voorbehoud van overeenstemming met enkele ministers (punt 11)

1966, 21 oktober
wetsontwerp wijziging WAO in verband met de invoering van een vakantie-uitkering; uitkering ineens aan de trekkers van AOW en AWW (punt 9)
uitvoeringsbesluit Coördinatiewet Sociale Verzekering, geen discussie (punt 10)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 11)

1966, 28 oktober
uitvoeringsbesluit Kinderbijslagwet voor Kleine Zelfstandigen (punt 6)

1966, 4 november
wetsontwerp wijziging WAO in verband met de invoering van een vakantie-uitkering; de minister van Sociale Zaken c.a. zal overleg voeren met Justititie (punt 6)

1966, 25 en 28 november
vaststelling premie Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers voor 1967; er is een tekort bij de financiering van deze wet; voorstel van de minister van Sociale Zaken c.a. aanvaard (punt 16a)

1966, 16 december
de minister van CRM vestigt de aandacht op de wens tot vereenvoudiging van de controle bij kinderbijslagen (punt 2a)

1966, 23 en 27 december
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3b)

Jaar 1967


1967, 13 januari
de zes wetsontwerpen in verband met de invoering van de WAO zijn aanvaard (punt 2f)

1967, 27 januari
nota van de minister van Sociale Zaken c.a. over vereenvoudiging van de sociale wetgeving en de sociale verzekering, aangehouden (punt 13)

1967, 3 februari
adviesaanvrage aan de SER over vereenvoudiging van de sociale verzekering (punt 5)
de Raad gaat akkoord met de nota voor de Tweede Kamer en de adviesaanvrage; de instelling van een staatscommissie wordt wenselijk geacht, maar wordt overgelaten aan het volgende kabinet (punt 6)

1967, 17 februari
bericht in “Het Vrije Volk” over compensatie van AOW-premie aan gesubsidieerde instellingen (punt 13c)

1967, 10 en 13 maart
uitvoeringsbesluit OW, hamerstuk (punt 3c)

1967, 4 april
Constituerende vergadering van het kabinet-De Jong toestand van de rijksfinanciën; de minister van CRM stelt voor een werkgroep in te stellen die gaat kijken naar de financiering van welzijnsinstellingen
de minister van Sociale Zaken c.a. is van plan een “regeringscommissaris” te benoemen met als taak vereenvoudiging en uniformering van de sociale wetgeving en de sociale verzekeringen (punt 8 e)

1967, 14 april
verlening van een opdracht aan dr. Veldkamp tot het ontwerpen van een vereenvoudigde en gecodificeerde sociale wetgeving; de ministers van Sociale Zaken en Justitie zullen een ontwerp maken van een taakomschrijving met daarin ook een regeling voor de samenwerking tussen de regeringscommissaris en de staatscommissie (punt 14)

1967, 28 april
aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en van enkele wetten in verband met de WAO en de AWBZ; machtiging verleend om het wetsontwerp alvast naar de Raad van State te zenden, ofschoon nog met enkele andere ministeries moet worden overlegd (punt 10)
wetsontwerp aanpassing van onder meer de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de WAO; aanvaard (punt 11)
wijziging van de premies van de sociale verzekering per 1 juli 1967; aanvaard (punt 12)

1967, 5 mei
uitvoeringsbesluit WAO, geen discussie (punt 13)

1967, 19 mei
besluit afkoop invaliditeitsverzekeringen (punt 14)

1967, 26 mei
wetsontwerp aanpassing Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten aan de WAO en de AWBZ, aanvaard (punt 11)

1967, 2 juni
besluit verhoging ongevallenuitkering, hamerstuk (punt 3b)

1967, 9 juni
vereenvoudiging van de sociale wetgeving; discussie over formulering van de opdracht aan Veldkamp: sociale wetgeving of alleen sociale zekerheidswetgeving, dit laatste mede met het oog op lagere kosten; besloten dat de minister-president dit samen met de minister van Sociale Zaken c.a. bespreekt (punt 12)
wijziging rijksgroepsregeling voor zelfstandigen, voorlopig aanvaard (punt 16)
uitvoeringsbesluit WAO, geen discussie (punt 18)
uitvoeringsbesluit ZW, WAO en WW, geen discussie (punt 22)
uitvoeringsbesluit KWL, geen discussie (punt 23)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 24)
uitvoeringsbesluit WW, geen discussie (punt 25)
uitvoeringsbesluit ZW, geen discussie (punt 26)
uitvoeringsbesluit Liquidatie IW, geen discussie (punt 28)
uitvoeringsbesluit WAO (punt 29)
uitvoeringsbesluit WAO, ZW en WW (punt 30)

1967, 16 juni
uitvoeringsbesluit WAO, geen discussie (punt 11)
uitvoeringsbesluit kinderbijslagen, geen discussie (punt 12)
uitvoeringsbesluit WAO, geen discussie (punt 13a)
uitvoeringsbesluit AOW, AWW en kinderbijslagen, geen discussie (punt 13b)
uitvoeringsbesluit WAO, geen discussie (punt 14)
formulering opdracht aan dr. Veldkamp; het onderzoek wordt voorlopig beperkt tot de sociale verzekeringen; de minister van Sociale Zaken c.a. en de minister-president zullen dit mondeling aan dr. Veldkamp overbrengen; tekst van de opdracht wordt aanvaard (punt 16)

1967, 23 juni
uitvoeringsbesluit WAO (punt 11)

1967, 30 juni
uitvoeringsbesluit WAO, geen discussie (punt 14)

1967, 7 juli
uitvoeringsbesluit WW, hamerstuk (punt 3d)
besluit uitvoering afwikkeling liquidatie-uitkeringen en voorzieningen, geen discussie (punt 13)

1967, 12 en 13 juli
rijksbegroting 1968; hoofdstuk XV (Sociale Zaken c.a.); discussie over de rijksbijdrage aan de sociale verzekeringen; studie van de Commissie-Vos over de premiedruk van de sociale verzekeringen (punt 13)

1967, 14 juli
vaststelling van een brief van de minister van Sociale Zaken c.a. aan de Tweede Kamer over de inhoud van de opdracht aan dr. G.M.J. Veldkamp (punt 12 e)

1967, 27 juli
besluit vrijstelling ongehuwde vrouwen van de kinderbijslagpremie, geen discussie (punt 3b)

1967, 8 september
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3k)

1967, 22 september
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3 e)
werkgroepen beperking overheidsuitgaven
beperking van aanspraken over sociale verzekeringsuitkeringen (punt 8 sub 12)
afschaffing dubbele restitutie voor AOW- en AWWpremies; deze zaak is in studie genomen (punt 8 sub 16)
afwenteling door gemeenten en sociale verzekeringen van de gehandicaptenzorg op het rijk (punt 8 sub 13)
verhoging premies AOW, AWW, AKW en KWL (punt 22)
adviesaanvrage aan de SER over maatregelen in het kader van de WW en om het accepteren van werk te stimuleren; over het begrip ‘passend werk’; tekst van de aanvraag vastgesteld (punt 24)
adviesaanvrage aan de SER inzake de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind; op voorstel van de minister van Sociale Zaken c.a. besloten deze aanvrage in te trekken (punt 25)

1967, 29 september
verhoging premiepercentages AOW, AWW, AKW en KWL; verdeeld advies van de SVR en de SVB; voorstellen van de minister van Sociale Zaken c.a. aanvaard (punt 2g)

1967, 6 oktober
uitvoeringsbesluit ZW, hamerstuk (punt 3d)
besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten, geen discussie (punt 12)

1967, 27 oktober
uitvoeringsbesluit kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen, geen discussie (punt 8)

1967, 3 november
adviesaanvrage aan de SER over programmering van de sociale verzekering; de ministers van Financiën en Economische Zaken wensen meer aandacht voor het probleem van de kostenstijging; na discussie aangehouden (punt 12)

1967, 10 november
adviesaanvrage aan de SER over de programmering (zie notulen 3/11); tekst vastgesteld (punt 6)

1967, 24 november
uitvoeringsbesluit AOW, AWW en AKW, hamerstuk (punt 3d)
uitvoeringsbesluit AOW, hamerstuk (punt 3 e)
uitvoeringsbesluit AOW, AWW en AKW (punt 3f)
uitvoeringsbesluit KWL, hamerstuk (punt 3g)
adviesaanvrage aan de SER over de invoering van een minimumdagloon in de WW; tekst vastgesteld (punt 10)

1967, 15 december
wetsontwerp wijziging van de welvaartsvastheidsbepalingen in enkele sociale verzekeringswetten; discussie over de voorindexering; aanvaard (punt 6)
wetsontwerp wijziging WW; na discussie aangehouden (punt 8)
uitvoeringsbesluit AOW en AWW, geen discussie (punt 9)
uitvoeringsbesluit ABW, geen discussie (punt 10)

1967, 22 december
wijziging rijksgroepsregeling werkloze werknemers, geen discussie (punt 8)
wetsontwerp wijziging WW; betreft overneming van uit dienstbetrekking voortkomende verplichtingen bij betalingsonmacht van de werkgever; aanvaard (punt 13)